Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akademik Etik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akademik Etik."— Sunum transkripti:

1 Akademik Etik

2 21. Yüzyıl = Bilgi Çağı bilgiye erişimin (www) kolaylığı, çeşidinin artması, depolamanın ve akışının hızı öğrencilere kazandırılacak becerileri farklılaştırmaktadır.

3 21. Yüzyılda öğrenciye öncelikle araştırma ve bilgi erişim becerilerini vermek gerekir. Sanayi devrinin aksine bu yüzyılda kişilerin yaşamları boyunca pek çok kez çalışma alanı değiştirmeleri beklenmektedir.

4 Eğitimden beklentiler :Akademik branşlardaki eğitimden çok değerler ve beceriler ağırlıklıdır.
Özellikle: İletişim becerileri gelişmiş, çevresine duyarlı, dürüst, yabancı dil bilen, teknolojik becerileri olan kişiler istenmektedir.

5 Nedeni: -Ezber bilginin unutulması,
- İşin işte uygulanarak öğrenilmesi Yapmamız gereken: Eğitim programlarını gözden geçirerek yığma bilgi ve ihtisaslaşma yerine, temel bilgi, beceri ve değerlere önem vermek.

6 Etik=ahlaki bilgi Proje çalışmalarında herşeyden önce sorunu sınırlamak gerek. Biz de konumuz gereği çok geniş bir alanı kapsayan etik konusunu akademik alanda, özellikle araştırma projelerinde kaynak kullanımında ahlaki davranış yolu olarak ele alacağız. Bu bağlamda okulumuzda uygulanan“Akademik Dürüstlük Politikası”nı sizlerle paylaşmak istiyorum.

7 Akademik Dürüstlük politikasına verdiğimiz önem
Vizyon,Misyon, Stratejik plan ve eğitim programının genel amaçlarında belirtilmektedir.

8 Akademik Dürüstlük Politikasını Oluşturma süreci
Sorunun tespiti Öğretmenlerin katılımı Öğrenci katılımı Veli katılımı İdarenin katılımı yaygınlaştırma a

9 Sorunun Tespiti -Öğretmen şikayetleri (çalıntı,kopya)
-Öğrencilerin arkadaşlık nosyonu -Kaynak kullanım kurallarını bilmeme -MEB programında araştırma tekniklerinin zorunlu ders olmaması - Sorunun öğrenci ve veli tarafından anlaşılmaması

10 Öğretmenlerin Katılımı
Bölümlerin kendi alanları için araştırma yapmaları Araştırma sonuçlarının Hizmet içi seminerde paylaşımı (22 Ekim 1999) ve ortak bir politika kararının alınması Dil (Türkçe ve İngilizce) Bölüm Başkanlarının MEB ve UB kaynaklarını taraması, kuralların tutarlılık dikkate alınarakokulumuza uyarlanması

11 Öğrenci Katılımı 28 grup halinde öğrenciler sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile çalıştaylar yaptılar. Beryin fırtınası soruları:    -    Öğrencileri akademik açıdan dürüst olmamaya iten nedir?   -   Akademik açıdan dürüst öğrenci nasıl olmalıdır, olmayanlara ne yapılmalıdır?

12 Veli Katılımı Rehberlik Bölümünün Anketi : Veli görüşleri alındı
Velinin desteği sağlandı

13 İdarenin Katılımı Yaş gruplarına göre öğrencilerden beklentilerin saptanması Doğru uygulamalar için öğretmenlere yönelik hizmetiçi programların düzenlenmesi Öğretmenlerin ders yılı başında alanlarındaki uygulamaya ilişkin öğrencilere bilgi vermesi MEB Disiplin Yönetmeliği’ne göre kopya çekmenin “Bilgi Hırsızlığı” olarak kabul edilmesi Akademik Dürüstlük Politikasının anlaşılması ve uygulanması için her türlü önlemi almak Akademik dürüstlük politikasının onaylanması ve yürürlüğe sokulması

14 Sonuç Kopya nedeniyle disiplin olayları hemen hemen hiç kalmadı.
Öğrencilerin kaynak gösterme tekniklerini çok iyi öğrenebilmesi için “Araştırma Teknikleri ve Bilgi Erişim” dersinin programı hazırlandı ve TTK’dan onay alındı. Düzenli olarak öğretmenlere yönelik eğitim seminerlerine devam edilmekte.

15 AKADEMİK DÜRÜSTLÜK İLKELERİ
  Tanımlar  Akademik dürüstlük, kişinin eğitim ve öğrenim süreci boyunca, tüm akademik etkinliklerinin kendi emeği ve ürünü olmasıdır. Bilgi hırsızlığı, kopyacılık, yalancılık, sahtecilik gibi olumsuz davranışlar Akademik Dürüstlükle bağdaşmaz.  

16 Hedef ve İlkeler 1.      Araştırma yöntem ve tekniklerini doğru kullanmak, 2.      Bilgiyi kendine özgü kılmak, kendi yorum ve sözcükleriyle aktarmak, gerektiğinde başkalarının çalışmalarına göderme yapmak, 3.      Kendi emeğine sahip çıkmak, başkalarının emeğine saygılı olmak.

17 KAÇINILMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR
1. Bilgi Hırsızlığı: · Akademik çalışmalarda, başkalarının düşünce ve bilgisini kaynak göstermeden kullanmak. Bunun için öğrencinin kaynaktan “ALINTI” yapmayı öğrenmesi gerekir. Aksi takdirde “ÇALINTI” yapmış durumuna düşer.

18 Öğrencinin proje yapması için araştırma yapması gerekir
Öğrencinin proje yapması için araştırma yapması gerekir. Araştırma yaparken mevcut bilgileri taramayı ve kendine yarayanları ayırdetmeyi, bunları kendi fikirlerini oluşturmada ve açıklamada karşılaştırma yapma, benzerlik ve zıtlıklara işaret etmede kullanmayı öğrenmelidir.

19 Öğrencinin yaşına göre alıntılarının sofistikasyonu değişebilir
Öğrencinin yaşına göre alıntılarının sofistikasyonu değişebilir. Örneğin ilköğretimin ilk kademesinde dedesinden dinlediği hikayeden alıntı yapan öğrenci ödevinin sonunda bu bilgiyi kimden öğrendiğini belirtmesi yeterlidir. Daha büyük öğrencilerin alıntıları ise ödev sonunda kaynakça ya da dipnot olarak şu şekilde gösterilir: “Çevremizdeki dünya değiştikçe bu değişimi zihinsel olarak kabul etsek de bunu içimize sindirme konusunda ağır davranıyoruz.”1 1. Langford,D.P. Eğitimde Kalite Yönetimi. İstanbul:Kalder Yayınları, 1999.

20 2. Kopyacılık:  Sınavlarda kopya çekmek veya diğer öğrencilere yar dım etmek, Kendi hazırlamadığı bir ödevi, kendine aitmiş gibi sun mak, Kendi ödevini kopya etmesi için başkasına vermek, Sınavlarda veya laboratuar çalışmalarında öğretmen tarafından izin verilmeyen kitapları, defterleri, notları, hesap makineleri veya diğer gereçleri kullanmak, Sınavlarda diğer öğrencilerle işbirliği yapmak., İnternetten alınan bilgiyi, kaynak belirtmeden ve araştırma yöntem ve tekniklerine uymadan kullanmak.

21 Hırsızlık: ·Başkalarına ait ödev ya da çalışmaları, kitap, defter, ve ders notlarını çalmak. Başkalarına ait bilgisayara izinsiz girmek, sistemde değişiklikler yapmak Başkasının yerine sınava girmek

22 Öğrencilerden Beklenen Davranışlar
,  Verilen ödevleri ve çalışmaları zamanında yapmak,  Derste, öğretmenin istemiş olduğu ön hazırlıkları, dersle ilgili araç ve gereci tamamlamış olarak gelmek, Araştırma yöntem ve tekniklerine uygun, kaynağını belirterek alıntı yapmak, 1.     

23 VELİ TUTUM VE DAVRANIŞI
 Öğrencinin başarısını değerlendirirken; sürekli yüksek not beklentisi yerine, onun öğrenme sürecindeki gayret ve gelişimini ölçü olarak alır, · Akademik yönden başarısız olduğunda hoşgörülü ve anlayışlı davranır, nedenlerini onunla paylaşır, bu konuda çözüm üretmek için okulla işbirliği yapar, · Öğrencinin akademik çalışmalarında dürüst olup olmadığını izler, olmadığını gördüğü zaman uyarır ve doğru davranışa yönlendirir,   Akademik dürüstlük kavramının, genel dürüstlüğün bir parçası olarak, hayat boyu sürdürülmesi gereken bir “erdem” olduğuna inanır.  Okulun istediği herhangi bir belge yada bilgiyi iletirken dürüstlük kurallarına uyar,

24 KOÇ ÖZEL LİSESİ’NDE BİLGİ HIRSIZLIĞINI
ÖNLEME POLİTİKALARI “ Koç Özel Lisesi, her öğrencisinin yüksek etik standartlar geliştirmesini destekler”  TANIM  Bilgi hırsızlığı, bir kişinin başkalarının sözlerini ya da fikirlerini kendisine aitmiş gibi kullanmasıdır. Bilgi hırsızlığı iki şekilde yapılabilir: Bir yazarın söylediklerini aynen kopya etmek ya da fikirlerini kendisine aitmiş gibi özetlemek veya başka bir şekilde ifade etmek. Yazılı bir çalışmada bir başkasının sözlerini ya da fikirlerini kaynak belirtmeden kopya etmek veya bir başka dile çevirmek gibi girişimler kabul edilemez.  

25 GEREKÇE   Öğrenim sürecinin en önemli aşamalarından biri, öğrenci tarafından yürütülen araştırmadır. Öğrenciler yalnızca ders notlarıyla veya öğretmen tarafından verilen bilgilerle yetinmemeli, kütüphaneyi ve diğer kaynakları da kullanmalıdırlar. Bu sayede, bağımsız şekilde öğrenme ve birçok konu hakkında değişik bakış açılarını, bilgi kaynaklarını ve verileri değerlendirme firsatı bulabilirler.Kaynak gösterme tekniklerini bilmeyen öğrenciler, topladıkları verileri kuralına uygun bir biçimde kullanamazlar. Bağımsız şekilde düşünme alışkanlığı edinmemiş öğrenciler de, başkalarının fikirlerini kendi fikirlerini geliştirmek veya kendi bakış açılarıyla karşılaştırmak için kullanmak yerineyalnızca bunlara bağlı kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar.

26 IB öğrencileri, okul dışı sınav ayırtmanları tarafından bilgi hırsızlığı yapılmış olduğunun tespit edilmesi halinde diplomalarını alamazlar. Tüm öğrenciler, bilgi hırsızlığı yapıldığı takdirde, durumun okul politikası gereğince yurtdışında başvurdukları ve/veya kabul edildikleri üniversitelere bildireleceğini bilmelidirler.

27 BİLGİ HIRSIZLIĞININ ÖNLENMESİ
 1-     Bilgi hırszılığının farkında olun: Öğrenciler, bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları bilgi hırsızlığının ne denli yanlış olduğunun farkında değildirler ve bunu nasıl engelleyeceklerini bilmemektedirler. Bu durumun nedeni, öğretmenlerin de kimi zaman sunulan çalışmaları akademik dürüstlük ve araştırma tekniklerini denetlemeden kabul etmeleridir. Öğrenciler araştırma yapmaya yöneltilirken, başka kişilerle işbirliği yapmaya, onların fikirlerinden yararlanmaya, dürüst ve uygun teknikleri kullanarak çalışmaya teşvik edilmelidirler. Bu ilke, tüm bölümler tarafından uygulanmalıdır.

28 Öğrencilere, bilgi hırszılığı konusunda okuldaki ilk araştırma projelerini hazırlama aşamasında bilgi verilmeli ve eğitim hayatları boyunca yeni projeler üzerinde çalışırken gerekli hatırlatmalar yapılmalıdır.  2-Öğrencilerinizin stilini tanıyın: Bilgi hırsızlığı, çoğu zaman yazıda dil ve biçim bakımından gözlenen farklılıklar sonucu tespit edilir. Ayrıca, öğrencilerin çalışmalarındaki fikirlerin niteliği ve problem çözme konusundaki yaklaşımları da bu konuda ipuçları verebilir.

29 2.  3-   Hem ÇALIŞMA SÜRECİNE, hem de SONUCUNA bakın :
Teslim edilen çalışmanın yalnızca son halini değerlendirmek yerine, öğrencinin çalışma süresince gösterdiği gelişimin de yakından izlenerek değerlendirilmesi gereklidir. Öğretmenlerin, öğrenci çalışmalarının taslak halini doyalarında bulundurmaları gerekir. Değerlendirme aşağıdaki ana başlıklar altında, bölümlerin/öğretmenlerin belirleyecekleri puan dilimleri ile yapılır:

30 a)  İçerik: …………. puan b) Araştırma teknikleri ve akademik dürüstlük ilkelerine uygunluk: …………. puan c)  Zamanında teslim: ……………………….. puan d)  Öğretmen desteğinde çalışma: ……………………… puan 4- Öğrencilere çalışmalarını anlatacak ve değerlendirecek fırsatlar verin: Öğrencilerle teslim ettikleri çalışma hakkında konuşmak, yararlandıkları kaynaklar ve ortaya koydukları eser konusunda kendilerine duydukları güveni pekiştirecektir.

31 BİLGİ HIRSIZLIĞI YAPILMASI DURUMUNDA UYGULANACAK PROSEDÜRLER
Bu durum, üç ayrı biçimde ele alınır:  1. Araştırma Tekniklerinin Yetersiz Kullanımı Öğrenci yararlandığı fikirlerin ve kullandığı söz ve ifadelerin kaynağını tam olarak doğru yöntemle ve eksiksiz bir kaynakçayla göstermemiştir. Öğrenci bu hataları kabul eder. Ceza: Aynı çalışma tekrar yaptırılır ya da öğretmen tarafından yeni bir konu verilir.

32 2. Kasıtlı Bilgi Hırsızlığı
Yapılan çalışmada, öğrenci ödevin bir bölümünü ya da tamamımı başkasına yazdırarak veya Internet, ders kitapları ya da notlar aracılığıyla başkalarının çalışma ve fikirlerini kendisine aitmiş gibi sunmuştur. Öğretmen kullanılan kaynağı bulursa veya Bölüm Başkanı ya da meslektaşlarına danışarak kullanılan dil ve biçim özelliklerinin veya ifade edilen fikirlerin niteliğinin öğrenciye ait olmadığından emin olursa, bilgi hırsızlığı yapıldığına kanaat getirebilir. Ceza: Durum, Okul İdaresi’ne yazılı olarak rapor edilir.

33 3. Kusurlu Davranışın Tekrarlanması
Öğrenci, herhangi bir konuyla ilgili İkinci Kategoriye giren kusurlu davranışları tekrarlar.  Ceza:: ·        Öğrenci “0” alır ve Disiplin Komitesi’ne yollanır. ·        Okul, öğrencinin yurtdışında başvurmuş olduğu veya kabul edildiği üniversite varsa ya da Uluslararası Bakalorya Diploması adayı ise ilgili mercilere durumu bildirir.


"Akademik Etik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları