Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNCEL PLANLAMA MEVZUATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNCEL PLANLAMA MEVZUATI"— Sunum transkripti:

1 GÜNCEL PLANLAMA MEVZUATI
İPKM Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği-Yönergesi Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği İl Planlama Uzmanlarının Araştırma ve İnceleme Çalışmaları Hazırlayan Züleyha AKBAYRAK İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı 24/11/2014

2 SUNUM PLANI İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği İl Koordinasyon Kurulları İl Planlama Uzmanlarının Araştırma ve İnceleme Çalışmaları

3 İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

4 Resmi Gazete Tarih-Sayı
AMAÇ Kalkınma planları, bunlara bağlı yıllık programlar ve ilgili mevzuat tarafından valiliklere verilmiş bulunan görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere kurulmuş bulunan il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarih-Sayı 19871

5 YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞI
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24 üncü maddesi Madde 24 – Vali, yılda dört defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanlarını heyet halinde toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir. Bu görüşmelerde istihsalin artırılması, ticaret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, çiftçinin kalkındırılması, umumi refahın sağlanması gibi konular üzerinde gerekli tedbirler planlaştırılır. Bu toplantılara kaymakamlar ve belediye ve ticaret ve ziraat odası başkanlarıyla diğer memur ve ilgililer çağrılabilir. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi, Madde 33 – Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 223 sayılı Devlet Planlama Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan ilke ve tedbirler. Madde 9 – Yönetim Kurulu'nun görevleri ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararları almak,

6 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün
Başlıca Görevleri Kalkınma planı ve yıllık programları ile verilen görevler çerçevesinde; Araştırma yapmak ve il envanterini hazırlamak, Yatırım tekliflerini incelemek, İldeki kamu yatırımlarını izlemek, İl Koordinasyon Kurulu çalışmaları ve sekretarya görevi, Mahalli idarelerin planlama ve yatırım çalışmaları Ekonomik girişimler, Eğitim çalışmaları, İstihdamı artırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalara yardımcı olmak, İlçelerle, plan ve program uygulamasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak, Plan ve programların halka tanıtılması, İl kitaplık ve dokümantasyon merkezinin iş ve işlemleri, Brifing dosyalarının, gerekli tablo ve grafiklerin hazırlanması. Kalkınma programları ve yıllık programlar ile ilgili olarak valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak. İl Envanteri :İl’in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlardan bilgiler toplamak

7 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürünün Yetkileri ve Sorumluluğu
Müdürlükte çalışan personelin verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlama ve işbölümünü yapmak, çalışmalarını ve vazifeye devamlarını izlemek, işyerinde gerekli disiplini sağlayıcı ve işlerin düzenli olarak yürütülmesine yönelik diğer tedbirleri almak, Müdürlüğe verilen işlerin yürütülmesinde ilçeler ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Müdürlüğe verilen görevlerin süratli, verimli ve ekonomik kaynak kullanımı ile yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, tekliflerde bulunmak, İl planlama ve koordinasyon müdürü, valiye ya da valinin görevlendirmesi halinde ilgili vali yardımcısına karşı sorumludur.

8 Araştırma ve İnceleme Vali tarafından verilen konularla, müdürün gerekli gördüğü ve vali tarafından onaylanacak konularda inceleme ve araştırma yapar. İlin ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve gerektiğinde kalkınma planı çalışmalarında yararlanılmak üzere kalkınma planlarındaki süreye uygun biçimde il envanterini hazırlar. Dönem içindeki gelişmeleri yıllık il istatistik raporu ile izler. Mülki idare amirlerinin önderliği ile oluşturulmak istenen ekonomik girişimlere ilişkin ihtiyaç ve imkan tespiti, ön fizibilite ve proje hazırlık çalışmaları müdürlükçe ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilir. Müdürlük bu amaçla çalışmanın niteliğine uygun bir teknik ekibin oluşturulması için valiye teklifte bulunabilir.

9 Görüş Bildirilmesi Yedi yıllık kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına ilişkin olarak valilikten istenen görüşlerin oluşturulmasına yönelik teknik çalışmalar müdürlükçe yerine getirilir. Müdürlük, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde görüş taslaklarını hazırlar, İl Koordinasyon Kurulunda görüşüldükten ve vali tarafından son şekli verildikten sonra tespit edilen tarihe kadar Kalkınma Bakanlığına ve ilgili bakanlık ve kuruluşlara gönderilir.

10 Yıllık İl Yatırım Teklifleri ve Programı
Yıllık programlarda yer alması için ildeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım teklifleri İl Koordinasyon Kurulunca görüşülerek aralarındaki uyumsuzluk ve çelişkiler giderilir. Müdürlük, söz konusu teklifler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak sonucunu bir rapor halinde İl Koordinasyon Kuruluna sunar. Program Yıllık programlarda yer alan merkezi idare yatırımları ile mahalli idareler yatırımları, il yatırım programı adını taşıyan bir doküman haline getirilir. Ayrıca gerek ilin tümü, gerekse her ilçe için yatırımların sektörler ve kuruluşlara göre durumunu toplu olarak gösteren tablolar hazırlanır ve il yatırım programının ilgili bölümlerine yerleştirilir. Müdürlükçe hazırlanan il yatırım programı, ildeki tüm kamu kuruluşlarına dağıtılır.

11 Mahalli İdareler Yatırımları
Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına, kalkınma planları doğrultusunda müdürlükçe yardımcı olunur. İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları Müdürlük, İl Koordinasyon Kurulu toplantıları için gerekli olan hazırlık çalışmalarının yapılmasından, toplantıda alınan kararların yazılarak valilik kanalıyla ilgili kuruluşlara gönderilmesinden ve sonuçlarının izlenerek valiye bildirilmesinden sorumludur. Dönem Değerlendirme Raporu Müdürlükçe, İl Koordinasyon Kuruluna sunulmak üzere o dönem itibariyle, ildeki merkezi ve mahalli idareler yatırımlarının sektörlere ve yatırımcı kuruluşlara göre fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını, karşılaşılan sorunları ve çözüm tekliflerini kapsayan bir dönem değerlendirme raporu hazırlanır ve toplantı öncesinde valiye, kurul üyelerine ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Yatırımların izlenmesi Müdürlükçe, il içindeki merkezi ve mahalli idareler yatırımları, yatırımcı kuruluşlardan valilikçe istenen yıllık yatırım projeleri ve bu projeler için hazırlanacak çalışma ve iş programları ile yatırım uygulama raporlarına dayalı olarak vali adına ve vali tarafından düzenlenecek program dairesinde yerinde izlenir. Her ilde müdürlük bünyesinde, kamu yatırımlarına ilişkin bilgilerin çeşitli harita ve panolar yardımıyla göze hitap edecek şekilde değerlendirilmesi ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının araç-gereç ve personel durumları ile yatırımlarının gerçekleşme durumlarının izlenmesi, kaynak kullanımında ve yeni yatırım kararlarının alınmasında işbirliği, koordinasyon, sürat ve kolaylık sağlanmasında yararlanılmak üzere bir “Yatırımları İzleme Odası” düzenlenir.

12 Hizmet içi Eğitim Çalışmaları
Müdürlük, il düzeyinde plan-program uygulanmasının etkinleştirilmesi amacıyla, valilikçe uygun görülecek kurumlar arası hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin görevleri yerine getirir. İl içinde bu amaca yönelik olarak kuruluşlarca kendi bünyelerinde yapılan çalışmaları vali adına izler. Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlük İçişleri Bakanlığı Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezleri Yönetmeliği gereğince valilik kitaplık ve dokümantasyon merkezlerine ilişkin hizmetlerin yürütülüp geliştirilmesinden ve ilçe kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmaktan sorumludur. Tutulacak Defterler 1. Teftiş Defteri 2. İl Koordinasyon Kurulu Karar Defteri 3. Yatırım İzleme Defteri

13 İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

14 AMAÇ Kalkınma planları, bunlara bağlı yıllık programlar ve ilgili mevzuat tarafından valiliklere verilmiş bulunan görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere kurulmuş bulunan il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin çalışmalarını düzenleyen Yönetmelikte belirlenmiş bulunan esasların uygulanmasına açıklık getirmek, yapılması gereken iş ve işlemler konusunda bütün illerimizde benzeri bir uygulama düzenini gerçekleştirmektir.

15 YÖNERGEDE YER ALAN BELLİ BAŞLI HUSUSLAR
Teşkilat (Ana nitelik, ek görev, ana çalışma programı, diğer kuruluşlarla ilişkilerde yetki, geçici çalışma grupları, planlama uzman ve uzman yardımcıları, diğer uzmanlardan yararlanma, büro personeli) Araştırma ve Envanter Çalışmaları (Araştırma ve incelemeler, il envanteri, yıllık il istatistik raporları) Planlama Çalışmaları (İhtiyaç belirleme, proje ve ön proje çalışmaları, valilik görüşleri, yatırım teklifleri, yıllık il yatırım programı) İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları (Toplantı zamanı, çağrı, gündem, yatırım projeleri, yatırımcı kuruluş dönem raporu, il dönem değerlendirme raporu, kararlar) İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları (İlkeler, raporlama, yatırım izleme, üretim çalışmalarının izlenmesi, brifing salonu) Ekonomik Girişimlerin Oluşturulması ve Yönlendirilmesi Kitaplık ve Dokümantasyon Hizmetleri Dosyalama Sistemi Çeşitli Hükümler

16 İL KOORDİNASYON KURULU
İl yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlararası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı bir kurul olarak ifade edilebilir. HUKUKİ DAYANAK 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24 Maddesinde “Vali, yılda dört defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanlarını heyet halinde toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir….” hükmü düzenlenmekte olup, bu hüküm çerçevesinde illerde Valinin başkanlığında yılda dört defa İl Koordinasyon Kurulu toplantıları düzenlenmektedir.

17 İL KOORDİNASYON KURULU
YAPISI İl Koordinasyon Kurulu Valinin başkanlığında toplanmakta olup, kurulun sekretaryasını İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü yapmaktadır. Müdürlük, İl Koordinasyon Kurulu toplantıları için gerekli olan hazırlık çalışmalarının yapılmasından, toplantıda alınan kararların yazılarak valilik kanalıyla ilgili kuruluşlara gönderilmesinden ve sonuçlarının izlenerek valiye bildirilmesinden sorumludur. Kurul, ildeki yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları, bölge müdürlükleri, kaymakamlar, yerel yönetimler ve üniversite temsilcilerinden oluşmakla birlikte, ilgili konularda görüşlerine başvurulmak üzere valinin belirleyeceği kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları da kurula davet edilebilmektedir. Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları da gerektiğinde İl Koordinasyon Kurulları toplantılarına katılabilir.

18 İL KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTI DÖNEMLERİ İl Koordinasyon Kurulları; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Toplantı tarihleri İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından belirlenerek, ilan edilmektedir. TOPLANTI GÜNDEMİ Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenir.

19 İL KOORDİNASYON KURULU
GÖREVLERİ VE İŞLEYİŞİ İl Koordinasyon Kurulları ile il yatırımları ve sosyo-ekonomik gelişmeler yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirilmekte, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlanmaktadır. Yedi yıllık kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına ilişkin olarak valilikten istenen görüşlerin oluşturulmasına yönelik teknik çalışmalar İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerince (İPKM) yerine getirilmektedir. Müdürlükçe, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlanan görüş taslakları İl Koordinasyon Kurulunda görüşülmektedir. Yıllık programlarda yer alması için ildeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım teklifleri İl Koordinasyon Kurulunca görüşülerek aralarındaki uyumsuzluk ve çelişkiler giderilir. İPKM’ler ise söz konusu teklifler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak sonucunu bir rapor halinde İl Koordinasyon Kuruluna sunmaktadır. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce İl Koordinasyon Kuruluna sunulmak üzere o dönem itibariyle, ildeki merkezi ve mahalli idareler yatırımlarının sektörlere ve yatırımcı kuruluşlara göre fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını, karşılaşılan sorunları ve çözüm tekliflerini kapsayan bir dönem değerlendirme raporu hazırlanır ve toplantı öncesinde valiye, kurul üyelerine ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir.  Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler, ilgili kuruluşlarca toplantılardan on gün öncesine kadar İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS)’ne girilir ve il planlama ve koordinasyon müdürlükleri tarafından değerlendirilerek bir raporla İl Koordinasyon Kuruluna sunulur. Toplantı tutanakları ise, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerince sisteme aktarılır.

20 ARAŞTIRMA-İNCELEME ÇALIŞMALARI
İL PLANLAMA UZMANLIĞI VE ARAŞTIRMA-İNCELEME ÇALIŞMALARI

21 İL PLANLAMA UZMANLIK KARİYERİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ile illerde plan ve program uygulamalarında çalıştırılmak üzere İl Planlama Uzman ve Yardımcılarının istihdam edileceği belirtilmiş olup, bu meslek 657 sayılı DMK’da “Mesleğe Özel Yarışma Sınavına Tabi Olmak Üzere Girilen Sınıf” içerisinde yer almaktadır. İl Planlama Uzman Yardımcılığına atanabilmek için; ekonomi, maliye, hukuk, idari bilimler, işletme ve istatistik konularında en az dört yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte mezunu olmak, araştırmacı, düşündüğünü anlatabilme ve karşısındakini inandırabilme yeteneğine, analiz, sentez ve yorum gücüne sahip olmak, eleme sınavını ve sözlü ve/veya yazılı olarak yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. İl Planlama uzman yardımcıları, uzmanlığa yükselmek için en az üç yıl bu görevde çalışmak, olumlu sicil almak, kendileri için düzenlenecek eğitim programlarını başarıyla tamamlamak, Bakanlıkça belirlenecek konularda en az 50 sayfalık bir tez hazırlamak, tez ve uzmanlık yeterlik değerlendirmesinde başarılı olmak zorundadır. Üç yıllık yardımcılık döneminden sonra tez ve teze dayalı yeterlilik sınavında başarılı olan İl Planlama Uzman Yardımcıları İl Planlama Uzmanlığı kadrolarına atanmaktadır. Meslek mensupları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda çalıştırılmaktadır.

22 İL PLANLAMA UZMANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Kendisine verilen konulara ait çalışmaları İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün çalışma esas ve ilkeleri ile çalışma planı ve yıllık çalışma programlarına göre yürütmek, Uygulamada karşılaşılan aksaklık ve sorunları gidermek için gerekli önlemleri almak, kendi yetkisi dışında bulunanlar için öneride bulunmak, Kendisine verilen konularda bizzat, grup halinde verilen konularda da yapılacak iş bölümüne göre çalışmak, çalışma grubu başkanlığı kendisine verildiğinde grup elemanları arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalar arasında koordinasyonu sağlamak, Çalışmaları daha verimli kılacak yeni yöntemler önermek, belirlediği eğitim ihtiyaçları konusunda merkezde ilgili daire başkanına, illerde il planlama ve koordinasyon müdürüne önerilerde bulunmak, Bakanlık ve illerdeki eğitim çalışmalarına katılmak, gerektiğinde öğreticilik yapmak, Görevlendirildiği toplantılara ve çalışmalara katılmak ve sonuçlarını rapor halinde bildirmek, Kendisine verilen konularda danışmanlık yapmak ve görüşlerini yazılı veya sözlü olarak bildirmek, Çalıştığı birimin görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, hazırlayacakları raporları bağlı bulundukları yöneticilere vermek,

23 İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
İl Planlama Uzman Yardımcısı görev aldığı birimdeki il planlama uzmanının görevlerini, uzmanın belirlediği sınırlar içinde ve onun denetim ve gözetiminde yürütür. İL PLANLAMA UZMANLARININ SORUMLULUĞU - İl planlama uzmanı il planlama ve koordinasyon müdürüne, uzman yardımcıları ise bağlı olduğu uzmana karşı sorumludur. - Büro personeli ise sırasıyla uzman yardımcısı, uzman ve müdüre karşı sorumlu olmaktadır.

24 İL PLANLAMA UZMANLARININ ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Araştırma ve İnceleme başlıklı 8. Maddesinde; “Müdürlük; bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görev sınırları içinde vali tarafından verilen konularla, müdürün gerekli gördüğü ve vali tarafından onaylanacak konularda inceleme ve araştırma yapar. İlin ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve gerektiğinde kalkınma planı çalışmalarında yararlanılmak üzere kalkınma planlarındaki süreye uygun biçimde il envanterini hazırlar…” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda Müdürlükte görevli il planlama uzman ve yardımcılarının ilin ekonomik potansiyelini ortaya çıkartacak, kültürel ve sosyal yapısını analize yönelik araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaları teşvik edilmelidir. İl Planlama Uzmanları, ilin ekonomik ve sosyal yapısını belirlemeli, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmalı, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirme niteliğini haiz çalışmalar yaparak, karar alma süreçlerinde istifade edilmek üzere, ulaştıkları sonuçları bir rapor ile sıralı amirlerine sunmalıdır.

25 İL PLANLAMA UZMANLARININ ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI
İl Planlama Uzmanları tarafından gerçekleştirilebilecek örnek araştırma alanları aşağıda sunulmuştur: Alternatif Yatırım Alanları Araştırması İl Düzeyinde Kamu Yatırımları Analizi İlin/Bölgenin Turizm Potansiyeli Öncelikli Sektör Araştırmaları Jeotermal Enerji Kaynakları Göçün Sosyo Ekonomik Yapıya Etkileri Tarımsal Sanayi Teşviklerin İlin Ekonomik Gelişmesine Katkısı İmalat Sanayiinin İlin Gelişimine Etkisi Yerel Yatırımların Etkinlik Analizi Eğitim Yatırımlarının Analizi Hayvancılığın Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri İlin Ekonomik Gelişmesinde Gıda Sanayinin Yeri ve Gelişme Olanakları Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri İl Ölçeğinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Proje Hazırlama Kapasitelerinin Değerlendirilmesi

26 TEŞEKKÜRLER Züleyha AKBAYRAK İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı


"GÜNCEL PLANLAMA MEVZUATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları