Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SODES Koordinasyon Birimi Uygulama Usul ve Esasları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SODES Koordinasyon Birimi Uygulama Usul ve Esasları"— Sunum transkripti:

1 SODES Koordinasyon Birimi Uygulama Usul ve Esasları
T.C. Adana Valiliği SODES Koordinasyon Birimi 2015 Yılı SODES Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları

2 SODES Nedir ? Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, İstihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor projeleri destekleyen, İnsan Odaklı Bir Programdır.

3 SODES Neyi Amaçlar ? Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde, Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

4 Hedef Kitlesi Dezavantajlı konumdaki (özellikle yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan); Çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler, yaşlı, özürlü ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplar Hazırlanacak projelerin dezavantajlı hedef kitlelere yönelik olmasına ve faaliyet odaklı olmasına dikkat edilmelidir.

5 Sosyal İçerme Projeleri İstihdam Projeleri
Desteklenecek Proje Türleri Sosyal İçerme Projeleri İstihdam Projeleri Kültür, Sanat ve Spor Projeleri

6 a- Sosyal İçerme Projeleri
Yoksulluğun azaltılması Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi Bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması Toplumsal bütünleşmenin sağlanması

7 a- Sosyal İçerme Projeleri
Gençlik Merkezi/Evi Oluşturulması* Çocuk Merkezi/Evi Oluşturulması* Kadın Merkezi/Evi Oluşturulması* Engelli Merkezi/Evi Oluşturulması* Mesleki Eğitim Merkezi Oluşturulması** Atölye Oluşturulması** Kültür, Sanat Ve Spor Kursu Düzenlenmesi (34 konuda) Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri (6 konuda) Öğrenci Gezileri (İl İçi, İl Dışı) Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi (49 konuda) * / ** Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

8 a- Sosyal İçerme Projeleri
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler - Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri -  Aile içi şiddetle mücadeleye yönelik faaliyetler - Kadın haklarına ilişkin bilinçlendirme faaliyetleri   - Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler (çocuk eğitimi dahil) - Madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik faaliyetler - Yurttaşlık/kentlilik/birlikte yaşama bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler Tamamlayıcı etkinlikler**** **** Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

9 b- İstihdam Projeleri İstihdam edilebilirliğin artırılması İldeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi

10 b- İstihdam Projeleri Mesleki Eğitim Merkezi Oluşturulması*
Atölye Oluşturulması*     Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi (49 konuda) Tamamlayıcı Etkinlikler*** * / *** Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

11 c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi Özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılması ve yönlendirilmesi

12 c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
Spor Tesisi Oluşturulması     Açık Hava Spor Alanı       - Semt Sahası*         - Halı Saha*        - Fitness Odası/Salonu (Toplam ilin ödeneğinin %15’ini geçmeyecektir.)    Çocuk Parkı Yapımı Tiyatro/Sinema/Konferans Salonu Oluşturulması* (Tadilat-Tefrişat toplam proje bütçesinin %30’unu geçmez) Gençlik Merkezi/Evi Oluşturulması*   Kültür Merkezi/Evi Oluşturulması*     Çocuk Merkezi/Evi Oluşturulması* * / ** Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

13 c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
 Kütüphane Oluşturulması*     Müzik Atölyesi Oluşturulması*     Resim Atölyesi Oluşturulması*     Kültür, Sanat Ve Spor Kursu Düzenlenmesi (34 konuda) Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri (6 konuda)    Öğrenci Gezileri (İl İçi, İl Dışı)        Tamamlayıcı Etkinlikler**** * / ** Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

14 Tercih EDİLMEYEN Projeler
Dolaylı Etkileri SODES Amaçlarıyla Örtüşen Projeler Turizm Amaçlı Restorasyon Projeleri İlin Tanıtımı Amaçlı Kitap, Film, Broşürler Sadece Sosyal Yardımlardan Oluşan Projeler Üniversitelere ait alanlarda herhangi bir tadilat, kiralama ve tefrişat işlemi gerçekleştirilemez. SODES kapsamında okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs faaliyetleri Dezavantajlı Gruplara Hitap Etmeyen Projeler Pazar yeri, balık hali, yöresel ürünler satış alanı yapılması gibi projeler.

15 Tercih EDİLMEYEN Projeler
Sadece gezi, şenlik ve konser gibi projeler Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmeyen projeler Tarım Projeleri (Mesleki eğitim olabilir, sadece fıstık, ceviz ağacı fidesi dağıtımı olmaz.) Sağlık Projeleri Sadece park yapımı ya da rekreasyon alanı projeleri (Bu tarz projeler ancak odağında spor imkanlarını artırmayı hedefliyorsa olabilir.) 

16 Bunu destekleyici belgeler ile ispatlanmalıdır.
Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar Kamu kuruluşları İl/ilçe özel idareleri Belediyeler Mahalli idare birlikleri Üniversiteler Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, Vakıflar) (en az bir yıl önce kurulmuş olmalıdır.) Proje konusunun projeyi sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur. Bunu destekleyici belgeler ile ispatlanmalıdır.

17 Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar
Aşağıda belirtilen nitelikteki kuruluşların proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür. Okul Halk Eğitim Merkezi Kütüphane Gençlik Merkezi Çocuk Yuvası Huzurevi Diğer Bağlı Kuruluşlar

18 Teklif Edilebilecek Proje Sayısı
Kamu Kuruluşları İl müdürlükleri en fazla 10 proje İlçe müdürlükleri en fazla 3 proje %10 Eş Finansman Katkı Zorunluluğu Belediyeler, İl ve ilçe Özel İdareleri, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları

19 Proje Yürütücülerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Projelerin kabul edilmesini müteakip 1 Ay içerisinde sözleşme imzalamak Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde bankalardan birinde SODES için ayrı hesap açmak Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak Proje harcamalarını sözleşmeye ve SODES Usul ve Esaslarına göre yapmak; Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak SODES Usul ve Esaslarında Yer Alan Diğer Görev ve Sorumluklar

20 PROJE SÜRECİ Kalkınma Bakanlığı Proje Teklif Çağrısının Yayınlanması
Proje Sahibi Kuruluşlar Tarafından Projelerin Hazırlanması, Başvuru Formunun Doldurulması, hem SODES BİS Üzerinden Hem de Nüsha Çıktı (Destekleyici Belgelerle) olarak Valiliğe gönderilmesi. Proje Yürütücüleri Adana Valiliği Proje Tekliflerinin Valilik Tarafından Değerlendirilerek Uygun Bulunanları SODES BİS ve Resmi Yazıyla Bakanlığa Bildirilmesi Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Tarafından Projelerin İncelenmesi, Uygun Bulunan Projelerin İlan Edilmesi ve Valiliğe Gönderilmesi Adana Valiliği Proje Yürütücüleri Uygun Bulunan Projelerin Yürütücüleri İle Sözleşme İmzalanması Uygulama, İzleme, Nihai Rapor Kalkınma Bakanlığı, Adana Valiliği, Proje Yürütücüleri

21 Valilik Ön Değerlendirmesi
2015 YILI UYGULAMALARI Proje Teklif Dönemi 16 Mart - 15 Nisan 2015 Valilik Ön Değerlendirmesi 15 Nisan – 15 Mayıs 2015 Bakanlık Değerlendirmesi 15 Mayıs Valilik Ön Değerlendirmesi

22 Nasıl Başvuru Yapılır ? SODES-BİS’e Giriş Yapılır. 1 Başvuru Formu PDF Formatında indirilerek kaydedilir. 2 Başvuru Formu tamamlandıktan ve Kontrol Edildikten sonra kaydedilir. 3 Başvuru Formu SODES BİS’teki Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme SODES BİS’e yüklenir. 4 “Başvurularım” kısmında görüntülenen başvuru formununun sağ tuşa basılmak suretiyle çıktısı alınır. 5 Gerekli imzalar ve istenen diğer belgeler 2 nüsha halinde SODES birimine üst yazıyla iletilir. 6 Valilik tarafından SODES BİS ve çıktılardaki başvuru kodları kontrol edilerek başvuru süreci tamamlanmış olur. 7

23

24

25 ! Başvuru formlarının SODES Proje Ofisine İletilmesi
SODES-BİS Sisteminden çıktısı alınan başvuru formunu imzaya yetkili kişilere imzalattıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte teslim 2 nüsha halinde etmeyi unutmayınız. SODES-BİS’e yüklenmeden çıktısı alınarak SODES Proje Ofisine teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. ! Başvuru formunun sadece SODES-BİS’e başvurunun tamamlandığı anlamını taşımaz ve değerlendirmeye alınmaz.

26 Başvuru formlarının SODES Proje Ofisine İletilmesi
SODES–BİS Sistemine yüklenen ve 2 (iki) çıktı alınarak yetkili kişilerce imzalanan başvuru formları, başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler ile birlikte iki ayrı “Telli Dosya” içine yerleştirilerek 1 (bir) klasör içinde, son başvuru tarihine kadar Valiliğimize teslim edilir. Başvuru zarfının üstüne SODES-BİS “Başvurularım” kısmında belirtilen referans numarası ve başvuru sahibi kuruluşun ismi, adres ve telefonu açık bir şekilde yazılmalıdır.

27 Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)
Başvuruda bulunan kuruluşun ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgesi ve kuruluş sözleşmesi (kamu kurumları ve kuruluşları hariç) STK’ların başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olduklarına dair resmi belge. STK’ların proje başvurusu yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin yetkili kurullarının (yönetim kurullarının) almış olduğu karar, Kamu kurum ve kuruluşlarının proje başvurusu yapmasına ve uygulamasına izin veren yetkili amir onayı veya yetkili kurul kararı, STK’lar ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının başvurularında başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isim ve imzalarını gösteren onaylı belge, Kamu kurumları tarafından yapılacak başvurularda başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını gösteren en üst yetkili amir onaylı belge,

28 Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)
Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı (Eğer projeye mali destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir), SODES kapsamında desteklenen yapım işlerinde (tadilat hariç) ilgili taşınmazların proje mülkiyet durumlarını gösterir belge (tapu, tahsis belgesi, imar planı vs.),

29 ! Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)
Kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren kanun yönetmelik vs. mevzuat, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesi zorunlu olan projelerde, İŞKUR’dan eğitim için yer ve konuya ilişkin niteliklere uygun kurs gereklerinin karşıladığına ve kurs konusunun ilin ihtiyacına hitap ettiğine dair alınacak olur yazısı. ! Proje başvuru sahibi yukarıda istenen belgeler dışında uygun gördüğü diğer destekleyici belgeleri başvuru formuna ekleyebilir.

30 Projelerin Süresi ve Bütçe Büyüklükleri
Desteklenen projelerin süresi en fazla bir yıldır. Teklif edilecek projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün (hibe tutarı); Alt sınırı TL Üst sınırı TL Proje bütçesinin KDV dahil olarak hazırlanacağı unutulmamalıdır. Personel giderleri brüt olarak hazırlanacak.

31 Eşfinansman Genel bütçe ve özel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri projelere eşfinansman katkısı sağlamazlar. Proje yürütücü adayları sadece bulundukları illerdeki valiliklere başvurabilirler ve bu illerde proje yürütebilirler. Ancak il ve bölge içinden veya dışından ayni, nakdi ve/veya teknik destek vermek amacıyla proje ortakları proje uygulamasına katılabilirler. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

32 Projelerin Değerlendirilmesi
1- Valilik Ön Değerlendirmesi 2- Kalkınma Bakanlığı Değerlendirmesi Projelerin Değerlendirilmesi Projeler Valilik tarafından SODES tanımındaki amaçlara uygunluk Sürdürülebilirlik Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler Proje hedef kitlesinin genişliği İlin öncelikleri (Başvuru Rehberimizde belirtilmiştir.) Eş finansman oranı

33 Projelerin Değerlendirilmesi
1- Valilik Ön Değerlendirmesi 2- Kalkınma Bakanlığı Değerlendirmesi Projelerin Değerlendirilmesi Projelerin değerlendirilmesi için Vali Başkanlığında; Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü İl Kültür ve Turizm Müdürü Çalışma ve İş-Kurumu Müdürlerinden Oluşan bir komisyon kurulur.

34 Desteklenen Proje Harcamaları
Personel Giderleri, Mesleki Eğitim Kursiyerlerine Yapılacak Ödemeler Yolculuk giderleri Gündelik giderler Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri Sarf malzemeleri maliyetleri Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.)

35 Desteklenen Proje Harcamaları
Semt sahası, halı saha yapımı, Fitness Odası/Salonu (Toplam ilin ödeneğinin %15’ini geçmeyecektir.) Çocuk Parkı Yapımı, Tiyatro/Sinema/Konferans Salonu Oluşturulması (Tadilat- Tefrişat toplam proje bütçesinin %30’unu geçmez.) Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.), Elektrik, su, telefon vb. idari giderler (Projenin uygulandığı mekanların)

36 Desteklenen Proje Harcamaları
Gezi projelerine katılan kişilere gezi esnasında günlük 15 TL’ye kadar harçlık verilebilir. Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. Projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez.

37 Proje Harcamaları Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır.

38 Proje Bütçesinin Kullanılması ve Muhasebeleştirme
Projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir. Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.

39 Uygun Olmayan Maliyetler
Proje dışındaki faaliyetlerin yürütüldüğü mekanların elk., su vb. giderleri, Her türlü taşıt alımı, Mikro kredi ve toplum yararına çalışma kapsamındaki ödemeler, Arazi veya bina alımları, inşaat yapımı veya büyük çaplı tadilat/onarım, Proje yürütücüsü dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Projenin amacı, bütçesi, faaliyetleri ve uygulama dönemi dışında kabul edilen diğer tüm harcamalar.

40 Projelerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular. Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

41 Görünürlük Kuralları SODES’in görünürlüğünü sağlamak amacıyla;
ARŞİV Projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde kamera kaydı ve fotoğrafların alınması gerekmektedir. SODES’in görünürlüğünü sağlamak amacıyla; Broşür, kitap, tanıtım kitabı vs. yayınlarda, Tanıtım, kısa film, video gibi her türlü görsel-işitsel materyalin üzerinde ve yayın içeriğinde, Uygulandığı yerde ve mekanlarda, Alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgelerde, Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan tabela afiş, poster logo, etiket vs. ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklendiğine dair ifade yer almalıdır.

42 <…> PROJESİ <…> VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA <…> TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR.

43 2015 YILI USUL VE ESASLARIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Valilik Değerlendirme Komisyonu, Proje ortakları ayni, nakdi ve/veya teknik destek vermek amacıyla il ve bölge içinden veya dışından olabilir, Valilikler tarafından Bakanlığa teklif edilecek Projelerde %25’lik STK zorunluluğu kaldırılmıştır. Proje destek alt sınır ve üst sınırında değişiklik yapılmıştır. Genel ve Özel Bütçeli kuruluşlar eş finansman sağlayamazlar Ek proje uygulaması kaldırılarak, asil/yedek proje uygulamasına geçilmiştir.

44 2015 YILI USUL VE ESASLARIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
%10 Eş Finansman Zorunluluğu, SODES kapsamında okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri desteklenmeyeceği, Üniversitelere ait alanlarda herhangi bir tadilat, kiralama ve tefrişat işlemi yapılamayacağı, Açık hava spor alanı, semt sahası, halı saha, yürüyüş parkuru ve fitness odası içeren projeler ilin toplam ödenek tutarının yüzde 15’ini geçmeyeceği,

45 2015 YILI USUL VE ESASLARIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Çocuk parkı yapımı, tiyatro/sinema/konferans salonu oluşturulması projelerinde tadilat ve tefrişat giderleri toplam proje bütçesinin yüzde 30’unu aşamayacağı, Projeler kapsamında hiçbir şekilde taşıt alımı yapılamayacağı, Ayni Sermaye desteği verilemeyeceği, Projelere ek ödenek olarak (%30) en fazla %15 destek sağlanacağı hususları, 2015 yılı usul ve esaslarının getirmiş olduğu yeniliklerdir.


"SODES Koordinasyon Birimi Uygulama Usul ve Esasları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları