Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

N İ LÜFER HATUN İ LKOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ Psikolojik Danı ş man Filiz Sakao ğ lu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "N İ LÜFER HATUN İ LKOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ Psikolojik Danı ş man Filiz Sakao ğ lu."— Sunum transkripti:

1 N İ LÜFER HATUN İ LKOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ Psikolojik Danı ş man Filiz Sakao ğ lu

2 BU SUNUMDA NELERDEN BAHSEDECE Ğİ Z? ;  Sorumluluk Tanımları  Sorumluluk Duygusu  Sorumluluk Duygusunun Geli ş iminde Aile Yakla ş ımlarının Rolü -A ş ırı Koruyucu Tutum -Mükemmeliyetçi-A ş ırı Kuralcı Tutum -Destekleyici Ebeveyen Tutum  Çocu ğ a Sorumluluk Bilinci Kazandırmak  Olumlu Disiplin Yöntemleri  Ödev Bilinci  Bilgisayar, İ nternet,Televizyon gibi Teknolojik araçları amaç haline getirmeden nasıl sa ğ lıkla kullanabiliriz.

3 Sorumluluk, ki ş inin kendine ve ba ş kalarına kar ş ı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunlulu ğ udur. Sorumlu olan ki ş i kendi üzerine dü ş en görevleri ve i ş levleri zamanında ve istenilen ş ekilde istenilen biçimde yerine getirmek durumundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük ya ş ta do ğ al olarak varolan çevre dolayısıyla insanın içinde yer eder veya daha sonra dı ş ardan verilen e ğ itimle yaratılır. çevree ğ itimle Sorumsuz insan sürekli ba ş kaları tarafından güdülen insandır.Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir i ş i zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendili ğ inden harekete geçebilen insandır. Kaynak:Vikipedi

4 5- 6 ya ş çocu ğ u  Kendi ba ş ına yemek yiyebilir. Di ş lerini kendi ba ş ına fırçalayabilir Saçını tarayabilir. El ve yüzünü yardım görmeksizin yıkayabilir  Kendi kendine soyunabilir ve bunu hızlı yapar Tuvalet ihtiyacını kimseye ihtiyaç duymadan 4 ya ş ından itibaren kar ş ılayabilir.  Kendi temizli ğ ini 8 ya ş ındaki bir çocuk bir yeti ş kin düzeyinde kar ş ılayabilir. Çocu ğ a geli ş imsel olarak hazır olmadı ğ ı bir konuda sorumluluk verilmemelidir.

5  Çocu ğ unuzun hangi ya ş ta oldu ğ unu ve neleri yapabildi ğ ini gözlemleyin.  Kendisi ile ilgili (bedenine kar ş ı)  Ailesi ile ilgili sorumluluklar  Çevreye ile ilgili sorumluluklar (Okul- Çevre Toplum ) geridönü ş üm,tasarruf, ödev

6  Sorumluluk duygusu yapabileceklerimiz çerçevesinde olu ş ur.  Yapamayaca ğ ımız beceriler için sorumluluk alamayız.  Alırsak gerçe ğ e uygun hareket etmemi ş oluruz.Ve bu durum psikolojik problemlere yol açar.

7  Ba ş kalarının haklarını çi ğ nemeden, kendi ihtiyaçlarını kar ş ılayabilen,  Öz ele ş tiri yapabilen,  İş birli ğ ine yatkın,  Zamanı etkin kullanabilen ki ş ilerdir.

8 Aynası i ş tir ki ş inin lafa bakılmaz Atasözü

9 A Ş IRI KORUYUCU ANNE BABA MÜKEMMELIYETÇI- AŞIRI KURALCI ANNE BABA  A ş ırı istenilen, geç kavu ş ulan, tek çocuk, ilk çocuk, tek erkek veya kız çocuk, en küçük çocuk, geni ş bir sülalenin tek erkek çocu ğ u gibi çocuklar bu sakıncalı tutuma dikk etmelidir.  Sorumluluk verirken do ğ alından fazla kontrol.sorumluluk e ğ itiminde sık ceza gibi davranı ş lar sorumluluk duygusunun yanlı ş geli ş imine yol açar ve kaygı bozuklu ğ u yaratır.

10  Çocu ğ um sınırlar içinde karar verebiliyor.  Bu kararların sorumlulu ğ unu ta ş ımasına olanak tanıyorum.  Evdeki i ş ler konusunda çocu ğ umdan yardım bekliyorum. Böylece ba ş langıçta çocu ğ umun acemice yaptı ğ ı bu i ş ler, daha sonra deneyime ve sorumlulu ğ a dönü ş üyor.  İ ki buçuk ya ş ından ba ş layarak döke saça da olsa çocu ğ un çorbasını kendi ba ş ına içmesine fırsat vermek, kendi odasında kendi yata ğ ında yatmasına ortam hazırlamak, sofra hazırlama, alı ş veri ş, araba temizli ğ i gibi konularda onun yardımını beklemek, "sorumluluk" konusunda çocu ğ u cesaretlendirici ve destekleyici bir ortam sa ğ lar. Bu ortam, çocu ğ un kendi kendine yetmesine ve kendini yönetmesine fırsat verece ğ inden onun kendine olan güvenini de artıracaktır.

11

12 TABLO TABLO-2 SORUMSUZ NEVROZ PAS İ F DONUK SALDIRGAN ANT İ SOSYAL

13  D İ S İ PL İ N VE SEVG İ E Ğİ T İ MDE EN ÖNEML İ İ K İ UNSURDUR. SA Ğ LIKLI TUTUM

14 Davranı ş AnındaDavranı ş tan Sonra Nedenini Anlamak Nedenini Anlamak D İ NLEMEK D İ NLEMEK Göz ardı-Takdir- Te ş vikGöz ardı-Takdir- Te ş vik Dikkati Ba ş ka Yöne Çekmek Dikkati Ba ş ka Yöne Çekmek Kural Koyma, Kuralı Hatırlatma, Yönlendirme Kural Koyma, Kuralı Hatırlatma, Yönlendirme SAK İ NLE Ş T İ RMESAK İ NLE Ş T İ RME Davranı ş ın Zararını Farkettirmek/Somut Etki Davranı ş ın Zararını Farkettirmek/Somut Etki Davranı ş ın Sonucunu Düzeltmesini Sa ğ lamak Davranı ş ın Sonucunu Düzeltmesini Sa ğ lamak Çözüm Yolu Önermek Çözüm Yolu Önermek Seçim Hakkı Vermek Seçim Hakkı Vermek Anla ş ma Yapmak Anla ş ma Yapmak Ortamı DüzenlemekOrtamı Düzenlemek

15

16  Ö ğ üt Verme  Cezalandırma  Sözel ve Fiziksel Ş iddet  Acındırma  Küsme  Tüm bu yöntemler çocukta sorumluluklarını annesi veya babası için yaptı ğ ı algısına yol açar oysa sorumlulu ğ un temeli içdenetimden olu ş ur. Neden sonuç ili ş kisini geçersiz kılar.  Ödevlerimi yapıyorum çünkü annem öyle istiyor.Ya ş lılara babamın yanında saygılı davranırım babam yoksa yüzlerine bakmam diyen ergen

17

18  Amerikan Pediatri Akademisine ve Kanada Pediatri Derne ğ i'ne göre 0-2 ya ş arasındaki çocuklar teknoloji ile ha ş ır ne ş ir olmamalı, 3-5 ya ş arasında günde 1 saat, 6-18 ya ş arasında ise teknoloji kullanımları günde 2 saat ile sınırlanmalı. Teknoloji ile bu önerilerin 4-5 katı fazla içli dı ş lı olan çocuklar ve gençler ciddi tehlikeler ile kar ş ı kar ş ıya kalıyor. Elde kullanılan cihazlar (cep telefonları, tabletler, elektronik oyunlar, vb.) özellikle küçük çocuklarda teknolojiye eri ş imi ve teknoloji kullanımını artırıyor. Pediatrik terapistler okullara, hükümetlere, ailelere 12 ya ş altındaki çocukların bu tür cihazları kullanmalarını yasaklamaları ça ğ rısında bulunuyor

19 GEL İŞİ M YA Ş I B İ LG İ SAYAR VEYA TELEFONDA ÇEVR İ MDI Ş I OYUN Şİ DDET İ ÇER İ KL İ PROGRAM İ NTERNET Şİ DDET İ ÇER İ KL İ İ NTERNET OYUNU 0-2 H İ ÇB İ RZAMAN 2-6 YA Ş GÜNDE 15 DK H İ ÇB İ RZAMAN 6-12 YA Ş GÜNDE 1 SAAT H İ ÇB İ RZAMAN 12-15 YA Ş GÜNDE 2 SAAT H İ ÇB İ RZAMANGÜNDE 1 SAATH İ ÇB İ RZAMAN 15-18 YA Ş GÜNDE 2 SAAT 30 DK Şİ DDET E Ğİ T İ M İ İ LE GÜNDE 2 SAAT H İ ÇB İ RZAMAN

20

21 TV İ NTERNET TELEFON KULLANıLMAMALı0-2 YA Ş  1. Hızlı beyin geli ş imi  0 ie 2 ya ş arasında bebek beyni 3 katı büyüklü ğ e ula ş ır ve 21 ya ş ına kadar bu geli ş im devam eder. Erken beyin geli ş imi çevresel uyaranlarla veya bunların eksikli ğ i ile tanımlanır. teknolojiye a ş ırı maruz kalım (cep telefonları, internet, tablet, TV, vb.) neticesinde ortaya çıkan beyin geli ş imi stimülasyonunun dikkat eksikli ğ i, anlamada gecikme, ö ğ renme bozuklukları, yüksek dürtüsellik ve öfke nöbetleri gibi kendini kontrol etme becerisinde azalma ile ili ş kili oldu ğ u gösterilmi ş tir (Small 2008, Pagini 2010).

22  4. Uyku yoksunlu ğ u  Ebeveynlerin %60'ı çocuklarına teknoloji kullanımı sırasında e ş lik etmiyor ve çocukların %75'ine kendi odalarında teknolojiyi kullanma izni veriliyor. 9-10 ya ş arasındaki çocukların %75'i okul ba ş arılarını olumsuz yönde etkileyecek ş ekilde uyku yoksunlu ğ u çekiyor. 5. Ruhsal bozukluk Teknolojinin a ş ırı kullanımı çocuk depresyonunun, anksiyetesinin, ba ğ lanma bozuklu ğ unun, dikkat eksikli ğ inin, otizmin, bipolar bozuklu ğ un, psikozun ve sorunlu çocuk davranı ş larının faktörlerinden biridir. 6. Saldırganlık Ş iddet içeren medya içerikleri çocu ğ un saldırgan olmasına yol açabilir. Günümüz medyasında küçük çocuklar fiziki ve cinsel saldırı haberlerine çokça maruz kalabilmektedir. "Grand Theft Auto V" portreleri, seks, cinayet, tecavüz, i ş kence ve infaz görüntüleri ve çok sayıda film ve TV dizileri bunlardan bazıları. ABD'de medya içerikleri çocuk saldırganlı ğ ı üzerindeki etkileri bakımından kategorize edilmektedir. Son yıllarda çocuk saldırganlı ğ ı ile ilgili olayların sayısında artı ş gözlenmektedir.  2. Geli ş mede gecikme  Teknoloji kullanımı hareket etmeyi kısıtla ve böylece geli ş imin gecikmesine sebep olur. Üç çocuktan biri artık ö ğ renmesini ve akademik ba ş arılarını olumsuz yönde etkileyen geli ş im gecikmeleri göstermektedir. Hareket etmek dikkati ve ö ğ renme kabiliyetini artırır. 12 ya ş altında görülen teknoloji kullanımı çocu ğ un geli ş imi ve ö ğ renmesi üzerinde son derece olumsuz etkilere sahiptir. 3. Obezite  TV ve video oyunları obezitenin artması ile ili ş kilidir. Odasında bu tür cihazları kullanmasına izin verilen çocuklarda obezite görülme sıklı ğ ı %30 oranında artmaktadır (Feng 2011). Obez olan çocuklardan %30'unda diyabet ortaya çıkmakta ve obez ki ş ilerde kalp krizi ve erken felç riski artmakta ve ortalama ya ş am ömrü kısalmaktadır. Büyük oranda obeziteye ba ğ lı olarak, 21. yüzylılın çocukları ailelerinden ayrı ya ş ayamayan ilk nesil olacak. 4. Uyku yoksunlu ğ u  Ebeveynlerin %60'ı çocuklarına teknoloji kullanımı sırasında e ş lik etmiyor ve çocukların %75'ine kendi odalarında teknolojiyi kullanma izni veriliyor. 9-10 ya ş arasındaki çocukların %75'i okul ba ş arılarını olumsuz yönde etkileyecek ş ekilde uyku yoksunlu ğ u çekiyor.

23 2-4 YA Ş GRUBU5-6 YA Ş GRUBU  İ nternet kullanımı için çok erken bir ya ş  Anne-babaların e ş li ğ inde uygun web sitelerindeki resimleri incelemeleri, bazı sesleri dinlemeleri ve oyun oynamaları sa ğ lanabilir.  Bu dönemdeki çocuklar, İ nternet ba ş ındaki kesinlikle yalnız bırakılmamalıdır.  Temel düzey bilgisayar becerilerinden fare kullanma ve bilgisayarda oyun oynama yetenekleri geli ş mi ş olabilir.  Anne ve babaları ya da büyük karde ş leri ile birlikte  web siteleri bulma,  bu sitelerdeki bilgileri yorumlama  e-posta gönderme  gibi etkinlikler gerçekle ş tirebilirler.

24 7-8 YA Ş GRUBU  Güvenmeye e ğ ilimli oldukları ve genellikle otoriteyi sorgulamadıkları için İ nternet’in tehlikelerinden kolaylıkla etkilenebilirler.  e-posta kullanabilirler.  İ zin verilmeyen web sitelerine ve sohbet odalarına da girmemelerine dikkat etmeli.

25 9-15 YA Ş GRUBU  Daha fazla ba ğ ımsızlık ve güven duygusuna gereksinim duyarlar.  İ nternet’i okul ödevleri için ara ş tırma yapmak, arkada ş larıyla ileti ş im kurmak amacıyla kullanabilirler.  Aileler, çocukların güven duygusunu zedelemeyecek bir ş ekilde internet kullanımında yönlendirici ve denetleyici olmalıdırlar

26  Bilgisayarın evin tüm aile bireylerine açık bir alanına yerle ş tirin.  Çocu ğ unuzun örnek alaca ğ ı ilk ki ş i sizsiniz.Kendi tv android telefon ve internet kullanımınızı gözden geçirin,düzenleyin.   Çocu ğ unuzda internet ba ğ ımlılı ğ ının belirtilerini ara ş tırın.  Çocu ğ unuzun internet kullanımını yasaklamayın. Kendi belirleyece ğ i bir sürede kontrollü kullanmasına izin verin  Çocu ğ unuzun internet kullanımına belirli kurallar getirin ve bu kurallara uymasını sa ğ layın.  Çocu ğ unuza sohbet odalarında konu ş manın, yabancılarla konu ş mayla aynı oldu ğ unu, bu ki ş ilerle asla yüzyüze bulu ş mayı kabul etmemeleri gerekti ğ ini ö ğ retin

27  Çocu ğ unuza hiçbir zaman bir ba ş ka ki ş iye ya da web sitesine herhangi bir ki ş isel kimlik bilgisi vermemeyi ö ğ retin.  Çocuklarınızın internetteki gezintilerini denetleyin.  Çocu ğ unuzun çevrimiçi etkinlikleri hakkında endi ş eleriniz varsa, bunu çocu ğ unuzla konu ş un.  Çocu ğ unuzun örnek alaca ğ ı ilk ki ş i sizsiniz.  Çocuklarınızla bilgisayarda beraber zaman geçirin.  Çocu ğ unuzla “Çevrimiçi Davranı ş Kuralları Anla ş ması” yapın.  Bu kurallar çerçevesinde davranmazsa, internet kullanımını yasaklayaca ğ ınızı açıkça belirtin  Esas amacınızın, çocuklarınızın internette kendini kontrol etme, disiplin ve sorumluluk gibi beceriler geli ş tirmesine yardımcı olmak oldu ğ unu unutmayın.  Çocu ğ unuzun İ nternet kullanımına yönelik bir günlük tutun.  Çocu ğ unuzun İ nternet kullanımından endi ş e ederseniz, ö ğ retmenlerinden tavsiye ve danı ş manlık alın.  Bilgisayar ö ğ retmeninden çocu ğ unuzun İ nternet kullanım davranı ş ları ile ilgili bilgi toplayın.

28  Problemli İ nternet Kullanımı  İ nternet Ba ğ ımlılı ğ ı(Tüm di ğ er ba ğ ımlılıklar gibidir.)  İ nternet’te Oyunlar ve Tehlikeleri  İ nternet’te Çocuk Pornografisi  İ nternet’te Pazarlama  İ nternet’te Ödev Yapma ve Yaptırma

29  Her 17 çocuktan 1’i İ nternet’te bir tehdit olayı ya ş amı ş tır.  İ stismar edilen çocukların %80’ini kız ve % 91’i 12 ya ş altındadır.  Sohbet odalarında cinsel taciz oranı % 89’dur.  17 ya ş ından küçük her 4 çocuktan 1’i İ nternet’te cinsel içerikli malzeme ile kar ş ıla ş mı ş tır.  Her 5 çocuktan 1’i İ nternet’te cinsel yakla ş ımlara maruz kalmı ş tır.

30  İ nternet ile ilgili a ş ırı zihinsel u ğ ra ş  İ nternet’e ba ğ lı kalma süresine a ş ırı ihtiyaç duyma  İ nternet kullanımını azaltmayı ba ş aramama  İ nternet kullanımını azaltılması durumunda yoksunluk belirtileri (huzursuzluk, karamsarlık, içe kapanma vb…)  Zamanı (günlük aktiviteleri) programlama ile ilgili sorunlar  A ş ırı İ nternet kullanımı nedeniyle çevre ile problemler (aile, okul, arkada ş lar)  İ nternet’te ba ğ lı kalabilmek veya ba ğ lanabilmek için dürüst olmayan giri ş imlerde bulunmak (yalan söylemek, hırsızlık yapmak)  İ nternet’e ba ğ landı ğ ı süre içerisinde duygularında de ğ i ş iklik olması

31


"N İ LÜFER HATUN İ LKOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ Psikolojik Danı ş man Filiz Sakao ğ lu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları