Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜM ZAMANLARIN EFEND İ S İ. (YAN İ F İ L OLAYINDAN 50 GÜN SONRA ) PEYGAMBER İ M İ Z 20 N İ SAN 571 PAZARTES İ GECES İ MEKKE’ DE DÜNYAYA GELD İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜM ZAMANLARIN EFEND İ S İ. (YAN İ F İ L OLAYINDAN 50 GÜN SONRA ) PEYGAMBER İ M İ Z 20 N İ SAN 571 PAZARTES İ GECES İ MEKKE’ DE DÜNYAYA GELD İ."— Sunum transkripti:

1 TÜM ZAMANLARIN EFEND İ S İ

2 (YAN İ F İ L OLAYINDAN 50 GÜN SONRA ) PEYGAMBER İ M İ Z 20 N İ SAN 571 PAZARTES İ GECES İ MEKKE’ DE DÜNYAYA GELD İ

3 PEYGAMBER İ M İ Z DO Ğ DU Ğ U GECE YA Ş ANAN OLA Ğ ANÜSTÜ OLAYLARDAN BAZILARI KABE’DE K İ PUTLAR YERE YIKILDI SAVE GÖLÜ KURUDU K İ SRA SARAYININ 14 SUTUNU YIKILDI 1000 YILDIR YANAN MECUS İ LER İ N ATES İ SÖNDÜ

4 PEYGAMBER İ M İ Z DO Ğ MADAN 3 AY ÖNCE 3 AY ÖNCE BABASI ABDULLAH VEFAT ETT İ

5 PEYGAMBER İ M İ Z 0 – 4 YA Ş LARI ARASINDA SÜT ANNES İ HAL İ ME HATUNUN YANINDA KALIR Ç ÜNKÜ ARAPLAR; MEKKE’NİN HAVASI KURU VE ÇOK SICAK OLDUĞU İÇİN YENİ DOĞAN ÇOCUKLARINI HAVASI DAHA NEMLİ, GÜZEL OLAN YERLERDE YETİŞTİRMEK; BÖYLECE ÇOCUKLARININ BEDENEN VE ZİHNEN DAHA İYİ GELİŞMERLERİNİ SAĞLAMAK İSTİYORLARDI.

6 İ N Şİ RAH – I SADR OLAYI P EYGAMBERİMİZİN SÜTANNESİNİN YANINDAYKEN CEBRAİL TARAFINDAN GÖGSÜNÜN YARILIP KALBİNİN ZEMZEM SUYU İLE YIKANMASI, MANEVİ BİR TEMİZLİK…

7 PEYGAMBER İ M İ Z 4 -6 YA Ş LARI ARASINDA ANNES İ AM İ NE HATUNUN YANINDA KALIR F AKAT PEYGAMBERİMİZİN ANNESİNE KAVUŞMASI UZUN SÜRMEZ VE AMİNE HATUN HZ.MUHAMMED 6 YAŞINDA İKEN “ EBVA “ KÖYÜNDE VEFAT EDER… ARTIK PEYGAMBERİMİZ HEM BABASIZ HEM DE ANNESİZ KALMIŞTIR…

8 PEYGAMBER İ M İ Z 6 – 8 YA Ş LARI ARASINDA DEDES İ ABDÜLMUTTAL İ B’ İ N YANINDA KALIR. FAKAT BU BİRLİKTELİKTE ÇOK SÜRMEZ DEDESİ,PEYGAMBERİMİZ 8 YAŞINDA İKEN VEFAT EDER…

9 PEYGAMBER İ M İ Z AMCASI EBU TAL İ B’ İ N YANINDA… RAHİP BAHİRA OLAYI : Peygamberimizin (s.a.v.), 12 Yaşında iken, amcası Ebu Talip ile birlikte Suriye ticaret kervanına katılması ve burada tanıştıkları Rahip Bahira’nın, Hz. Muhammed’in beklenen son peygamber olduğunu anlaması.

10 PEYGAMBER İ M İ Z’ İ N GENÇL İ K YILLARI F İCAR SAVAŞLARI : Peygamberimiz Arap Kabileleri arasında çıkan ve haram aylarda( Zilkade – Zilhicce – Recep ve Muharrem ) devam eden bu savaşlara pasif olarak katıldı. Ok verdi ve gelen okları kalkanla karşıladı. H ILFU’L – FUDUL ( ERDEMLİLER TOPLULUĞU ): Topluluğun amacı zalim karşısında mazlumun hakkını korumak ve şehre ticaret için gelen yabancıların emniyetini sağlamaktır. “ Ben Abdullah b. Cüda’nın evinde bir anlaşma yaparken bulunmuştum ki, bunu güzel ve kızıl develere değişmem. İslamiyet döneminde de böyle bir anlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden giderim.” Hz. Muhammed “ Ben Abdullah b. Cüda’nın evinde bir anlaşma yaparken bulunmuştum ki, bunu güzel ve kızıl develere değişmem. İslamiyet döneminde de böyle bir anlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden giderim.” Hz. Muhammed

11 PEYGAMBER İ M İ Z’ İ N HZ. HAT İ CE İ LE EVL İ L İĞİ P eygamberimiz 25 yaşında iken kendisinden 15 yaş büyük olan Hatice ile evlenir. Bu evlilik tam 25 yıl sürer ve bu süre içerisinde Peygamberimiz başka birisiyle evlenmez…

12 PEYGAMBER İ M İ Z’ İ N ÇOCUKLARI KIZ ÇOCUKLARI : Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma ERKEK ÇOCUKLARI : Kasım, Abdullah ve İbrahim NOT: Peygamberimizin - İbrahim hariç (Mariye’den oldu ) - bütün çocukları Hz.Hatice’den olmuştur.

13 Z İ NNUREYN ( İ K İ NUR SAH İ B İ ) H Z. OSMAN, PEYGAMBERİMİZİN KIZLARINDAN RUKİYYE VE ÜMMÜ GÜLSÜM İLE EVLENDİĞİ İÇİN KENDİSİNE BU LAKAP VERİLMİŞTİR.

14 PEYGAMBER İ M İ Z İ N SOYU KIZI FATIMA İ LE DEVAM ETM İŞ T İ R HZ.ALİ VE HZ.FATIMA H Z.HASAN HZ.HÜSEYİN ( şerif ) ( seyyid )

15 PEYGAMBER İ M İ Z İ N AMCALARI EBU TAL İ B HZ.ABBASHZ.HAMZA EBU LEHEB ( mümin dostu amca ) ( son muhacir ) ( Seyyidü’ ş – ş üheda ) ( Ş irkte sembol amca ) HZ.ZÜBEYR

16 PEYGAMBER İ M İ Z’ İ N KABE HAKEML İĞİ OLAYI P eygamberimiz, 35 yaşında iken Kabe’nin tamiri esnasında kabileler arasında çıkan “ Haceru’l – Esved “i kim yerine yerleştirecek tartışmasında hakemlik yapmış ve hiçbir kabileyi üzmeyen bir yol izleyerek barışçı bir şekilde çözmüştür.

17 İ LK VAH İ Y ( 610 ramazan kad İ r geces İ ) Peygamberimiz (SAV), 40 yaşında, Nur Dağındaki Hira mağarasında iken kendisine vahiy meleği CEBRAİL tarafından ilk vahiy getirildi.

18 İ LK İ NEN AYETLER (alak sures İ 1 – 5 ) 1 – Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku! 1 – Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2 - O, insani bir a ş ılanmı ş yumurtadan yarattı. 2 - O, insani bir a ş ılanmı ş yumurtadan yarattı. 3 - 5 Oku! İ nsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) ö ğ reten Rabbin, en büyük kerem sahibidir. ( ALAK SURES İ ) 3 - 5 Oku! İ nsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) ö ğ reten Rabbin, en büyük kerem sahibidir. ( ALAK SURES İ ) 1 – Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2 - O, insani bir aşılanmış yumurtadan yarattı. 3 - 5 Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir. ( ALAK SURESİ )

19 YAKIN ÇA Ğ RI DÖNEM İ ( 3 YIL) İ LK MÜSLÜMANLAR: ERKEKLERDEN İ LK MÜSLÜMAN : HZ.EBUBEK İ R KADINLARDAN İ LK MÜSLÜMAN : HZ. HAT İ CE ÇOCUKLARDAN İ LK MÜSLÜMAN: HZ. AL İ KÖLELERDEN İ LK MÜSLÜMAN : HZ. ZEYD

20 MÜ Ş R İ KLER İ N DAVET İ ENGELLEME ÇABALARI

21 HABE Şİ STANA H İ CRET Mekke’de ki eziyet ve i ş kencelere dayanamayan Müslümanların bazıları ilk hicreti 615 yılında Habe ş istan’a yaptılar. (11 Erkek 4 Kadın ) 616 yılında 77 Erkek 13 Kadın Habe ş istan’a ikinci hicreti gerçekle ş tirdiler. Müslümanlara Habe ş Kralı NECA Şİ kapılarını açtı ve onlara çok iyi davrandı.

22 DARU’L - ERKAM H z. Muhammed’in Peygamberli ğ inin 1. yılından Hz. Ömer’in ( 40. Müslüman )Müslüman olu ş una kadar ibadet, e ğ itim ve sı ğ ınak merkezi olarak kullandı ğ ı yerdir.

23 BOYKOT - AMBARGO M üslümanları davalarından vazgeçiremeyen mü ş rikler 3 yıl boyunca onları toplumdan soyutlamaya çalı ş tılar. Müslümanlar bu süre içerisinde EB İ TAL İ B MAHALLES İ içerisine hapsedildiler ve çok zor günler geçirdiler.

24 SENETÜ’L – HÜZÜN ( HÜZÜN YILI ) 620 Yılında Peygamberimizin hayattaki en büyük yardımcıları ve destekçileri olan Hz. HATiCE ve EBU TALiB vefat ettiler.

25 YEN İ B İ R MERKEZ ARAYI Ş I TA İ F YOLCULU Ğ U P eygamberimiz Zeyd b. Haris ile İ slam’ı anlatmak için Taife giderler fakat çok kötü bir muamele görürler, ta ş lanırlar, ş ehre sokulmazlar. Peygamberimiz ve Zeyd çe ş itli yerlerinden yaralanırlar… Hatta Cebrail gelerek Peygamberimize istemesi halinde bu ş ehri helak edebilece ğ ini söyler… Fakat Peygamberimiz bu teklifi “belki çocukları ileride inanır “ diye geri çevirir… Taif Çıkı ş ında ADDAS isimli bir köle Müslüman olur…

26 PEYGAMBER İ M İ Z İ N YAKARI Ş I TA İ F DUASI “ Allahım, Güçsüz ve çaresiz kaldı ğ ımı, halk nazarında hor görüldü ğ ümü ancak sana arz ve ş ikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi, her kesin zayıf görüp de dalına bindi ğ i, biçarelerin Rabbi Sensin. Sensin Rabbim benim. Beni kime bıraktın! Huysuz ve yüzsüz yabancıya mı, yoksa bu i ş imde bana hakim olacak dü ş mana mı? Allahım! E ğ er bana kar ş ı gazaplı de ğ ilsen, çekti ğ im mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Fakat senin esirgeyicili ğ in bunları göstermeyecek kadar geni ş tir. Allahım, gazabına u ğ ramaktan, rahmetinden uzak kalmaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahireti salâha kavu ş turan ilâhi nuruna sı ğ ınırım. Rızanı dilerim. Sana iltica ederim. Bütün kuvet, her kudret ancak Sendendir, Ya Rabbi !!! “

27 İ SRA VE M İ RAÇ OLAYI M İ RAÇ HED İ YELER İ : - Ş İ RK KO Ş MAYANLARIN CENNETE G İ RECE Ğİ - AMENARRASÜLÜ ( BAKARA 285 - 286 İ ND İ ) - 5 VAK İ T NAMAZ FARZ KILINDI

28 AKABE B İ ATLARI 1.AKABE BİATI: Peygamberimiz Mekke’ye gelen 12 Medineliyi İslama çağırır ve Medinelilere İslamı anlatmak için ilk muallim olan Mus’ab b. Umeyr’i gönderir. 2.AKABE BİATI : 1.Akabe Biatinden bir yıl sonra Mus’ab önderliğindeki 75 Medineli Müslüman Mekke’ye gelir ve Peygamberimizi Medine ye davet ederler…

29 H İ CRET YOLUNDA … Müşrikler Peygamberimizi davasından vazgeçire - meyince Daru’n – Nedve’de toplanır ve Şeytanın dahi aklına gelmeyen bir fikir bularak Peygamberi mizi öldürme planı yaparlar ve her kabileden bir kişi Peygamberimizin evinin etrafını kuşatır… Peygamberimiz Hz. Ebubekir ile hicret hazırlığına başlar ve yatağına Hz. Ali’yi yatırır. Evinin etrafını kuşatan müşriklerin arasından, onlara görünmeden Yasin suresini okuyarak çıkıp gider… …

30 SEVR MA Ğ ARASINDA ÜÇ GÜN P eygamberimizi ellerinden kaçırdıklarını anlayan müşrikler takibe başlarlar… Bu sırada Peygamberimiz ve Hz. Ebubekir üç gün boyunca Sevr mağarasında kalırlar…Mağaranın ağzına kadar gelen müşrikler, örümcek ağını ve güvercin yumurtalarını görünce “ Muhammed burada değil “ diyerek oradan ayrılırlar… “ Ya Ebubekir! İ ki ki ş inin üçüncüsü ALLAH olursa sen akibetinin ne olaca ğ ını zannediyorsun. Yakalanaca ğ ımı mızı zannediyorsun. Üzülme! Ş üphesiz ki Allah bizimledir… “

31 SÜREKA’NIN MÜSLÜMAN OLMASI S üreka b. Malik isimli bir Müşrik peygamberimizi öldürmek için yola çıkıyor ve Peygamberimizle Hz.Ebubekir’i sahil yolunda yakalıyor… Öldürmek için her seferinde atını onların üzerine sürdüğünde başarısız oluyor ve at kuma saplanıyor… Bunun üzerine hata yaptığının farkına varıyor ve Müslüman oluyor…

32 KUBA Z İ YARET İ Peygamberimiz Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında, Medine’ye 5 km. mesafede bulunan Kuba’da 14 gün kalmı ş tı. Bu süre içinde Peygamberimiz orada bir mescid in ş a etti ve burada namaz kıldı. Kur’an-ı Kerim’de takva üzere yapıldı ğ ı bildirilen ve İ slâm âleminde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mescid budur. Hz. Peygamber sa ğ lı ğ ında, Cumartesi günleri Kuba Mescidini ziyaret eder ve burada namaz kılardı. islamda ilk Cuma namazı Kuba çıkı ş ındaki RANUNA VAD İ S İ ’ nde kılınmı ş tır.

33 MED İ NE’YE VARI Ş … Peygamberimiz, “ Talaa’l Bedru Aleyna “ ilahileri e ş li ğ inde Medine (YESR İ B)’ye girer. Peygamberimiz Medine de Ebu Eyyub El – Ensari’nin evinde misafir olarak kalmı ş tır. Peygamberimiz Medine’de ilk i ş olarak Mescid-i Nebevi’nin in ş aatına ba ş lar.

34 MUHAC İ R - ENSAR MUHAC İ R: Mekke’den Medine’ye Allah rızası için hicret eden Mekkeli Müslümanlara denir. ENSAR: Mekke’den göç eden Müslümanlara Allah rızası için evlerini açan, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara deni r.

35 ASHAB – I SUFFE G erek Medine’de oturan gerekse dı ş arıdan gelen Müslümanların e ğ itim aldı ğ ı okuldur. Bu kimseler Mescid-i Nebinin bir bölümünde kalır, Kuran ö ğ renirlerdi ve ö ğ retirlerdi. S ivas Gök Medrese

36 MED İ NE VES İ KASI (ANLA Ş MASI) Peygamberimiz nüfus sayımını yaptırdıktan sonra Medine de bulunan Yahudiler ve diğer inanç gruplarıyla 47 yada 52 madde olduğu bildirilen bir anlaşma yaptı. İslam devletinin ilk yazılı anayasasıdır. Bu anlaşma ile Müslümanlar kendilerini güvence altına almışlardır.

37 İ LK EZAN Peygamberimiz insanları namaza ça ğ ırmak için ashabıyla isti ş arede bulunur.Çe ş itli fikirler öne sürülür ama hiçbirine gönül razı olmaz. Bazı sahabeler (Abdullah bin Zeyd, Hz. Ömer..) rüyalarında kendisine bazı kelimelerin ö ğ retildi ğ ini söylerler ve Peygamberimize gelirler. Peygamberimizde bunun hak bir rüya oldu ğ unu söyler ve Bilal-ı Habe ş i’ye ezanı okumasını söyler.

38 KIBLEN İ N DE ĞİŞ T İ R İ LMES İ Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiği zaman 16 ay boyunca Mescid-i Aksa’ya yönelerek ibadet eder. Bundaki amaç, Yahudilerin kalbini islama ısındırmaktır. Fakat bunda başarısız olunca bir gün öğlen namazının iki rekatını kıldırdıktan sonra gelen vahiyle namaz içinde kıblesini tekrar KABE’ye çevirir. Mescid - i Kıbleteyn

39 GAZVE - SER İ YYE GAZVE : Allah Resulünün bizzat kendisinin katıldığı, komutanlık ettiği her türlü askeri ve siyasi seferlere denir. 27 gazveye katılmıştır. SERİYYE : Allah Resulünün kendisini katılmayıp bir sahabe komutasında herhangi bir bölgeye askeri ve siyasi amaçla gönderdiği birliklerdir. 35 ile 66 arasında Seriyye olduğu rivayet edilir.

40 BED İ R SAVA Ş I ( 624 ) (MELEKLERLE OMUZ OMUZA) ) Sebebi; Ebu Süfyan tarafından Şam ticaret kervanının düzenlenerek, Müslümanların Mekke’de bıraktıkları malların satılmak istenmesi Müşrikler 1000 ; Müslümanlar ise 305 kişidir. Müşriklerden 70 ölü 70 tane de esir vardır. Esirler arasında Hz. Abbas ve Peygamberimizin damadı (Ebu’l-As) da vardır. Esirler 10 Müslüman çocuğuna okum yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar. Öldürülenler arasında Ebu Cehil, Ukbe b. Ebi Muayt, Ümeyye b. Halef gibi müşriklerin önde gelenleri de vardır.

41 H İ CR İ 2.YILDA OLAN OLAYLAR Ramazan orucu farz kılındı. İlk Teravih namazı kılındı. İlk Bayram namazı kılındı. Zekat ve Sadaka – i Fitir farz kılındı. Ben-i Kaynuka Yahudileri şehir dışına sürüldü. Hz. Ali ve Hz. Fatıma evlendiler.

42 UHUD SAVA Ş I (625) Sebebi; Bedir savaşının intikamının Müslümanlardan alınmak istenmesi Müşrikler 3000; Müslümanlar ise 700 kişidir. Peygamberimiz savaş öncesinde arkadaşlarıyla istişare yapıyor ve istek üzerine hucum savaşı kararı alınıyor. Müslümanlardan 70 şehit vardır. Hz. Hamza ve Musab b.Umeyr şehit olmuştur.

43 B İ R- İ MAUNE VE RAC İ FAC İ ALARI RACİ OLAYI : İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen öğretmenlerden dördünün şehit edilmesi, ikisinin de Mekkelilere satılması. BİR-İ MAUNE : İslamı davet için Necid’e gönderilen 70 öğretmenin kalleşliğe uğrayıp şehid edilmesidir.

44 HENDEK ( AHZAB ) SAVA Ş I Sebebi;Müşriklerin Hayber’deki ve Medine’deki Yahudilerin de desteğini alarak Müslümanları kökten temizlemek istemeleri ( 627 ) Selman-ı Farisi’nin tavsiyesi ile Medine etrafına hendekler kazıldı. Sonucu; 23 gün Medine kuşatıldı. 5 şehit – 4 ölü vardı. Savaş sonunda savaş sırasında ihanet eden Ben-i Kureyza Yahudileri Medine'den çıkarıldı ve cezalandırıldı.

45 İ FK OLAYI Rasulullah (s.a.s)'in zevcesi ve müminlerin annesi Hz. Âîse hakkında münafıklar tarafından uydurulan İftira olayına denir. Bu iftiranın çirkin ve asılsız olduğunu Cenab-ı Allah indirdiği ayetlerle Müslümanlara bildirmiş ve bu tip konularda daha dikkatli davranmalarını öğütlemiştir.

46 HUDEYB İ YE ANLA Ş MASI (628) ( FETHE GÖTÜREN ANLA Ş MA ) - P eygamberimizin gördüğü rüya üzerine ashabıyla hac için Kâbe’ye gitmesi ; fakat müşriklerin savaş için geldiğini zannederek Müslümanları Mekke’ye sokmak istememeleri. - Hz. Osman’ın Peygamberimizin mesajını iletmek için Müşriklere gönderilmesi ve Hz. Osmanın öldürüldüğüne dair haberlerin yayılması üzerine Müslümanların Peygambere bağlılıklarını gösterme biati (RIDVAN BİATI) Anlaşma maddeleri: 1- Müslümanlar o yıl hac yapmayacaklardı 2- iki taraf 10 yıl boyunca birbirleriyle savaşmayacaklardı. 3- Mekke’den Medine’ye Kureyşin izni olmadan sığınan olursa geri verilecek; Medine’den Mekke ye gelen olursa geri verilmeyecekti. 4- Her iki taraf dilediği kabileyle anlaşma yapabileceklerdi

47 EBU CENDEL OLAYI VE BÜYÜK MÜJDE (FET İ H SURES İ ) İslamiyeti kabul ettiği için müşrik olan babası onu zincire vurarak evin mahzenine hapsetmiş,o da bir kolayını bularak kurtulup Hudeybiye'de olduğunu işittiği İslam ordusuna iltica için zincirlerini sürüye sürüye buraya kadar gelmişti. Artık kurtuldum ümidiyle sevinç gözyaşları döküyordu…Fakat yapılan anlaşma gereği Peygamberimiz onu yanına alamıyor ve ona sabretmesini fethin yakında olduğunu söyleyerek oradan ayrıldı. Peygamberimiz Medine’ye dönerken FETİH SURESİ Müslümanlara bir müjde olarak nazil oldu.

48 İ LAH İ MESAJ DÜNYAYA YAYILIYOR Peygamberimiz Hudeybiye anla ş masının getirdi ğ i barı ş ortamın- dan yararlanarak çe ş itli ülkelere elçiler ve mektuplar göndermi ş tir. Bismillahirrahmanirrahim “ Allah Resulü Muhammed’den, İranlıların büyüğü Kisra’ya: Selam, hakikat yolunu izleyip Allah’a ve Resulüne iman edenlerin ve Allah’tan başka İlah olmadığına, O’nun bir ve ortaksız olduğuna ve Muhammed’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlerin üzerine olsun! Seni İslam’ı kabule çağırıyorum. Zira Ben, Allah’ın, canlı olan herkesi uyarmak ve ilahi kelamın kafirlere karşı hükmünü tamamlaması için tüm insanlara gönderdiği elçisiyim. Şimdi İslam’a teslim ol ve felaha er. Ama eğer reddedersen, o zaman Mecusilerin günahları da senin üzerine olacaktır. “

49 HAYBER’ İ N FETH İ (629) Sebebi: Medine’den çıkarılan Yahudilerin Hayber’ de toplanıp, İslam düşmanlığı yapmaları… Hz. Ali, bu savaşta gösterdiği üstün kahramanlıktan dolayı HAYBER FATİHİ olarak anılmaya başlandı. Müslümanların kazandığı ilk toprak Hayber’dir.

50 UMRETÜ’L – KAZA ( 629 ) Bu Umre, Hicretin altıncı yılında yapılması istenilen ve fakat Hudeybiye olayı sebebiyle yerine getirilemeyen Umre'ye bedel olduğundan buna "Umretü'l-Kaza (Kaza umresi)" denilmiştir.

51 KUREY Şİ N C İĞ ERPARELER İ İ SLAM’LA Ş EREFLEN İ YOR Büyük komutan Halid b. Velid ve Kureyş’in 3 dahisinden biri olan Amr b. El – As 629 yılında Kelime–i Şehadet getirerek Müslüman oluyor.

52 SÜPER GÜCE MEYDAN OKUMA ( MUTE SAVA Ş I 630) Müslümanların Bizans'la ilk karşılaşmalarıdır. Müslümanlar üç bin kişi, Bizans ise yüz bin kişidir. Müslümanların 3 komutanı ardarda şehit düşünce Halid b. Velid ( SEYFULLAH ) orduyu toparlayarak Medine’ye geri getirir. Bu savaşı peygamberimiz Medine’de minberden,bir mucizeyle canlı yayınla ashaba anlatmıştır.

53 MEKKE’N İ N FETH İ ( 630 ) B arış Peygamberi olan Hz. Muhammed büyük bir ordu hazırlayarak Mekke’ye doğru yöneldi ve hiçbir kimsenin burnu dahi kanamadan büyük bir fethi gerçekleştirdi. Peygamberimiz evinden dışarı çıkmayanlara ve Ebu Süfyan’ın evine sığınanlara dokunulmayacağını ilan etti.

54 KABE’N İ N PUTLARDAN TEM İ ZLENMES İ Kâbe etrafında 360 put vardı. Bunların en büyü ğ ü olan "Hubel", Kâbe'nin üstüne konulmu ş tu. Di ğ erleri Kâbe'nin etrafına ve içine yerle ş tirilmi ş lerdi. Rasulüllah (s.a.s.) de ğ nekle bunları itiyor, her birini bizzat deviriyordu. Putlar yıkılırken: "Hak geldi, bâtıl yok oldu, esasen bâtıl yok olma ğ a mahkûmdur." "Hâk geldi, artık bâtıl ne yeniden ba ş lar, ne de geri gelir" diyordu.

55 GENEL AF İ LANI “ Ey Kurey ş cemaati! Ş imdi, hakkınızda benim ne yapaca ğ ımı zannediyorsunuz!" buyurdular. Onlar da; "Biz, senden hayır bekliyor, hayır ümid ediyoruz. Çünkü sen, kerim karde ş sin. Kerem ve iyilik sahibi bir karde ş imizin o ğ lusun. Bize galip geldin! Senden iyilik umuyoruz" dediler. Resul-i Ekrem, onlara tebessüm buyurdular ve; “ Benim halimle sizin haliniz, Yusuf'un (aleyhisselam) karde ş lerine söyledi ğ i gibi olacaktır. Onun gibi ben de; "Bu günden sonra günahınızı yüzlerinize vurmak suretiyle benim tarafımdan size, bir kınama ve ayıplama yoktur! Allahü Teâlâ, sizi ma ğ firet buyursun"" (Yusuf suresi: 92) diyorum. Gidiniz. Hürsünüz, serbestsiniz!" buyurdu. “

56 Şİ RK İ N ÖNDERLER İ İ SLAMA TESL İ M OLUYOR İ krime b. Ebi Cehil, Ebu Süfyan, Hind b. Utbe, Abdullah b. Sad b. Ebi Serh, Vah ş i b. Harb gibi ş irkte ileri gitmi ş pek çok kimse Mekke’nin Fethiyle birlikte İ slam’la ş erefleniyor.

57 HUNEYN SAVA Ş I (630) Müslümanlar sava ş ın ba ş ında sayı olarak çokluklarına güvenip gurura kapıldılar ve gev ş eme gösterdiler, bozguna u ğ radılar. Hz. Abbas: “ Ey Medineliler! Ey Semre a ğ acının altında, Peygamberimize söz Hz. Abbas: “ Ey Medineliler! Ey Semre a ğ acının altında, Peygamberimize söz veren ashab! Da ğ ılmayınız! Buraya toplanınız! " diyerek ba ğ ırdı. Alemlerin efendisi, ashabının canla ba ş la yaptı ğ ı bu çarpı ş mayı takip ediyor, Alemlerin efendisi, ashabının canla ba ş la yaptı ğ ı bu çarpı ş mayı takip ediyor, mübarek dudaklarından; "Allah'ım! Bize yardımını indir! Ş üphesiz sen, onların bize galip gelmesini istemezsin!" duaları i ş itiliyordu. …Ve sonunda ilahi yardım yeti ş iyor ve Müslümanlar büyük bir zafer elde …Ve sonunda ilahi yardım yeti ş iyor ve Müslümanlar büyük bir zafer eldeediyorlardı. Müslümanların en çok ganimet elde ettikleri sava ş tır. Müslümanların en çok ganimet elde ettikleri sava ş tır. Peygamberimiz ganimetlerden “ Müellefe- i Kulüb “ e de pay vermi ş tir. Peygamberimiz ganimetlerden “ Müellefe- i Kulüb “ e de pay vermi ş tir.

58 SENETÜ’L – VÜFÜD ( HEYETLER YILI ) H icretin 9. yılı ( 630 – 631 miladi ) Arabistan dı ş ından kabilelerin Medine’ye gelerek akın akın İ slama girdikleri, Peygamberimizle görü ş tükleri yıl olmu ş tur. Müslümanların sayısı iyice artmı ş artık İ slam Dini Arabistan yarımadası dı ş ına yayılmaya ba ş lamı ş tır.

59 ZORLU VE İ BRETL İ B İ R SEFER TEBÜK SEFER İ ( 630 ) Sıcak, kuraklık, kıtlık, uzaklık ve güçlü dü ş man unsurları bu seferi "güç ve zor bir sefer" haline getirmi ş ti. Sıcak, kuraklık, kıtlık, uzaklık ve güçlü dü ş man unsurları bu seferi "güç ve zor bir sefer" haline getirmi ş ti. Bu yüzden seferin rastladı ğ ı zamana Kur'an-ı Kerim'de "Sâatü'l-usre" (güçlük zamanı) denilmi ş, bu sefere de Kur'an dilinden alınarak "Gazvetü'l usre (zorluk gazâsı)" adı verilmi ş tir. Bu sefere katılan orduya da "Ceysü'l-usre (Güçlük ordusu)" denilmi ş tir Bu yüzden seferin rastladı ğ ı zamana Kur'an-ı Kerim'de "Sâatü'l-usre" (güçlük zamanı) denilmi ş, bu sefere de Kur'an dilinden alınarak "Gazvetü'l usre (zorluk gazâsı)" adı verilmi ş tir. Bu sefere katılan orduya da "Ceysü'l-usre (Güçlük ordusu)" denilmi ş tir Tebük, Medine ile Ş am arasında bir yerdedir. Tebük, Medine ile Ş am arasında bir yerdedir. İ slam ordusu Tebük’e geldi ğ i zaman kar ş ılarında Bizans ordusunu göremediler ve yirmi gün boyunca beklediler. Sonra Peygamberimizin emriyle tekrar geri döndüler.İ slam ordusu Tebük’e geldi ğ i zaman kar ş ılarında Bizans ordusunu göremediler ve yirmi gün boyunca beklediler. Sonra Peygamberimizin emriyle tekrar geri döndüler.

60 MESC İ D - İ DIRAR’IN YIKILMASI İslama zarar vermek. Müslümanlara karşı komplolar kurmak ve gizli çalışmalar yaparak müslümanların bölünmesini amaçlayan münafıklar tarafından kurulmuş mesciddir. Peygamberimizden içinde namaz kılmasını, onaylamasını istiyorlar. Fakat gelen vahiy münafıkların gizli planlarını ortaya çıkarıyor.

61 MÜM İ NLERE TOPLU VEDA ( VEDA HACCI ) P eygamberimiz, Tebük Seferinden sonra farz kılınan haccı uygulamak, göstermek için Hz. Ebubekir’le bir grup Müslümanı Mekke’ye gönderdi. P eygamberimiz Müslümanlara hac için ça ğ rı yaptı ve kendisi de 632 yılının ş ubat ayında Mekke’ye do ğ ru yola çıktı. M üslümanlara Veda hutbesini okudu, veda tavafını yaptı ve 10 gün kaldı ğ ı Mekke’de hac görevini yerine getirdikten sonra Medine’ye geri döndü.

62 VEDA HUTBES İ Allah Resulünün Mekke’de Arafat'ta toplanan Müslümanlara verdi ğ i hutbeye “ VEDA HUTBES İ “ denir. Bu hutbeyle eskiye ait tüm çirkinlikler ve yanlı ş lıklar kaldırılmı ş, yerine insan fıtratına uygun hükümler getirilmi ş tir. Bu hutbenin en önemli özeliklerinden birisi de evrensel hükümler içermesidir.

63 PEYGAMBER İ M İ Z İ N (sav) VEFAT ALAMETLER İ 1- Veda hutbesini okurken “ Ey İnsanlar! Sözümü iyi dinleyin. Belki bu seneden sonra aranızda olmayacağım” demesi… 2- Her yıl Ramazan ayında Cebrail ile yaptıkları mukabelenin o sene iki defa yapılması… 3- Her sene Ramazan’ın son on gününü itikafta geçirirken o sene son yirmi gününü itikafta geçirmesi… 4- Vefatından önce “ uhud şehitliğini “ ve ashabının gömülü olduğu CENNETÜ’L – BAKİ mezarlığını ziyaret etmesi ve onları Kevser'de bekleyeceğini söylemesi... 5-Kızı Fatıma’nın kulağına eğilip bir şeyler söylemesi ve Hz. Fatıma’nın babasının öleceğini anlayıp ağlaması… 6- Nasr Suresin inmesinden sonra daha çok istiğfarda bulunup, dua etm esi…

64

65 PEYGAMBER İ M İ Z İ N (sav) VEFATI Peygamberimizin hastalığı ile vefatı on dört gün sürmüştür. Peygamberimiz hastalığı ilerleyip, camiye gidemez hale gelince, namazları Hz. Ebubekir’in kıldırmasını emretti. Hz. Ebubekir on yedi vakit peygamberimizin yerine namaz kıldırmıştır. Alemlerin Sultanı 8 Haziran 632 Pazartesi günü ahirete intikal etti. Peygamberimizin vefatı ashab arasında büyük bir şok etkisi yaratmış, kimse peygamberimizin öldüğüne inanmak istememiştir. İşte bu anda Hz. Ebubekir Al-i İmran Suresinin 144. ayetini Müslümanlara okuyor ve onları yatıştırıyor.

66 RAVZA – İ MUTAHHARA ( PEYGAMBER İ M İ Z İ N KABR İ Ş ER İ F İ ) Peygamberimiz Hz. Aişe’nin odasında vefat ettiği için oraya defnedilmiştir. Sonra buraya Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’de Hz. Aişe’den izin alınarak defnedilmiştir. Peygamberimizin cenaze namazını herkes ferd olarak kılmış, kimse imamlık yapmamıştır.

67


"TÜM ZAMANLARIN EFEND İ S İ. (YAN İ F İ L OLAYINDAN 50 GÜN SONRA ) PEYGAMBER İ M İ Z 20 N İ SAN 571 PAZARTES İ GECES İ MEKKE’ DE DÜNYAYA GELD İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları