Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ İş planı hazırlama BAŞLIYORUZ... BAŞLIYORUZ....

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ İş planı hazırlama BAŞLIYORUZ... BAŞLIYORUZ...."— Sunum transkripti:

1 + İş planı hazırlama BAŞLIYORUZ... BAŞLIYORUZ...

2 + İş planı için tipik bir içerik ş öyle olacaktır: Bölüm 1 Profesyonel Özet Bölüm 2 Ş irket Analizi Bölüm 3 Sektör Analizi Bölüm 4 Mü ş teri ve Rekabet Analizi Bölüm 5 Pazarlama Planı Bölüm 6 Tasarım ve Geli ş tirme Planları Bölüm 7 İ malat ve Operasyon Planları: Bölüm 8 Yönetim Ekibi: Bölüm 9 Finansal Plan: Ekler i ş planının

3 + 1. Profesyonel Özet: Profesyonel özetler, potansiyel yatırımcının projenizi okuma ş ansını arttırmak için gereklidir. Hatta yatırımcıların ço ğ u yalnızca bu bölüme bakarak bile destek verip vermeyece ğ ine karar verebilir. Profesyonel özetler, tüm i ş planlarınızın özü gibidir. İş iniz, içinde bulundu ğ unuz sektör, pazarlama stratejileriniz, ihtiyacınız olan finansal kaynaklar gibi tüm ayrıntıların bir toplamıdır.

4 + 2. Ş irket Analizi: Ş irket analizi, ş u anki ya da gelecekteki ş irketinize stratejik anlamda genel bir de ğ erlendirmesidir. Bu analizin içermesi gereken önemli sorulardan bazıları: - Ş irketiniz hangi fırsatları lehine çevirebilir? - Bunu hangi servis ve hizmetlerle yapabilir? - Hangi ürün veya hizmetleriniz di ğ erlerinden farklı? Neler sizi i ş dünyasında ba ş arılı kılabilir? - Ş irketinizin uyguladı ğ ı stratejiler nelerdir? - Ş irketinizin organizasyon yapısı nasıl?

5 + 3. Sektör Analizi Ş irketinizin rekabet içinde oldu ğ u alanı belirleyen analizlerdir. İ çermesi gereken sorular ise: - İ çinde bulunaca ğ ınız/bulundu ğ unuz pazarın boyutu nedir? - E ğ er varsa, hangi pazar trendleri bu boyutları etkiler? - Ba ş lıca rakipler kimler? Her birinin pazar payı nedir? - Pazarada bulunan ikame mal ve hizmetler hangileri? Ücretsiz olan ürün ve hizmetler var mı? - Pazara giri ş için engeller var mı? - Hangi parametreler ş irketinize yardımcı olabilir?

6 + 4. Mü ş teri ve Rekabet Analizi: Bu analizde a ş a ğ ıdaki soruların cevapları yer almalıdır. - Mü ş terileriniz kimler? Hangi demografik özelliklere sahipler? - Mü ş terileriniz nerede ya ş ıyor ve gelir düzeyi ne? - Ürün veya hizmetlerinizden hangileri bu ki ş ilerce bir ihtiyacı gidermek için devamlı olarak satın alınıyor? - Mü ş terilerinizin asıl ihtiyaçları neler ve bu ihtiyaçları neler etkiliyor? - Ba ş lıca rakipleriniz kimler? - Rakipleriniz ne kadar büyük? - Hangi stratejileri kullanıyorlar? - Geçmi ş te pazara katılanlara reaksiyonları nasıldı?

7 + 5. Pazarlama Planı: Pazara girmek için kullandı ğ ınız tüm stratejileri içerir. Planda yer alması gereken bilgiler: - Bütünle ş ik pazarlama stratejisi – Pazara giri ş te ürün ve hizmetlerinizi nasıl tanı ş tırmayı planlıyorsunuz? - Ürün ve hizmetler – Ürün ve hizmetlerinizi ortaya koyan ayrıntılı bilgi. - Ücretlendirme – Ürün veya hizmetinizin satılaca ğ ı fiyat bilgisi. - Da ğ ıtım – Ürün veya hizmetlerinizin ş irketten son kullanıcının eline geçmesi için kullanılacak metodlar. - Satı ş yakla ş ımı – Ürün veya hizmetlerinizi satı ş yöntemleriniz. - Reklam ve promosyon – Reklam ve promosyonlar için ayrılacak olan bütçe ve uygulanacak olan metodların getirileri. - Halkla ili ş kiler – Ürün ve hizmetlerin satı ş ını desteklemek için "halkla ili ş kiler"in rolü ve etkileri.

8 + 6. Tasarım ve Geli ş tirme Planları: Bu planlar fikirlerinizi bir konu olmaktan çıkarıp gerçe ğ e dönü ş türmedeki stratejilerinizi içerir. Cevaplanması gereken sorular ise: - Ürün veya hizmetlerinizdeki geli ş menin ş u andaki durumu nedir? - Amaçladı ğ ınız bitirme tarihi ne zaman? Bu süreç içinde önünüze çıkabilecek engeller nelerdir? - Ürün geli ş tirmenin tahmini maliyeti ne olacak? - Ş irket dı ş ından birileriyle i ş yapılacak mı? - Bilgi veya teknolojinizin patenti kim tarafından korunuyor?

9 + 7. İ malat ve Operasyon Planları: Bu planlar alınan tüm kararlar ve konu ş ulan tüm konuların nasıl sonuca varaca ğ ı ile ilgilidir. İ malat planlarının içermesi gereken sorular: - Ürününüz nasıl imal edilecek? - Üretme kapasiteniz nedir? Birim üretim süresi ne kadar? - Hangi co ğ rafik bölgede üretim yapılacak? - Ürünler nerede depolanıp saklanacak? - Dı ş kaynak kullanılacak mı? - Hangi kurallar ve yasal konular dikkate alınmalıdır? Operasyon planlarının içermesi gereken sorular: - İ mal ettikten sonra, satı ş sürecine kadar neler gerekebilir? Kaç ki ş iye ihtiyaç duyulacak? - Ürün ve hizmetlerin da ğ ıtımı nasıl gerçekle ş ecek? - Kalite nasıl kontrol edilecek?

10 + 8. Yönetim Ekibi: Ş irketi ba ş arıya götürmek için gereken insan kaynaklarını tanımlayan bölümdür. Bilinmesi gereken önemli konular: - Ş irketiniz nasıl organize olmu ş ? - Temel yönetim kadronuz kimdir ve bu ki ş ilerin geçmi ş leri nasıl? - E ğ er varsa, hisse sahipleri, ortaklar veya yatırımcılar kimlerdir? - Yönetim Kurulu ve Danı ş manlar Kurulu kimlerden olu ş uyor? - Profesyonel anlamda kimlere ba ş vuruyorsunuz?

11 + 9. Finansal Plan: Bu planlar ş irketinizin ne kadar paraya ihtiyacı oldu ğ unu ve gelecekte ne kadar kazanmayı planladı ğ ını ortaya koyar. İ ki bölümden olu ş ur: Bunlardan birincisi, ayrıntılı finansal bilgi analizleridir, ikincisi ise i ş dünyası ve yatırım kararlarının nelerden etkilenece ğ ine dair olan yazılı tartı ş malardır. Finansal bilgi analizleri: - Gerçek gelir durumu ve denge ka ğ ıtları - Gelir durumu ( İ lk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek dönemlik ve yıllık) - Denge ka ğ ıtları ( İ lk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek dönemlik ve yıllık)

12 + 9. Finansal PlanII: - Nakit akı ş ı belgesi ( İ lk yıl için aylık, 1-3 yıl için çeyrek dönemlik ve yıllık) - Brüt ve i ş letme marjinleri - Sabit ve de ğ i ş ken harcamalar - Ayrıntılı hesap dökümü ve satılan miktar - Yatırım sonucu geri dönenler Yazılı tartı ş ma: - Finansal bilgi analizlerinde dikkat edilmesi gerekenler - Fon kullanımı ve finansal ihtiyaçlar - Yatırım teklifleri - Yatırımcının geri dönü ş ümü

13 + 10. Ekler: Metin olmayan tüm dokümanları kapsar. Örne ğ in: - Finansal belgeler ve hesaplamalar - Çalı ş ma tabloları - Ürün / hizmet ş artname diyagramları - Yasal dokümanların kopyaları

14 + http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx Destekler –Giri ş imci Destekler Programın Amacı Giri ş imcili ğ in desteklenmesi Giri ş imcili ğ in yaygınla ş tırılması Ba ş arılı i ş letmelerin kurulması Programdan Kimler Yararlanabilir Küçük ve Orta Ölçekli İş letmeler, Giri ş imciler İş letici Kurulu ş lar ( İş Geli ş tirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel ki ş ilik) Programın Kapsamı Bu program, Uygulamalı Giri ş imcilik E ğ itimi, Yeni Giri ş imci Deste ğ i, İş Geli ş tirme Merkezi ( İŞ GEM) Deste ğ i İş Planı Ödülünden olu ş ur.

15 + İş planı formu BÖLÜM 1: GENEL B İ LG İ LER BÖLÜM 2: G İ R İŞİ MC İ YE / ORTAKLARINA VE İŞ LETMEYE İ L İŞ K İ N B İ LG İ LER BÖLÜM 3: PAZAR B İ LG İ LER İ VE PAZARLAMA PLANI BÖLÜM 4: ÜRET İ M PLANI(NACE Kodları www.kosgeb.gov.tr’den temin edilerek yazılmalıdır.) BÖLÜM 5: YÖNET İ M PLANI BÖLÜM 6: F İ NANSAL PLAN BÖLÜM 7: KOSGEB’DEN TALEP ED İ LEN DESTEKLER

16 + Şu anda neredeyiz ? Kurum içi de ğ erlendirme: Kurumun pozisyonu, performansı, potansiyeli ve sorunları Kurum dı ş ı de ğ erlendirme: Kurumun içinde bulundu ğ u çevrenin anahtar parametreleri ve güçlerin tanımlanması Payda ş tanımı: Kurum hizmetlerinden do ğ rudan ya da dolaylı olarak etkilenenlerin saptanması

17 + Nerede olmayı istiyoruz ?: Misyon: Kurumun geni ş kapsamlı amacının kısa bir biçimde ifadesi Vizyon: Gelecekte arzulanan pozisyonun kavramsal bir biçimde ifadesi İ lkeler: Kurumun misyonunu ta ş ıyacak temel de ğ erlerin belirlenmesi Amaçlar: Üç ya da daha fazla yıl sonunda ula ş ılması arzulanan düzeyi ifade eder. Hedefler: Amaçlara ula ş abilmek için somut olarak belirlenmi ş ve ölçülebilir hedefler


"+ İş planı hazırlama BAŞLIYORUZ... BAŞLIYORUZ...." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları