Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE KATILIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE KATILIMI."— Sunum transkripti:

1 AİLE KATILIMI

2 Aile Katılımı Nedir? Çocuğun gelişimi hakkında anne babaları bilgilendirme Anne- babaya konuya özgü becerilerin öğretilmesi, Anne babalara sosyal ve duygusal destek verilmesi, Anne- baba ve profesyoneller arasında bilgi alışverişi,

3 Anne-babanın bir gruba katılması,
Uygun anne-baba ve çocuk ilişkilerinin geliştirilmesi Anne-babaya toplumsal kaynaklara ulaşmalarında yardımcı olmak Anne-babayı “güçlendirme”dir

4 Ailelerin kendileri, çocukları ve okul öncesi eğitim programına yarar sağlayacak doğrultuda yeteneklerini ortaya koyma sürecidir Aile katılım bilgi paylaşma ve ilişki kurma işlemidir;

5 Aile katılımı; Ailelerin; desteklenmesi, eğitilmesi ve eğitime katılımlarının sağlanmasına, Çocukların; deneyimlerini evleri ile eğitim kurumları arasındaki iletişimin ve sürekliliğin arttırılmasına, Programların; velilerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesine, sistematik bir yaklaşımdır.

6 Aile Katılımının Yararları
Eğitim daha etkin hale gelir, Katılımcı eğitim için aile özendirilir, Aile içinde ve okul yapısında değişiklikler meydana gelir, Çocuğun bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminde aile desteklenir,

7 Eğitimsel reformlar kolaylaşır,
Çocuğun ailedeki öğrenme ortamına katkıda bulunulur, Çocuğun tüm gelişimine katkıda bulunulur, Çocuktaki olumlu değişikliklerin devamlılığı sağlanır

8 Ailenin çocuğun hayatındaki rolünün önemi pekiştirilir,
Ailenin çocuğunu tanımasına ve aile olarak çocuklarıyla neler paylaştıklarını görmesini sağlar. Problemler önlenip alternatif disiplin yöntemleri ortaya konur, aile çocuğun ev ortamında kazanabileceği deneyimler hakkında bilgilendirilir. Çocukların içinde bulundukları ortamdan kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırılarak ilköğretime hazırlanmalarına yardımcı olunur.

9 Aile Katılımı etkinliklerinin yararları ile ilgili araştırmalar
Ecles ve Harold (1996), Epstein ve Dauber (1995), Epstein (1996) Henderson ve Berla (1994), Scott-Jones (1995) yaptıkları çalışmalarda, aile katılımının ilkokul ve lise yılları boyunca çocukların gelişimi ve okul programlarına olumlu katkılarını belirlemişlerdir. Benzer şekilde erken çocukluk yıllarında aile katılımının hem çocuklara hem de ailelerine uzun süreli olumlu etkileri tespit edilmiştir (Marcon-1999, Miedel ve Reynolds-1999).

10 Benzer bulgular Head Start programı uygulamaları çerçevesinde de elde edilmiştir.
Roskos ve Neuman’a göre (1993); çocuklarının eğitim süreçlerine ailelerinin aktif katılımları anne baba tutumlarında olumlu gelişmelere, çocuklarıyla nasıl ilişki içinde olmaları gerektiğini anlama ve davranma boyutlarında ilerlemelere neden olmaktadır.

11 Miedel ve Reynolds (1999) tarafından gerçekleştirilen Chicago Boylamsal çalışmasında sorunlu çocukları bulunan ebeveynlerin okul öncesi ve anasınıfı etkinliklerine katılımları ne kadar fazla olursa ileriki yıllarda çocukların okumada daha başarılı, daha az sınıf tekrarı ve 8. sınıfa geldiklerinde özel eğitime daha az ihtiyaçları olduğunu belirlemiştir (ailelerin backraundları kontrol altına alınmıştır) Benzer bir çalışmada Marcon (1999), şehirlerde devlet okullarına ve Head Start programına devam eden gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının anne baba katılımlarının olumlu sonuçlarını ifade etmektedir. Bu çalışmada aile katılımının sayısı ve aktif katılım düzeyi arttıkça çocukların dil, sosyal, motor, uyum, gibi alanlarda ve okula hazır bulunuşluk düzeylerinde daha iyi sonuçlar elde edildiği tespit edilmiştir.

12 Zembat ve Unutkan (2001) aile katılımlı program uygulamalarının 5-6 yaş çocuklarının sosyal gelişimine etkisi konulu araştırmada aile katılımlı eğitim alan çocukların sosyal becerilerinin diğerlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kuru(2006)yaptığı araştırmada 5-6 yaş çocuklarında Benlik kazanımı ile ilgili yaptığı araştırmada aile katılımlı programa dahil olan çocuklarda gelişimin daha hızlı olduğunu saptamıştır. Zembat ve arkadaşlarının (2006)yapmış oldukları “5 yaş grubu çocuklar için hazırlanmış aile katılımlı dil eğitimi programının dil gelişimine etkisinin incelenmesi” konulu araştırmada çocukların dil gelişimlerinin daha hızlı olduğu tespit edilmiştir.

13 Aile Katılımını Engelleyen Faktörler
Aileler, Öğretmenler Yöneticiler

14 Aileler açısından yaşanan sorunlar;
Ana babaların kendi okul yaşantılarının olumsuzluğu, Ailelerin ekonomik sorunları (çalışan anne-baba), Ailelerin okula ayıracak zamanlarının yokluğu, Ailelerin eğitim düzeylerinin düşük olması, Öğretmenlerin olumsuz tutumları, Ev ve okul kültürünün farklılığı. Zamanlama sorunu,

15 Öğretmenler açısından yaşanan sorunlar;
Aile katılımı etkinliklerini planlamanın çok zaman aldığına inanmaları Aileleri programa katılımları için nasıl teşvik edeceklerini bilememeleri Katılım programını nasıl yürüteceklerini bilememeleri Ailelerin kendi sınırlılıklarını aşacağını ve bunun karışıklığa yol açacağını düşünmeleri Ailelerin önemli bilgileri arkadaşlarına aktarıp kendilerini zor durumda bırakacağını düşünmeleri, İş stresi Ailelerin öğretmen ve çocuk arasındaki ilişkiyi kıskanması (Akt.; Zembat, Unutkan, 2001).

16 Yöneticiler açısından yaşanan sorunlar;
Ailelerin yöneticilerin olumsuz tutumları olduğunu Yöneticilerin ise ailelerin işbirliğine karşı ilgisiz olduklarını

17 Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılımında 6 Farklı Rol Bulunmaktadır:
Yetişkin olarak ailenin öğrenci rolü: Amaç, aileyi, evde öğrenme ortamları hazırlayabilmek ve çocuğun gelişimini desteklemek amacıyla güçlendirmektir. Ailenin bilgi alıcı rolü: Haber bültenleri, veli toplantıları, notlar, telefon gibi iletişim araçlarını kullanarak ailelere okulla ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Ailenin kendi çocuğunu eğitici rolü: Ailelere çocuğun eğitiminde etkili olabilmesi için evde yapabilecekleri konusunda eğitim vermek ve anneyi çocuğun öğretmeni yapmaktır.

18 Ailenin eğitim alarak ücretli uygulayıcı rolü: Ailelerin eğitim seminerleri yoluyla sınıf içerisindeki bazı etkinliklerde, ücretli olarak, görev almaları sağlanabilir. Ailenin okul etkinliklerinde gönüllü rolü: Gönüllü ailelerin okul etkinliklerinde gezi organizasyonu, mesleki tanıtım gibi konularda etkin olmalarının sağlanmasıdır. Kurumdaki karar verici rolü: Ailelerin okul aile birliklerinde görev alarak okul sisteminin belirlenmesinde karar alma noktalarında yer almaları sağlanır

19 Ailelerin Aile Katılımı Çalışmalarında İstekli Kılmak İçin Öneriler:
1.Ailelerin çocuklarının eğitimi ve okula katılım konusunda ne yapmaları gerektiğini açıkça tanımlayın, 2.Ailelerin katılım çaba ve isteklerini teşvik edin,

20 3. Aile ve okulun birbirlerine olan güvenlerini geliştirin,
4. Ailelerin evdeki yaşantılarını tanıyın ve yardım edin, 5. Belli konularda becerili ailelerden eğitimde yararlanın

21 AİLE KATILIMI MODELLERİ
Mektuplar ve Panolar Veli toplantıları Ev Ziyaretleri Ailenin Okulu Ziyareti Aileleri Bilgilendirme(telefon,kitapçıklar-etkinlik örnekleri,kayıtlar,fotoğraflar,haber mektupları,etkinlik dosyaları,v.b.) Ebeveynlerin Eğitim Etkinliklerine Katılımı Görev Paylaşımı

22 AİLE KATILIMINDA YÖNETİCİNİN ROLÜ
Yönetici, araştırmacı, yeniliğe açık olmalı ve aile katılımının önemine inanmalı, Açık iletişim kurmalı, Aile katılımının engelleyici bir tutum sergilememeli, Uygulanacak programı sene başında öğretmenleri ile birlikte belirlemeli, Ailelerle yapılacak toplantıların tarihleri belirlenmeli, Dönem başında ailelerle toplantı yaparak okulun aile katılım çalışmaları hakkında bilgi verilmeli.

23 AİLE KATILIMINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ
Öğretmen, aile katılımını çok iyi bilmeli, Ailelerin sorularını açık ve net olarak yanıtlamalı, Açık iletişim kurmalı, Ailelerin, verilen katılım programlarını tam ve doğru olarak uygulayıp uygulamadıklarını takip etmeli, Çocuklarla ilgili notları düzenli olarak tutmalı, Yöneticisini sürekli olarak bilgilendirmeli; gerektiğinde yardım istemeli, Ailelerin ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda paket aile katılım programlar hazırlayıp uygulamalı, Uyguladığı programın değerlendirmesini ailelere yolladığı katılım programına ilişkin değerlendirme formlarını da dikkate alarak en az ayda bir kez yapmalıdır.

24 AİLE KATILIMINDA AİLENİN ROLÜ
Aileler toplantılara eksiksiz olarak katılmalı, Süreç içerisinde yaşadığı sorunları öğretmene aktarmalı, Açık iletişim kurmalı, Gerçekleştirebileceği sorumlulukları üstlenmeli, Toplantılarda görüşlerini uygun bir şekilde ifade etmeli, yeni fikirler üretmeli, Evde çocuğuyla yapacağı çalışmaları eksiksiz olarak yerine getirmeli, Değerlendirme formlarını objektif olarak doldurmalıdır.

25 ÖRNEK ÇALIŞMALAR Alan: Bilişsel-Dil Alan Amaç: Problem çözebilme
Kazanımlar: Tümü Etkinlik adı: Çözüm Üretelim Uygulama: Çocuğunuzla sohbetleriniz sırasında çeşitli problem durumları oluşturup bunlara çözüm arayabilirsiniz (odası dağınık olan bir çocuk, kirli eller, oyuncağını paylaşmayan bir çocuk, otobüsü kaçıran bir adam vb).

26 Alan: Psikomotor Alan Amaç: Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme Kazanım: Belli bir mesafeyi sürünerek gider Etkinlik adı: Sürünerek İlerle Uygulama: Çocuğunuzla sürünerek hareket eden hayvanlar hakkında konuşun. Daha sonra bu hayvanların taklitlerini yapın. Kendinize belirleyeceğiniz bir hedefi sürünerek ulaşmaya yönelik oyunlar oynayabilirsiniz.

27 Alan: Sosyal-Duygusal Alan
Amaç: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme Kazanım: Aldığı sorumluluğu yerine getirir Etkinlik adı: Çiçek Sulama Uygulama: Çocuğunuza canlıların yaşaması için neler ihtiyacı olduğunu sorun. Bu konudaki bildiklerini çeşitlendirin. Konuşmanızın içinde bitkilerin de bir canlı olduğunu, yaşamak için suya, güneş ışığına ve ısıya ihtiyaçları olduğunu söyleyin. Birlikte evinizdeki çiçekleri inceleyin. Onlara su verin, topraklarını kabartın ve güneş alıp almadıklarını kontrol edin. Çiçeğe su verme sorumluluğunu çocuğa verin. Sorumluluğunu yerine getirmesi için minik hatırlatmalarda bulunabilirsiniz.

28 Alan: Öz bakım Becerileri
Amaç: Sağlıklı yaşayabilmek için gerekli temizlik kurallarını uygulayabilme Kazanım: Gerektiğinde el, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar Etkinlik adı: Temiz Olalım Uygulama: Çocuğunuzla dişlerin düzenli olarak ve uygun şekilde fırçalanması ve diş fırçalama sırasında kullandığımız ilgili malzemelerin (diş fırçası, diş macunu, diş ipi, su) nasıl kullanılması ve saklanması gerektiği konusunda sohbet edebilirsiniz. vücut bakım ve temizliğini bir bütün olduğunu ve bunun sağlanması için saç, tırnak, kulak, el yüz vb. vücut parçalarının da temizliğine özen gösterilmesi konusunda hatırlatmalar yapabilirsiniz. Birlikte vücut temizli ile ilgili uygulamalar yapabilirsiniz.

29 Alan: Öz bakım Becerileri
Amaç: Sağlıklı yaşayabilmek için gerekli temizlik kurallarını uygulayabilme Kazanım: Gerektiğinde el, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar Etkinlik adı: Temiz Olalım Uygulama: Çocuğunuzla dişlerin düzenli olarak ve uygun şekilde fırçalanması ve diş fırçalama sırasında kullandığımız ilgili malzemelerin (diş fırçası, diş macunu, diş ipi, su) nasıl kullanılması ve saklanması gerektiği konusunda sohbet edebilirsiniz. vücut bakım ve temizliğini bir bütün olduğunu ve bunun sağlanması için saç, tırnak, kulak, el yüz vb. vücut parçalarının da temizliğine özen gösterilmesi konusunda hatırlatmalar yapabilirsiniz. Birlikte vücut temizli ile ilgili uygulamalar yapabilirsiniz.

30 ANNE-BABALARIN EVDE ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE YAPABİLECEKLERİ AİLE KATILIMI ÖRNEKLERİ
Çocuğunuzla sizin çocukluğunuzda oynamayı en çok sevdiğiniz oyunu paylaşıp oynar mısınız? Okuldan eve giderken semt pazarı,alışveriş merkezi ya da bakkala uğrayıp alışveriş yapmaya ne dersiniz?

31 Çocuğunuzla birlikte yemek yapıp servisini çocuğunuzdan yapmasını ister misiniz?
Çocuğunuzun da fikirlerini alarak odasında birlikte değişiklik yapabilirsiniz Sevdiğiniz içecekleri içerken sohbet edebilirsiniz.

32 Gazete ve dergilerden çeşitli resimler kesip bunları kağıtlara yapıştırarak hikaye kitabı oluşturmak eğlenceli olabilir. Birlikte yürüyüş yapıp çevre incelenebilir Çocuğunuzun yatak takımlarını birlikte değiştirebilirsiniz Akşam yemeği birlikte hazırlanarak yemek saati daha eğlenceli hale getirilebilir.

33 Akşamları mum ışığında duvara çeşitli gölgeler düşürerek gölge oyunu oynayabilirsiniz
Çocuğunuza yatmadan önce hikaye okuyabilirsiniz. Karşılıklı eşyayı bul oyunu oynayabilirsiniz.

34 Birlikte ayakkabılarınızı temizleyebilirsiniz.
Evde bulunan saksı çiçeğinin ya da dışarıdan toplanan bir demet çiçeğin gelişimini takip edebilirsiniz. Kartondan maskeler hazırlayabilirsiniz Çocuklarınızın oyuncaklarını tamir edip değişik giysiler hazırlayabilirsiniz

35 Birlikte evde bulanan malzemelerle yeni oyuncaklar yapabilirsiniz.
Bildiğimiz şarkıları birlikte söyleyebiliriz vs. Bunlar ve bunlara benzer tür etkinlikleri çoğaltmamız mümkün

36 ALTERNANİF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Evlerden faaliyetlerde kullanılmak üzere malzeme istenebilir( Küçük tahta parçaları,deniz kabukları,değişik şekil ve boyutta taş,eski dergiler,kumaş parçaları) Anne baba kütüphanesi (Anne babaların gereksinim duyabilecekleri kitapların,broşürlerin,makalelerin uygun hikaye kitaplarının bulunduğu bir bölüm)

37 Telefonla görüşme Makale kutusu Dilek kutusu Bülten Tahtaları


"AİLE KATILIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları