Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL DÜZEYİNDE SODES UYGULAMALARI VE BAŞVURU SÜRECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL DÜZEYİNDE SODES UYGULAMALARI VE BAŞVURU SÜRECİ."— Sunum transkripti:

1 İL DÜZEYİNDE SODES UYGULAMALARI VE BAŞVURU SÜRECİ

2 KISACA SODES… Sosyal Destek Programı (SODES), istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

3 SODES’in kapsadığı nüfus kesimleri; sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. SODES uygulandığı İllerden başlayarak ulusal düzeyde sosyal restorasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.

4 SODES'in kapsadığı iller; SODES, GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında 2008 yılında; Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 9 İl (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) 2010 yılında; Doğu Anadolu Bölgesindeki 16 İl (Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van) 2011 yılında Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay İlleri farklı birer uygulama modeliyle pilot İller olarak 5 il ve 2013 yılında 4 il (Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde) olmak üzere Ülke Genelinde Toplam 34 İlde SODES Programı yürütülmektedir.

5 2008 yılında başlatılan Sosyal Destek Programına (SODES) Adana İli 2011 yılında dahil olmuş ve bu çerçevede; Adana İlinde program bazlı yeni bir model uygulaması yapılmaktadır.

6 Adana Valiliği; yerel düzeyde hazırlanacak ve uygulanacak SODES projeleri ile toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı, istihdam edilebilirliği artırmayı ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki kadın, çocuk, genç ve engellilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı vermeyi hedeflemektedir.

7 Program Bileşenleri Sosyal İçerme İstihdam Kültür, Sanat ve Spor

8 Sosyal İçerme Bileşeni kapsamında; Adana İlinde özellikle göç alan mahallelerde ikamet eden bireylerin kent yaşamına entegrasyonunun sağlanarak sosyal hayata dahil edilmesi, sosyal yardım alan aileler, engelli, kadın, çocuk ve gençler gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve toplumsal diyalog ve bütünleşmenin sağlanması hedeflenmektedir.

9 İstihdam Bileşeni kapsamında; Adana İlinde istihdam edilebilirliğin artırılması, İldeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, sosyal yardım alan yoksul kesimin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilerek kendi geçimlerini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması hedeflenmektedir.

10 Kültür, Sanat ve Spor Bileşeni kapsamında; Adana İlinde dezavantajlı grupların kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden yararlanma olanaklarının arttırılarak bu tür faaliyetlerin geliştirilmesi, özellikle çocuk ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilmesi hedeflenmektedir.

11 SODES PROGRAMI BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURALLAR

12 SODES Programına Kimler Başvurabilir?  Kamu kuruluşları,  İl/İlçe özel idareleri,  Belediyeler,  Mahalli idare birlikleri,  Üniversiteler,  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  Sivil toplum kuruluşları.

13 Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları İl ve İlçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür. Bu programda gerçek kişiler ve kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar proje başvuru sahibi veya ortağı olarak yer alamazlar.

14 SODES Programına başvuru yapacak kurum ve kuruluşların destek almaya hak kazanabilmeleri için,  Adana İlinde kayıtlı olması veya merkez ya da yasal şubelerinin Adana’da bulunması,  Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,  Sivil toplum kuruluşları için son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması.

15 Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu  Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.  Başvuru sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar proje yürütücüsünün yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir.

16 Projelerin Süresi, Yeri ve Bütçe Büyüklüğü  Desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır.  Proje temel faaliyetleri Adana İlinde gerçekleştirilmelidir.  SODES Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.600.000 TL’dir. (2013)

17 Program kapsamında desteklenecek her bir proje için Asgari tutar: 50.000 TL Azami tutar: 350.000 TL

18 Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmediğinden dolayı, ayni katkılara bütçede yer verilmemelidir. SODES Programı kapsamında başvuru sahibinin eş finansman sağlaması zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören proje teklifleri eş finansman oranına göre öncelikli olarak değerlendirilecektir. Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri projelere eş finansman katkısı sağlamazlar.

19 Desteklenmesi Uygun Maliyetler  Personel giderleri, mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler,  Yolculuk giderleri,  Gündelik giderleri,  Ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri,  Sarf malzemeleri maliyetleri,  Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik org. vb.),

20 Desteklenmesi Uygun Maliyetler  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.),  Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),  Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,  Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler.

21 Uygun Olmayan Maliyetler  Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler,  Toplum yararına çalışma kapsamında yapılacak ödemeler,  Proje yürütücüsü kurumun müdür/başkanına herhangi bir başlık altında yapılacak ödemeler,  Proje yürütücüsünün ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

22 Uygun Olmayan Maliyetler  Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,  Faiz borcu,  Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,  İkinci el ekipman alımları,  Arazi veya bina alımları, inşaat yapımı veya büyük çaplı tadilat/onarım,  Kur farkından doğan zararlar,

23 Uygun Olmayan Maliyetler  Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,  Proje yürütücüsü ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,  Salt sözleşmeye, teminatlara ve Adana Valiliği ile proje yürütücüsü arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler.

24 Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı  Her başvuru sahibi en fazla 2 (iki) proje başvurusunda bulunabilir ve sivil toplum kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşların her 2 (iki) projesi de desteklenebilir.  Sivil toplum kuruluşları arasında rekabet edebilirliği ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere, bu kuruluşlar Adana Valiliği’ne en fazla 2 (iki) proje teklif edebilir ve değerlendirme sonucunda bu projelerden en fazla 1 (bir) proje kabul edilebilir.

25 Proje Tekliflerinde Aranacak Özel Koşullar  Proje tekliflerinde mesleki eğitim/beceri kazandırma kursu ve/veya kültür, sanat ve spor kursu düzenlenmesi düşünülüyor ise proje başvuru sahibi birbiri ile uyumlu olacak en fazla 3 kurs seçebilir ve seçeceği her bir kurs için kursiyer sayısı 50’yi geçemez.  Proje tekliflerinde çevre ve zemin düzenlemesi giderleri öngörülüyor ise bu bütçe kalemine yazılacak olan rakam toplam proje bütçesinin %20’sini geçemez.

26 Proje Tekliflerinde Aranacak Özel Koşullar  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan tadilat giderlerinin maliyeti toplam bütçenin %10’unu geçemez (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması tadilat giderleri kapsamında değerlendirilmeyecektir).  Proje kapsamında il dışına gerçekleştirilecek olan gezi sayısı 2 (iki)’yi geçemez.  Ana faaliyetler dışındaki ikram, iaşe, ibate ve gezi programı maliyetleri toplam bütçenin %25’ini geçemez.

27 Başvuru Şekli ve İzlenecek Yöntem Sisteme yüklenen başvuru formlarından 2 (iki) çıktı alınarak destekleyici belgeler ile birlikte, ……… günü saat 17:00’ye kadar Adana Valiliği SODES Koordinasyon Birimine ulaşacak şekilde, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden teslim edilir. Başvurular elektronik ortamda SODES-BİS Sistemi üzerinden yapılacaktır.

28 Başvurular aşağıdaki adrese yapılmalıdır. ADANA VALİLİĞİ SODES Koordinasyon Birimi Mücahitler Cad. Yeni Valilik Binası D Blok -1.Kat 01330 Seyhan / ADANA

29 DEĞERLENDİRME SÜRECİ  Başvuru rehberindeki amaç ve önceliklere uygunluk,  Sürdürülebilirlik,  Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,  Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi,  Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler,  Proje hedef kitlesinin genişliği,  Eş finansman oranı.

30 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Proje başvuruları değerlendirme kriterlerine göre SODES Koordinasyon Birimi’nce değerlendirilecektir. Değerlendirilen projeler öncelik bazında, en çok puan almış projeden başlamak üzere bir liste halinde SODES İl Değerlendirme Kuruluna sunulacaktır.

31 DEĞERLENDİRME SÜRECİ SODES İl Değerlendirme Kurulu bütçe imkanları dahilinde, öncelik ve proje bazında SODES tarafından desteklenecek projeleri belirleyecek ve belirlenen projeleri görüşlerini almak üzere T.C. Kalkınma Bakanlığına gönderecektir.

32 UYGULAMA SÜRECİ Adana Valiliği tarafından başarılı başvuru sahibi kurum ve kuruluşlara sözleşme imzalanması amacıyla yazılı tebligat yapılacaktır. Yapılan bu tebligattan itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde proje yürütücüsü ile Adana Valiliği arasında SODES Finansman Sözleşmesi imzalanacaktır.

33 UYGULAMA SÜRECİ Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Adana Valiliğine başvurmayan kurum ve kuruluşların destek kararı iptal edilecek ve bunların yerine, yedek listede en yüksek puan almış olan proje sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

34 Ödeneklerin Aktarılması  SODES Finansman Sözleşmesinde belirtilen ödeneklerin Adana Valiliği tarafından proje yürütücülerinin hesaplarına aktarılabilmesi için; proje yürütücüsü Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir proje hesabı açtırır.  Proje bütçesinde öngörülen nakdi eş finansman, SODES Finansman Sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına yatırılır.

35 Ödeneklerin Aktarılması  Eş finansman tutarının proje hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontunun Adana Valiliği SODES Koordinasyon Birimine teslimi sonrasında SODES destek tutarının ilk taksiti Adana Valiliği tarafından proje hesabına yatırılır.  Eş finansman öngörülmeyen projelerde ise SODES Finansman Sözleşmesinin imzalanmasının ardından SODES destek tutarının ilk taksiti Adana Valiliği tarafından proje hesabına yatırılır.

36 Ödeneklerin Kullanılması  Projenin kalan ödenekleri, proje yürütücüsü tarafından SODES-BİS’e girilen her bir harcamanın gerçekleşme durumunun onaylanması sonrasında 3 (üç) eşit dilim halinde proje hesabına aktarılacaktır.  Ön ödeme dışında yapılacak olan ara ödemeler ile nihai ödemenin yapılabilmesi için proje yürütücüsü tarafından harcamaların gerçekleşmesine ilişkin bilgilerin SODES-BİS’e girilmesi zorunludur.  SODES-BİS’e girilmeyen harcamalar ile SODES-BİS’e girilmesine rağmen Adana Valiliği tarafından onaylanmayan hiçbir harcama bedeli uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir.

37 Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler  SODES proje hesaplarına aktarılan ödeneğin proje yürütücüleri tarafından kullanımı 2012 Program Bazlı SODES Usul ve Esasları hükümlerine göre yapılır. Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz.  Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez.  Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz.

38 Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler  Kişi başı en fazla 5.000 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanabilir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır.  Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir.

39 Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler  Projelerde SODES ödeneğinden koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir.  Proje koordinatörü en az lise mezunu olmalıdır.  Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti alabilir. Proje koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka bir ücret alamaz.  Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz.  Proje yürütücüsü kurumun müdür/başkanına herhangi bir başlık altında ödeme yapılamaz.

40 Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler  Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez.  Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Adana Valiliği SODES hesabına aktarılır.  Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

41 Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler  Proje kapsamındaki harcamaların belgelenebilmesi amacıyla, harcamalara ilişkin ödemelerin SODES banka hesapları üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur. Bunun dışında proje hesabından para çekilerek elden ödeme yapılması veya proje hesabından harcamaya ilişkin ödeme miktarının üçüncü bir hesaba aktarılarak ödemenin bu hesap üzerinden gerçekleştirilmesi gibi uygulamalar kesinlikle uygun harcama olarak kabul edilmeyecektir.

42 Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler  SODES İl Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Adana Valiliği her türlü yetkiye sahiptir.

43 Proje Uygulamalarına İlişkin Özel Hükümler  Projelerde koordinatör olarak görev alacak kişilerin en az lise mezunu ve sosyal güvencesi olan bir kişi olması zorunludur. Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti alabilir; sorumlu olduğu projeden koordinatör ücreti dışında başka bir ücret alamaz.  Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı olan kişiler arasından belirlemek zorundadır.

44 Proje Uygulamalarına İlişkin Özel Hükümler  Teklif edilecek istihdam projelerinde, girişimcilik ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerden başarılı bulunacak ve ilgili alanda iş kurmak isteyecek kişilere proje kapsamında ayni sermaye desteği verilmesi öngörülebilir.  Ayni sermaye desteği verilen kişilerin söz konusu faaliyete en az iki yıl devam etmeleri zorunludur. İki yıl içerisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda, verilen demirbaş malzemeler valiliğe devredilir.

45 Proje Uygulamalarına İlişkin Özel Hükümler  Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10’unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve kursiyer harçlıkları kesilir.  Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

46 Daha Fazla Bilgi Almak İçin Sorularınızı aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz. E-posta adresi :sodes@adanasodes.gov.tr

47 TEŞEKKÜRLER


"İL DÜZEYİNDE SODES UYGULAMALARI VE BAŞVURU SÜRECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları