Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi Hacı Ali EROĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi Hacı Ali EROĞLU."— Sunum transkripti:

1 Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi Hacı Ali EROĞLU

2  MYK Hukuki Statüsü  Ulusal Yeterlilik Sistemi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Ulusal Meslek Standartları  Ulusal Yeterlilikler – Sınav ve Belgelendirme Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Eğitim Akreditasyon  UYS’yi Destekleyen Diğer Faaliyetler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)  Gerçekleştirilen Faaliyetler SUNUM PLANI

3 HUKUKİ STATÜ MYK; Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, Kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip, Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşları temsilcilerinin eşit katılımıyla yönetilen, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

4

5 MYK’NIN TEMEL AMACI Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini kurmak ve İşletmek (AB ile uyumlu )

6 Ulusal meslek standartlarının hazırlanmasını sağlamak, Ulusal yeterliliklerin hazırlanmasını sağlamak, Mesleki yeterlilik alanında sınav ve belgelendirme sistemini kurmak ve işletmek, Eğitim kurumlarının akreditasyonunu sağlamak, Ulusal Yeterlilik Çerçevesini oluşturarak, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile referanslandırmak, MYK’nın görevleri arasındadır. BU AMAÇ DOĞRULTUSUNDA

7 ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ 7

8 Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS); teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetler bütünüdür. UYS’nin temel unsurları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesi, Ulusal meslek standartları, Ulusal yeterlilikler, Ölçme-değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleridir.

9 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (AYÇ) Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını ve ülkelerin yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlamak için oluşturulmuş bir tercüme aracıdır. AYÇ Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi ve Parlamentosu tarafından Nisan 2008’de kabul edilmiştir Öğrenme çıktılarına dayalı, 8 seviyeli yapıdan oluşur. AYÇ’de yer alan her seviye, bireyin sahip olması gereken asgari bilgi,beceri ve yetkinliği tanımlar. MYK, AYÇ ulusal koordinasyon noktasıdır. 9

10 10

11 ULUSAL MESLEK STANDARTLARI 11

12 ULUSAL MESLEK STANDARDI (UMS) Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. İş ve eğitim dünyasının üzerinde uzlaştığı belgedir. UMS taslakları sektörü temsil edebilen ve yetkinliği olan iş dünyası aktörlerince katılımcı anlayışla hazırlanır.

13 Standart Hazırlayan Kuruluşlar Sektör Komiteleri MYK Yönetim Kurulu

14 Taslak meslek standartlarının Ulusal Meslek Standardı ve taslak yeterliliklerin Ulusal Yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için,  İnceleme yapar,  Önerilerde bulunur,  Karar verir. Üyeler:  ÇSGB,  YÖK,  MEB,  Meslekle ilgili diğer Bakanlıklar,  Genel Kurulda temsil edilen işçi, işveren ve meslek kuruluşları,  Kurumun birer temsilcisi. Farklı alanlarda 20 sektör komitesi oluşturulmuş olup, sektör komiteleri aktif bir biçimde çalışmaktadır.

15 ULUSAL YETERLİLİKLER ve BELGELENDİRME 15

16 ULUSAL YETERLİLİKLER

17 UYÇ’de tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dahilinde akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda belirlenen şartları sağladığı tespit edilen kurum ve kuruluşlardır. YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI

18 ADAYLARIN BELGELENDİRİLME SÜRECİ Belgelendirme için başvuru Başvuruların değerlendirilmesi Sınav ve değerlendirme Belgelendirme kararı, MYK belgesi düzenlenmesi Adaylar MYK’nın yetkilendirdiği kuruluşa başvurur. Başvuru, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından değerlendirilir ve uygun olanlar kabul edilir. Ulusal yeterlilikte tanımlanan kriterlere göre, bireyin bilgi ve becerisi sınav heyeti tarafından ölçülüp, değerlendirilir. Belge almaya hak kazananların listesi MYK’ya iletilir ve MYK belgeleri düzenlenir.

19  Ulusal mesleki yeterliliklere göre eğitim vermek isteyen kuruluşların MYK tarafından yetkilendirilecek olan Eğitim Akreditasyon Kurumlarınca akredite olmaları gerekmektedir.  Akredite eğitim kuruluşu olmak isteyen eğitim ve öğretim kuruluşları kurum tarafından belirlenecek eğitim akreditasyon kuruluşlarına başvururlar.  Akredite olan eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olanlara kazandıkları meslekî yeterliliklere uygun Meslekî Yeterlilik Belgesi verilir. (665 sayılı KHK ile 5544 sayılı Kanunda yapılan düzenleme).

20 MYK tarafından eğitim akreditasyon kuruluşunun yetkilendirilmesi Eğitim akreditasyon kuruluşu Eğitim akreditasyon kuruluşu tarafından ilgili ulusal yeterlilik kapsamında eğitim ve öğretim kuruluşunun akredite edilmesi Akredite eğitim ve öğretim kuruluşu 20

21 UYS’Yİ DESTEKLEYEN DİĞER FAALİYETLER 21

22 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Bu çerçevede yapılan çalışmalar; MEB, YÖK ve MYK temsilcilerinden oluşan UYÇ Hazırlama Komisyonun oluşturulması-2010 Teknik Çalışmaların yürütülmesi amacıyla MEB, YÖK ve MYK temsilcilerinin yer aldığı UYÇ Çalışma Grubunun oluşturulması-2010 UYÇ’nin taslak raporunun hazırlanması-2010 yılı sonu Sosyal tarafların ve diğer ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin de dahil olduğu Genişletilmiş Çalışma Grubunun oluşturulması ve taslak geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi-2011 Danışma ve Değerlendirme Platformunun oluşturulması 22

23 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) TYÇ Taslak Raporu İstişare Sürecinin Başlatılması Taslak TYÇ Yönetmeliği “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” (UYEP)’nin desteği ile belirlenen yerel ve uluslar arası konu uzmanlarının aktif katılımlarıyla faaliyetlerin sürdürülmesi-2012 Hedef: İlgili taraflarla birlikte 2012 yılı sonuna kadar TYÇ raporuna son şeklinin verilmesi ve TYÇ ile AYÇ’nin referanslandırılmaya başlanması. 23 MYKMEBYÖK Sosyal Taraflar ve İlgili Kamu Kurumları

24 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda ve MYK’nın sekretaryasında, MEB ve YÖK başta olmak üzere, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB, TÜİK, TOBB, TESK, işçi ve işveren konfederasyonları, meslek kuruluşları, STK’lar ve ilgili tüm tarafların katılım ve katkısıyla Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem Planı 2010/660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilmiş, 15.07.2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 24 İSTİHDAM ve MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI

25 Mesleki Yeterlilik Kurumu “Eylem Planının Öncelik Alanları”ndan; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin (UYÇ) oluşturulması Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurum ve Kuruluşlarının akreditasyonu Hareketlilik, Yeterlilik ve Mesleki Eğitimle ilgili Avrupa Birliği tarafından geliştirilen araçların uygulanmasında işbirliği yapılması konularında “Sorumlu Kurum” olarak rol almaktadır. 25

26  AB Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) kapsamındaki projenin bütçesi yaklaşık 11 milyon AVRO’dur.  Proje faaliyetleri 2010 Ekim ayında başlamıştır.  Yaklaşık üç yıllık uygulama süresi olan Proje; Tedarik, Teknik Destek ve Hibe olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.  Projenin genel hedefi: İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmaktır. Avrupa Birliği Projesi “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP)”

27 Avrupa Birliği Projesi “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP)” Projenin özel hedefi: Avrupa Yeterlilik Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi ile, kabul edilmiş meslek standartlarına dayalı etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletebilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezlerini (VOC-TEST) desteklemektir. Hibe bileşeni kapsamında VOC-Test oluşturmayı amaçlayan 26 projeye 6 milyon 600 Avro kaynak sağlanmıştır.

28  724 meslek standardının hazırlanmasını kapsayan, 59 “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü“ imzalandı.  Çeşitli sektörlerde hazırlanan taslak meslek standartlarından 377 tanesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  34 kuruluşla “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalandı.  Protokoller ve UYEP projesi kapsamında yer alan 319 yeterliliğin 159 tanesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.

29  Plastik Kaynakçısı (Seviye 3), Çelik Kaynakçısı (Seviye 3), Betonarme Demircisi (Seviye 3), Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) ve İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) yeterliliklerinde UGETAM, BELGETÜRK, İNTES MYM, SAÜSEM ve ANAPER tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütülmekte olup toplam 5357 kişiye MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiştir.

30 30 Teşekkürler...


"Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi Hacı Ali EROĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları