Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

2 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu,
Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal ve fiziksel olarak tanımlarının bulunduğu Bilgi depolarıdır.

3 Veri Tabanı Örnekleri Üniversite- Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
Hastane-Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler Ticari bir şirket- Müsteri, Ürün, Satış, Ödeme, Teslimat bilgileri Banka-Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri

4 Veri tabanı Veri tabanı kavramı ilk olarak 1980’li yıllar
Basit bir web uygulamasından uluslararası kuruluşların büyük ve karışık verilerine kadar pek çok alanda veri tabanı uygulamalarına ihtiyaç durulmaktadır.

5 Veri Tabanı Yönetim Sistemi Nedir?
Yeni bir veritabanı oluşturmak, Veri tabanını düzenlemek Kullanmak, Geliştirmek Bakımını yapmak için Çeşitli karmaşık işlemlerin gerçekleştirildiği bir yazılım sistemidir.

6 Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması
Veri Modeline Göre Hiyerarşik İlişkisel Nesneye Yönelik Kullanıcı Sayısına Göre Tek kullanıcılı Çok kullanıcılı

7 Hiyerarşik veritabanları
Veri tabanları için kullanılan ilk modeldir Hiyerarşik veritabanları bilgileri bir ağaç yağısında saklarlar.

8 Ağ veritabanları Hiyerarşik veritabanları yetersiz kalınca 1960’ların sonunda verilerin ağaçların daha gelişmiş hali olan graflar şeklinde saklandığı yapı ortaya çıkmıştır.

9 İlişkisel veritabanları
1970’lerin başında geliştirilmiştir. Bu sistemde veriler tablo şeklinde saklanır. Tablolar arasındaki bağlantılar matematiksel ilişkilerle gösterilir. Günümüzdeki hemen hemen tüm veri tabanı programları bu yapıdadır.

10 İlişkisel veritabanları

11 Nesneye Yönelik veritabanları
Günümüzdeki pek çok kelime işlemci ve hesap tablosu programında kullanılan nesneler artık veritabanlarında da kullanılmaktadır. Nesneye yönelik veritabanı C++ gibi nesneye yönelik bir dille oluşturulan ve yine bu tarz bir dille kulanılan veri tabanı anlamına gelir.

12 Neden veri tabanı kullanılır?
Verilerin tutulması, saklanması ve erişilmesinde geleneksel yaklaşım verilerin ayrı ayrı dosyalarda gruplanması yaklaşımını kullanmaktadır. Verilerin artması, verilere aynı anda erişme ve düzenlenme ihtiyacı ile geleneksel yakaşım yetersiz kalmıştır.

13 Veri Tabanı Yaklaşımının Avantajları
Ortak verilerin tekrarını önIenmesi; Verilerin merkezi denetiminin ve tutarlılığının sağlanması Veri payIaşımının sağlanması Fiziksel yapı ve erişim yöntemi karmaşıklıklarının, çok katmanlı mimarilerle kullanıcıdan gizlenmesi, Her kullanıcıya yalnız ilgilendiği verilerin, alışık olduğu kolay, anlaşılır yapılarda sunulması

14 Veri Tabanı Yaklaşımının Avantajları
Sunulan çözümleme, tasarım ve geliştirme araçları ile uygulama yazılımı geliştirmenin kolaylaşması. Veri bütünlüğünün gerekli olanakların sağlanması, Güvenlik ve gizliliğin istenilen düzeyde sağlanması Yedekleme, yeniden başlatma, onarma gibi işletim sorunlarına çözüm getirilmesi

15 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Oracle database IBM DB/2 Adaptive Server Enterprise Informix Microsoft Access Microsoft SQL Server Microsoft Visual FoxPro MySQL PostgreSQL Progress SQLite Teradata CSQL OpenLink Virtuoso

16 Veri Tabanı Yapısı Veri tabanı Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Alan 1
2 3

17 Tablo Bir veritabanı tablolarda saklanan verilerden oluşur.
Tablolar verilerin satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmesiyle oluşan veri grubudur. Örneğin ders içeriği ve öğrenci bilgilerini veritabanında saklamak için 2 tablo oluşturulur: Ogrenci_bilgileri icerik

18 Tablo Tablo içindeki her bir bilgi kayıt,
Sütunlar ise alan olarak isimlendirilir. Örneğin öğrenci bilgileri tablosunda Öğrenci numarası, adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, adresi bilgileri yer alacaksa

19 Tablo Alan Alan Kayıt Ogr_no Ad_soyad d_tarih d_yeri e-mail 1
Ayşe Öztürk Konya 2 Sema Özdemir Ankara 3 Serdar Gülpınar Adana 4 Mehmet Efe Niğde 5 Zerrin Polat Antalya 6 Ulviye Kubalı İstanbul Alan Kayıt

20 Veri Türleri Veri tabanında tutulan kayıtların yapısı hakkında bilgi sahibi olmak için Alanların bazı özelliklerinin önceden tanımlanması gerekir. Örneğin personel sicil numarası mutlaka tam sayı, ad soyad harflerden oluşması gibi

21 Access-Veri Türleri Metin : Yazılacak bilgiler harflerden veya hem harf hem de sayılardan meydana geliyorsa kullanılacak veri türüdür. Bu alana boşlukta dahil olmak üzere en fazla 255 karakter bilgi yazılabilir. Bu alana yazılan bilgiler sadece sayılardan da oluşabilir, ama yazılan sayılar hesaplama işlemlerinde kullanılamazlar.

22 Access-Veri Türleri Not : Uzun metin yada metin ve sayı bileşimi kullanılabilir. Genelde açıklama ya da uzun bir not yazılacaksa bu alan kullanılır karakterle sınırlıdır.

23 Access-Veri Türleri Sayı : Öğrenci numarası, öğrencinin sınıfı gibi sayısal bilgiler için kullanılır. Sayısal alanlar matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Borç, alacak, öğrenci harcı gibi. Tarih/Saat : 100 ile 9999 arasındaki yıllar için tarih ve saat değerleridir.

24 Access-Veri Türleri Para Birimi : Bir ile dört arasındaki ondalık basamağı olan, matematik hesaplamalarında kullanılan para birimi değerleri ve sayısal veriler. Otomatik Sayı : Tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde, Access tarafından atanan benzersiz ardışık (birer birer artan) ya da rasgele sayılar. Otomatik sayı alanları değiştirilemez.

25 Access-Veri Türleri Evet/Hayır : Yalnızca iki değerden birini içeren alanlar Evet / Hayır, Doğru / Yanlış, Açık / Kapalı gibi alanlar gibi. OLE Nesnesi : Access tablosuna bağlanmış ya da katıştırılmış bir nesne. (Microsoft Word veya Excel çalışma sayfası gibi)

26 Access-Veri Türleri Köprü : Tıklandığında kullanıcıyı başka bir dosyaya, dosyadaki bir konuma veya Internet’teki (www) bir bölgeye yönlendiren bağlantı. Arama Sihirbazı : Değerleri başka tablo, sorgu ya da değerler listesindeki değerlerden seçilen bir alan yaratmamıza yardımcı olan sihirbaz.

27 MYSQL Veri Türleri TINYINT: Tam sayı -128 den 127’e

28 MYSQL Veri Türleri SMALLINT: Tam sayı den 32767’e

29 MYSQL Veri Türleri MEDIUMINT: Tam sayı ’den ’e

30 MYSQL Veri Türleri INT(n):Tamsayı
Yanlızca integer(tamsayı) değeri tutar 'den kadar değişen diziye "signed" (işaretli), 0'dan 'e kadar değişenine "unsigned" (işaretsiz) denir

31 MYSQL Veri Türleri BIGINT:
Tam sayı ’den ’e

32 MYSQL Veri Türleri FLOAT: Sayıları kesirleri ile birlikte tutar.
Max. karakter genişliği parametre olarak alınır. (23 basamağa kadar)

33 MYSQL Veri Türleri DOUBLE: Sayıları kesirleri ile birlikte tutar.
Max. karakter genişliği parametre olarak alınır. (24’ten 53 basamağa kadar)

34 MYSQL Veri Türleri DECIMAL: Sayıları kesirleri ile birlikte tutar.
Tam kısmı maksimum 64 Kesirli kısmı maksimum 30 değerini alabilir.

35 MYSQL Veri Türleri DATETIME:
Yıl+Ay+Gün+Saat+Dakika+Saniye biçimindeki zaman bilgisi YYYY-MM-DD HH:MM:SS

36 MYSQL Veri Türleri TIMESTAMP:
1 Ocak 1970'den 18 Ocak 2038'e kadar olan ve Yıl+Ay+Gün+Saat+Dakika+Saniye biçimindeki zaman bilgisi. YYYYMMDDHHMMSS

37 MYSQL Veri Türleri DATE:
'den 'e kadar değişebilen tarih alanı. YYYY-MM-DD

38 MYSQL Veri Türleri CHAR(n):
n sayısı kadar karakteri olan sabit uzunluklu veridir.

39 MYSQL Veri Türleri TEXT: En fazla karakter alabilen metin alanı.

40 MYSQL Veri Türleri MEDIUMTEXT:
En fazla karakter alabilen metin alanı

41 MYSQL Veri Türleri VARCHAR(n):
n sayısını geçmemek şartıyla değişen boyutta karakter

42 MYSQL Veri Türleri BOOL: 0 veya 1 değerini alan veri türüdür.

43 Anahtar (Key) Anahtar bir veya birden fazla alanın bir satır için niteleyici olarak girilmesi için zorlanan bir çeşit zorlayıcıdır. 2 çeşit anahtar vardır: Birincil Anahtar (Primary Key) Yabancı Anahtar (Foreign Key)

44 Birincil anahtar Bir kayıta ulaşmayı sağlayacak anahtar veridir.
Örneği öğrenciler arasında iki Ahmet var. Arama yaparken istediğimiz Ahmet’i bulmak için her bir öğrenciye özel bir numara olmalıdır. Örneğin öğrenci numarası Birden fazla alanda birlikte birincil anahtar olabilir

45 Yabancı anahtar Bir tabloya girilebilecek kayıtları başka bir tablonun belli alanındaki verilerle sınırlandırmaya ve ilişkilendirmeye yarar. Örneğin öğrencilerin not verilerinin girildikleri tablodaki her satıra öğrenci bilgileri tablosundaki öğrenci no ile eşleşen bir değer girilmesi gibi.

46 Veri tabanı Tasarlama 1. Nesneler tanımlanır Kütüphane sistemi: kitap, üyeler, türler, ödünç hareketleri

47 Veri tabanı Tasarlama 2. Her nesne için bir tablo oluşturulur. kitap, uyeler, turler, odunc_hareketleri

48 Veri tabanı Tasarlama 3. Her tablo için bir anahtar alan seçilir Kitap tablosu: kitapno Üyeler tablosu: uyeno

49 Veri tabanı Tasarlama 4. Nesnelerin her bir özelliği için tabloya sütun eklenir Kitap tablosu: kitapno, yılı, yazarı, adı, ilgili olduğu alan

50 Veri tabanı Tasarlama 5. Tekrarlayan nesne özellikleri için ek tablolar oluşturulur. İstek tablosu uyeno İstek _tarihi Kitap_adi Kitap_yili Kitap_yazari ilgili _alan

51 Veri tabanı Tasarlama 6. Tablo ile doğrudan ilişkili olmayan alanlar belirlenir. Ödünç hareketleri tablosunda kitabı ödünç alan üyenin adresi doğrudan bu tablo ile ilişkili değildir. Bu veri üye bilgilerinin tutulduğu uyeler tablosunda yer almalıdır.

52 Veri tabanı Tasarlama 7. Tablolar arasındaki ilişkiler tanımlanmalıdır. Tanımlanan tablodaki alanların birbiri ile ilişkisi tanımlanır. Örneğin uyeler tablosundaki uyeno ile odunç_tablosundaki uyeno alanı ilişkilendirilmelidir.

53 Kaynaklar Köseoğlu, K. (2005). Veri Tabanı Mantığı. Şefik Matbaası. İstanbul Alokoç Burma, Z. (2005). Veritabanı Yönetim Sistemleri ve SQL / PL - SQL / T – SQL. Seçkin Yayıncılık. Ankara


"VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları