Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İşletme Yönetimi Karar verme ve Planlama 14.04.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İşletme Yönetimi Karar verme ve Planlama 14.04.2015."— Sunum transkripti:

1 1 İşletme Yönetimi Karar verme ve Planlama 14.04.2015

2 2 Karar verme: Yönetici işinin temeli 14.04.2015

3 3 Ofiste her sabah kahve almaya sekreterlerden hangisinin gitmesi gerektiğine karar verirken hangi sorular sorulabilir? 14.04.2015

4 4 Belirgin sosyal ya da kültürel etiket nedir? Çok daha karmaşık bir karara varırken; Kahve molası sabah saatinde mi olacak? İşin başarılmasında molanın faydası var mı? Çalışmada kazanılan enerji, kaybolan zamandan fazla mı? Eğer kayıp kazançtan fazla ise birkaç dakika yüzünden eski bir gelenekten vazgeçmeye değer mi? 14.04.2015

5 5 Karar nedir? Bir iş için düşünüp taşınılarak uygun olduğu düşünülen çare. Karar bir seçimi anlatır. Seçme, tercih etme, benimseme ile karar verme yakından ilgilidir. Karar verme ise alternatifler arasından herhangi birinin seçimi işidir. 14.04.2015

6 6 Karar verme süreci Sorunu kabul etme ve tanımlama – Balık kılçığı Karar kriterlerini tanımlama Kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi Alternatiflerin geliştirilmesi – Beyin fırtınası Alternatiflerin analizi Bir alternatif seçimi Alternatifin uygulanması Karar etkililiğinin değerlendirilmesi 14.04.2015

7 KARAR VERME SÜRECİ 14.04.2015 7

8 8 Yönetim fonksiyonlarında kararlar Planlama  Organizasyonların uzun vadeli amaçları nedir?  Hangi stratejiler bu amaçlara en iyi şekilde ulaştırır?  Organizasyonun kısa vadeli amaçları ne olmalıdır? 14.04.2015

9 9 Yönetim fonksiyonlarında kararlar Örgütleme  Çalışanlardan ne kadarı doğrudan bana rapor vermelidir?  Organizasyonda merkezileşme derecesi ne olmalıdır?  İşler nasıl tasarlanmalıdır?  Organizasyonun, farklı yapıyı ne zaman uygulaması gerekmektedir? 14.04.2015

10 10 Yönetim fonksiyonlarında kararlar Yöneltme  Motivasyonu düşük olduğu görülen çalışanı nasıl elimde tutabilirim?  Verilen pozisyonda en etkili liderlik tipi nedir?  Herhangi bir değişiklik, çalışan verimliliğini nasıl etkileyecektir?  Çatışmayı harekete geçirmenin doğru zamanı nedir? 14.04.2015

11 11 Yönetim fonksiyonlarında kararlar Kontrol etme  Organizasyondaki hangi faaliyetlerin kontrol edilmesi gerekir?  Bu faaliyetler nasıl kontrol edilmelidir?  Bir performans sapması ne zaman önemlidir?  Hangi bilgi sistemi tipine organizasyonun sahip olması gerekir? 14.04.2015

12 12 Karar verici olarak yönetici Karar verme durumunu ve karar vericinin kim olacağını en iyi nasıl tanımlayabiliriz?  Rasyonel karar verme  Sınırlı rasyonellik  Sezgisel karar verme 14.04.2015

13 13 Rasyonel karar verme Belirgin sınırlar içerisinde uyumlu olan ve değeri eniyileyen seçeneklerin tanımlanmasıdır. Temel rasyonellik varsayımları nedir, nasıl geçerli olur?  Tek, en iyi tanımlanmış amaca ulaşılmalıdır.  Bütün alternatifler ve sonuç bilinir.  Tercihler belirgindir.  Tercihler değişmez.  Zaman ve maliyet sıkıntıları mevcut değildir.  Son seçenek geliri eniyiler. 14.04.2015

14 14 Sınırlı rasyonellik Bilgiyi işlemek için bireysel yetenek ile sınırlandırılan, basitleştirilmiş karar verme sürecinin parametreleri içerisinde rasyonel olan davranışı tanımlar. 14.04.2015

15 15 Sezgisel karar verme Deneyim ve çoğalan yargı temeline dayanan bilinçaltı karar verme sürecini ifade eder. 14.04.2015

16 16 SEZGİ Deneyime dayanan kararlar Duygu yönelimli kararlar Bilişsel tabanlı kararlar Zihinsel bilinçaltı işleme Değerler ve etik tabanlı kararlar Yöneticiler, etik değerler veya kültüre göre karar verirler. Yöneticiler, karar vermeye yardımcı olmak için bilinçaltındaki verileri kullanırlar. Yöneticiler, geçmiş deneyimlere dayanarak karar verirler. Yöneticiler, duygulara dayanarak karar verirler. Yöneticiler, yetenek, bilgi ve eğitime dayanarak karar verirler. 14.04.2015

17 17 Problem ve karar türleri Programlanmış kararlar – Rutin bir yaklaşımla ele alınan tekrarlayıcı kararlar İyi yapılandırılmış problemler – Açık, alışılmış ve kolay tanımlanmış problemler Programlanmamış kararlar – Özel çözüm gerektiren benzersiz bir karardır. Zayıf yapılandırılmış problemler –Belirsiz ve eksik bilgi ile yeni ve alışılmışın dışında problemlerdir. 14.04.2015

18 18 14.04.2015

19 19 Karar verme şartları Belirlilik Risk: Belli çıktı olasılığını tahmin etme yeteneğine sahip olunmalıdır. Geçmişteki verilerden ve ikincil öneme sahip verilerden yararlanılır. Belirsizlik: Karar verici için ne belirlilik ne de uygun olasılık tahminleri mevcuttur. Sınırlı bilgi ile psikolojik yönelimden etkilenir. 14.04.2015

20 20 Planlama 14.04.2015

21 21 Yönetimde planlama faaliyeti Planlama yönetim fonksiyonlarının birinci ve en önemli aşamasıdır. Bir karar verme işlemidir. Yöneticilerin geleceğe bakmaları gerekmektedir. Uluslar arası ilişkiler, küreselleşme ve işletmelerin uluslar arası hale gelmesi stratejik planlamayı da önemli hale getirmiştir. 14.04.2015

22 22 Plan ve planlama kavramları Plan bir karardır, kararlar toplamıdır. Bir sonuçtur. Bu kararların özelliği, gelecekte ulaşılmak istenen durumları işaret ediyor olmalarıdır. Planlama ile karar verme arasındaki fark nedir? 14.04.2015

23 23 Planlama ve karar verme arasındaki tek fark, Planların birden fazla kararı içermesi, kararlar toplamı olmasıdır. 14.04.2015

24 24 Plan ve planlama kavramları Planlama planı ortaya çıkarmak için sarf edilen gayretleri, bir süreci ifade eder. Planlama ile aşağıdaki sorulara cevaplar aranır:  Ne yapılacak?  Ne zaman yapılacak?  Nasıl yapılacak?  Nerede yapılacak?  Kim tarafından yapılacak?  Neden yapılacak?  Hangi maliyetle yapılacak?  Hangi sürede yapılacak? 14.04.2015

25 25 Ne yapılacak? İşletme faaliyete geçmeden önce ne yapacağına karar vermesi gerektiği için amaçlarını belirlemelidir. 14.04.2015

26 26 Ne zaman yapılacak? İşletmelerde yerine getirilen tüm faaliyetlerin birbirini tamamlaması gerekir. Bu nedenle işlerin yerine getirilme sırası ve zamanı önceden saptanmalıdır. 14.04.2015

27 27 Nasıl yapılacak? Öncelikle faaliyetlerin, projelerin ve programların hazırlanması gerekir. Daha sonra stratejiler, politikalar, yöntemler ve bütçeler düzenlenir. 14.04.2015

28 28 Nerede yapılacak? Yerine getirilecek tüm faaliyetlerin hangi birimlerde ve hangi mekanlarda gerçekleştirileceği saptanmalıdır. 14.04.2015

29 29 Kim tarafından yapılacak? Planlanan faaliyetlerin her biri kim tarafından yapılacak? Bu faaliyetleri yerine getirecek kişilerin yetki ve sorumlulukları ne olacak? Ast-üst ilişkileri nasıl düzenlenecek? 14.04.2015

30 30 Neden yapılacak? İşletmedeki çabaların dolaylı ya da dolaysız olarak belirlenen amaca hizmet etmesi gerekir. Bu yüzden her eylem iyi analiz edilmelidir. Gereksiz çabalar ayıklanmalıdır. 14.04.2015

31 31 Hangi maliyetle yapılacak? Faaliyetlerin mali yükünün belirlenmesi gerekli parasal önlemlerin alınması açısından önemlidir. 14.04.2015

32 32 Hangi sürede yapılacak? Faaliyetlerin yerine getirilme sürelerinin saptanması, birbirine bağlı faaliyetlerin aksamamasını sağlayacaktır. Planladığınız amaca ulaşma yolunda harcayacağımız toplam zamanı ortaya çıkaracaktır. 14.04.2015

33 33 Yöneticiler plana neden önem vermezler? Yöneticilerin zamanlarını alır ve mali kaynak gerektirir. Dinamik çevre koşulları plan yapmayı güçleştirir. İnisiyatif kullanmayı engellediği, yetkileri ve faaliyet alanlarını kısıtladığı düşünülür. Yöneticileri bağlar. Belirlenen çerçeve dışına çıkmasını engeller. 14.04.2015

34 34 Planlamanın yararları Olaylar hakkında düşünmeye, izlemeye ve gelişmeleri amaçlar doğrultusunda yönlendirmeye yardımcıdır. Yöneticileri geleceğe yöneltir, geleceği tahmin etme deneyimi kazandırır. Faaliyetlerin ortak amaç doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlar. Akılcı ve ekonomik olmayı sağlar. Yöneticileri yetki devrine yöneltir. Denetim, planlama varsa anlamlıdır. 14.04.2015

35 35 Planlamanın yararları Kaynakların etkin kullanımını sağlar. Gelecekle ilgili belirsizlikleri azaltır. Yöneticilere, alacakları kararlarda yol gösterir. 14.04.2015

36 36 Planlama süreci Misyon ve vizyonun açıklanması Amaçların belirlenmesi Varsayımların belirlenmesi Alternatiflerin belirlenmesi Alternatifler arasında seçim yapma 14.04.2015

37 37 Misyon ve vizyonun açıklanması Reaktif ve proaktif yönetim tarzı İşletmenin varlık nedeni ve nasıl bir işletme olduğu ile ilgili fikir ve anlayışlar netleşmelidir (misyon).  İşletmenin genel ve iş yapma felsefesi  İşletmenin kendisini nasıl gördüğü  Hizmet sunulacak pazar ve müşteri kitlesi  Üretilecek temel mal ve hizmetler  Kullanılacak temel teknolojiler  Büyüme ve kârlılık ile ilgili düşünceleri  Genel olarak vermek istediği mesaj Var olan gerçekler ile gelecekte beklenen koşulları birleştirerek, işletme için arzu edilen bir gelecek imajı yaratılmalıdır (vizyon). 14.04.2015

38 38 Misyon ve vizyonun açıklanması İşletmelerin vizyonu, gelecekte olmasını arzuladıkları durumun ifadesidir. İşletmelerin gelecekte ulaşmayı planladığı hedefi tanımlar. İşletmenin içinde bulunduğu dönem için vizyonu ve gelecek dönemler için vizyonu olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 14.04.2015

39 39 Amaçların belirlenmesi İşletmenin veya işletme biriminin gelecekte neyi, ne miktarda gerçekleştirmek, Nerede ve hangi konumda olmak istedikleri karara bağlanır.  Yıl sonu itibariyle ulaşılmak istenen satış miktarı  Yıl sonu itibariyle ulaşılmak istenen satış tutarı  Yıl sonu itibariyle ulaşılmak istenen pazar payı  Yıl sonu itibariyle ulaşılmak istenen personel sayısı  Yıl sonu itibariyle bilançonun alması istenen şekil  Yıl sonu itibariyle gerçekleştirilmek istenen üretim miktarı 14.04.2015

40 40 Amaçların belirlenmesi Mantıklı ve ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. Açık ve net ifade edilmelidir. Çalışanlar, amaçların belirlenmesi çalışmalarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılmalıdır. Amaçlar, hiyerarşik bir yapı sergilemelidir. 14.04.2015

41 41 Varsayımların belirlenmesi Alternatifler belirlenmeden varsayımlar ortaya konmalıdır. Planlama ile ilgili varsayımlar:  Denetlenemeyen varsayımlar: Yasal, ekonomik ve siyasal değişiklikler…  Kısmen denetlenebilir varsayımlar: Ücretleri belirli bir düzeyde tutmak, verimliliği arttırmak, teknolojideki gelişimi uygulamak…  Denetlenebilen varsayımlar: Mamulün kalite düzeyi, personel sayısı ve niteliği, büyüme hızı, dağıtım kanallarının tespiti… 14.04.2015

42 42 Alternatiflerin belirlenmesi Varsayımlar altında belirlenen amaca “nasıl” ulaşılacağının yolları araştırılır.  Risk payının düşük olması,  Hiç denenmemiş bir yol olması,  Basit ve pratik olması,  Düşük maliyetli olmasına dikkat edilir. Uzman ve danışmanlardan en fazla yararlanılan aşamadır. 14.04.2015

43 43 Alternatifler arasında seçim yapılması Karar verme aşamasıdır. İşletmenin kaynaklarının nasıl, ne yaparak kullanılacağı belirlenecektir.  Teknik yönden uygulanabilirliği  Maliyeti  Süresi  Başarı olasılığı  Beklentilere uygunluğu  Muhtemel sonuçları 14.04.2015

44 44 Plan çeşitleri Kapsadıkları zaman açısından planlar:  Kısa vadeli planlar  Orta vadeli planlar  Uzun vadeli planlar Nitelikleri açısından planlar  Politikalar  Prosedürler  Programlar  Projeler  Bütçeler  Stratejik planlar 14.04.2015

45 45 Kısa vadeli planlar Bir yıllık süreyi kapsarlar. Alt kademede gerçekleştirilirler. 14.04.2015

46 46 Orta vadeli planlar 1-5 yıllık süreyi kapsarlar. Orta ve alt kademede gerçekleştirilirler. 14.04.2015

47 47 Uzun vadeli planlar Beş yıldan daha uzun süreyi kapsarlar. Üst kademede gerçekleştirilirler. 14.04.2015

48 48 Üst kademelere çıkıldıkça planlama süreleri artar. Alt kademelerde operasyonel planlar, üst kademlerde ise stratejik planlar yapılır. 14.04.2015

49 49 Politikalar Faaliyetlerin yerine getirilmesinde çalışanlara yol gösterirler. Bir hareket planı, kılavuz ve ilkeler bütünüdür.  Satış politikaları Vadeli satış Peşin satış  Kâr dağıtım politikaları Otofinansmana gitme Dengeli kâr dağıtımı uygulama Yeni yatırımlarla kâr dağıtımı arasında denge kurma 14.04.2015

50 50 Prosedürler (Yöntemler) Herhangi bir işin nasıl yapılacağını adım adım açıklayan planlardır. Sık sık tekrarlanan faaliyetlerin gerçekleştirilme biçimi prosedürlere bağlanır. 14.04.2015

51 51 Programlar Bir planın gerçekleştirilmesi ile ilgili aşama ve adımları, her birinden sorumlu olan kişileri ve her birinin zamanını belirleyen planlardır. Planların zaman boyutunda ayrıntılı hale getirilmesidir. Programlar oluşturulurken politikalar, yöntemler ve bütçelerden yararlanılır. 14.04.2015

52 52 Projeler Genel programın gerçekleştirilmesi için projeler oluşturulur. Başlangıcı ve bitişi bellidir. Birbirileriyle ilişkili önceden tanımlanabilir işler topluluğudur. Her iş ile ilgili zaman ve kaynak tahminleri yapılır. GANTT şemaları, CPM ve PERT çok kullanılır. 14.04.2015

53 53 Bütçeler Planların sayısal ifadesidir. Belirlenen sürede yapılması planlanan faaliyetlerin parasal olarak ne kadar tutacağının belirlenmesidir. 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık süreleri kapsar. Kısa vadeli plan olarak değerlendirilir. 14.04.2015

54 54 Stratejik planlar Çevresel değişiklikler yönünde işletmenin uzun vadeli hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını belirleme çabasıdır. İşletmenin bütününü ilgilendirir. Üst yönetim tarafından şekillendirilir. Genel amaçlı planlardır. 14.04.2015

55 55 İyi planın özellikleri nelerdir? Stratejik planları desteklemelidir. Anlaşılabilir, açık ve net olmalıdır. Esnek olmalıdır. Finansal açıdan uygulanabilir olmalıdır. Eldeki kaynaklar kullanılabilmelidir. Uygulayıcılar tarafından desteklenmelidir. Kabul edilebilir bir süreyi kapsamalıdır. 14.04.2015


"1 İşletme Yönetimi Karar verme ve Planlama 14.04.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları