Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maddenin Yapısı ve Özellikleri"— Sunum transkripti:

1 Maddenin Yapısı ve Özellikleri

2 Madde ve Özellikleri Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada katı sıvı gaz halinde bulunabilir.

3 Madde ve Özellikleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Hacim, Kütle,
Ağırlıktır.

4 Madde ve Özellikleri Maddenin Görülebilir Özellikleri Yumuşaklık
Sertlik Parlaklık Matlık Saydamlık Opaklık Düzgünlük Pürüzlülük Renk Koku Tat

5 Madde ve Özellikleri Maddenin Halleri
Katı maddeler:taş, demir,bakır,altın vb. Sıvı maddeler:su, petrol,mazot, gaz yağı vb. Gaz maddeler: su buharı, oksijen, vb.

6 Madde ve Özellikleri Maddenin Hal Değiştirmesi Erime Donma Buharlaşma
Kaynama Yoğunlaşma

7 Bu Özellikler Madde Miktarına Göre Değişirler
Madde ve Özellikleri Maddenin Ortak Özellikleri Kütle Hacim Eylemsizlik Elektrikli yapı Bu Özellikler Madde Miktarına Göre Değişirler

8 Madde ve Özellikleri Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

9 Maddenin Sınıflandırılması

10 Elementler ve Özellikleri
...Aynı cins atomlardan oluşan ve herhangi bir yöntemle başka maddelere ayrıştırılamayan maddelere element denir. Saf maddelerdir. .Semboller ile gösterilir. En küçük yapı taşı, ...atomdur Erime ve kaynama noktaları ....sabittir Fiziksel yada kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.

11 Elementler ve Özellikleri
Metallerin özellikleri: Isı ve elektrik akımını iletirler. Oda sıcaklığında katıdır.(Hg hariç). Yüzeyleri parlaktır. Tel ve levha haline getirilebilirler.

12 Elementler ve Özellikleri
Ametallerin Özellikleri Elektrik akımını iletmez. Oda sıcaklığında üç halde de bulunur. Yüzeyleri mattır. Kırılgandır. Tel ve levha haline getirilemez.

13 Elementler ve Özellikleri
Soygazların Özellikleri Kimyasal reaksiyona girme istekleri yok gibidir. Hepsi gaz halindedir. Tabiatta tek atomlu olarak bulunurlar.

14 Gruplarda Yukarıdan Aşağıya Doğru İnildikçe
Periyotlarda Soldan Sağa Doğru Gidildikçe Artar Azalır Atom Numarası Atom Hacmi İyonlaşma Enerjisi Metalik Özellik Ametalik Özellik Artar Azalır

15

16 Atom Nedir? Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atom kelimesi Yunanca bölünemez anlamına gelen atomos kelimesinden gelir. Atomlar küre şeklindedir.

17 Atomun Tarihçesi DEMOCRİTUS : Maddenin küçük ve bölünemez parçacıklardan oluştuğu fikrini ortaya atan ilk kişi, Yunanlı filozof “Democritus”dur. Democritus’a göre bütün maddeler aynı tür (özdeş) atomlardan oluşuyordu. Maddelerin farklı görünmesinin sebebi, atomların farklı şekilde dizilmesiydi.

18 Atomun Tarihçesi JOHN DALTON : İngiliz bilim adamı Dalton’a göre; maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Atomlar bölünemez. Bir maddenin bütün atomları aynıdır. Farklı maddelerin atomları da farklıdır. J.J.THOMSON : Atomun yapısında atomdan daha da küçük parçacıkların olduğunu keşfetti. Yaptığı çalışmalar sonucunda atomu, içinde erik parçacıkları bulunan bir pudinge benzetti.

19 Atomun Tarihçesi ERNEST RUTHERFORD : Thomson’un bulduğu küçük parçacıkların atomun içinde değil atom merkezinin (çekirdek) etrafında dolaştığını ileri sürdü. Rutherford atom için geliştirdiği modeli, Güneş’in etrafında dönen gezegenlere benzetti. NİELS BOHR : Danimarkalı bilim adamı Bohr, elektronların atomun çevresinde belirli yörüngeler izlediğini belirtti.

20 Atomun Tarihçesi Modern Atom Modeli:
Atomda belirli bir enerji düzeyi vardır. Elektron ancak bu düzeyden birinde bulunabilir . Elektron bir enerji düzeyindeki hareketi sırasında çevreye ışık yaymazlar.

21 Atomun Tarihçesi Atoma iki düzey arasındaki fark kadar enerji verilirse elektron daha yüksek enerji düzeyine geçer. Atoma verilen enerji kesilirse elektron enerjili düzeyinde kalamaz daha düşük enerji düzeyinden birine geçer. Bu sırada iki düzey arasındaki fark kadar enerjiyi ışık şekline çevreye verir.

22 Atomun Yapısı Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu oluşturan parçacıklar: Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron, Elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton, Elektrik yükü taşımayan nötr parçacık nötron.

23 Atomun Yapısı Atom iki kısımdan oluşur : Çekirdek (merkez)
Katmanlar (yörünge; enerji düzeyi) Çekirdek, hacim olarak küçük olmasına karşın, atomun tüm kütlesini oluşturur. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Elektronlar ise çekirdek çevresindeki katmanlarda bulunur. Elementlerin Çekirdekte bulunan protonlar, atomun ( o elementin) tüm kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirler. Proton sayısı atomlar (elementler) için ayırt edici özelliktir.

24 Atomun Yapısı Nötr bir atom için; elektron sayısı= proton sayısı
(Z) Atom numarası= proton sayısı Çekirdek yükü= proton sayısı İyon yükü= proton sayısı – elektron sayısı (A) Kütle numarası= proton + nötron sayısı (Nükleon sayısı)(atom ağırlığı)

25 Elektronların Dizilimi
Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak yörüngeler numaralandırılır.

26 Elektronların Dizilimi
Her katmanda bulunabilecek elektron sayısı bellidir. Yörüngede en çok 2 elektron Yörüngede en çok 8 elektron Yörüngede en çok 18 elektron Yörüngede en çok 32 elektron Yörüngede en çok 8 elektron bulunur.

27

28 Kimyasal Bağlar Atomları birbirine bağlayan ve bir arada kalmalarını sağlayan kuvvetlere, kimyasal bağlar denir. Kimyasal bağlar, aslında atomları birbirine çeken elektriksel çekim kuvvetleridir. Başlıca iki türlüdür: İyonik Bağ Kovelent Bağ

29 Kimyasal Bağlar İyonik Bağ:
(+)Yüklü iyon (katyon) ve (-) yüklü iyon (anyon) arasında elektron alışverişi şeklinde gerçekleşen bağdır. Örneğin Klor (17) atomunun kararlı hale geçmesi için1elektron alması gerekir. Sodyum (11)atomunun kararlı hale geçmesi içinse 1 elektron vermesi gerekir.

30 Kimyasal Bağlar Kovalent Bağ:
Atomlar arasında, son katmanlarda  yer alan elektronlardan bazılarının ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa denir. Kovalent bağ aynı cins atomlar arasında oluyorsa apolar kovalent bağ adını alır. Örneğin: oksijen(8) atomları arasındaki bağ.

31 Kovalent bağ farklı cins atomlar arasında oluyorsa polar kovalent bağ adını alır. Örneğin: Hidrojen (1) ve oksijen (8) atomları arasındaki bağ.

32 Bileşikler ve Özellikleri
....Farklı cins atomlardan oluşan kimyasal yöntemlerle kendini oluşturan maddelere ayrıştırılabilen maddelere bileşik denir. Saf maddelerdir. ..Formüller ile gösterilir. En küçük yapı taşı, ...moleküller

33 Bileşikler ve Özellikleri
Erime ve kaynama noktaları ...sabittir Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılabilirler. Bileşiği oluşturan maddeler, .belli oranlarda birleşirler. Bileşenlerinin özelliğini .....taşımazlar

34 Bileşikler ve Özellikleri
Bileşikler içerdikleri elementlere göre adlandırılır. Bileşikleri göstermek için element sembollerini kullanırız. Bir bileşik formülünde, o bileşiği oluşturan elementlerin sembolleri ve o elementin atomlarından kaç tane olduğu yazılır.

35 Bileşikler ve Özellikleri
Örneğin: CO  de 1 karbon atomu, 2 oksijen atomu, HCI’de 1 hidrojen atomu, 1 klor atomu, C H O  ‘da 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen atomu vardır.

36 Karışımlar ve Özellikleri
Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları saf olmayan maddelere karışım denir. Saf olmayan maddelerdir. ..Sembol veya formüller ile gösterilmezler. .Homojen veya ....heterojen olabilirler. Tanecikleri; farklı cins .....atom veya ...moleküllerdir....

37 Karışımlar ve Özellikleri
...Fiziksel yöntemlerle, kendilerini oluşturan maddelere ayrılabilirler. Karışımı oluşturan maddeler, ...her oranda karışabilir. Karışımı oluşturan maddeler; özelliklerini ...kaybetmezler Erime ve kaynama noktaları …sabit……… değildir.

38 Karışımlar ve Özellikleri
Heterojen karışım Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır. Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak  heterojen karışımlara örnek verilebilir.

39 Karışımlar ve Özellikleri
Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere üçe ayrılır. Emülsiyon: Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

40 Süspansiyon: Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi. Aeresoller: Sıvı-gaz heterojen karışımlara denir. Deodorant gibi.


"Maddenin Yapısı ve Özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları