Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA PLANLAMA MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA PLANLAMA MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ"— Sunum transkripti:

1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA PLANLAMA MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
1 FATİH NAMLI İl Planlama Uzmanı Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı - İl Planlama Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Kasım 2014 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA PLANLAMA MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 1

2 2 SUNUM PLANI Planı, bir işin yapılması için tasarlanan hazırlık, sıralama, düzenleme (tasnif, bölme vb.) ve eylem süreçlerini gerekli araç-gereçle birlikte düşünülüp, ortaya konan bir yol haritası gibi tanımlarsak aslında çok eski bir tarihinin olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Biz o kadar eskiye gitmeyelim… Konumuz esas itibariyle kalkınma planlarının uygulanmaya başlamasıyla DPT ile birlikte kamu kuruluşlarına planlama işlevlerinin kazandırılması ve planlama örgütlerinin kurulması, Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı planlama birimlerinin oluşturulması ve kurulmak istenen çok kuruluşlu sistemin (hatta tüm kuruluşları kapsaması istenen, kalkınma planları ve müteferriği uygulamaları içeren) içindeki yeri ve önemi, Bu tarihsel süreç içinde doğan ve gelişen İçişleri Bakanlığı planlama mesleklerinin (İl Planlama Uzmanlığı, APK Uzmanlığı (kaldırıldı), İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü) incelenmesi. 2 2

3 3 PLAN DÖNEMİ ÖNCESİ Planlama olgusunun Türk Kamu Yönetiminde filizlenmesi eskiye dayanır, ekonomik planlama sınırlı da olsa uygulanmıştır. Ancak bütünsel bir kalkınma aracı olarak uygulanması 1960 sonrasına denk düşmektedir ve biz incelememizi buradan başlatacağız. Fakat burada çalışmamızın konusu planlama mesleğine nostaljik bir pencere (benzerlik keskin olduğu için tercih edilmiştir, yoksa daha eskilere de gidilebilir) olacağı düşüncesiyle 1944 tarihli Tetkik Kurulu Başkanlığı’nı anacağız. tarih ve 4618 sayılı Kanunla kurulan Heyetin bir başkan ve dört tetkik müşavirinden oluşacağı düzenlenmiştir. Verilen görevlerin (araştırma, inceleme, takip, yayın…) daha sonra planlama birimlerince yerine getirileceği yönüyle, çalışmada bu birimden söz edilmesine lüzum görülmüştür. 3 3

4 Sanayi Planları, Kalkınma Planları…
4 PLAN DÖNEMİ Sanayi Planları, Kalkınma Planları… 1960 Yılı Türkiye’nin planlı kalkınma modeline geçtiği yıl olarak bilinir. Devlet Planlama Teşkilatı o yıl kurularak (30 Eylül 1960), hizmete başlamıştır ve artık yatırım planlama, etkinlik, koordinasyon gibi kavramlar kamu yönetiminde esas roller üstlenmeye başlamıştır. Bakanlar Kurulu Kararlarıyla, kalkınma programları ve yıllık programlar doğrultusunda merkez ve taşra kuruluşlarına planlama, koordinasyon ve izleme görevleri verilmiştir. Ayrıca Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve DPT genelgeleriyle görevlerin yerine getirilme şekli düzeni vb. açıklanmıştır. Başbakanlık Genelgesi: İl Koordinasyon ve Denetleme Kurulları oluşturulmuştur Yılı Programında «denetleme» sözcüğü çıkarılmıştır. 1970 yılı programı-kapsam genişliyor: İl Koordinasyon Kurulları, ilin ekonomik ve sosyal yapısını inceler, araştırır… Bir DPT Araştırmasında 1963’te 41, 1964’te 10 ilde planlama bürosu kurulduğu, 1967’de kuruluşlarının tamamlandığı belirtilmiştir. 1970 yılına kadar kurulların işlerinin genelde yazı işleri, özel kalem gibi bürolarca görüldüğü, 1970 yılında İl Koordinasyon Kurullarının sekreterlik bürolarının kurulduğu görülmektedir. Bu işlerle görevlendirilen kişilerin özel bir eğitim almadıkları, başka işlerinin de olduğu saptanmıştır. 4 4

5 5 Planlı kalkınmayı strateji olarak belirleyen Türkiye için birinci beş yıllık plan döneminden ( ) edinilen tecrübeyle ve görülen ihtiyaçlar temelinde ikinci beş yıllık dönemde ( ) bazı idari düzenlemeler yapılması kararlaştırılmıştır. Bu itibarla plan ve program hedeflerine yönelik hizmetler ve yatırımlar arasında devamlı koordinasyon görevi öne çıkmaktadır. 5 5

6 12 Aralık 1967 tarih ve 12744 sayılı Resmi Gazete
1968 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Koordinasyon 1- Devlet Planlama Teşkilatının Yapacağı Koordinasyon Hizmetleri 2- Merkezi Hükümet Kademesinde Koordinasyon Sağlanması 3- İl seviyesinde koordinasyonun sağlanması Madde 48: Yürütme organlarının kendi içinde plan çalışmalarını ahenkleştirmek; uygulamanın plan ve programdaki esaslara uygun olarak gelişmesini sağlamak ve kuruluşlarla Planlama Teşkilâtı arasındaki ilişkilerde aracı görevinde bulunmak amacı ile, bütün kamu kuruluşlarında araştırma, planlama ve koordinasyon birimleri kurulmuştur. 6 6

7 İçişleri Bakanlığında hem merkez ve taşra teşkilatlarının yeniden düzenlenmesine dair hem de işlev (hizmet) etkinleştirmesine yönelik birtakım çalışmalar yürütülmüştür. İÇ-DÜZEN ÇALIŞMALARI Önemli! 7 7

8 İÇ-DÜZEN ÇALIŞMALARI Yürütülen çalışmalarda çeşitli eksiklikler tespit edilirken koordinasyon eksikliğine de vurgu yapılmıştır. Çalışmalar kapsamında bazı raporlardan söz etmek gerekir. İl İdaresi ve Planlı Kalkınma Raporu İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütlerinde Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Hizmetlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Öneri ve Gerekçe Bu Raporlarda özetle; APK Biriminin yeniden düzenlenmesi ve özellikle ayrı bir “Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü” ve buna bağlı ayrı bir taşra örgütü kurulması önerilmiştir.... 8 8

9 MERKEZ VE TAŞRADA YENİ PLANLAMA BİRİMLERİ
1970 yılında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü teşkil edilmiş, daha önce bürolar eliyle yürütülen planlama, araştırma gibi görevler bir genel müdürlük çatısı altında toplanmıştır. Ancak bu genel müdürlük 1972 yılında kaldırılarak, görevleri Tetkik Kuruluna devredilmiş, 1977 yılında yeniden kurulmuş, 1978'de kaldırılmış, 1979 yılında Dördüncü Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda yeniden teşkil edilmiştir. Taşra idaresinde de «İl Planlama Müdürlüklerinin kurulması» yine İç-Düzen Çalışmalarında önerilmiştir. Yıllık programlarla valilere verilen görevlerin il olanaklarıyla karşılanamayacağından ve planlama tekniklerinin uygulandığı ayrı bir örgüt kurulması gereğinden de bahsedilen çalışmanın ışığında illerde de İl Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri kurulmuştur. Ancak bu yapının çok uzun süre devam etmediğini ve aslında uygulamaya geçirilemediğini söylemeliyiz. Zira Genel Müdürlük 1972 yılında kaldırılmış ve taşrada İl Müdürlüğünün görevleri yine bürolar eliyle yürütülmeye çalışılmıştır. 9 9

10 İl Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
1977 yılında «Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği» çıkarılmış ve burada İl Planlama bürolarının görevleri düzenlenmiştir. «İl Planlama Sekreteri» unvanı o yıllarda alınan bir kadroya aittir ve 1978 yılında «İl Planlama Müdürü» ne dönüşmüştür. Burada bir nitelik ve cazibesini artırma çabası görülmektedir, ancak o dönemde il düzeyinde nitelikli personel gereksinimi hâd safhadadır. 1981 yılında; «İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik 6. maddesinde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünü Genel Müdürlüğün il kuruluşu olarak belirlemiş ve 16. maddesinde de görevlerini düzenlemiştir. İl Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İlçe Planlama Uzmanlığı Bu taşra birimlerinde yeterli sayıda uzman personel istihdamı öngörülmektedir. İlçe planlama uzmanlığının kaymakam yardımcılığı konumunda düşünüldüğü görülmektedir. 10 10

11 Yönetmeliğin 17. maddesi, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün bir müdür, işin yoğunluğunun gerektirdiği ölçüde uzman, uzman yardımcısı, büro ve hizmet personelinden oluşacağını öngörmüştür. 11 11

12 1982 YILI MERKEZ TEŞKİLATI 1982 yılına gelindiğinde; APK birimini Tetkik, Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı" adıyla danışma birimleri arasında görüyoruz. 1- Müsteşar Danışma ve Denetim Birimleri * Müsteşar Yardımcıları *Teftiş Kurulu Başkanlığı *Genel Sekreterlik *Tetkik, Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı *Özel Kalem Müdürlüğü *Hukuk Müşavirliği * Emir Subaylığı *Merkez Valileri *Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği *Bakanlık Müşavirleri *İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2- Esas Birimler Yardımcı Birimler * İller İdaresi Genel Müdürlüğü *Personel Genel Müdürlüğü *Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü *Genel Sekreterlik *Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü *Özel Kalem Müdürlüğü * Sivil Savunma Genel Müdürlüğü *Eğitim ve Öğretim Kurulu Başkanlığı *Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Başkanlığı *Kontrolörlük Daire Başkanlığı *Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı *Sağlık Dairesi Başkanlığı 12 12

13 Görüldüğü gibi, 28 Şubat 1982 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kararname" ile bakanlıkların merkez birimleri yeniden düzenlenmiş ve bu düzenleme ile İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında Tetkik Kurulu Başkanlığı ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Tetkik, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı adı altında birleştirilmiştir. 13 13

14 Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların kurulmasına, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacı ile çıkarılan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'nin 1. mükerrrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 174 sayılı "Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlıklarda ihtiyaca göre Araştırma Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıklarının kurulacağı düzenlenmişti. 14 14

15 Aynı Resmi Gazete'de 176 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kararname de yayımlanmış, Tetkik,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. 15 15

16 Bu konuyu bir yönüyle inceleyelim:
1983 yılındaki bu genel düzenleme adımları, 1984 yılında küçük değişikliklere uğramıştır. Bu kapsamda 205 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birimin yeni adı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı olmuştur. Aynı düzenleme, Bakanlık Komptrolörlük Daire Başkanlığını kaldırmış ve görevlerini APK Kurulu Başkanlığına devretmiştir. Bu konuyu bir yönüyle inceleyelim: 16 16

17 Bakanlık Kontrolörlük Dairesinin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, bu doğrultuda istatistik hazırlamak ve Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebe Müdürlükleriyle gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak gibi görevleri vardı... Bu görevlerin APK Kurulu Başkanlığına verilmesi Kurulun görev alanını genişletmiş ve sonrasında bütçe, diğer mali iş ve işlemlerle ilgili iş yükü birimin, yeniden dönüştürülmesi süreci ve sonrasında bu alanda yeni görevlerle tanışmasına zemin hazırlamıştır. 17 17

18 Benzer bir durumu Tetkik Kurulunun görevlerinin devredilmesinde de görüyoruz. öyle ki 1982 düzenlemesinde iki birimi de teşkilat şemasında görüyoruz ama 1983 düzenlemesinde Tetkik Kurulu'nun görevi olan «Bakanlık birimlerince ve diğer bakanlıklarca hazırlanmış olan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları üzerinde görüş bildirmek ve yasama organı üyelerince düzenlenen kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüsünün tespitine yardımcı olmak ve Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak» görevlerinin de APK Kurulu Başkanlığına verildiğini gözlemliyoruz. İçişleri Bakanlığında mevzuat koordinasyonuyla ilgili görevin yıllarca APK bünyesinde ve halen Strateji Geliştirme Başkanlığında yürütüldüğünü söylememiz gerekir. Araştırma ve İnceleme görevinin ise yıllarca APK bünyesinde bir birim eliyle yürütülmesi öngörüldü ama pratikte pek çok birim bünyesinde çeşitli araştırma, inceleme ve proje faaliyetleri yürütülmüştür. Günümüzde Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı bu görevi büyük oranda üstlenmiştir. 18 18

19 tarih ve 3152 sayılı Yasa tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, hâlen yürürlüktedir. Kanun yürürlüğe girdiğinde APK Kurulu Başkanlığı yine danışma ve denetim birimleri arasında yer almaktadır. 19 19

20 3152 Sayılı Kanunla Birlikte APK Kurulu Başkanlığı
Danışma ve Denetim Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 20

21 Bu noktada yüzümüzü tekrar taşraya çevirirsek;
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin görevlerine devam ettiğini ancak ilçe planlama uzmanlığı biriminin işlerlik kazanamadığını görmekteyiz. İllerde yatırım başta olmak üzere hizmet koordinasyonu (zira il koordinasyon kurul toplantıları kurum temsilcilerini bir araya getiren ve sorunların, çözümlerin tartışıldığı bir platform olma özelliği taşır) ve ilin tanıtımı işlerine yoğunlaşan ve adeta valinin diğer birimlere veremediği görevleri yüklediği bir birim haline getirilen planlama birimleri 1960’lı yıllardan bu yana mevzuatla ve planlı kalkınma modelinin öngördüğü çok kuruluşlu bir sistem tarafından kendisine yüklenen misyonun dışına çıkarılmış ve maalesef potansiyelinden değiştirici, yapılandırıcı (organizasyon/reorganizasyon) gücünden yararlanılamamıştır. 21

22 Şimdi, merkez ve taşra planlama birimlerine ve uzman personeline dair mevzuatı inceleyerek sürece bakalım ve ardından APK Kurulu Başkanlıklarının Strateji Geliştirme Başkanlıklarına dönüştürülmesinden bugüne uzanan süreci izleyelim ve bugünkü yapıyı inceleyelim… 22

23 Mevzuat yönüyle planlama
İçişleri Bakanlığının taşra birimlerinin planlı kalkınma modelinin ana unsurlarından biri (her bakanlıkta APK birimi kurulmuş ancak diğerlerinden farklı olarak İçişleri Bakanlığında taşra teşkilatı da oluşturulmuştur) olarak öngörülmesini müteakip merkezde ve taşrada yeterli sayıda uzman personelin istihdamı hüküm altına alınmış ve bu doğrultuda 70’li yıllarda uzman istihdamı öngörülmüş, ancak fiilen uzman istihdamı 1980’li yılların başında gerçekleşecektir. Bu noktada ilk olarak 1976 yılında çıkarılan «İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinden söz etmek gerekir. Zira bu Yönetmelik uzman istihdamını öngören ilk yönetmelik olarak göze çarpmaktadır. 23

24 İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik Ardından 13 Kasım 1981 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Tetkik Kurulu… Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran “İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır. Bu Yönetmeliğe göre; Genel Müdürlük merkez ve il kuruluşlarından oluşmaktaydı : Merkez kuruluşu bir genel müdürün yönetimindeki danışma kurulu ile yeterli sayıda genel müdür yardımcısı, daire, şube ve bürolardan oluşmaktaydı. Taşra teşkilatı ise il planlama ve koordinasyon müdürlükleri ile ilçe planlama uzmanlıklarından oluşmaktaydı. Bu Yönetmelik ayrıca İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinde, uzman ve uzman yardımcılıklarına atanma şartlarını da düzenlemesi bakımından önemlidir. 24

25 İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Uzmanlık Yönetmeliği” 9 Şubat 1982 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Uzmanlık Yönetmeliği” ile bu birimin merkez ve il kuruluşlarında görevlendirilecek uzman ve uzman yardımcılarının işe alınma, yetiştirilme, yer değiştirme ve görevlerine ilişkin kurallar ilk kez düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre uzman yardımcılığı kariyerin ilk basamağıdır ve Genel Müdürlüğün merkez ve il kuruluşlarında mülki idare hizmetleri dışında kalan şube müdürlüğü, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, il planlama ve koordinasyon müdürlüğü ve ilçe planlama uzmanlığına atanabilmek için uzmanlık sıfatını kazanmış olma şartı getirilmiştir. 25

26 Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilk atamaların gerçekleşebilmesi için bir düzenleme daha yapmak gerekiyordu: Kadroların verilmesi. 1984 yılında 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Yönetmeliğe eklenen cetvellerle İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 67 planlama ve koordinasyon müdürü, 92 planlama uzmanı ve 67 planlama uzman yardımcısı unvanlı kadro ihdas edilmiştir. Prof. Dr. Tayfur Özşen'e göre böylelikle il düzeyinde teknik bir planlama birimi oluşturabilmenin temel koşullarından biri gerçekleşmiş olmaktadır. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü 67 İl Planlama Uzmanı 92 İl Planlama Uzman Yardımcısı 26

27 Bakanlıkça uzman yardımcılarının alımına başlanmış, diğer taraftan eğitim çalışmalarına girişilmiştir. Bu doğrultuda 1984 sonunda il planlama müdürleri için 15 günlük bir seminer, 1985 yılında 45 günlük bir kurs; yeni alınan uzman yardımcıları için 1985 yılında göreve başlar başlamaz 45 günlük kurs düzenlenmiştir. 27

28 Bakanlıkların yeniden düzenlenmesini öngören ve daha önce bahsettiğimiz 1982, 1983 ve 1984 düzenlemeleriyle en son Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı adını alan merkez planlama birimi uzun yıllar bu isimle hizmet sunmuştur. Bu itibarla yeni bir döneme kapı aralayan planlama birimleri ve planlama mesleği artık mevzuatını olgunlaştırma adımları atmaya başlamıştır. Bu bağlamda önce 1985’te İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmış, 1986 yılında İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ile İl ve İlçe Planlama Birimleri Uzmanlık Yönetmeliği” çıkarılarak APK ve Planlama Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarıyla uzmanlık kariyerine ilişkin ilke ve esaslar düzenlenmiştir. Bu yönetmeliklerin ayrıntılarına ayrı bir dersin konusu olduğu için girmeyeceğiz, ancak şunu söylemeliyiz ki Genel Müdürlük şeklinde örgütlenmişken İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Genel Müdürlüğün taşra kuruluşu olarak düzenlenmiş; adı Kurul Başkanlığı olarak değiştirilince kurulların taşra birimi oluşturamamaları sebebiyle valilik birimi olarak hizmet vermeye devam etmiştir. 28

29 YÖMETMELİKLER 15 Ağustos 1991 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren “İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği 1992, 1994, 2000,2001 ve 2008 yıllarında yapılan değişikliklerle hâlen yürürlüktedir. Planlama mesleği ile ilgili ve hâlen yürürlükte olan bir diğer yönetmelik «İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği» dir. 13 Temmuz 1988 tarih ve 1987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2005 yılında Strateji Geliştirme Başkanlıklarının kurulmasıyla Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulları kaldırılmış ve yerine Strateji Geliştirme Başkanlıkları kurulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı hariç tüm bakanlıklarda kurulan ve kamu yönetiminde yeni bir döneme işaret eden stratejik plan yaklaşımının esas unsurlarından biri olan Strateji Geliştirme Başkanlığı görev verdiği 12 İl Planlama Uzman/Uzman Yardımcısı ile Merkez Teşkilatında en fazla uzman personelin çalıştığı birim konumundadır.t 29

30 İL PLANLAMA UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARI İl Planlama Uzman Yardımcısı
İl Planlama Uzman/Uzman Yardımcısı Mevcut Kadro Sayıları İL PLANLAMA UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARI BOŞ-DOLU KADRO DURUMU İl Planlama Uzmanı İl Planlama Uzman Yardımcısı Dolu Boş Toplam 78  334 412 60 335  395 TOPLAM Dolu Boş Toplam 138  669 807 30

31 Bir Karşılaştırma 31 İçişleri Bakanlığı- 2007 Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Toplam Toplam Personel Sayısı 1885 17299 19184 İl Planlama/APK Uzman/Yrd sayısı 28 75 103 Uzmanlaşma Seviyesi %1,4 %0,4 %0.5 İçişleri Bakanlığı 2014 Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Toplam Toplam Personel Sayısı 2596 23220 25816 İl Planlama Uzm/Yrd sayısı 26 112 138 Uzmanlaşma Seviyesi %1 %0,4 %0.5 31

32 Planlama mesleği denince şimdiye kadar üç unvanın serüvenini izledik. 1. plan döneminden itibaren oluşturulmaya çalışılan plan uygulamaları, koordinasyon, denetleme ve izleme sisteminin önemli bir bileşeni olarak valiliklerde ve merkezde bir örgütlenmenin peşine düşülmüş ancak hep bir dolu eksik kalmış ve maalesef o eksikler tam olarak giderilmemiş, bugüne ulaşmıştır. 1960’lı yıllarda planlama kamu yönetiminin gündemine girmiş çeşitli düzenlemelerde «yapılması gereken» olarak yer almış, 1970’li yıllarda (ikinci plan dönemiyle birlikte) önemi, farkındalığı ve gerekliliği daha görünür hale gelmiş ve birimler oluşmaya başlamış ama bu iki dönemde de planlama biriminin bir uzmanlık sahası olduğu, eğitim, araç-gereç, nitelikli personel vb. kurumsal ihtiyaçların karşılanması eksik kalmıştır. Öyle ki 1970’li yıllarda özellikle taşrada planlama birimlerinin işleri diğer bürolardan gelen personel eliyle ve sınırlı imkanlarla yapılıyordu. Planlama işlevinin yerine getirilip getirilemediği ayrı bir konu ama yazışmaların bile başka büro personeli tarafından yapıldığı birimde bu işlevin yerine getirilebildiği pek söylenemeyecektir. 1980’lere gelindiğinde teşkilatlanma ve nitelikli personel istihdamına yönelik çalışmalar artmıştır ve çeşitli düzenlemelerle bir atılım gerçekleşmiştir. Ancak istikrar ve dinamizm eksikliği başarıya giden yolun en büyük engelleridir. Zira planlama birimleri ve paralel biçimde planlama meslek mensupları büyük heves ve doğru öngörülerle kurulan sistemin içinde adeta unutulmuşlardır. 32

33 Yıllar içinde görev alanı sürekli genişleyen planlama birimleri, bu yönü bile sorgulanabilir olmasına rağmen sisteme uyumla çalışma halindeyken, asıl görevlerinden koparılmış, diğer birimlere verilemeyen işlerin yüklendiği birimler haline gelmiştir. Eksiklerin bugüne ulaştığını söyledik. İlk dönemlerin eksikleri bugünkülerden çok farklı görünebilir ama aslında aynıdır. Eksik, eksiktir çünkü. Sonucu aynı olduktan sonra! Yani, ayağımız suya değdikten sonra ha ayakkabı delinmiş, ha çorap. Buradaki eksiklik malzemenin yetersizliğidir. Planlama birimlerinin durumu da bunun gibi. O zaman nitelikli personel eksikliği sorunumuzdu. Bugün nitelikli personelin sayıca azlığı ve o personelin haklarının eşitlik ilkesi temelinde verilemiyor olması sorunumuz. Sonuç: İkisi de planlama birimlerinin etkinliğini azaltıyor. Plan uygulamalarının ve onun dayandığı sistemin geçmişten farklı biçimde değerlendiriliyor olması ve bu yönde bir ihtiyaç algısının olmaması ya da farklı olması elbette siyasi karar alma mekanizmalarına dair bir konudur ve buna bürokrasi içinde çözüm bulmak söz konusu değildir. Ancak cari mevzuatın ve kurum kültürünün oluşturduğu alanın çok da sınırlı olmadığını kavramak planlama birimlerine ve meslek mensuplarına yakışacak çalışma prensibidir. Sayın uzman yardımcısı arkadaşlarıma naçizane tavsiyem tarihsel önemini ve kalkınmaya yönelik ayrıcalıklı konumunu kavrayıp mesleğe gereken değeri vermeleridir. Bu itibarla görev alanı ile ilgili olsun olmasın (ama özellikle planlama, İçişleri Bakanlığı vb.) mevzuatı takip, kalkınma planı, yıllık programlar ve kurumsal uygulamaları izleme, değerlendirme ve görev verilmese de bunlarla ilgili analizler gerçekleştirme, planlama birimlerine ve mensuplarına bu yolla yeni ufuklar kazandırma gayreti içinde olmaları dileğiyle başarılı ve mutlu bir çalışma yaşamı diliyorum. 33

34 Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı
TEŞEKKÜR EDERİM…. FATİH NAMLI İl Planlama Uzmanı Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı


"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA PLANLAMA MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları