Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT/YNTZ 514-Hafta1 Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5141.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT/YNTZ 514-Hafta1 Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5141."— Sunum transkripti:

1 YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT/YNTZ 514-Hafta1 Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5141

2 Tanışalım Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5142  Prof. Dr. Atilla Elçi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl.,  Ofis: Mühendislik Fakültesi 3. Kat; Tlf.:  Cep:  e-posta:  Özgeçmişim O İ BS’de var!  İ lgi alanlarım: anlam vebi teknolojileri, bilgi güvenli ğ i, yönetim bilişim sistemleri, çok-etmenli sistemler, hizmet odaklı mimari  Ayrıca:       SIN’13:  SIN’13 LinkedIn:  SIN’13 FB:  IGI CRYPSIS Book:  Springer Book:

3 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5143 Hafta Detaylı İ çerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-30 Hafta 2 Yenilik Süreci1:2, 2:s Hafta 3 Yenilik Teorileri1:5, 2:s44-64 Hafta 4 Yenilik Planlaması1:3, 1:8, 2:s Hafta 5 Strateji ve Yenilik1:4, 2:s Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi1:6, 2:s Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu1:11, 2:s , 2:s Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s , 2:s31-43 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik1:7, 2:s Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s , 2:s , 3 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi5:3 Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler5:4 Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları5:5 Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

4 Önerilen Kaynaklar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5144 Anahtar: 1:1, 2:s9-40 => Tidd & Bessant’da Konu 1. => ve/ya, Uzkurt’ta sayfalar 9 ile 40 arası Not: - Tidd & Bessant’ın beşinci sürümü 2013 Nisan ayında çıkacağından mevcut dördüncü sürümünü almayınız. Kullanmak isteyenler yarı fiyatına olan e-kitabı edinebilir ve ister çevrimiçi isterse Wiley CourseSmart ile İnternete bağlanmadan bir yıl boyunca okuyabilir. - Kullanılmış kitaplar Amazon.com’dan çok ucuza da alabilir.

5 Kaynaklar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5145 Ders Kitabı: 1.Tidd, J. & Bessant, J., Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 2009, John Wiley & Sons. E-Kitap (£26.40): Önerilen Kaynaklar: 2.Uzkurt, Cevahir, Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2008, ISBN: (14 TL) 3.Betz, Frederick., Teknolojik Yenilik Yönetimi – Değişimle Gelen Rekabet Avantajı, (2003 sürümünden çeviren Pınar Güran), TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları no:339, Ankara, ISBN: (20 TL) 4.Top, Seyfi, İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul, ISBN: Tekin, Mahmut, Güleş Hasan K., ve Öğüt, Adem, Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi 5. baskı, Gazi Kitabevi, 2010, ISBN: (TL 14.80)

6 Dersin Tanımı Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5146  Di ğ er ayrıntıyı O İ BS’de bulacaksınız!  SORULARINIZ? GÖRÜŞLER İ N İ Z?

7 Yenilik? Teknolojik Yenilik? Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5147  «Yenilik»ten ne anlıyorsunuz? Tanım ya da örnek veriniz.  -

8 Örnek 1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5148  Arçelik Telve- Geleneksel Türk Kahvesi Pişirme Makinesi: Tasarım dünyasının en seçkin ödüllerinden iF Tasarım Ödülü’nü kazandı yılı «ürün tasarımı sınıfı: sanayi tasarım alanı». > kullanış kolaylı ğ ı, süreçte yenilik, otomatikleştirme.

9 Örnek 2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5149  Türkiye’nin ilk Internet üzerinden yemek siparişi kapısı

10 Örnek 3: E-Devlet: turkiye.gov.tr Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 51410

11 E-Devlet kapısı: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  «e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla verimlilik artışı sa ğ lanaca ğ ını, zamandan ve maliyetten tasarruf edilece ğ ini belirten Ergün, “Vatandaşımızın, tüm hizmetlerini e-Devlet kapısından yapabilir hale getirmek zorundayız. Bu anlamda BTYK’da çok önemli kararlar aldık. Artık bu konuda sorumlu bakanlı ğ ımız belli oldu. e-Devlet ile ilgili koordinasyonu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı ğ ı yürütecek. e- Devlet çalışmaları tek merkezden kontrol edilecek ve vatandaşlarımız yakında tüm işlerini e-Devlet kapısından yapabilecek. Bu konudaki çalışmalar bundan sonra daha da hızlanacak. Tamamlandı ğ ında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıraca ğ ız.” ifadelerini kullandı.»  TÜB İ TAK Bülten, Şubat 2013, sayfa 9. TÜB İ TAK Bülten, Şubat 2013, sayfa 9.

12 Neden Yenilik? Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  Vazgeçilmez İ tici Güç (V İ G):  Ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesinde  Toplumun refahı ve kalkınmasında  İ şletmelerin rekabetçi yapılarında.  Mikro ve makro düzeyde: Olmazsa olmaz!  Yüksek Riskli bir Süreç (YRS)  Riskleri yönetmek gerekir  Günümüzde Yenilik Teknoloji Odaklıdır/Desteklidir (YTO).  Bu nedenle dersimizin konusu:  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

13 Yenilik Ne Demek! Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  İ ngilizce «Innovation» => Yenilik: ≈ Yeni olarak algılanan fikir, uygulama ve nesne (Rogers, 1995) ≈ Yeni ya da büyük ölçüde de ğ iştirilmiş ürün, hizmet ya da sürecin … uygulanması (Oslo Kılavuzu, 2005) ≈ Girişimcilerin farklı iş ve hizmetler için bir fırsat olarak kullandıkları de ğ işimi belirten bir araç (Drucker, 2001) ≈ Pazarda olmayan, maliyeti düşük ve benzersiz özelliklere sahip, müşterilerin yeni olarak algıladı ğ ı, teknoloji ile pazar bilgisinin kullanımı sonucunda ortaya çıkarılan ürün ve hizmetler (Afuah, 2003) ≈ Yeni ürün ve yaratımı sürecindeki fikir üretme, teknoloji geliştirme, üretim ve pazarlama etkinliklerinin yönetiminden oluşan bir süreç (Trott, 2002) ≈ Yeni bir şeyler yaratmak ve onu başarılı bir biçimde pazarda uygulamama koymak (Ulujn & Weggeman, 2001) ≈ Bilginin ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesi (Elçi, 2006)

14 Yenilik ‘Ne’ dir? Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  Nesnedir  Süreçtir  Kültürdür  ?

15 Yeniliğin Özellikleri Nelerdir? Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  Yaşam kalitesini ve refah düzeyini artıran bir araçtır  Kullananların yaşamında de ğ işiklik yaratan bir araçtır  Bir süreçtir ve süreklidir  Ekonomik ve toplumsal yarar yaratan bir de ğ erdir  Önemli rekabet araçlarından biridir  Kültürel bir ortamın ürünüdür  Problem çözme sürecidir  İ şlevler arası bütünleşmenin bir ürünüdür  Çevreye uyma ve bütünleşmenin aracıdır  Yayılmacı niteliktedir

16 Yenilik Örnekleri? Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  İ pek Ka ğ ıt’tan Selpak ka ğ ıt mendil cep paketi.  Örnekleriniz?:  - ?  ?

17 Yenilikle İlişkili Kavramlar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  Buluş (icat): yenili ğ in zorunlu olmayan bir bileşeni?  Yaratıcılık: zihinsel bir süreç, beyin jimnasti ğ i? Yenilik için zorunlu olabilir!  Girişimcilik: Buluş ve yaratıcılıktan yararlanma süreci? Yenili ğ in uygulanışı.

18 Yenilik Çeşitleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  Köktenci, artımsal ve yapısal yenilikler:  Köktenci: ilkler yaratan; göreli zor: ev telefonu – cep telefonu teknolojileri  Artımsal: mevcudu iyileştiren; göreli kolay: 3G’den 3.5G’ye, sonra 4G’ye sonra 5G’ye geçiş.  Yapısal: bir bileşendeki yenili ğ in sistemin geri kalanında de ğ iştirici etki yapması: bilgisayar ekranı: CRT => sayısal ekran  dizüstü bilgisayarlar  Köktenci yenilikler ve büyüme ilişkisi:  Yıkıcı / destekleyici etki  Yıkıcı (‘disruptive’) ve destekleyici yenilikler  Ürün, hizmet ve süreç yenilikleri  Teknolojik ve teknolojik olmayan yenlikler:  Yenilik sürecinde teknoloji ne kadar kullanılıyor?  Teknik ve yönetimsel yenilikler  Toplumsal yenilikler  Toplum için, toplum yararına yenilik  …

19 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  TÜB İ TAK 2238 >>Üniversite Düzeyi TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  Ödüller:  Tematik Alan Derecesi:  Birinci: 10 KTL  İ kinci: 7.5 KTL  Üçüncü: 5 KTL.  Birinci aşamayı geçenler: 1 KTL  Tematik Alanlar:  Genel: Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirleri  Teknoloji: Yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklif edilebilir.  Başvurular: 25/2 – 29/3/’13: Başvurular

20 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  Biri yönetici olmak üzere bu dersin en çok 2 kişisini içeren bir takım oluşturun. Takımda başka ö ğ renciler de olabilir.  Proje fikri bulup hazırlanın.  Proje önerisi hazırlamanıza yardımcı olaca ğ ım.  TÜB İ TAK’a yükledi ğ iniz projelerde anlamlı bir rolü olan her ö ğ rencim bu dersten en az CB notu alacaktır.  Birinci aşamayı geçen ö ğ rencilerim en az BB notu alacaktır. TÜB İ TAK’tan bin TL ödül de cabası!  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/

21 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  Kendin Yap! Kendin Yap  TÜB İ TAK, 2012 İ novasyon Fuarı’ndaydı.2012 İ novasyon Fuarı’ndaydı  İ novasyon Türkiye 2013: İ novasyon Türkiye 2013  Ekim 2013,  İ stanbul Fuar Merkezi.  Ankara Üniv. Uzaktan e ğ itim Merkezi 11 Şubat – 3 Mart 2013 arasında «Teknoloji, Yaratıcılık ve Fikri Mülkiyet e-Ö ğ renim Sertifika Programı» düzenledi: 3 haftada 40 saat çevrimiçi e ğ itim verildi. Bakınız.Bakınız  Bilginiz için: TÜB İ TAK B İ DEB’in ö ğ rencilere verdi ğ i burs ve destek programları hakkında e-posta ile sürekli almak için şu adreste kayıt olun.şu adreste  Bildiri ça ğ rısı açık: SIN’13- the 6th International Conference on Security of Information and Networks.SIN’13


"YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT/YNTZ 514-Hafta1 Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5141." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları