Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Teknolojileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Teknolojileri"— Sunum transkripti:

1 Bilişim Teknolojileri
Stratejik Yönetim Stratejik Planlama Bilişim Teknolojileri THK Üniversitesi Dr. Yüksel VARDAR Kasım 2014, Ankara

2 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİKAVRAMLAR
Yönetim - Yönetişim Kurumsallaşma Kurumsal Yöneti(şi)m

3 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİKAVRAMLAR
Vizyon, Misyon, Şirket/Yönetim Felsefesi (Örgüt İdeolojisi), Strateji, Politika, Taktik, Stratejik Düşünme, Stratejik Kararlar, Stratejik Plan, Stratejik Yönetim.

4 VİZYON BİLDİRİMİ Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan dolayı, bir çok işlevi yerine getiren kuruluşlarda daha da önemli bir role sahiptir. Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur. Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir: 􀂄 İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. 􀂄 Özgündür; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir. 􀂄 Çekicidir; kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker. İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir: 􀂄 Kısa ve akılda kalıcıdır. 􀂄 İlham verici ve iddialıdır. 􀂄 Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

5 MİSYON BİLDİRİMİ Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir;
kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. Gerek görüldüğü takdirde daha alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise, birim yöneticileri ve diğer ilgili personel tarafından kuruluşun misyon bildirimine uyumlu bir şekilde geliştirilir.

6 TEMEL DEĞERLER Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır.

7 STRATEJİ Strateji, basit bir ifadeyle “PLAN” dır. Strateji, bireylerin ve organizasyonların Misyonlarını NASIL başaracaklarını tanımladıkları gerçekleştirilebilir uygulama/aksiyon planlarıdır. Strateji, “NASIL” sorusuna cevap verir. İşletmeyi nasıl büyüteceğiz? Müşteriyi nasıl memnun edeceğiz? Rakiplerimizi nasıl yeneceğiz?

8 STRATEJİK & TAKTİK KARAR
Yeni hedef pazarlar yeni yatırım alanı belirlemek STRATEJİK bir karardır Bir ay içerisinde satış geliştirme faaliyetlerine ne kadar para ayrılacağı TAKTİK bir karardır. Strateji Taktik Gelecek (uzun dönem) Hazırlık ve planlama Bir seyahat (uzun süreli) Geniş bakış açısı Bir amaç/niyet/tasarı Öngörü Risk Önemli Şimdi (şu an) Faaliyetleri uygulama Gezinti (kısa) Dar bakış açısı Bir görev Reaksiyon Dikkat Acil

9 STRATEJİK YÖNETİM

10 MATEMATİKSEL BİR İFADEYLE:
STRATEJİK YÖNETİM Etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütünü. MATEMATİKSEL BİR İFADEYLE: STRATEJİK YÖNETİM= Stratejik Planlama + Stratejik Planların Uygulanması + Stratejik Kontrol

11 STRATEJİK YÖNETİM MODELİ

12 STRATEJİK YÖNETİM MODELİ
Strateji Formulasyonu Stratejik Değerlendirme Stratejik Analiz (Stratejik Tasarım) Uygulama ve Kontrol Dış Çevre Misyon Varlık nedeni Sosyal Çevre Amaçlar Genel çevre Başarmak İstediğimiz sonuçlar İş çevresi Stratejiler Misyon ve amaçları gerçekleştirecek planlar Endüstri analizi Politikalar İşletme içi Karar verme rehberimiz Programlar Yapı Performansı izleme ve düzeltici tedbirleri alma süreci (Emir-Komuta) Bir planı başarmak için ihtiyaç duyulan faaliyetler Kültür Bütçeler (İnançlar, Değerler, Programların Beklentiler) maliyeti Prosedürler Kaynaklar Bir işi yapmak için ihtiyaç duyulan ardışık adımlar (Varlıklar, Beceriler Yetkinlikler, Bilgi) Başarı durumu Geri Besleme/Öğrenme

13 STRATEJİK PLANLAMA

14 STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?
Strateji: “belirlenen hedeflere ulaşmak için izlenecek yol, yöntem ve önemli politikalar, planlar bütünüdür.” Strateji gelecekle ve hedeflerle ilgilidir. STRATEJİK PLANLAMA: kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Neredeyiz? Durum analizi Nereye ulaşmak istiyoruz? Misyon ve İlkeler Vizyon Stratejik Amaçlar ve Hedefler Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Faaliyetler, Projeler ve Bütçe Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz? İzleme Değerlendirme ve Performans Ölçümü SORULARINA CEVAP ARAR

15 KAVRAM YÖNTEM AÇIKLAMA MEVCUT DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ MİSYON VİZYON
- Dış Çevre Analizi - İç Çevre Analizi - SWOT Analizi - Paydaşlar Analizi NEREDEYİZ MİSYON VİZYON İLKELER - Kuruluşun varoluş gerekçesi - Temel İlkeleri - Arzu edilen gelecek NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ STRATEJİK NİYETLER ANA STRATEJİ VE HEDEFLER - Orta Vadeli Ulaşılacak Niyetler - Ölçülebilir Hedefler FAALİYETLER PROJELER - Hedeflere Ulaşma Yöntemleri - İş Planlar - Kaynak Planları GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞIRIZ İZLEME ÖLÇME DEĞERLENDİRME - Raporlama - Performans Göstergeleri - Performans Yönetimi BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERİZ VE DEĞERLENDİRİRİZ

16 Neden Stratejik Planlama?

17 İhtiyaç mı? Zorunluluk mu?
Neden Stratejik Planlama? Ülkemizde Stratejik Planlama: 5018 sayılı «Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu» (2006 da yönetmeliği hazırlandı) Kamu Kurumları ve Bütçeden pay alan Kurum ve Kuruluşlar.. İhtiyaç mı? Zorunluluk mu? Stratejik planlama, kurumu gerçekten bir yere taşımak için mi, yoksa bugüne kadar yapılanları yazmak için mi yapılıyor?

18 BÜTÜNSEL YAKLAŞIM…. SİSTEM YAKLAŞIMI……
Neden Stratejik Planlama? Sadece Yönetim Sistemi, sadece performans yönetim sistemi veya sadece Stratejik Planlama bir işe yarar mı? BÜTÜNSEL YAKLAŞIM… SİSTEM YAKLAŞIMI…… Kurumsallaşma (Yönetim Sistemi) (ISO 9001) Çağdaş Yönetim Anlayışı (İyi Yönetişim) Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi (Çalışan Performans Yönetimi) Bütçeleme (yıllık – 4 yıllık) Kavramlar (Herkes için aynı şeyi mi ifade ediyor???) NİTELİKLİ DANIŞMANLIK HİZMETİ!!!!!!

19 Stratejik Planlama Aşamaları

20 2 1 3 4 5 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DURUM ANALİZİ Planın Sahiplenilmesi
Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1 GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3 MALİYETLENDİRME Maliyet Tablosu Kaynak Tablosu 4 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5

21 HAZIRLIK ÇALIȘMALARI Stratejik planlama; farklı görevlere ve donanımlara sahip bir çok kişiyi bir araya getirir, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektirir, zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Stratejik planlama hazırlığı beş aşamada sağlanır: Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması Organizasyonun oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planının oluşturulması Hazırlık programının yapılması HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

22 ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI
Katılımcılık; Kuruluş içinde en üst yöneticiden başlayarak her kademede çalışanların katılımı. Stratejik planlama sürecinde temel aktörlerin ve üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi gereklidir. Koordinatör birim (Küçük Oda/borsalarda «kişi» olabilir) Koordinatör birimin görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını koordine etmektir. Stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri koordinatör birim tarafından sağlanır. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

23 ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI
Kuruluşun Üst Yöneticisi Çalışmaların başladığını iç genelge ile duyurur. stratejik plan çalışmalarını her aşamada destekler, ihtiyaç duyulduğu hallerde ekibinin çalışmalarına yön verir. misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarına katılır. ekibin başkanlığını da yürütebilir. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

24 ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI
Stratejik Planlama Ekibi Ekibin başkanı üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir. Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için kritik öneme sahiptir. Stratejik planlama ekibi oluşturulurken üyelerin bireysel özelliklerinin yanı sıra oluşacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Stratejik planlama ekibi üye sayısı ??!! (İdeal 6-8), DANIŞMAN?????? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

25 İHTİYAÇLARIN TESPİTİ Kuruluşta oluşabilecek ihtiyaçlar stratejik planlama hazırlık programı çalışmaları dahilinde stratejik planlama ekibi tarafından tespit edilmelidir: Eğitim ihtiyacı Danışmanlık ihtiyacı Veri ihtiyacı Mali kaynak ihtiyacı HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

26 1 İŞ - ZAMAN PLANI Stratejik planlama zaman alıcı bir süreçtir.
Planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için aşamalar belirlenmeli, bu aşamaların hangi tarihlerde sonuçlandırılabileceği hazırlık çalışmaları dahilinde ortaya konulmalıdır. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

27 İŞ - ZAMAN PLANI (Örnek)
Eylem Adı Başlangıç Süre (gün) Sorumlu Süreç Tasarımı Kılavuz Hazırlıkları 30 Danışman Stratejik Plan Ekibinin Oluşturulması 3 GS Eğitim 1 Birimlerin Hazırlıkları 15 Birimler Birimlerden Gelen Dokümanların Derlenmesi SPE Paydaş Analizi Durum Analizi (Neredeyiz) 4 Önceliklerin Belirlenmesi (Stratejik Konular) 5 Misyon-Vizyon-İlkeler (Kimiz?, Neyiz?) 2 Stratejik Amaçların Belirlenmesi Amaçlara İlişkin Hedeflerin Belirlenmesi Hedeflere İlişkin Stratejilerin Belirlenmesi Yıllık Bazda İş Planının Hazırlanması Stratejik Planın Genel Gözden Geçirilmesi Stratejik Planın Metinsel Yazımı 10 Stratejik Plan raporunun Onayı GS, Bşk Stratejik Planın Basımı Bas. Yay. Stratejik Planın Duyurulması HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

28 HAZIRLIK PROGRAMI Stratejik planlama ekibince oluşturulan hazırlık programında aşağıdaki hususlar yer alır: Eğitim ihtiyacı Eğitim ve diğer hususlara ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyacı Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı Zaman planı Stratejik planlama sürecine dahil olacak kişiler ve görevleri. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

29 2 DURUM ANALİZİ Stratejik planlama sürecinin ilk adımıdır.
Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 DURUM ANALİZİ Stratejik planlama sürecinin ilk adımıdır. “neredeyiz?” sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

30 DURUM ANALİZİ Durum analizi kapsamında genel olarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılır: Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi) Kuruluş içi analiz (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi) Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi). DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

31 TARİHSEL GELİŞİM Kuruluş hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kuruldu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

32 2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 Cevaplandırılması Gereken Temel Sorular Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı nedir? Bunlardan faydalananlar kimlerdir? Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır? Kuruluşun organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır? Kuruluşun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir? Kuruluşun (varsa) mevcut misyonu yasal yükümlülüklerini içermekte midir? Yasal yükümlülükler ile kuruluşun yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir? (Tüm yükümlülüklere karşılık gelen program-faaliyet bulunmakta mıdır? Yürütülen tüm program-faaliyetlerin yükümlülükler listesinde bir karşılığı var mıdır?)

33 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir. Daha sonra, belirlenen ürün ve hizmetler Tabloda gösterildiği gibi belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılabilir. Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet FAALİYET ALANI 1 Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2 Ürün/Hizmet 3 ... FAALİYET ALANI 2 Belirlenen ürün ve hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri gözetilerek belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılması, kuruluşun organizasyon şemasının ve faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi açısından faydalı bir çalışmadır. SÜREÇLERİN ANALİZİ DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

34 ÜYEYE SUNULAN HİZMETLER (TEMEL YETERLİLİKLER)
Süreçler (Oda İçin) Ana Süreç Süreç Faaliyet ÜYEYE SUNULAN HİZMETLER (TEMEL HİZMETLER) Operasyonel Hizmetler Ticaret Sicili Oda Muamelat/Sicil Kıymetli Evrak (Satışı) ve Belge (Hazırlama ve Onaylama) Taktik Hizmetler İletişim Ağı Politika ve Temsil İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi, Danışmanlık ve Destek Uluslararası Ticaret Sosyal Sorumluluk DESTEK FAALİYETLERİ (TEMEL YETERLİLİKLER) Stratejik Destek Faaliyetleri İyi Yönetişim Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Kaynakların Yönetimi Haberleşme ve Yayınlar Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Yönetimi) Üye İlişkileri Yönetimi Proje Geliştirme ve Yönetimi Klasik Bilgi İşlem Mali İşler İdari İşler

35 PAYDAŞ ANALİZİ DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu Kurum, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir.

36 PAYDAŞ ANALİZİ İLE; DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması, paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanır.

37 2 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur:
Paydaşların tespiti Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

38 PAYDAŞLARIN TESPİTİ Paydaş analizinin ilk aşaması: kuruluşun paydaşları kimler ? Kuruluşun paydaşlarının tespit edilmesi için; Kuruluşun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini kullananlar kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? Soruları sorulmalı ve cevapları alınmalıdır. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

39 PAYDAŞLARIN TESPİTİ Kuruluşun paydaşları ayrıntılı olarak ifade edilmelidir. Ayrıca, bir paydaşta farklı özellik, beklenti ve öneme sahip alt gruplar mevcutsa; paydaşlar bu alt gruplar bazında belirtilmelidir. Paydaşlar belirlendikten sonra, neden paydaş oldukları sorusu cevaplanır. Bu değerlendirme paydaşların kuruluşla olan ilişkilerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bir sonraki aşamada paydaşlar; iç paydaşlar, dış paydaşlar ve müşteriler olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru kurulabilmesini ve kuruluşun faaliyet gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlar. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

40 PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
Belirlenen paydaşlar tümü ile etkili bir iletişim kurulmasını imkansız kılacak sayıda olabilir. Bu nedenle paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaşın kuruluşun faaliyetlerini etkileme gücü ile kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesidir. Paydaş Listesi Paydaş Adı Paydaş Türü Neden Paydaş Önceliği DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

41 PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Önceliklendirilen paydaşlar bu aşamada kapsamlı olarak değerlendirilir. Paydaşlar değerlendirilirken cevap aranabilecek sorular şunlardır: Paydaş, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir? Paydaş, kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir? (olumlu-olumsuz) Paydaşın kuruluşu etkileme gücü nedir? Paydaş, kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir? (olumlu-olumsuz) DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

42 PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Paydaş analizi kapsamında, kuruluşun sunduğu ürün/hizmetlerle bunlardan yararlananlar ilişkilendirilir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden kimlerin yararlandığı açık bir biçimde ortaya konulur. FAALİYET ALANI 1 FAALİYET ALANI 2 Ü/H1 Ü/H2 Ü/H3 Ü/H4 Paydaş 1 Paydaş 2 Paydaş 3 Paydaş 4 ………. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

43 PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi için Etki/Önem Matrisinden yararlanılabilir. Bu matriste etki; paydaşın kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü, önem ise; kuruluşun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder. ETKİ ÖNEM ZAYIF GÜÇLÜ ÖNEMSİZ İZLE BİLGİLENDİR ÖNEMLİ ÇIKARLARINI GÖZET, ÇALIŞMALARA DAHİL ET BİRLİKTE ÇALIŞ

44 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öncelikli paydaşların kuruluş hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür. Bu program aşağıdaki hususlar çerçevesinde oluşturulur: Görüş ve öneriler hangi yöntemle alınacak? İlgili paydaş itibarıyla hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak? Çalışmanın sorumluları kimler olacak? Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleştirilecek? Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek? DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 Paydaş görüşleri alınırken; mülakat, anket uygulaması, atölye çalışması, toplantı yöntemlerinden faydalanılır.

45 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Paydaşların görüşleri alınırken temel olarak şu sorulara cevap aranır: Kuruluşun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kuruluşun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir? Kuruluşun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? Kuruluştan beklentileriniz nelerdir? DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

46 (Dış) PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
(İç) PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

47 KURULUȘ İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ
Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda GZFT, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

48 KURULUȘ İÇİ ANALİZ Kuruluş içi analiz; kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise; kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır. Güçlü ve zayıf yönler belirlenirken dikkate alınabilecek bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Bu hususlarda salt verileri kapsayan, tanımlayıcı bir içerik taşımamalı; verilerin yanı sıra analitik değerlendirmelere ve sonuçlara yer verilmelidir. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

49 KURULUŞ İÇİ ANALİZDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
1 - Kuruluşun Yapısı Kuruluşun örgüt yapısı Aynı ya da benzer görevi yapan birimler ve yetki çakışmaları Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan önemli değişiklikler Kuruluşun yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler İzleme ve değerlendirme sistemi 2 - Beşeri Kaynaklar Kuruluş personelinin sayısı ve dağılımı Personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi 3 - Kurum Kültürü İletişim süreçleri Karar alma süreçleri Gelenekler ve değerler 4 - Teknoloji Kuruluşun teknolojik alt yapısı Teknolojiyi kullanma düzeyi 5 - Mali Durum Mali kaynaklar Bütçe büyüklüğü Kuruluşun araç, bina envanteri ve diğer varlıkları SÜREÇLERİN ANALİZİ DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

50 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. Analiz kapsamında, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin belirlenmesi gerekir. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

51 Çevre Analizinde Temel Etkenler
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 Çevre Analizinde Temel Etkenler Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler, Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişmeler, Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kuruluşu yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği, Kuruluşun faaliyetleri ve alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum Kuruluşun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler

52 GELECEĞE BAKIŞ GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3 Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyacaklardır. Misyon, vizyon ve ilkelerin oluşturulması sonucunda, kuruluşun varması istenen noktaya nasıl bir çerçeve içinde ulaşılacağı amaç ve hedeflerin belirlenmesi ile ortaya çıkar. Bu nedenle, misyon, vizyon ve ilkelerin doğru şekilde ifade edilmesi stratejik planın başarısı üzerinde belirleyici bir rol oynayacaktır. Misyon, vizyon ve ilkeler bir kuruluşun kurumsal kimliğine de katkıda bulunan öğelerdir. Kuruluş sadece isim, amblem ve iş akışı ile tanımlanamaz. Kuruluşun oluşturduğu bilgi birikimi, tecrübesi, uzmanlığı ve geliştirdiği kurumsal tavrı belli bir kurumsal kimlik yaratır. Stratejik planlamanın bir işlevi de kuruluşun kurumsal kimliği ile sunduğu hizmetler arasında daha güçlü bir ilişki kurmaktır. Oda borsalarımızda, çalışanların önemli bir kısmı çalıştığı kurumun kimliği hakkında fikir sahibi olmakla birlikte, misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesinde kurumun tamamını kapsayan bir kurumsal kimliği algılamakta güçlük çekmektedir. Stratejik planlama, çalışanları disiplinli bir şekilde bu bütünlüğü algılamaya yöneltir.

53 3 MİSYON BİLDİRİMİ Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir;
kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. Gerek görüldüğü takdirde daha alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise, birim yöneticileri ve diğer ilgili personel tarafından kuruluşun misyon bildirimine uyumlu bir şekilde geliştirilir. GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

54 MİSYON BİLDİRİMİ (Borsa)
Mevzuat ile belirlenen tüm hizmetleri etkin ve verimli biçimde sunmak. Araştırma, geliştirme faaliyetleri yürüterek, üretimde verimliliği artırmak, bölgesel ürün çeşitliliğini geliştirmek. %100 memnuniyet düzeyinde ve sürekliliği sağlayacak biçimde hizmet vermek üzere, üyenin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve karşılamak. Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi yaklaşımlar ile üye ilişkilerinde güveni en üst seviyeye çıkarmak. Hizmetlerde etkinliği sağlamak ve verimliliği artırmak için, bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak. Sosyal sorumluluğu, paydaşlarıyla işbirliği ve hazırladığı makro projeleriyle, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak, Konumu ve rolü gereği, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya getirerek sinerji yaratmak, gerektiğinde müstahsillerin yetkinliklerini geliştirmek için ilgili taraflarla stratejik ortaklıklar kurarak projeler geliştirmek. Tüm bu faaliyetleri, toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çağdaş yönetim anlayışı ile gerçekleştirmek.

55 MİSYON BİLDİRİMİ Misyon bildiriminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır. GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3 Misyon Bildirimi için Cevaplanması Gereken Sorular Kuruluşun var oluş nedeni nedir? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor? Kuruluş hangi alanda çalışıyor? Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor? Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?

56 VİZYON BİLDİRİMİ Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan dolayı, bir çok işlevi yerine getiren kuruluşlarda daha da önemli bir role sahiptir. Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur. Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir: 􀂄 İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. 􀂄 Özgündür; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir. 􀂄 Çekicidir; kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker. İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir: 􀂄 Kısa ve akılda kalıcıdır. 􀂄 İlham verici ve iddialıdır. 􀂄 Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

57 3 VİZYON BİLDİRİMİ Vizyon Bildirimi için Cevaplanması Gereken Sorular
Kuruluşun ideal geleceği nedir? Kuruluş; çalışanları ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak istiyor? Hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor? GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

58 VİZYON BİLDİRİMİ (Borsa)
Kalkınmanın anahtarı konumundaki üyelerine, kurumsallaşma ve rekabet avantajı yaratma süreçlerinde, her türlü desteği vererek; Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir hale getiren, Bölgesel kalkınmadaki rolü gereği; Ekonomik ve sosyal politikaların belirlenme süreçlerinde etkin ve yönlendirici, Piyasaların düzenlenmesinde büyük pay sahibi, İlgili aktörler tarafından rol model olarak benimsenen, Her alanda üyelerini en üst seviyede temsil eden, Hizmetlerini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendiren, Çağdaş Yönetim anlayışına sahip, güvenilir ve saygı duyulan bir borsa olmak.

59 VİZYON BİLDİRİMİ (Oda)
Küreselleşme süreci ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak; Bölgesinin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasında öncü, Üyelerinin tüm ihtiyaç beklentilerini etkin ve verimli biçimde, %100 üye memnuniyeti hedefiyle karşılayan, Bölgesel politika belirleme süreçlerine önemli katkı sağlayan, Her alanda üyelerini en üst seviyede temsil eden, Bilgi ve eğitime önem veren, Çağdaş Yönetim Anlayışıyla yönetilen, lider bir kuruluş olmak.

60 TEMEL DEĞERLER Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

61 3 TEMEL DEĞERLER Temel Değerler için Cevaplanması Gereken Sorular
Değerler üç temel alana ilişkin olabilir: Kişiler: Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler Temel Değerler için Cevaplanması Gereken Sorular Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir? GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

62 AMAÇLAR Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. Amaçların özellikleri: Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

63 3 AMAÇLAR Amaçların Oluşturulması için Cevaplanması Gereken Sorular
Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır? Kuruluş orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? Kuruluşun faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

64 Stratejik Alan – Amaç - Hedefler (Borsa)
Stratejik Alan 1. KURUMSAL KAPASİTE Stratejik Amaç 1. Çağdaş Yönetim (İyi Yönetişim) Stratejik Amaç 2. Mali yönetimin geliştirilmesi Stratejik Amaç 3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Stratejik Amaç 4. Bilişim Teknolojileri Yönetiminin Geliştirilmesi Stratejik Amaç 5. Üye İlişkileri Yönetiminin Geliştirilmesi Stratejik Amaç 6. Haberleşme ve Yayın Süreçlerinin Etkin Yönetilmesi Stratejik Amaç 7. Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi Stratejik Alan 2. HİZMETLER Stratejik Amaç 8. Ana Hizmetlerin Geliştirilmesi Stratejik Amaç 9. İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Stratejik Amaç 10. Politika ve Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi Stratejik Amaç 11. Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Kalite ve Verimliliğin Artırılması Stratejik Alan 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL Stratejik Amaç 12. Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlanması Stratejik Amaç 13. Sosyal Sorumluluk Anlayışının Somutlaştırılması

65 Stratejik Alan – Amaç - Hedefler (Oda)
Stratejik Amaç 1. Odanın Kurumsal Temel Yeterliklerinin Artırılması Stratejik Hedef 1.1. Çağdaş yönetim anlayışının benimsenmesi Stratejik Hedef 1.2. Organizasyonel yapının iyileştirilmesi Stratejik Hedef 1.3. Kurumsallaşmanın sağlanması (Yönetim Sistemi) Stratejik Hedef 1.4. Kurumsal Yönetim ilkelerinin benimsenmesi Stratejik Hedef 1.5. İnsan kaynağının verimli yönetimi Stratejik Hedef 1.6. Mali kaynakların optimal yönetimi Stratejik Hedef 1.7. Bilişim teknolojileri kullanımının artırılması Stratejik Hedef 1.8. Üye ilişkileri yönetiminin kurulması ve geliştirilmesi Stratejik Hedef 1.9. Gelir getirici hizmetlerin belirlenmesi ve uygulanması Stratejik Amaç 2. Üyelere Sunulan Temel Hizmetlerin Geliştirilmesi Stratejik Hedef 2.1. Oda Sicil hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin artırılması, Stratejik Hedef 2.2. Ticaret Sicil hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin artırılması, Stratejik Hedef 2.3. Belgelendirme hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin artırılması, Stratejik Hedef 2.4. Araştırma Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Stratejik Hedef 2.5. Danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, Stratejik Hedef 2.6. Eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli sunumu, Stratejik Hedef 2.7. Bilgi hizmetlerinin etkin ve verimli sunumu, Stratejik Hedef 2.8. İş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Stratejik Hedef 2.9. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi Stratejik Amaç 3. Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması Stratejik Hedef 3.1. Politika oluşturulması ve Temsil yeteneğinin artırılması Stratejik Hedef 3.2. Kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklık kültürünün geliştirilmesi, Stratejik Hedef 3.3. Sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi Stratejik Hedef 3.4. Projeler

66 HEDEFLER Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

67 3 HEDEFLER Hedeflerin Oluşturulması için Cevaplanması Gereken Sorular
Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, temel değerler ve amaçları ile tutarlı mı? Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen etkenler nelerdir? Bir amaca ilişkin hedeflerin tümü gerçekleştirildiğinde o amaca ne ölçüde ulaşılabiliyor? İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir? Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür? Ölçme için hangi verilerin ne şekilde temin edilmesi gerekir? Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir? GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

68 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Performans göstergeleri: girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır. GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

69 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtırlar. Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek başına açıklayıcı değildir. Verimlilik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi gösterir. Sonuç: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler. Hedeflenen sonuçlara ulaşmadaki başarı seviyesi etkililik ile ifade edilmektedir. Sonuç göstergeleri amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koymaları bakımından en önemli performans göstergeleridir. Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler). GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

70 Stratejik Alan 1. KURUMSAL KAPASİTE
HEDEFLER Stratejik Alan 1. KURUMSAL KAPASİTE Stratejik Amaç 7: Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 7.1: Oda, proje geliştirme ve yönetme konusunda uzman bir elamanı istihdam edecektir. (2013 yılının Haziran ayına kadar). Uzman var ise yetkinliklerini artıracaktır. P.G.1: Uzman istihdamı / Performans düzeyi Hedef 7.2: Oda, Stratejik Destek Faaliyetleri sürecinde görev yapan çalışanlarına “Proje hazırlama”, “Proje Değerlendirme” ve “Proje Döngüsü Yönetimi” gibi konularda eğitimler aldıracaktır (2013 yılının sonuna kadar). Eğitim alan çalışan sayısı P.G.2: Alınan eğitim sayısı Hedef 7.3: Oda, 2016 yılına kadar Proje Geliştirme birimi kuracak ve yeterli personelle destekleyecektir. Kurulan birim Birimde çalışan sayısı Hedef 7.4: Oda, projelerinin etkinliklerini sürekli izleyecektir. İzlenen etkinlik sayısı (İzleme Değerlendirme Raporu) İyileştirme sayısı (düzeltici faaliyet sayısı)

71 STRATEJİLER Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri “Kritik Sorular Yöntemi”dir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir. Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. Bu yöntemle aşağıda belirtilen alternatif stratejiler geliştirilebilir. GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

72 STRATEJİLER ZT Stratejileri : zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye yöneliktir. ZF Stratejileri : kuruluşun zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken fırsatların olası olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yöneliktir. Dış fırsatlardan yararlanarak mevcut zayıf yönleri giderecek stratejiler oluşturulabilir. GT Stratejileri : dış çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluşun güçlü yönlerini kullanarak en aza indirgemeye yöneliktir. GF Stratejileri : kuruluşun hem güçlü yönlerini hem de dış çevrenin sunduğu fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde faydalanmaya yönelik olarak geliştirilen stratejilerdir. Söz konusu stratejiler, Kuruluşun güçlü yönleri kullanılarak dış fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar. GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

73 STRATEJİLER Stratejilerin Oluşturulması için Cevaplanması Gereken Sorular Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir? GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler 3

74 MALİYETLENDİRME Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir. MALİYETLENDİRME Maliyet Tablosu Kaynak Tablosu 4

75 MALİYETLENDİRME Faaliyetlerin/Projelerin Ortaya Konulması Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular Hedefi gerçekleştirecek alternatif faaliyetler/projeler ortaya konulmuş mudur? Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin/projenin rolü ve önemi nedir? Bu faaliyet/proje gerekli mi? Belirlenen faaliyetler/projelerin tamamı gerçekleştirildiğinde hedefe ulaşılıyor mu? Hedefe ulaşılması için başka faaliyet/projeye ihtiyaç var mı? Hedefin gerçekleştirilmesine yönelik halihazırda yürütülen faaliyet/projeler var mıdır? Faaliyet ve projeler zamanlanırken birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınmış mıdır? Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri/projeleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir? MALİYETLENDİRME Maliyet Tablosu Kaynak Tablosu 4

76 MALİYETLENDİRME Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Maliyet Tablosu 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl AMAÇ 1. Hedef 1.1. Hedef 1.2. Hedef 2.1. …….. ……….. TOPLAM MALİYETLENDİRME Maliyet Tablosu Kaynak Tablosu 4

77 MALİYETLENDİRME Kuruluş Tablo 4’te belirtilen toplam maliyetlerini elde edeceği kaynaklarla karşılaştırmak durumundadır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için yıllar itibariyle hangi kaynaklardan hangi gelirlerin elde edileceği tahmin edilmelidir. Bu amaçla Tablo 5’te gösterilen kaynak tablosundan yararlanılabilir. Kaynak Tablosu KAYNAKLAR 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE BÜTÇE DIŞI FONLAR …. ….. DİĞER (Kaynak Belirtilmeli) MALİYETLENDİRME Maliyet Tablosu Kaynak Tablosu 4

78 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması şarttır. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5

79 TEŞEKKÜRLER


"Bilişim Teknolojileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları