Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERMEDYA ÇOKLU ORTAM TASARIMI ÖĞRETİMSEL SİSTEM TASARIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERMEDYA ÇOKLU ORTAM TASARIMI ÖĞRETİMSEL SİSTEM TASARIMLARI"— Sunum transkripti:

1 HİPERMEDYA ÇOKLU ORTAM TASARIMI ÖĞRETİMSEL SİSTEM TASARIMLARI
Dr. Oğuz ÇETİN

2 HİPERMEDYA

3 HİPERMEDYA Hipermedya nedir? Hipermedyanın tarihçesi ve gelişimi.
Hipermedyanın yapısı. Hipermedya biçimleri. Hipermedya kullanımının avantajları ve dezavantajları.

4 Hipermedya Nedir? Hipermetin İngilizce hypertext den türkçeye yerleşmiş bir terim olup, hipermetin anlamına geliyor. Benzer şekilde hipermedia da İngilizcede hyper ve media kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Hyper ön ekinin (-dan ötesi)olduğunu düşünürsek hipermedya da kelime kökeni olarak medyadan ötesi, daha fazlası anlamına gelmektedir.

5 Hipermedyanın Tarihçesi ve Gelişimi
Temeli Vannevar Bush (1945) ve Theoder Nelson’ın (1974) yazılarına dayanmakta Onlar bilgiyi tasarlamak ve depolamak için kullanışlı, düzenlenebilir ve esnek yeni bir yol düşünmüşlerdir

6 Hipermedyanın Tarihçesi ve Gelişimi
1940’da bilgisayar teknolojisi metinsel ve sayısal bilgileri işleme ve depolama ile sınırlıydı. 1980’ler ve 90’larda ise teknoloji, multimedya terimiyle ifade edilebilecek her türlü bilgiyi depolayabilecek bir yapı haline geldi.

7 Hipermedyanın Tarihçesi ve Gelişimi
1970’te Amerika Savunma Bakanlığı Advanced Research Projects Agency Network’ü (ARPANET) i kurdu. İsviçre’deki çok uluslu araştırma merkezinde (CERN) çalışan bilim adamları farklı bilgisayar ortamlarında çalışan (Mac, Win) bilgilere (metin, resim, ses, animasyon) gereksinim duyulduğunu fark ettiler.

8 Hipermedyanın Tarihçesi ve Gelişimi
Bu gereksinimden ötürü www’i oluşturdular. 1980’lerin sonları ve 1990’larda eğitimde yapılandırmacı yaklaşımın gelişimiyle eğitimciler arasında hipermedyanın popülerliği arttı.

9 “dallanmada” zorluk çekme “bilişsel aşırı yüklenme
Günümüzde Hipermedya Kitap ve diğer ortamların elektronik ortamda, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine imkan tanımaktadır. En temel problemler “kaybolma” “dallanmada” zorluk çekme “bilişsel aşırı yüklenme

10 Hipermedyanın Yapısı resim, grafik ve metin içerisinde hiperbağlar ve
grafikler Hiperbağlar farklı kaynakları gösteren… Kaynaklar grafik veya metin veya ... Grafikler resim veya video veya … Video bir film olabilir… Resimler, grafik, şema vb.

11 Hipermedya Biçimleri Özel konulu referans Ansiklopedik referans
Alan analizleri Durum çalışmaları Oluşturma setleri Eğitlence Müze Arşiv

12 Hipermedya Kullanımının Avantajları
Öğrenci materyal geliştirirken zihinsel olarak sürece materyallere çalışırken olduğundan daha fazla dahil oluyor. Çoklu ortamlar daha soyut kavramların daha anlaşılır hale gelmesine yardımcı olur.

13 Hipermedya Kullanımının Avantajları
Öğrenciler hipermedyayı geliştirirken kendi düşüncelerini ve bilgilerini aktarırlar. Öğrencilerin öğretmenin sadece bilgiyi aktaran kişi olduğu yönündeki düşüncelerini değiştirir. Tasarımcı olarak sürece dahil olmaları öğrencilerin kritik ve yaratıcı düşünme yeteneklerini arttırır.

14 Hipermedya Kullanımının Dezavantajları
Hipermedya tasarımcısı olmak çok büyük çaba ve zaman harcanmasını gerektirir. Öğrencilerin ciddi şekilde donanım ve yazılım bilgisine sahip olmasını gerektirir.

15 ÇOKLU ORTAM (MULTİMEDYA)

16 ÇOKLU ORTAM (MULTİMEDYA)
Çoklu ortam nedir? Çoklu ortamın kullanım alanları. Çoklu ortam tasarım ilkeleri. Çoklu ortam ürünleri. E-öğrenme nedir? Çoklu ortam ile e-öğrenmenin avantajları.

17 Çoklu ortam (multimedya) nedir?
Medyayı, bilginin aktarıldığı ortam olarak tanımlarsak; multimedya (çoklu ortam) metin,fotoğraf,video,ses ve canlandırma gibi farklı med yaların bilgisayar tarafından işlenmesi ve gösterilmesidir Bir uygulamanın multimedya kategorisinde yer alabilmesi için, bu medyalardan en az ikisi birlikte kullanılmalıdır.

18 Çoklu ortamın kullanım alanları
İş dünyası Firma tanıtım sunumları. Portfolyolar Ürün katalog ve broşürleri Fuar ve Sergi Sunuşları Seminer ve Toplantı Sunuşları Kullanım Kılavuzları Dijital Bültenler ve Dergiler Satış ve Bilgilendirme Noktaları (Kiosk)

19 Çoklu ortamın kullanım alanları
Eğitim Ansiklopediler Sözlükler Personel eğitimi Eğlence (oyunlar) Sanal gerçeklik Kurs ve okul öğrenim programları

20 Çoklu ortam tasarım ilkeleri
ÇOKLU ORTAM İLKELERi Konu İşlemleri Azaltma İlkeleri Temel Süreçleri Yönetme İlkeleri Üretici Süreçleri Geliştirme İlkeleri Tutarlılık Dikkat çekme Gereksizlik Konumsal Yakınlık Zamansal Yakınlık Parçaları Bölme Ön Çalışma Biçim Çoklu Ortam Kişiselleştirme Ses Resim

21 Çoklu ortam ürünleri Çoklu ortam ürünlerini dört başlıkta inceliyoruz
Tanıtım cd’leri Demo ve animasyon Gösteri istasyonları Etkileşimle eğitimler

22 E-öğrenme nedir? İnternet teknolojileri ile, öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı zamanda bulunmalarına gerek kalmadan yapılan eğitim faaliyetleridir. Öğrenciler sunulan ders içeriklerine istedikleri zaman ulaşabildikleri gibi, e-posta veya tartışma ortamı gibi etkileşim araçları ile kendi aralarında ve eğitim görevlileri ile iletişim kurabilirler

23 Çoklu öğrenme ile e-öğrenmenin avantajları
Eğitim zamanını kısaltır Maliyetleri azaltır İş üzerinde eğitime olanak sağlar Zamanlama öğrenici tarafından yapılabilir Kontrollü eğitim yapılır Öğrenilenlerin bellekte kalma düzeyi yüksektir Motivasyonu artırır Kişiye özel, odaklanmış eğitim sağlanır Tüm sınav sonuçları Internet üzerinden tek bir merkezde hızlı değerlendirilebilir

24 ÖĞRETİM SİSTEMLERİ TASARIMI

25 ÖĞRETİM SİSTEMLERİ TASARIMI
Öğretim sistemi nedir? Öğretim tasarımına etki eden etmenler. Öğretim tasarımı teorileri. Öğretim tasarım modelleri.

26 Öğretim sistemi nedir? Öğretimsel tasarım, öğrenme teorileri ile eğitimsel uygulamalara arasında köprü kurulmasını sağlayan bağlayıcı bir bilim dalı olarak görülmektedir. Tyler tanımına göre; öğretim tasarımı başarı ve etki gibi arzu edilen sonuçlara ulaşmak adına bir takım eğitimsel etkinler tanımlamasıdır.

27 Öğretim tasarımına etki eden etmenler
ÖĞRETİM TASARIMI ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ (DONANIM) EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

28 Öğretim tasarımı teorileri
Davranışçı teorilere göre öğrenme, uyarıcılarla davranışlar arasında bir bağ kurma sürecidir. Bilişsel teorilere göre öğrenme, bireysel bir aktivitedir.dışarıdan alınan uyarıların algılanması önceki bilgilerle karşılaştırması, yeni bilgilerin oluşturulması bilişsel uygulamalardır. Yapısalcı teoriye göre bireyler kendi bilgi ve dav-ranışlarını deneyimleri aracılığıyla kendileri oluş-tururlar.

29 Öğretim Tasarım Modelleri
Dick & Carey tasarım modeli Kemp tasarım modeli McManus tasarım modeli

30 Dick & carey tasarım modeli.

31 Dick & Carey tasarım modeli özellikleri
Sistem yaklaşımını temel almıştır. Öğrencide davranış değişikliğini hedeflemek- tedir. Öğrencide konuyu bilmesi veya anlaması değil konu ile ilgili işlemleri yapabilmesi beklenmek- tedir. Davranışçı bir sistem tasarımıdır.

32 BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME
Kemp tasarım modeli Öğrenci Gereksinimleri Hedefleri Meslekl er, Ürünler , Amaçla r Konu Alanı ve Görev Analizi Öğrenci Özellik leri Öğrenm e Hedefle ri Öğretim Etkinlikle ri Öğretim kaynak ları Destek Hizmetl eri Öğrenmen in Değerlen di-rilmesi BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME TOPLAM DEĞERLENDİRME

33 Kemp tasarım modeli özellikleri
Bu modelde, tasarıma yönelik daha esnek bir yaklaşım vardır ve diğer modellere göre farklı gelişim aşamalarını ele alır. Özel bir başlama noktası yoktur Öğrenci özellikleri, öğretim hedefleri ve öğretim stratejilerinin seçimi tasarımda etkili bir yer tutar. Öğrenme çevresini, öğrenenin üzerine odaklar. Kemp tasarım modeli, uzaktan eğitim kurslarında çift yönlü ses iletişimi için uygundur.

34 Mc Manus un tasarım modeli
Tanımlanması Mc Manus un tasarım modeli Öğrenme Alanının Tanımlanması Alanla İlgili Konu ve Durumların Belirlenmesi Perspektif ve Temaların Belirlenmesi Durum ve Konularla İlgili Öğrenci Kontrollü Gezintilerin Sağlanması Durum ve Konuları Bağlantılandıran Çoklu Yol Haritası Öğrencilerin Yansıtma- Düşünümü (Reflection) Üzerinde Odaklanma

35 McManus tasarım modelinin özellikleri
Öğretimin gerçekleştirilmesinde internet kulla- nımının davranışsal yaklaşımlara devrim yarat-tığını belirtmektedir. Artık geleneksel öğretme anlayışındaki temel unsur olan öğrenci ve öğretmen kavramları, öğrenen ve kolaylaştıran olarak değişime uğ-radı..

36 Teşekkürler…

37 Siz öğretmenler 'SEVGİ ELÇİLERİ'siniz
Siz öğretmenler 'SEVGİ ELÇİLERİ'siniz. Sınıfta 'YAŞAMA SEVİNCİ', toplumda 'HUZUR', ülkede 'BARIŞ',meslektaşları arasında 'DEMOKRATİK'liğin simgesisiniz.. Böyle anlamlı bir günde aydınlık geleceğın aydın öğretmenlerinin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN..


"HİPERMEDYA ÇOKLU ORTAM TASARIMI ÖĞRETİMSEL SİSTEM TASARIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları