Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HUKUK SEKRETERLİĞİ KURSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HUKUK SEKRETERLİĞİ KURSU"— Sunum transkripti:

1 HUKUK SEKRETERLİĞİ KURSU
DERS NOTLARI (2009 AĞUSTOS EYLÜL) MURAT ATALAY KURS ÖĞRETMENİ KURTKÖY TİC. MES LİS. BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRT.

2 Ünite 4 Günlük Büro İşlemlerini Yürütme

3 Günlük çalışma planı Randevular - - Görüşmeler - - İş yemekleri - - Kokteyller - - Konferanslar - - Seminerler - - Toplantılar - - Duruşma defterinden duruşma gün ve saatlerinin izlenmesi - - Randevular - - İlgilileri dava konusunda bilgilendirme - - Ziyaretçi kabul etme ve avukatla görüştürme - - Faks, fotokopi, bilgisayar vb ekipmanı kullanma Günlük yazışmalar Seyahat /toplantı organizasyonları

4 GÜNLÜK İŞLERİN PLANLAMASI

5 1. İŞ PLANI İş planı, ne elde etmek istediğimizi; nerede, nasıl hareket etmemiz gerektiğini; hareket ve etkinliklerimize nasıl ve ne zaman başlayıp, bitirmemiz gerektiğini; kimlere gereksinim olduğunu ve sonuçta niçin bunları yapacağımızı baştan belirler.

6 alınmalıdır. Bu nedenle planlar esnek olmalıdır..
İş planı yaparken gelecekteki çalışmalar için mümkün olan her olasılık dikkate alınmalıdır. Bu nedenle planlar esnek olmalıdır..

7 Hangi tip kuruluşta görev yapılırsa yapılsın ve hangi tür hizmete ait olursa olsun, tüm planlamalarda dikkat edilmesi gereken dört temel öğe vardır. Amaç, Kaynaklar, Yöntemler Denetim. Bir iş planının gerçekleşebilir ya da gerçekleşemez bir tasarı olup olmadığı bu dört öğeyi taşıyıp taşımadığı ile anlaşılır

8 1.1.1. İşi Basitleştirme Teknikleri
İş basitleştirme organizasyonun mal veya hizmet üretim sürecinde kullanılan metotların daha basit hale getirilmesiyle iş yapma performansının yükseltilmesi diğer bir ifade ile verimliliğin artırılmasına denir.

9 İş basitleştirmesi organizasyondaki bütün çalışanların katılımıyla üretim sürecinde uygulanarak organizasyondaki toplam maliyetlerin azalmasını sağlar.

10 İş basitleştirilmesiyle üretim sürecinde yapılmakta olan gereksiz işlemler ortadan kaldırılarak, benzer işlemler birleştirilir.

11 İş basitleştirilmesi yapılırken işlerin kapsamının azalması sonucu iş görenlerin sürekli aynı işi yapmasıyla ortaya çıkan monotonluk ve bıkkınlık durumu da dikkate alınmalıdır.

12 Monotonluk ve bıkkınlık durumunu ortadan kaldırabilmek amacıyla iş çeşitlendirmesi yapılarak iş zenginliği sağlanmalıdır. Böylece iş basitleştirme sonucu ortaya çıkan olumsuzluklar ortadan kaldırılarak işgücünün etkinliği ve verimliliği yükseltilir.

13 İş Basitleştirme; İş dağıtım etüdü, iş akımı etüdü, hareket ekonomisi, alan ve yerleşme etütleri, form analizi ve geliştirme ve iş ölçme tekniklerinden oluşmaktadır. Bunların uygulanması özel bir uzmanlığa gereksinme göstermez. Ancak işi basitleştirme uygulamalarında esas görev yöneticilere düşmektedir.

14 1.1.2. İşi Basitleştirme Yöntem Analizleri ve Kullanılması
5 N 1 K YÖNTEMİ

15 5 N 1 K YÖNTEMİ NE ve NİÇİN YAPILMALI soruları ile gereksiz işlemler ya da işlemin bazı aşamaları elimine edilir. NASIL YAPILMALI sorusu, yöntemin geliştirilmesi için geçerli ve değerli sorudur. Yöntem (işlem, iş) bu soru ile basitleştirilebilir, geliştirilebilir. Örneğin; elle yapılan bir işin makine ile yapılması, daktilo edilen bir yazının teksir makinesinde ya da fotokopi yöntemi ile çoğaltılması yolu seçilebilir. NEREDE, NE ZAMAN YAPILMALI ve KİM YAPMALI soruları ile işin yapılış zamanları, yeri ve sırası yeniden düzenlenir. Bu arada bazı işlem ya da safhalar zaman ve yer bakımından birleştirilir, yerleri değiştirilir. KİM YAPMALI sorusu ile ayrıca, sorumlulukların belirlenmesi, saptanması ya da yetki devri yapılması sağlanır.

16 1.2. İş Dağıtım Tekniği Büro yöneticisi, personelin özellikleri, yetenekleri, bilgi, beceri düzeyleri ve görülecek işin nitelik ve önem derecelerini göz önüne alarak bir iş bölümü yapmalıdır. İyi bir iş bölümü, verimliliği artıracaktır. İş bölümü yapabilmek için iş dağıtım tekniğinden yararlanılır.

17 İş dağıtımı tekniği sayesinde, büro yöneticisi, personeller arasında iyi ve dengeli bir iş bölümü yapabilir. İş dağıtım tekniğinin kullanılması ile her birimin işlerinin, iş görenler arasında doğru ve bilimsel ölçülerle dağıtılması ve bunun analiz edilip geliştirilmesi sağlanır

18 İş dağıtım tekniği, büroda yapılan işlerin bütünü ile bunların oluşması için büro personelinin, işin hangi kısımlarını ne kadar zamanda yapmaları gerektiğini gösterir. Bu teknik, işin bütününü analiz ederek, büroda daha uygun bir iş bölümü yapılmasını sağlar.

19 İş dağıtım tekniği genellikle günlük işlerin yapılmasında uygulanır
İş dağıtım tekniği genellikle günlük işlerin yapılmasında uygulanır. Bu tekniğin uygulanması için bir çalışma süresi belirlenir. Bu süre, inceleme yapılacak işlerin çeşidine göre 1-4 hafta arasında olabilir. Çalışma süresi seçildikten sonra, sırası ile şu işlemler yapılır: 􀂾 Çalışmalara ait bir iş gruplandırma tablosu hazırlanır. 􀂾 İş gruplarındaki her bir iş için personel görev listesi belirlenir. 􀂾 Birimdeki her personel için düzenlenen personel görev listeleri ile iş gruplandırma tablosu, iş dağıtım tablosunda (çizelgesinde) birleştirilir.

20

21

22 2. İŞ AKIMI TEKNİGİ İş akımı tekniği, bir işin yapılmasında, işlerin sırasını, alınan malzemeyi, harcanan zamanı bir şema yardımı ile gösterip bunun üzerinde analiz yaparak üretimin basitleştirilmesini amaçlar. Her iş çeşitli aşamalardan oluşur. Mal ya da hizmet üretimi işini oluşturan bu adımlar birbirini izlemelidir. İş akımı izlenmez ve sürekli gözden geçirilemezse işin veya hizmetin maliyeti artar, zaman kaybı, gecikme ve duraklamalar ortaya çıkar. İş akımı tekniği uygulanarak bu olumsuzluklar giderilebilir.

23 İş akımında her aşamadaki bir işlem sonrakini, bir sonraki ise daha öncekini desteklemelidir. İş akımı tablosunun analizi ile ters gidişler, tekrarlar, duraklamalar, gecikmeler, harcanan fazla zaman ve mesafe önlenir. Bu analizle işler daha çabuk, daha az zaman ve mesafede, verimli bir şekilde yapılır. Sonuçta hatalar azalarak iş verimi yükseltilmiş olur.

24 İş akımını gerçekleştirmek için iş akım tablosu (şeması) kullanılır
İş akımını gerçekleştirmek için iş akım tablosu (şeması) kullanılır. İş akım şeması, bir işin bütün aşamalarının kaydedileceği bir çizelgedir (formdur). İş akımı şemasının analizi ile şu amaçların gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılır: 􀂾 İşin görülmesindeki aşamalardan gereksiz olanların yok edilmesi, 􀂾 Uygun olanların birleştirilmesi, 􀂾 İş görenler arasında işin yeniden ve ölçülü şekilde dağıtımı, 􀂾 İşin yapıldığı aşamaların yer ve zamanlarının yeniden düzenlenmesi, 􀂾 Verimin yükseltilmesi,

25 2.1. İş Akım Şeması (Tablosu)
İş akımını geliştirmek için iş akım şeması kullanılır. Bu şemada işlemler sembollerle gösterilir. Semboller şunlardır; İşlem, bir daire (O) ile gösterilir. Bir yazının daktilo edilmesi, gönderilecek malzemenin ambalaj yapılması, evrakın kaydedilmesi, dosyalanması gibi düzenlemek, hazırlamak, birleştirmek, ayırmak hallerinin işlemidir. Geçiş, bir çift ok (= >) ile gösterilir. Bir eşyanın ya da evrakın bir yerden diğer yere gidişi geçiştir. Bir yazının başka masaya gönderilmesi, evrakın postalanıp yollanması, ameliyathane malzemesinin depodan hastaneye sevk edilmesi gibi. İnceleme, bir yere (□) ile gösterilir. Bir işin doğruluğunu denetlemek, bir malzemenin miktar ya da kalite bakımından incelenmesi, yazının gözden geçirilmesi ilaçların laboratuarda muayenesi, tahlili gibi Bekleme, (D) harfi ile gösterilir. Bir madde ya da yazının, sonraki işleme başlamadan durması, beklenmesi (gecikme)dir. Son işlem, ters bir üçgen(▼) ile gösterilir. Bir malzemenin depolanması, işlemi biten yazıların dosyaya kaldırılması gibi.

26 İş akım tablosunun doldurulması
İş akım tablosu, bir işin bütün aşamalarının kaydedildiği bir çizelgedir(tablodur, formdur).Bu tablonun üst kısmı, yapılacak incelemeye, incelenecek işleme (işe) ilişkin bilgileri kapsar. İş akım şemasının doldurulması için; 􀂾 İncelenecek(analiz edilerek geliştirilecek)işin, başlangıcı ve sonu saptanır. 􀂾 Tablonun soluna seçilen işin bütün adımları, detaylı olarak alt alta ve ayrı ayrı yazılır. 􀂾 Her yatay sütuna yazılan aşama (işlem, geçiş, inceleme, bekleme, son işlem) karşısındaki semboller, birleştirilmek suretiyle iş akım şeması ortaya çıkarılır. 􀂾 Tablonun ilgili hanesine, işin her aşaması için sarf edilen zaman “dakika” ve kastedilen mesafe “metre” birimi üzerinden eklenir. 􀂾 İşin başından sonuna kadar olmak üzere saptanan aşamaların (İşlemlerin, beklemelerin, inceleme ve geçişlerin) toplamı ile bu işe sarfedilen zaman ve işin yapılmasında kastedilen mesafelerin toplamaları, şemanın üstündeki özel kısmına yazılır. Bu suretle incelenerek, geliştirilecek işe ait, bir iş akım şeması (tablosu) oluşturulmuş olur.

27

28 2.3. Hareket Ekonomisi Tekniği
İşleri bütün ayrıntıları ile analiz ederek en uygun çalışma metotlarını bulmak, çalışanların vücut hareketlerinden en iyi verim almak, hareket ekonomisi tekniğinin amacını oluşturur. Bürolarda, hareket ekonomisi tekniğinin uygulanması sonucunda işlerin kaliteli ve verimini artırma imkanı elde edilir. .

29 Hareket ekonomisi ilkeleri ışığında iş yöntemlerinin geliştirilmesinde gereksiz
hareketlerin ortadan kaldırılması, daha iyi bir işlem sıralaması için işlem elemanlarının yeniden düzenlenmesi, işi kolaylaştırmak ve daha güvenli hale getirmek için bazı hareketlerin basitleştirilmesi veya birleştirilmesi ya da işyeri düzeninin, alet ve cihazların tasarımının iyileştirilmesi amaçlanır. Hareket ekonomisi tekniğinin uygulanması ile gereksiz hareketleri önleyerek, insan gücünden, zamandan, mesafeden, çalışma yer ve alanları vb. kaynaklardan en verimli sonuç alınabilir. Hareket ekonomisi tekniği ile insan vücudunun hareketlerini en aza indirerek, enerji kullanımı ve yorulmayı en düşük düzeyde tutma amaçlanır. Bu şekilde kazanılan enerjinin, diğer işlerde kullanılarak verimliliğin artması amaçlanır. Yürür, döner, ayarlanabilir sekreter koltuğu, terzilerin prova yaparken iğnedenliklerini kollarına takmaları, hareket ekonomisi tekniğinin uygulama alanına girer

30

31 RANDEVULARIN DÜZENLENMESİ

32 RANDEVULARIN KAYDEDİLMESİ VE AJANDA KULLANIMI MASA TAKVİMİ KULLANIMI

33 YAPILACAK İŞLER AJANDADA VEYA MASATAKVİMİNDE İLGİLİ GÜNLERE YAZILARAK KAYIT EDİLİR ELLE KAYIT

34

35 YAPILACAK İŞLER BİLGİSYARA KAYDEDİLİR
YAPILACAK İŞLER BİLGİSYARA KAYDEDİLİR. ÖRNEĞİN MİCROSOFT OUTLOOK BİLGİSAYARLA KAYIT

36 SEYAHAT ORGANİZASYONU

37 1. SEYAHAT PROGRAMI YAPMA
1.1. Seyahat Planı Çalıştığınız işletmede seyahat planı yapmanız için aşağıdaki basamakları gerçekleştirmeniz gereklidir:  Seyahat edecek kişinin gideceği yerin bilinmesi,  Ulaşım aracının seçimi,  Konaklama ünitelerinin seçimi,  Karşılama (transfer) hizmetlerinin seçimi.

38 1.2. Ulaşım Araçları Ulaşım konusunda ilk olarak su yolundan yararlanılmıştır. Daha sonraları karayolu ulaştırması ve demiryollarından yararlanılmaya başlanmıştır. En son ulaştırmaya açılan yol ise havayoludur. Havayolunun tarihî geçmişi kısa olmasına rağmen ulaştırma araçları içerisinde en güvenlisi ve süratli olanıdır. Seyahat organizasyonunda kullanılacak araçları seçmek için ulaşım araçlarının özelliklerini bilmek yararlı olacaktır.

39 Demiryolları Önemli ulaşım araçlarından biri olan Demiryolları, yük ve insan taşımacılığında dünyanın bir çok ülkesinde en ekonomik araçlarından biridir. Demiryollarının turizm alanında kullanılması aşağıdaki yararları sağlar:  Demiryolları, kitle halinde ulaşımı sağladığı için ulaştırma hizmetlerinin maliyete giderlerini düşürmüş, böylece dar gelirli insanlara seyahat yapma imkânı vermiştir.  Demiryolları, uzun mesafede ve yüksek trafik yoğunluğunun bulunduğu hatlarda fazla yük ve yolcu taşıma imkânı sağlamıştır.  Demiryollarında birinci, ikinci, üçüncü, yataklı ve kuşetli gibi, fiyatları değişik mevkiler bulunduğundan satın alma gücü farklı olan her kişiye hitap edebilmektedir.  Demiryolları; öğretmenlere, öğrencilere, askerlere, harp malüllerine belirli bir yüzde üzerinden indirimli tarife uyguladığından ekonomiktir.  Uyuma, yeme-içme, yol boyunca rahat hareket etme, etrafı seyretme, istasyonlarda her türlü ihtiyacı karşılama imkânlarını da vermektedir.

40 Denizyolları Deniz ve su yollarında ulaşım M.Ö. 3-4 bin yıllarından beri yapılmaktadır. Önceleri çok basit bir şekilde yapılan bu ulaşım günümüzde son derece gelişmiştir. Denizyollarının turizm alanında kullanılması aşağıdaki yararları sağlar:  Seyahat süresince yolculara dinlenme, uyuma ve eğlenme imkânları sağlamaktadır.  Günümüzde denizyollarında çok büyük, hızlı ve konforlu lüks yolcu gemileri kullanılmaktadır.  Turistik gezi yapan yolcu gemilerinin limanlarda 1-2 gün kalmaları, turistlerin rehberler nezaretinde şehre çıkıp turistik yerleri görmeleri avantajdır.

41 Hava Yolları Hava yolları kısa sürede süratle gelişen ulaştırma dalıdır. Hava yollarının turizm alanında kullanılması aşağıdaki yararları sağlar:  Hava ulaştırması, güvenlik ve kontrol bakımından diğer ulaştırma araçlarından üstündür.  Günümüzde jet uçaklarının devreye girmesi, çok sayıda yolcu taşınmasını sağlamaktadır.  Hava ulaştırma araçlarının hızı tüm ulaşım araçlarından fazla olduğu için özellikle iş seyahatlerinde zamandan tasarruf sağlar. Charter Uçuşları Özel uçak şirketlerinin düzenli devlet hava yolları kuruluşları yanında yaptıkları tarifesiz seferlerdir. Charter seferlerinde posta ve kargo taşımacılığı yapılamaz. Charter uçuşlarının ücretleri, devlet hava yolları ücretlerinden daha ucuzdur.

42 Kara Yolları Kara yolları kervanlarla malların taşındığı devirlerden beri önemini arttırarak gelişmesini sürdürmektedir. Kara yollarının turizm alanında kullanılması aşağıdaki yararları sağlar:  Kara yolları diğer ulaşım araçları ile gidilemeyen yerlere gitmeyi sağlar. Her yerde havaalanı, suyolu, yada demiryolu yoktur.  İstenildiğinde bir yerde durma, konaklama ve çevreyi görme imkânı verir.  Şehir içi turların kolayca yapılmasını sağlar. Transfer İşlemleri Yaşadığı şehrin dışına seyahate giden kişinin; ulaşım aracından indikten sonra; (havaalanı, havalimanı, otogar, tren garı) görevliler tarafından alınarak, konaklayacağı otele ya da katılacağı toplantının yapıldığı yere götürülmesine denir

43 2. ULAŞIM ORGANİZASYONU YAPMAK
2.1. Seyahat Acenteleri Tanımı: tarihinde sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinde ise “Acenteler turiste kâr amacı ile kara, deniz, hava nakil araçları ile ulaştırma, tarifeli tarifesiz biletlerin satışı, şoförsüz ticari amaçla kayıtlı otomobillerin yazılı bir sözleşme ile özel olarak kiralanması ile gezi, spor, eğlence ve konaklama tesislerinde ikametgah imkanları sağlayan ve onlara turizmle ilgili çeşitli bilgileri veren bu konuyla ilgili tüm hizmetleri gören kuruluşlardır.” (3) şeklinde geniş bir tanımlama yapmıştır. .

44 2.1.1. Uluslararası Düzeyde Seyahat Acentelerinin Sınıflandırılması
 Toptancı Seyahat Acenteleri ( Tur Operatörleri) Toptancı seyahat acenteleri henüz ortada bir hizmet talep eden hizmet kuruluşu olmadan tur ve paket turlarla ihtimal talebe göre turistik bir ürün oluşturarak piyasaya satışa sunan kuruluşlardır.  Perakendeci Seyahat Acenteleri Perakendece seyahat acenteleri, bir yandan üreticiyi bir yandan tüketiciyi bulan ve aralarındaki bağı gerçekleştiren acentelerdir. Yani toptancı seyahat acentelerin düzenledikleri tatil ve seyahat programları, hava, deniz, kara ulaşım araçlarının biletlerini bir komisyon karşılığında satarlar. Otel, araba kiralama, yat kiralama rezervasyonları yaparlar

45  Karşılayıcı Seyahat Acenteleri
Bu tür acenteler, yurt dışındaki tur operatörlerinin temsilciliğini yapan acentelerdir. Tur operatörlerinin programları gereğince gelen turistlerin karşılama, transfer, otele yerleştirme ve programda öngörülen diğer hizmetleri yaparlar.

46 2.1.2. Türkiye’de Seyahat Acentelerinin Sınıflandırılması
A Grubu Seyahat Acenteleri Bu acenteler tüm seyahat acenteciliği hizmetlerini görürler. Ayrıntılı olarak 1618 sayılı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yasası’nın 1. maddesinde düzenlenmiş olan bu hizmetler;  Pasaport, vize işlemleri yapmak,  Banka, kredi işlemlerine yardımcı olmak, kambiyo işlemleri yapmak,  Ulaşım organize etmek ve ulaşım şirketlerinin biletlerini satmak,  Tur operatörleri tarafından düzenlenen paket turları pazarlamak,  Yurt içi ve yurt dışına tur düzenlemek,  Konaklama hizmetlerini organize etmek,  Eğlence ve gezi imkanları sunmaktır. Bu hizmetlerden bir kısmı; vize, pasaport, otomobil kiralama, döviz bozma işlemleri ile ulaşım şirketlerinin satma hizmetleridir. Ayrıca A Grubu seyahat acenteleri tur operatörleri tarafından düzenlenen paket turları pazarlama, yurt içi ve yurt dışına tur düzenleme ve bunlarla ilgili faaliyetleri de yürütürler.

47 B Grubu Seyahat Acenteleri
Bu acenteler A grubu seyahat acentelerinin düzenleyecekleri turların ve kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile yapılacak seyahatlerinin biletlerini satarlar. C Grubu Seyahat Acenteleri Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turları düzenlerler. A grubu seyahat acentelerinin vereceği hizmetleri gerçekleştirirler. Çalıştığınız kurumun organize ettiği bir toplantı türünde ya da başka bir kurum tarafından organize edilen toplantıyı katılmak için size ulaşım biletleri gerekli olacaktır. Bu biletleri yukarıda açıkladığımız seyahat acenteleri türlerinin birisinden temin edebilirsiniz. İş yaşamındaki seyahatlerde genellikle zamandan tasarruf sağlama amacıyla havayolu ulaşım araçlarından uçak tercih edilmektedir.

48 2.2. Ulaşımda Rezervasyon, Opsiyon, Konfirme, Erteleme, İptal
Seyahat edecek kişinin biletinin satın alınmadan önce yer ayırtma işidir. Telefonla veya yazılı olarak yapılır. Grup biletleri rezervasyonlarında yanlışlığı önleme için yazılı yapılması doğru olur. Telefonla yapılacak rezervasyonlarda; seyahat edecek kişinin ad ve soyadı mutlaka kodlanmalıdır. Opsiyon Ulaşım aracında seyahat rezervasyonu yaptırdığınız firmanın size biletinizi satın almak için verdiği süredir. Otobüs biletlerinde normal günlerde rezerve ettiğiniz bileti, aracın kalkış saatinden yarım saat öncesine opsiyon verilir. Yaz tatili, bayram tatili gibi yoğun günlerde aracın kalkış saatinden bir saat öncesine opsiyon verilir. İnternetten yapılacak rezervasyonlarda; opsiyon süresi aracın kalkış saatinden yirmi dört saat öncedir.Havayollarıyla seyahat; iç hat ve dış hatlar opsiyon kurallarını ek’ler kısmında okuyup inceleyiniz.

49 İptal Seyahatin gerçekleşmesini engelleyen bir durum oluştuğunda biletin satın alınan kuruma götürülerek geri verilmesi işlemidir. Otobüs biletlerinde iptal süresi normal günlerde hareket saatinden 1 saat öncedir. Yaz tatili ve bayram tatili gibi yoğun günlerde hareket saatinden 3 saat öncesidir. Bilet firmaya götürülür, parası iade edilmez. O yıl içerisinde yolcunun istediği bir tarihte kullanması amacıyla yeni bir bilet kesilir. Havayollarıyla seyahatte; iç hat ve dış hatlar opsiyon kurallarını ek kısmından okuyup inceleyiniz. Konfirme (Onay) Rezervasyon yapılan biletlerin ayrılıp ayrılmadığının onaylanmasıdır. Grup rezervasyonlarının yazılı olarak yapılması gerekir. Rezervasyon talebinde bileti satacak firmadan konfirme (onay) istenmelidir. Erteleme: Satın alınan ulaşım biletlerinin gün ve saatlerinde değişiklik olabilir. Daha sonraki gün ve saatlere aktarılabilir. Erteleme ulaşım aracını satan işletmeye opsiyon tarihi geçirilmeden yapılmalıdır.

50 3. KONAKLAMA ORGANİZASYONUNUN
YAPILMASI 3.1. Konaklama Tesisleri Tanımı İnsanların yaşadıkları evlerin dışında, yaptıkları seyahatleri esnasında geçici olarak konaklama, yeme – içme, eğlence ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayan ticari işletmelere konaklama tesisleri denir. 3.2. Konaklama Tesisi Türleri Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğinin 57. maddesine göre aşağıdaki sınıflandırma yapılmıştır.

51

52 3.2.1.Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri
 Odalarda Banyo Turizm Bakanlığı tarafından yatırım belgesi verilecek asli konaklama tesislerinde ( pansiyon hariç ) yatak odaları banyolu ( WC, duş veya küvet ) olacaktır.  Yangın Merdiveni Konaklama tesisleri üç kattan yüksek ise, yangın anında boşaltmayı kolaylaştırmak için ayrıca bir yangın merdiveni bulunacaktır.  Yatak Odalarında Sakıncalı Yapılaşma Konaklama tesislerinde yatak odaları, mutfak , WC gibi müşteriyi rahatsız edecek mahallerin açıldığı aydınlığa pencerelerle açılamaz. Bodrum katlarında yatak odası yapılamaz.  Yatak Odalarının Tefrişi Tüm yatak odalarında yatak, komodin, gece lambası, tuvalet veya yazı masası, bagaj ve elbise dolabı veya bu amaçlara uygun özel yapılmış mobilya bütünü, sandalye, koltuk, içeriyi göstermeyen kalın perde,halı, kilim vb. bulunur.

53  Yatak Odalarının Kapasitesi
Yatak odaları tek veya iki kişilik düzenlenir. İki kişilik odalarda sadece müşterinin talebi halinde ilave yatak konabilir.  Banyoların Nitelikleri Banyo odalarında; duş düzeni olan banyo küveti ya da duş teknesi, emniyet tutacağı, sabunluk, perde, havlu asacakları, elbise asacağı, üzerinde aydınlatılmış ayna ve etajeri olan lavabo,tuvalet kağıdı yeri, çöp kutusu bulunur. WC, banyodan ayrı düzenlendiği taktirde; lavabo, aydınlatılmış ayna, tuvalet kağıdı yeri, etajer, çöp kutusu bulunur.  Kat Ofisi Kat ofisi olan tesislerde; her ofiste temizlik gereçleri dolabı, telefon ( veya odalardan çağırma zili ) bulunur.  Personel İçin Mahaller Kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş, WC’ler, ve ortak oturma, dinlenme ve yemek yeme ihtiyaçlarını karşılayan bir mahal bulunacaktır. İş toplantılarında ve organizasyonlarında konaklama tesisi olarak genellikle oteller ve tatil köyleri kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu modülde otel tanımı, sınıflandırılması ve tatil köyünü ayrıntılarıyla öğreneceğiz.

54 3.3. Otel Tanımı Asıl fonksiyonları müşterilerinin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme, eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen en az 20 odalı tesislerdir. Otellerin Sınıflandırması Oteller:  Beş yıldızlı oteller  Dört yıldızlı oteller  Üç yıldızlı oteller  İki yıldızlı oteller  Tek yıldızlı oteller olarak sınıflandırılır.

55 Tek Yıldızlı Oteller Tek yıldızlı oteller aşağıdaki nitelikleri de taşırlar  Otel kapasitesine uygun, iyi düzenlenmiş, rüzgarlık, resepsiyon, bekleme yerini kapsayan lobi, telefon kabini ve vestiyerden oluşan bir kabul holü,  Yönetim odası ( müdür, muhasebe )  Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısı dörtten fazla ise, otel kapasitesiyle orantılı müşteri asansörü,  Kent içinde yatak sayısının %25’i, kent dışında %35’i oranında oturma imkanı veren rahat, iyi düzenlenmiş oturma salonu,  Kahvaltı ofisi ve kahvaltı salonu,  Lokanta yok ise büfe servisi,  Emanet, konsiyerj, PTT, oto kiralama hizmetleri ile ilk yardım dolabı,  Kent dışında bulunan otellerde yatak sayısının %20’si oranında araba alabilecek otopark.

56 İki Yıldızlı Oteller İki yıldızlı oteller, tek yıldızlı otel özellik ve hizmetlerine ek olarak aşağıdaki hizmetleri de veren otellerdir.  Telefon santral odası,  Lokantası yoksa sandviç ve benzeri hazır yiyecek servisi,  Odalarda telefon,  Kent dışında ise yatak sayısının %30’u oranında araba alabilecek otopark.  Gece kulübü, bar,  Çok maksatlı salonlar,  Satış mağazaları,  Doktor ve hemşire servisi ile ilk yardım gereçleri,  Şehir otellerinde toplantı tesis ve ekipmanları  Sekreter ve simultane tercüme (anında çeviri) hizmetleri bulunur

57 Üç Yıldızlı Oteller Üç yıldızlı oteller, iki yıldızlı otel özellik ve hizmetlerine ek olarak aşağıdaki hizmetleri de veren işletmelerdir.  Ana girişten ayrı bir servis girişi,  Yönetim odaları,  Her katta kat ofisi,  Rahat ve iyi düzenlenmiş içki servis imkanı olan bir oturma salonuyla bir toplantı salonu,  Yatak odaları döşemelerini kaplayan halı veya benzeri malzeme,  Alakart ve tabldot servisi olan lokanta,  Genel mahallerde mekanik havalandırma,  Salonlarda ve yatak odalarında müzik yayını.

58 Dört Yıldızlı Oteller Dört yıldızlı oteller, üç yıldızlı otel özellik ve hizmetlerine ek olarak aşağıdaki niteliklere de sahip olan otellerdir.  Garaj veya işletmenin kapasitesi ile orantılı garaj,  Müşteriyi rahatsız etmeyecek ayrı servis girişleri,  Otel kapasitesine uygun, iyi düzenlenmiş bagaj yeri, telefon kabinleri,satış yerlerinden oluşan kabul holü,  Müşterilerin ineceği ya da çıkacağı kat sayısı ikiden fazla ise ayrıca otelin kapasitesiyle orantılı olarak müşteri asansörleri, ayrıca servis merdiveni ve servis asansörü,  Banyo odalarında banyo küveti,  Ayrı bir kahvaltı salonu,  Birinci sınıf lokanta,  Çamaşır yıkama, ütüleme ve kuru temizleme servisi,  Yemek salonu, bar, lobi, resepsiyon gibi genel mahallerde halı ya da benzeri nitelikte malzeme ile tam kaplama,  Eğlence, müzik, oyun imkanları için uygun mahaller ile sayfiye (tatil) otellerinde spor imkanları.

59 Beş Yıldızlı Oteller Beş yıldızlı oteller, dört yıldızlı oteller için öngörülen nitelik ve özellikleri taşıyan, ancak, yerleşme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve hizmet standardı üstün özellikler gösteren otellerdir.  Banyo odalarında telefon,  Tüm hacimlerde air condition (klima),  Garaj ve garajda yıkama-yağlama servisi,  Yüzme havuzu,

60 . 3.4. Tatil Köyleri Tanımı Tatil köyleri, doğal güzellikler içinde ya da arkeolojik değerler civarında kurulmuş, rahat bir konaklama yanında çeşitli spor ve eğlence hizmetlerinin de sağlandığı, en az 50 odalı konaklama tesisleridir.

61 3.4.1. Tatil Köylerinin Nitelikleri
 Tatil köyü hudutları emniyet altına alınır ve girişte bekçi kulübesi ile yatak sayısının en az %30’u oranında araç alabilecek, güvenliği sağlanmış otopark yapılır.  Yönetim tesisleri, resepsiyon, danışma, vezne, emanet, bagaj, telefon kabini ve bekleme yerlerinden oluşan bir kabul alanı, müdür, muhasebe ve santral yerleri, doktor odası, bekleme holü, hasta odası, ilaç dolapları, WC ve lavabodan oluşan bir revir bulunur.  Geceleme birimleri, tatil köyünün diğer tesislerinin gürültü ve rahatsız edici etkenlerinden korunacak biçimde düzenlenir.

62  Lokanta, tatil köyünün yapı ve işletme nitelikleri ile uyumlu ve yatak
kapasitesinin en az %50’si kadar oturma yeri sağlayacak şekilde düzenlenir.  Yemek salonları için tabii havalandırma, güneş ve yağmurdan koruyucu tedbirler alınır.

63 Tatil köylerinde çocuk bahçesi ve bu yerlerde çocuklar için özel WC’ler
düzenlenir.  Tesisin kuruluş yerine uygun nitelikte çeşitli spor imkanları, dinlenme salonları, içki servisi verebilecek dinlenme terasları, oyun ve okuma salonları, açık veya kapalı bar, snack bar, orkestra yeri, dans alanı, açık hava tiyatrosu vb. spor ve boş zamanları değerlendirici tesisler gerçekleştirilir.  Deniz kenarında kurulmamış olan tatil köylerinde yüzme havuzu yapılır.  Tatil köyleri deniz kenarında ise; denize atlama yerleri, yüzme bilmeyenler için ayrılmış yüzme yerleri, cankurtaran, cankurtaran simidi ve motor, güneşlenme yerleri, dinlenme terasları, duşlar ve mayo değiştirme yerleri düzenlenir.

64 3.4.2. Tatil Köylerinin Sınıflandırılması
Birinci Sınıf Tatil Köyleri; yerleşim özellikleri, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis yönlerinden üstün özellikler gösteren, ek eğlence, spor imkanları ve çocuk yuvası sağlayan tatil köyleridir. Diğerleri ise İkinci Sınıf Tatil Köyleridir.

65

66 3.5. Restorantlar Tanımı ve Sınıflandırılması Tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme içme gereksinimlerini karşılayan işletmelere restoran(lokanta) denir. Turizm Tesisleri Yönetmeliğine göre restoranlar birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf lokantalar olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Restoranların sınıflandırılmasında yönetmelikte belirtilen nitelikler değerlendirilir. Bu nitelikler; malzeme deposu, soğuk hava deposu, pişirme donatımı, yemek hazırlama yerleri, personel soyunma ve yıkanma yerleri gibi restoranın fiziki yeterliliği, müşteri kapasitesi, servis takımları ve döşemenin kalitesiyle ilgilidir.

67 3.5.2. Restoranların Taşıması Gereken Nitelikler
 Tüm hacimlerin fonksiyon ve sınıfına uygun malzeme kullanılarak dekore edilip aydınlatılması,  Tesis kapasitesine uygun malzeme dolabı, 20  Alarm düzeneği olan ve içeriden açılabilen soğuk saklama deposu veya dolabı,  İhtiyaca uygun pişirme dolabı,  Tesiste uygun verilecek yemeklere uygun yeterli hazırlık yerleri,  Yıkama, kurutma, istif yerleri, raflar, dolaplar ve servis takımları için tesis kapasitesine uygun bulaşık makinesi,  İyi düzenlenmiş yemek salonu bulunur.  İlk yardım, yangın ve iş güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. Üçüncü sınıf restoranlar dışındaki restoranlarda canlı müzik yapılabilir.

68 Resim 3.2: Turistik bir restoran

69 3.6. Eğlence Yerleri Dört ve beş yıldızlı oteller, tatil köyleri gibi lüks konaklama tesisleri içinde faaliyet gösterip, müşterinin öncelikle eğlence ihtiyacını karşılama amacı yanında, içecek veya yiyecek içecek servisi de yapan, gazino, gece kulübü, diskotek, sinema, tiyatro vb. işletmelerdir. Eğlence Yerlerinin Nitelikleri  Salondan ayrı giriş holü, bu holde bankolu vestiyer,  Salon kapasitesiyle orantılı kadın ve erkekler için girişleri ayrı WC ler , tezgahlı lavabo, 21  İyi dekore edilmiş, döşenmiş, dekorasyona uygun aydınlatılmış ve konaklama ünitelerinin gürültü ile rahatsız olmamaları için gerekli tedbirleri alınmış bir salon, salonda bir bar, orkestra yeri ve dans pisti,  Personel için WC, lavabo ve soyunma dolapları,  Yiyecek içecek hazırlama yeri(Genel malzeme, içki, meşrubat ve yiyecek depolarını, soğuk saklama depo ve dolaplarını, içki-çerez-meze hazırlık yerlerini, bulaşık yıkama mahallini, çay- kahve pişirme yerini kapsar.),  Diskoteklerde diskjokey yeri bulunur. 3.7. Tarihi ve Doğal Mekanlar Müze Kültür varlıklarını tespit eden, ilmi metotlarla açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın kültür ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimini, bedii zevkini yükselten, dünya görüşünü geliştirmede tesirli olan daimi kuruluştur.

70 Müzenin Faaliyetleri Her müzede, 4 üncü maddedeki müze tanımı kapsamında, kendi alanı ile ilgili ilmi, eğitim, teknik ve yönetim hizmetlerini başarı ile uygulamak, yürütmek ve yurt kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla;  Mevcut eserlerle, mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içinde ilmi teşhir yapılır.  Depolardaki eserler sağlıklı bir şekilde korunur, depolar ilmi çalışmalara imkan verecek şekilde düzenlenir.  Kadrosunda bulunan uzman elemanları ile taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları üzerinde ilmi araştırmalar yapılır, tanıtılması sağlanır.  Müzede ve müze dışında eğitici kurslar, konferanslar, geziler düzenlenir. Çevrenin kültür hayatının geliştirilmesine, kültürel ve turistik değerlerimizin halka tanıtılmasına, eski eser sevgisinin uyandırılmasına, eski eser kaçakçılığı, tahrip ve gizli kazılarla yurdun milli değerlerini yok edici faaliyetlerin önlenmesine çalışılır.  2863 sayılı Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması için gerekli tedbirler alınır.  2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi sağlanır.  Görev verildiği takdirde, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tespit çalışmaları yapılır, tescil ile ilgili belgeler hazırlanır.

71 3.8. Ören Yeri Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, topografik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik sanatsal, bilimsel, sosyal, veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği, kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanlardır. 3.9. Milli Parklar Bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletlerarası ender bulan doğal ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip doğal alanlara milli park denir. Milli park içinde bulunan vahşi ve yabani hayvanlar, kuşlar, balıklar gibi çeşitli hayvan toplulukları( fauna), çeşitli bitki örtüsü, ağaçlar, çiçekler(flora) milli parkın varlığını meydana getirmektedir. Milli Parkların Faydaları  Doğal güzelliklerin tabii durumlarının bozulmasını önler,  Milli park bölgesi içinde bulunan bitki örtüsü ve hayvan varlıklarını korur, doğal varlıkların zamanla aşınıp yok olmasının önüne geçer,  İnsanlara dinlenme imkanı verir,  Kültürel varlıklarımızı koruma altına alarak tarihi ve arkeolojik değerlerinin korunmasını sağlar.

72

73

74 TOPLANTI ORGANİZASYONU

75 1. TOPLANTI TÜRLERİ Toplantı türleri, toplantı amaçlarına göre farklılık gösterir. Örneğin şirketin imzalayacağı yeni bir anlaşma, proje veya yeni bir ürünün tanıtılması için yapılan toplantılar sürekliliği olmayan bu sayılan faktörler ortaya çıktığında yapılan toplantılardır. Bunun dışında şirketin yapısına göre periyodik yapılan toplantılar da vardır. Örneğin yönetim kurulu ile yönetilen bir şirket, olağanüstü bir durum gerçekleşmediği sürece, ayda bir kez yönetim kurulu toplantısı düzenler. Bu toplantılar, genel olarak şirketle ilgili tüm konuların konuşulup ortak bir karara varılarak, sonuçlar çıkarılmasını amaçlayan toplantılardır. Yönetim kurulu başkanı ve üyeler, toplantı gündemindeki konuları tartışarak genel bir karara varırlar.

76 Şirkette yapılan diğer bir toplantı türü ise daha küçük yapıda olan haftalık
toplantılardır. Bu toplantılar üst düzey yöneticiler tarafından gerçekleştirilir. Şirket içerisindeki her türlü konunun daha kısa sürede çözümlenmesine yardımcı olur. Bu toplantı için de belirli bir gündem hazırlanır, bu gündem doğrultusunda toplantı sürdürülür ve sonuçlandırılır. Toplantı esnasında yönetici sekreter not tutmak veya dikte makinesiyle kayıt tutmak göreviyle toplantıda bulunur. Daha sonra bu kayıtlar karar defterine tutanak olarak yazılır.

77 1.1. Kurum İçi Toplantı Tanımları ve Önemi
Toplantı, insanların bir araya gelerek belli konularda görüşmeleridir. Toplantılar, bilgi verme veya sorun çözme amaçlarına dayanır. Bilgi verici toplantılar personeli eğitmek, lider veya çalışanları işleri konusunda bilgilendirmek amacıyla yapılır. Sorun çözücü toplantılar ise sorunun ne olduğunu tanımlamak, çözüm üretmek, karar vermek ve alınan kararları uygulamak amacıyla yapılır.

78 Emir Toplantısı Bu tip toplantılar otoriter bir nitelik taşır. Yöneticiler tarafından astlarına belli bir görev vermek veya gelecekteki davranışları yönlendirecek kuralları bildirmek için yapılır. Böyle toplantılarda kararları yönetici verir, sonuçlarından da o sorumludur. Toplantıya kimlerin geleceğine, hedeflerin ne olacağına, hangi işin yapılacağına yönetici karar verir ve bildirir. Bunun başarılı olabilmesi için yöneticinin karar verme yeteneğinin olması ve emirlerinin uygulanacağını iyi bilmesi gerekir.

79 1.1.2. İstişare (Danışma)Toplantısı
Bu tip toplantılar, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak için yapılır. Bu toplantılar genellikle danışma niteliğindedir, karar almayı hedeflemez. Koordinasyon Toplantısı Bu tip toplantılar birimler arasında ortak bir şekilde yürütülen hizmet faaliyetleriyle ilgili olarak, uyum ve işbirliği sağlamak ve ortak karar almak amacıyla yapılır.

80 Kurul Toplantısı Çeşitli grupların temsilcileri, ortak bir konuda karar verebilmek için bir araya gelirler. Kurul toplantılarında kararlar genellikle oylamayla alınır, çoğunluğu sağlayanların fikirleri benimsenir. Eşitlik halinde başkan kendi oyunu da kullanarak bu eşitliği bozar. Çalışma Grupları (Ekip Toplantıları) Belli bir sorun hakkında fikir sahibi olmak, belli beceriler edinmek, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla katılımcıların birbirini eğittiği toplantılardır.

81 Heyet Toplantısı Bu tip toplantılar aynı statü veya profesyonel bilgi ve beceriye sahip kişiler arasında yapılır. Herkes, kendi dalında profesyonel bir yeterlik ve saygınlık kazanmıştır. Bu toplantılar, çağrılan kişilerin profesyonel bilgi ve yeteneklerinden yararlanmak, bir sorunun çözülmesi ve alınan kararların etkilerini tartışmak için yapılır. Bu gibi toplantılarda kararlar, genellikle herkesin oyuna başvurularak alınır. Kişilerden biri fikir ayrılığına düşerse, yeterli bir neden göstermek ve başka bir seçenek getirmek zorundadır. Bu tür toplantılarda alınan karaların sorumluluğu herkese aittir.

82 Brifing (Bilgilendirme)
Hedefleri saptamak ve herkesin yapacağı işi belirlemek, bir konuyu görüşmek amacıyla üst düzey yöneticilerinin ya da bir çalışma topluluğu üyelerinin aralarında yaptıkları toplantıdır. 1.2. Kurumlar Arası Toplantı Tanımları ve Önemi Bu tip toplantılar kurumların kendi bünyesinde ya da diğer kurumlar ile bilgi alışverişini destekleyen nitelikteki toplantılardır. Çeşitli konularda geniş bir kitleye ulaşmanın yollarından biri de bu tür toplantılardır. Hızla gelişen bilim ve teknolojiye yetişebilmek için toplantılar, bilgi alışverişinin sosyal bir yönünü ifade etmektedir. Kongre Ulusal veya uluslar arası düzeyde, en az 300 kişinin katıldığı, karşılıklı bilgi alışverişi ortamının yaratıldığı büyük çaplı toplantılardır. Kongre deyimi, düzenli yapılan toplantılar için kullanılmaktadır.

83 Konferans Mesleki veya teknik (bilim, sanat, ekonomi vb.) alanda herhangi bir konuda, alanında uzman bir kişi tarafından dinleyicilere bilgi vermek amacıyla yapılan uzun, bilgilendirici konuşma türüdür. 50 ila 300 arasında katılımcının bulunduğu toplantılardır. Konferanslar düzenli olmayabilir. Seminer Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümeri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan bilimsel toplantılardır. Ortalama 20 ila 50 arasında katılımcı bulunmaktadır.

84 Panel Bir panel yöneticisi tarafından yönetilen, sayısı 6’ya kadar çıkabilen konuşmacıların, belirli bir sıra ve zaman sınırlaması içinde konuştuğu ve dinleyicilere soru-yanıt kısmının sağlandığı, dinleyiciler önünde yapılan tartışmalı toplantılardır. Sempozyum Bir sempozyum, belirli bir konuda birden fazla panelin yapılmasıyla gerçekleşir. Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların biraraya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılardır.

85 Kolokyum Bilimsel konuları tartışmak üzere yapılan akademik toplantılardır. Bu tür toplantılarda katılımcı sayısı genellikle 50 kişinin altındadır. Bilim insanı ve araştırmacıların biraraya gelerek, konunun bir bilim insanı veya ekip tarafından sunulması ve tartışması şeklinde yapılan toplantılardır. Sözlük anlamı, “bilimsel bir sorunun ya da siyasal, ekonomik, diplomatik sorunların ele alındığı, tartışıldığı bilimsel toplantı” şeklindedir. Forum Sözlükte, “bir konuda düzenlenmiş olan, konuşmacıların yanı sıra dinleyici durumundaki kimselerin de söz alabildiği toplantı” şeklinde tarif edilmektedir

86 . Pazarlık Toplantısı Kararlar, oylamadan çok, bir pazarlık ve uzlaşma temeline dayanmaktadır. Her iki tarafın farklı amaçları, ancak ortak çıkarları vardır. Her iki taraf da en iyi koşulları arar. Bu gibi toplantılarda ortak karara varılır ve taraflar alınan bu ortak kararı uygulamak zorundadır. Görüntülü Toplantı (Videokonferans) İki veya daha fazla noktada bulunan insanların çeşitli cihazları kullanarak sesli ve görüntülü olarak, gerçek zamanlı haberleşme yöntemine videokonferans denir. Videokonferans, farklı noktalardaki insanların bir araya gelerek yüz yüze görüşmek için bir sürü soruna katlanmak yerine, ofisinden diğer ofisteki insanla gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim, konferans yapabilme imkanları sunmaktadır. Diğer ofis ve şube çalışanları ile karşılıklı olarak tartışabilme, ortak çalışma ve veri paylaşımını yapabilmektedir. Hatta ortak çizim veya uygulamayı karşılıklı olarak kullanabilmektedirler.

87 1.3. Verimli Bir Toplantı İçin Yapılacak İşler
Verimli bir toplantı, belirlenen amaçların daha az zamanda ve istenilen doğrultuda gerçekleşmesini sağlayacak bir organizasyon halini alır. Bu nedenle birtakım işlere özen gösterilmelidir. Bunlar:  Toplantı gündemi, önceden yönetici ile tespit edilerek yazılmalı, açıkça tarif edilmiş özel amaçlar belirlenmelidir.  Mümkünse katılımcıların, gündem hazırlanmasına katkıda bulunmaları sağlanmalıdır.  Toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat saptanmalıdır.

88  Toplantıdaki konuşmacıların gerekli bilgiye, uzmanlığa sahip, konu ile ilgili
kişiler arasından seçilmesine dikkat edilmelidir.  Toplantıya katılacak kişilere haber verilmelidir(yazılı davetiye, ilan tahtası, mektup, telefon, vs.).  Her konu için, önceliğine göre zaman sınırlamalı bir gündem bastırılıp toplantıdan önce katılımcılara dağıtılarak hazırlanmaları sağlanmalıdır.  Toplantı mekanının düzenlenmesi sağlanmalıdır. Masa ve koltuk düzeni ayarlanmalı, katılımcıların isim kartları oturma şekline göre yerleştirilmeli, mekanın havalandırma, ısıtma, aydınlatma işlemlerinin yeterli düzeyde olması sağlanmalı, gerekli olan araç-gereçler (kırtasiye malzemesi, tepegöz, video, ses sistemi vs) temin edilmeli, ikram edilecek yiyecek ve içecekler hazırlanmalı.

89  Toplantıyı yönetmek için bir toplantı başkanı, notları almak için ve zamanı
kontrol etmek için de birer yetkili belirlenmelidir.  Toplantının başlama saatini değişik tutarak katılımcıların dikkati zaman konusu üzerine çekilebilir. Belirlenen zamanlamalara uyulmasına özen gösterilmelidir.  Toplantı konusunun dışına çıkılmasına izin verilmemelidir. Bu zaman kaybına ve dikkatlerin dağılmasına neden olur.  Toplantı notlarının toplantıdan hemen sonra dağıtılmasını sağlanmalıdır. Notların, doğru noktalara temas ettiğinden emin olunmalıdır.

90 Toplantı Duyurusu Örneği
Duyuru Tarihi : KONU : Toplantı Tarihi: Toplantı Başlama Zamanı : Toplantı Süresi : Toplantı Yeri/ Odası : Toplantının Amacı : Toplantı Türü : Bilgi Alışveriş/Problem Çözme/Karar Alma Toplantı Gündemi : ( Her bir gündem maddesini, süresi ve sorumlusu ile birlikte listeleyin ) Gerekli Evraklar : Toplantıyı Öneren : Önerilen Katılımcılar :

91 2. TOPLANTI MEKÂNLARI VE ÖZELLİKLERİ 2.1. Toplantı Salonlarının Seçimi ve Tasarımı Toplantı organizasyonu açısından önemli bir husus da söz konusu toplantının yapılacağı mekândır. Bu tip organizasyonlar için uygun tesisin seçiminde salonları değerlendirirken üzerinde durulması gereken, toplantı yapacak olan örgütün ihtiyaç ve isteklerine, toplantının amacına uygun fiziksel şartları taşıyan, sosyal bir ortamın oluşturup oluşturulmayacağıdır. Toplantıların başarısı fiziki şartların olumlu olamasına, rahat ve huzurlu bir ortama bağlıdır. Bu sebeple toplantı yeri, tipi ve boyutları dikkatle seçilmeli; ısı, ışık, havalandırma, toplantı odasının veya salonunun güzel görünümlü olmasına özen gösterilmelidir. Toplantı yeri seçimi ile ilgili değerlendirmede şunlar üzerinde durulmalıdır:  Mevcut salonların sayısı: Toplantı organizasyonu yapan kişi, mevcut toplantı salonlarının ve toplantı yapılabilecek tesislerin sayısını bilmelidir.  Salonların ses geçirmezliği: Toplantı yeri gürültüden soyutlanmalıdır. Salonlar arasında ses geçirmez duvarların varlığı ya da ses düzeyini azaltan salon bölme aparatlarının tesiste var olup olmadığı değerlendirilmelidir. Aynı anda, aynı mekânın farklı salonlarında, farklı gruplar toplantı yapılabilir.  Portatif ses düzeninin varlığı: Katılımcı kitle, konuşmacıları rahatlıkla duyabilmelidir. Aksı halde, yapılan tüm çabalar anlamsız hale gelecek ve toplantı amacına ulaşmayacaktır. Bu nedenle toplantı mekânında gerekli ses sistemlerinin varlığı değerlendirilmelidir.

92  Toplantı yeri: Katılımcıların sayısıyla orantılı genişliğe sahip olması gerekir.
Toplantı yerinin çok büyük veya gerekenden dar olması katılımcıları olumsuz etkiler. Büyük yerlerde etraftaki boşluklar ürkütür, konuşmalar net işitilmezler. Küçük yerlerde ise kalabalık ve izdiham duygusu, kapalı yerde bulunma korkusu ve dışarı çıkma olanağının zayıflığı kişileri olumsuz etkiler.  Salonların yeri: Toplantı salonlarının farklı katlarda olması, katılımcıların oturumlar arasında koşuşturmalarına ve bu da çeşitli sorunlara (asansör bekleme, oturumu kaçırma gibi ) yol açabilir. Ayrıca, farklı katlardaki salonların kullanımı, kullanılacak tanıtım ve yön işaretlerinin artmasına, görevli ve çalışan personel sayısının artmasına neden olur. Tüm iletişimleri(özellikle jest ve mimikler), duvara asılı panolarda yazılı olan şeylerin, çeşitli yazılı materyallerin görülmesine ve okunmasına izin verecek bir aydınlatma sisteminin olması gerekir.

93  Salonların oturum şekline göre kapasitesi: Katılımcıların oturma düzeninin
uygun olması gerekir. Toplantı salonlarının oturum düzenine göre en fazla kapasitesini gösteren çizelgeler ile değerlendirilebilir.  Toplantı yapılacak yerde ısıtma ve havalandırma sistemlerinin bulunması gerekir. Toplantı odası vücut enerjisiyle zamanla ısınacaktır. 20 ºC iyi bir ısıdır.  Toplantı salonu, toplantılarda kullanılabilecek cihaz ve hizmetlerin varlığı ile de değerlendirilmelidir. Bu cihaz ve hizmetler; projeksiyon cihazı, donanımı tam olan bir sahne, tele-konferans cihazı, özel ışıklandırma, ses ve görüntü kayıt cihazı, sabit oturma yerleri vs. toplantının başarısını etkileyen hususlardır.  Toplantı salonlarında temizlik de önemli bir unsurdur. Salonun sık sık havalandırılması ve temizliğinin periyodik olarak yapılması gerekir.  Toplantı salonlarında estetiği sağlamak açısından salona uygun renk ve özelliklerde çeşitli biblo ve tablolar kullanılabilir. Salonun uygun görülen yerlerine büyük yapraklı, büyük saksılarda çiçekler koyularak mekan renklendirilebilir.  Toplantı salonunda kullanılan eşyalar (koltuk, masa, sandalye vb.) konforlu olmalıdır. Toplantı esnasında kişileri rahatsız edebilecek şekilde olmamalıdır.

94 Oditoryum Salonlar Oditoryum salonlar çeşitli etkinliklerin toplantıların yapılmasına olanak sağlar. Ders stilinde eğitim ve öğretim için için dizayn edilmiş büyük salonlardır. Oditoryumlar, değişik amaçlar için daha küçük odacık ve salonlarla donatılmış olabilirler. Bu salonlar da taban eğimli bir yapıdadır, sabit ve düzenli oturma yerleri mevcuttur, geliştirilmiş havalandırma sistemi, yangın ve sağlık ekipmanları, özel ışıklandırma ve ses ekipmanları bulunmaktadır.

95 Oditoryum salonların genel özellikleri;
 Özel bir kişilik ve görünüşe sahip,  Ses yayılımında ton ve yankı özelliklerinin uygun olması,  Sıcak bir ortam sağlaması,  Direkt ve yankı seslerinin yüksek olabilmesi,  Anlaşılırlık seviyesinin yüksek olması,  Yayılımın düzgün olması,  Bütünlük içerisinde dizayn edilmesi,  Eko ( echo ) olmaması,  Gerekli sessiz ortamı sağlayabilmesi,  Dinamik olmasıdır.

96 Şekil 1: Oditoryum salon plan örneği

97 Resim 1: Bir oditoryum salon görünümü

98 Kongre Merkezleri Kongreler en az 300 kişinin katıldığı toplantılar olduğundan kongre merkezi, 15000 m² ile m² arasında bulunabilen, bu alanın %30 ila % 50’sinin çok sayıdaki toplantı salonlarına ayrıldığı tesistir. Diğer alanlar mutfak, banketler ve diğer uzmanlık gerektiren alanlar içindir.

99 Toplantı organizatörü, toplantı yapılacak bir kongre merkezini seçerken belli
hususları değerlendirmelidir. Bu hususlar arasında; şehre ulaşım kolaylığı ve genel görüntüsü, merkezin yönetim kolaylığı ve işçi sayısı, merkezin fiziki tasarımı ve yeri, yiyecek- içecek servisinin kalitesi ve görsel-işitsel teçhizatın kalitesi gibi konular sayılabilir. Bu nedenle bir kongre merkezi inşa edilirken merkezin ortamına, güvenlik, sergi salonları, balo salonları, büyük-küçük toplantı salonları, basın odaları, stüdyo olanakları, yiyecekiçecek hizmetleri, konuşmacı ve giyinme-soyunma odaları, görsel ve işitsel cihazlar, şehir dışında olma, yol, su, elektrik gibi alt yapı yatırımları vb. birçok hususu dikkate almak gerekir.

100 Konferans merkezi Konferans merkezi, bir otel ortamında toplantı yapmak istemeyen toplantı organizatörlerinin ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş bir toplantı mekanıdır. Temel amacı, başarılı bir toplantı için konaklama dışındaki gerekli tüm unsurları sağlamaktır.Çeşitli amaçlara yönelik orta ölçekli salonladır. Oturma bölümlerinin düzenlenme şekline göre interaktif eğitim ortamları sağlarlar. Birkaç konferans odası kaldırılabilen bölmeler ile birleştirilerek daha büyük alanlar elde edilebilir. Bir konferans merkezi belli özelllikleri bünyesinde taşıyabilmelidir. Toplantı salonlarının tek amaçlı olarak tasarlanması, 10 ila 60 kişilik toplantılara hizmet edebilmesi, ses geçirmeyen duvarların bulunması(sabit), kullanıcıya yönelik olması (konuşmacı, ses düzenini, ışıklandırma ve havalandırmayı kontrol edebilmeli), kalifiye personel istihdamı, toplantıya katılanlara toplantı haricinde iletişim kurmalarını sağlayacak şekilde sosyal tesislerin fonksiyonel tasarımının yapılmış olması, konferans merkezlerinin özelliklerindendir.

101

102 2.1.4. Sergi ve Fuar Merkezleri
Sergi ve fuarlar, birçok ürünün bir sergi ya da fuar alanında aynı anda bir araya getirilip sergilenmesi amacına dönük, ürünlerle ilgili uzman kişilerin konuşmacı olarak katılabileceği ve hatta halkın da davet edilebileceği organizasyonlardır. 16 Bu tip organizasyonların yapıldığı mekanların şehre uzaklığı, sergilenecek ürünler için yeterli alanın olması, davet edilecek kişi sayısını kaldırabilecek genişlikte olması, organizasyonun ne kadar süreceği, bu süreçte çalışanların ve davetlilerin ihtiyaçlarının nasıl giderileceği konusunda düzenlemeye uygun nitelikte olması gerekmektedir.

103 2.1.5. Görüntülü Toplantı odaları
Katılımcılar, mikrofon ve kamera vasıtasıyla diğer noktalarda bulunan insanlara kendilerini ifade ederken, karşıdan gelen görüntü ve sesi almak için televizyon veya bilgisayar monitöründen faydalanmaktadırlar. Resim 2 : Görüntülü toplantı odasından görünüm Kurum İçi Toplantı Odaları Toplantı odaları en az beş ve daha fazla kişinin bir arada görüşmeler yapmak için kullandığı odalardır. Bu odalar, şirket yapısına göre bağımsız olarak sadece toplantı amaçlı kullanılabildiği gibi, makam odası olup toplantı için de kullanılabilir. Örneğin yönetim kurulu ile yönetilen bir şirkette, yönetim kurulu başkanının kullandığı odanın genişliği toplantı için yeterli görülüyorsa bu oda hem makam odası, hem de toplantı odası olarak düzenlenip kullanılabilir.

104 2.2. Toplantı İçin Toplantı Salonunun Hazırlanması
Toplantı yapılacak salonun temizletilmesi gerekir. Eşya düzeninin yapılması, yerlerin, toplantı masasının, koltukların ve tabloların temizlenip tozlarının alınması gerekir. Toplantıdan birkaç saat önce oda havalandırılır. İklime göre klima açılarak ısı derecesi düzenlenir. Toplantıya az bir zaman kala ışık düzeni ayarlanır. Tüm bu işlerden sonra masa düzeninin yapılması gerekir. Toplantı için gerekli evrak ve dosyalar bir gün öncesinden hazır bulundurulmalıdır. Toplantıya katılacak kişiler için toplantının konusuyla ilgili dosyalar kişilerin önüne düzenli bir şekilde yerleştirilmelidir. Masanın görünüşü estetiğe uygun olmalıdır. Bu nedenle masadaki dosyalar özenle yerleştirilmelidir.

105 ufak ayrıntıyı bile atlamamalıdır
Toplantı masasında canlı çiçek bulundurmak estetiği sağlar. Ayrıca toplantıya katılacak misafirlere ikram edilecek yiyecek ve içecekler de yönetici asistan tarafından düzenlenir. Yiyecekler toplantı süresine, iklime ve katılacak kişi sayısına göre katılımcıların damak zevki esas alınarak sipariş edilir. Toplantı süresi boyunca aksatmadan yiyecek ve içecek servisi yapılır. Toplantının başarılı olabilmesi ve olumlu sonuçlar doğurabilmesi için tüm bu kriterlerin gerçekleştirilmesi önemlidir. İyi bir yönetici sekreter, toplantı için gereken en ufak ayrıntıyı bile atlamamalıdır

106 2.3. Toplantıyı Yürütme Bir toplantı ile ilgili işlemler, toplantı gündemi belirlemek, katılımcıları belirlemek gibi işlerle sınırlı değildir. Toplantı mekanında ve toplantı sonrasında yapılacak işler vardır. Bunlar:  Resepsiyona, toplantı hakkında bilgi vermek gerekir.  Toplantı mekanında katılımcılar karşılanmalıdır.  Katılımcılar toplantı mekanı ve oturma düzeni hakkında bilgilendirilmeli  Gelebilecek ziyaretçiler ve telefonlar için önlemler alınmalıdır.  Toplantı sırasında, önemli olmadığı sürece hiçbir telefon bağlanmamalıdır.  Toplantıya şehir dışından katılacak kişiler için ulaşım ve otel rezervasyonları ayarlanmalıdır.  Çıkabilecek ekstra istekler için önlemler alınmalı, hizmetlilere direktifler verilmelidir.  Gerekli hatırlatmaları ve uyarıları zamanında yapılmalıdır.

107 2.4. Toplantı Salonlarındaki Oturma Düzenleri
 Banket Düzeni: Özellikle grup çalışmalarını içeren seminerlerinizde tercih edebileceğiniz bir mekan düzenidir. Grup üyelerinin birbirleriyle göz teması kurmasında ve grup tartışmalarında kolaylık sağlamaktadır. Öte yandan birleştirilmiş masalarla oluşan geniş yüzey, her türlü çalışmaya olanak tanımaktadır.

108 U Düzeni: Bir günü aşmayan ve kalabalık olmayan gruplarda (10–15) özellikle tercih edilen bir düzendir. Hem konuşmacı hem de katılımcılar birbirleriyle etkin göz teması kurabilirler. Beceri ağırlıklı seminerlerde katılımı da desteklemektedir. Kalabalık gruplarda pek tercih edilmemesinin nedeni ise “U” düzenindeki uzun açılarda oturanların başlarını sürekli yan tutmaları ve sahne görüşünün birbirlerinin başlarıyla engellenmesidir.

109 Sınıf Düzeni: (25-30) kişilik gruplarda tercih edilen bir düzendir. Herkesin sahneye görüş açısı tamdır. Birbirlerinin arkasında çapraz şekilde otururlarsa katılımcılar sahneyi daha iyi göreceklerdir. Dikkatler sunucuya daha iyi odaklanır.

110 Konferans / Tiyatro Düzeni :
35 kişiyi aşan gruplarda toplantı amaçlı kullanabilen bir düzendir. Masa olmadığı için m²’den tasarruf sağlayan ve böylece 70 kişiye kadar rahatlıkla kullanılan bir alan sağlamaktadır. Konuşmacının odak olduğu toplantılarda tercih edilir

111 3. TOPLANTILARDA KAYIT TUTMA YÖNTEMLERİ
Toplantıyı kaydetme, her toplantı sonunda yöneticinin yapması gereken bir görevdir.Uzun kayıtlar okunmayacaktır. Tutulan kayıtlarda genel olarak olayların akışı yansıtılmalıdır. Kayıtlar, toplantıda söylenenlerin kelime kelime yazılması anlamına gelmez, daha ziyade gerçeklerin, kararların ve üzerinde görüş birliğine varılan konuların bir araya getirilmesidir. Toplantının hemen ardından kayıtlar kaleme alınmalıdır. Bunlar, tam olarak gündemi takip etmelidir.

112 3.1. Karar Defteri İlgili organ veya kurul kararlarının tarih ve sıra numarasına göre yazıldığı defterdir. Kararlar, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Muhalif (karşı görüşte) olan üye, karşı görüşlerini gerekçeleriyle yazarak, imzalar. Kongre tarafından alınan kararları içeren tutanak özetleri karar defterine geçirilir. Bu karar ve özetler kongre divanı tarafından imzalanır.

113

114 3.2. Toplantı Tutanakları Tutanaklar, toplantıda yapılan konuşmaların ve alınan kararların saptanmasını sağlar. Ancak tutanak, konuşulan her kelimenin tespiti demek değildir. Tutanaklarda, yapılan konuşmalar özlü bir şekilde yazılır. Sonra sonuç ve öneriler dikkatle not edilir. Çok önemli toplantılarda söylenenlerin aynen tespiti gerekebilir. Bu durumda toplantıdan önce tutanağı tutacaklara (raportör-yazman) bilgi verilmelidir. Tutanağı, eğer varsa stenografın tutması ya da elektronik kayda alınması uygun olur. Tutanaklar sık sık başvurulan kaynaklar olduğundan, kayıtların açık, doğru ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

115 Genel olarak toplantı tutanaklarında şu hususlar bulunur;
 Toplantıyı yapan kuruluşun veya departmanın ismi,  Toplantının yeri, tarihi, saati ve türü (olağan-olağanüstü-vb.)  Toplantının gündemi,  Başkanın, raportörün, toplantıya katılanların ve katılmayanların isim ve görevleri., Önceki toplantı tutanaklarının okunması, ilaveler ve düzeltmeler yapılması ve onanması,  Komisyonların veya daha önce özel görevler verilmiş olan üyelerin raporları ve ekleri,  Bitirilmemiş işler ve bunlarla ilgili olarak kararlaştırılan çözüm yolları,  Yeni konular, tartışmalar ve alınan kararlar,  Gelecek toplantının yeri, tarihi ve saati,  Yetkililerin imzaları.

116 ANKARA MESLEK YÜKSEK OKULU BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEK OKULU BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI Toplantı Tutanağı Toplantı Tarihi : Toplantı Saati : 15.00 Toplantı Yeri : Seminer Salonu Toplantı Konusu : 2002/2003 Akademik yıl açılış toplantısı Alınan Kararlar: /2003 Eğitim Öğretim yılı için, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programında yapılabilecek değişiklikler ve iyileştirmeler, 2. Öğretim elemanlarının girecekleri derslerle ilgili ders planının hazırlanması, 3. Öğrencilerin mezuniyet sonrası özel sektörde istihdam edilebilmeleri için kariyer günlerinin düzenlenmesi, 4.Bölüm içinde hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi ve personelin katılımının sağlanması, 5.Öğrencilerin danışmanlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir. İmza İmza Rüçhan Çabuk Prof. Dr. Emine Yıldırım Program Başkanı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Aslan Yrd. Doç. Dr. Kenan Akar İmza İmza İmza Öğr. Gör. Mustafa Çiftçi Öğr. Gör. Kemal Aktaş Öğr. Gör. Sibel Sezgin

117 3.3. Bir Toplantı Kaydı Oluşturma
Bir toplantı akışını kaydederken kaçınmanız gereken noktalardan biri de hikaye türünde bir anlatım tarzıdır. Kayıtlarınızı daha kesin ve kullanışlı hale getirmek için aşağıdaki basit modeli kullanabilirsiniz.  Arka plan: Notlarınızı toplantıya katılmayanlara uygun bir tarzda kaleme alın. Maddenin ismi yeterince açıklayıcı olmalıdır: Eğer öyle olmuyorsa sorunun nasıl ortaya çıktığını açıklayın.

118 Tartışma: Neleri yazmalısınız
Tartışma: Neleri yazmalısınız? Belli başlı kişilere yönelik ifadelerden, sizden istenmediği sürece kaçının. Bu arada aşağıdaki hususlara yönelik referanslara da dikkat edin.  Geçmiş olaylar,  Tarihler ve mekan isimleri,  Tanışılan ya da görüşülen kişilerin isimleri,  Para durumu,  Kanuni gereklilikler,  Anlaşma ya da kontratlar,  Politikalar,  Belgeler (raporlar, iletişim belgeleri),  Diğer kurumların ve organizasyonların isimleri.

119  Karar: Nerede karar verildiğinin kısa bir özeti
 Karar: Nerede karar verildiğinin kısa bir özeti. Bu aşamada alınan kararları haklı çıkarmaya yönelik bir şeyler yazmanın gereği yoktur.  Eylem: Ne yapılacak? Kim tarafından, ne zaman ve nerede? Yapılacak eylemler farklı bir yazı tarzı kullanılarak ön plana çıkarılmalıdır. Toplantının hemen ardından, toplantı notlarını yayınlamadan önce ayrı bir yapılacaklar listesi yayınlayabilirsiniz.

120  Tarz geliştirme: Aldığınız notları oturum başkanına ve diğerlerine dağıtmadan önce paragrafları, cümle uzunluklarını, gereksiz diyologları, pasif fiilleri ve zaman kullanımlarını kontrol edin. Gündem maddelerine yönelik ekstra katkılar, ayrı bir paragraf içinde gösterilmelidir. Önemli ve detay hususlar için alt başlıklar ve ara paragraflar kullanmaya çalışın. “O dedi, bu dedi“ gibi ifadeler yerine; ”bildirildi, tartışıldı, açıklandı, teklif edildi, ifade edildi, onaylandı, istekte bulunuldu, soruldu, izah edildi” gibi ifadeler kullanın. Ahmet bey, Salı günü ithalatçılarla bir görüşme yaptığını bildirdi.... Özlem ve Ali, satış rakamlarındaki düşüşü tartıştı... Ahmet, buna karşı çıktı.

121 Rakamlardan ve eylemlerden ziyade, söylenen her şeyi kaydetme gibi bir hataya
düşmeyin. Neleri çıkartabilirsiniz? Daha değişik olarak ifade edebileceğiniz noktalar var mı? Pasif ifadeler, her toplantı kaydının en can sıkıcı kısmını oluşturur. Alınan kayıtlar tarafsız olmalıdır ama bu her cümlenin pasif olarak ifade edilmesini gerektirmez. Mümkün olan yerlerde pasif olarak ifade edilen cümleleri aktif tarzda kaleme alarak, cümlelerin uzunluğunu kısaltabilirsiniz. Bu arada eylemlerden sorumlu olan kişiler de daha net belli olur.

122 Kullanılan zaman kalıpları da raporların özetlenmesinde göz önüne alınması gereken
bir başka husustur. Kayıtlar tamamen geçmiş zamanda kaleme alınmalıdır. Çünkü toplantı esnasında dile getirilen hususlar en iyi geçmiş zamanda kaleme alınabilirler. Ahmet Bey, mevcut araba filosunun kullanımı üzerine bir rapor sundu. Tabi bu arada şimdiki zaman kullanımından ısrarla kaçınmanın da gereği yoktur. Her şeyden öte, alınan notlar tarihlendirilmiştir. Bundan dolayı, bazı ifadelerin şimdiki zamanda kullanılmamalarının bir mantığı yoktur. Gelecekte yapılacak olan eylemleri de kullanabilirsiniz.

123 3.4. Ses ve Görüntü Kayıtları ve Çözümlemesi
Toplantılarda konuşulan konuların, alınan kararların, varsa anlaşmazlıkların nedenleri ile kaydedilmesi, toplantının sonrasında yazılı bir belge oluşturmak açısından önemlidir. Çünkü yazılı belgeler ispat niteliği taşır. Dikte “yazdırma, yazdırılan şey” anlamına gelir. Toplantılarda dikte almak da raportörün ya da sekreterin görevidir. Ancak teknolojik gelişmeler, söylenenleri hızla not almanın dışında, söylenenleri çeşitli biçimlerde kayda alıp daha sonra daha sağlıklı bir biçimde yazılı hale getirebilecek sağlayacak sistemler sağlamaktadır.

124 Günümüz toplantı salonlarında gerek kaydetmeyi, gerekse sunum yapmayı kolaylaştıran, hatta uluslararası toplantılarda, kullanılan yabancı dili bilmeseniz bile sizin dilinize anında çeviri yapmayı sağlayan birçok ekipman kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Barkovizyon, Simultane çeviri, flipchart, tepegöz, mikrofon, kulaklık, DVD/CD oynatıcı, projeksiyon vb.

125 3.4.1. Eş zamanlı (Simultane) Tercüme
Simultane çeviri, tercümanın teknik donanımlı (mikrofon, kulaklık) bir tercüme kabininde, konuşmacının söylediklerini kulaklık vasıtasıyla duyup aynı anda hedef dilde tercüme ederek, mikrofon ile dinleyicilere aktarması şeklinde gerçekleşir. Kongre, konferans, seminer gibi toplantılarda ya da firmaların uluslararası pazarlarda kendi firma ve ürünlerini anlatabilmesi amacıyla düzenlediği tanıtımlarda, ticari toplantılarda, resmi ve özel gezilerde, iş yemeklerinde, resmi açılışlarda ihtiyaç duyulan bir sistemdir.

126 3.4.2. Ardıl ( Consecutive ) Tercüme
Eş zamanlı çeviri yapılmasının zor olduğu durumlarda, konuşmacının ana diliyle söylediklerinin bölümler halinde kaydedilip ardından hedef dile çevrilmesi yöntemidir.

127 Barkovizyon Video dahil, bilgisayardan aldığı tüm sinyalleri perdeye yansıtabilen bir projeksiyon sistemidir. Görüntü kalitesi LCD'lere oranla daha yüksektir. Prezantasyon büyük bir salonda geniş bir kitleye verilecekse kullanılır. Tasarımın içinde video yer alıyorsa ve büyük perdede kaliteli bir görüntü isteniyorsa barkovizyon kullanmak gereklidir.

128 3.4.5. Kâğıt Tahtası (Flip Chart)
Şirketlerde toplantı salonlarında rastladığımız, üst üste battal boy kağıtların olduğu, sayfaları kullanıldıktan sonra çevrilebilen yazı tahtasıdır.

129 DVD / CD Oynatıcısı Dijital diskler ( DVD–CD ) içeriğinde bulunan görüntü ve ses dosyalarını monitör , projeksiyon cihazı , hoparlör desteği ile izleyiciye/dinleyiciye aktarabilen cihazlar. DVD – Dijital Video Disk CD – Compact Disk

130 Mikrofon Ses dalgalarını elektrik akımına dönüştüren bir cihazdır. Bir tür enerji dönüştürücüdür. Böylelikle bir kaynaktan yayılan sesleri almak, kontrol etmek için kullanılır. Ses dalgalarının havada oluşturduğu basınç değişikliklerine uyabilen esnek bir diyafram içerir. Bu diyafram ya doğrudan basınçla ya da basınç değişikliği ile çalışır. Birçok çeşidi vardır. İstenilen işleve göre seçilir. Kürsü mikrofonu (sabit konuşmacılar için) yaka mikrofonu (hareketli konuşmacılar için) gibi.

131 Projeksiyon Bir görüntü kaynağından ( bilgisayar , tv , camera , foto mak. , DVD–CD oynatıcı vb. ) aldığı sunum ve görsel içeriği, geniş bir perdeye yansıtmaya yarayan alettir. Barkovizyon sunumlar için sıkça kullanılan donanımlardır.

132 KAYNAKÇA Megep Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Modülleri


"HUKUK SEKRETERLİĞİ KURSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları