Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü 2009 Sunumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü 2009 Sunumu."— Sunum transkripti:

1 ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü 2009 Sunumu

2 Müdürlüğümüz Misyon ve Görevleri Belediye birimleri arasındaki uyuşmazlıkların ve diğer tüm hukuksal sorunların giderilmesi ve yönetimin düzenli işleyişinin temin edilmesi maksadıyla istenilen danışmanlık hizmetini sunmak, Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde, görevli avukat eliyle Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, icra işlemlerini yürütmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunmak ve davaları takip etmek. Yargı organları tarafından verilen kararları, gereğinin ifası için ilgili müdürlük, kuruluş ve kişilere bildirmek, Başkanlık Makamının ve diğer birimlerin yazılı ve sözlü hukuki mütalaa taleplerini yerine getirmek, Yönetmelik, yönerge, sözleşme tasarıları, protokol vb. Belediye iç mevzuatının hazırlanmasında danışmanlık hizmeti sunmak, Yukarıda sayılan görevlerin gerektirdiği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. Bütün müdürlüklerle ortak olan diğer görevleri yerine getirmek, görevlerini yerine getirmektedir.

3 Belediyemiz meclis, encümen ve birimlerine yönelik olarak 12 adet yazılı hukuki görüş verilmiştir. Belediyemiz Başkanlık Makamı, Encümen ve müdürlükleri ile ilçemizde yaşayan vatandaşlara yaklaşık 1000 sözlü hukuki görüş verilmiştir. 2 adet yönetmelik taslağı, 3 adet protokol hazırlanmıştır. 30 adet belediye meclisi komisyon raporunun hazırlanmasında hukuki destek sağlanmıştır. Verilen Hukuki Görüşler Ve Yardımlar

4 Belediyemiz birimleri tarafından yapılan ihalelerle ilgili olarak çok sayıda idari şartname, teknik şartname, ve sözleşme tasarısı sözleşme hazırlanmasında hukuki destek verilmiştir. Belediyemizi ilgilendiren mevzuat hükümleri ilgili birimlere bildirilmiştir. Bir a det basın açıklaması metni hazırlanmıştır

5 Davalar ve Yazışmalar Davalar Son altı ayda yılında yaklaşık 1000 adet duruşma ve 30 adet keşfe iştirak edilmiştir. İcra işlemleri Müdürlüğümüzce 23 adet icra takibi açılıştır. Belediyemiz aleyhine de 34 adet icra takibi yapılmıştır. Yapılan Yazışmalar 1258 yazı Müdürlüğümüz kayıtlarına girmiştir. 639 adet yazı da Müdürlüğümüz tarafından yazılmış ve Giden Evrak defterine kaydedilmiştir. Davalar ve Yazışmalar Davalar Son altı ayda yılında yaklaşık 1000 adet duruşma ve 30 adet keşfe iştirak edilmiştir. İcra işlemleri Müdürlüğümüzce 23 adet icra takibi açılıştır. Belediyemiz aleyhine de 34 adet icra takibi yapılmıştır.

6 Derdest Davalar Davalar DAVALARADETORAN HUKUK DAVALARI438%39 İDARİ DAVALAR420%38 CEZA DAVALARI254%23 TOPLAM1112%100

7 Son altı ayda açılan davalar DAVA CİNSİADET HUKUK DAVALARI50 CEZA DAVALARI36 İDARİ DAVALAR52 TOPLAM138

8 Son altı ayda terkin olan davalar DAVALARADET HUKUK DAVALARI1 CEZA DAVALARI5 İDARİ DAVALAR15 TOPLAM21

9 Son altı ayda açılan h ukuk d avaları MAHKEMELERADET ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ31 SULH HUKUK MAHKEMELERİ5 İCRA HUKUK MAHKEMELERİ12 İŞ MAHKEMELERİ2 FİKRİ SINAİ HAKLAR MAH.- TOPLAM50

10 Son altı ayda c eza m ahkemelerinde açılan d avalar MAHKEMELERADET AĞIR CEZA MAHKEMELERİ ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ34 SULH CEZA MAHKEMELERİ1 ÇOCUK MAHKEMELERİ1 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI- TOPLAM36

11 GİDERLER Genel Giderler GİDER TÜRÜMİKTAR (TL) PERSONEL VE SGK GİDERLERİ 62.852,75 MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ116.433,45 DİĞER MAL VE HİZMET ALIMLARI 2.061,06 DİĞER GİDERLER TPOLAM181.347,30 Tazminat, Kamulaştırmasız El Atma Bedeli gibi ve bunların faizleri gibi giderler ilgili müdürlüklerince ; Mahkeme Harç ve Giderleri ile Avukatlık Ücretleri ise müdürlüğümüzce tahakkuk ettirilmektedir.

12 GİDERLER Mahkeme Harç Ve Giderleri HARCAMA CİNSİMİKTAR DAVA VE İCRA TAKİP GİDERİ(MAHSUP EDİLEN AVANS) 90.276,22 KARŞI TARAFA AİT VEKALET ÜCRETİ,MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ İLE DİĞER ÖDEMELER 26.157,23 TOPLAM 116.433.45

13 ÖNERİ VE TEDBİRLER Belediyemizin taraf olduğu tüm davalar önem taşımakla birlikte özellikle plan iptali davaları ile kamulaştırmasız el atma davaları sonuçları itibarı ile ilçemizin geleceği ve bütçeye getireceği yükler açısından ehemmiyet arz etmektedir. Bu nedenle planların hazırlanmasında gerekli olan usul kuralları ile şehircilik ilkelerine ve planlama kurallarına azami riayet edilmelidir. Kamulaştırmasız el atma davalarının sonuçları itibarı ile büyük risk faktörü olmaya devam etmektedir. Bu davaların bir kısmı gerçekten el atma niteliği taşımakta olup bu nedenle öncelikli olarak yapılacak olan hizmetin niteliği ve hacmi değerlendirilmeli, ilgili taşınmaz sahibi kurum, kuruluş ve kişilerle anlaşma yolu denenmeli, ancak çok zaruri olup başka da imkan yoksa getireceği mali yük de hesaplanarak bu yola başvurulmalıdır.

14 ÖNERİ VE TEDBİRLER Kamulaştırmasız el atma davalarının bir kısmı ise imar uygulamalarının yapılamadığı alanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu gibi alanlarda bulunan yol, park vb alanlar kamulaştırmasız el atma sayılmaktadır. Bu durumda belediyemizce İmar Kanununun 18’nci maddesine göre gerekli uygulamaların yapılması önem arzetmektedir. Ayrıca konu ile ilgili Kanun değişikliği teklifimiz Bayındırlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. Ama konu ile ilgili girişimlerin artırılması ve kamu oluşturulması da büyük önem arz etmektedir. İmar planları ve imar uygulamalarına ilişkin davalar bu konuda ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmelidir. Yani imar mahkemeleri kurulmalıdır. Uygulamada idari veya adli yargı mercilerinde bulunan hâkimler ihtisas gerektiren bu alanlara ilişkin olarak tamamı ile bilirkişilerin görüşlerine bağlı kalarak karar vermektedirler. Bilirkişilik müessesesi önemli olmakla birlikte bu konuda nihai kararı verecek olan hâkimlerin de ihtisas sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konu ile ilgili Kanun değişikliği teklinde bulunulmalı ve kamuoyu oluşturulmalıdır.

15 ÖNERİ VE TEDBİRLER İcracı müdürlüklerin görevlerine müteallik eden konularla ilgili olarak özellikle Borçlar Kanunu, T.C.K ve ihale mevzuatı hükümleri uyarınca üçüncü kişiler hakkında dava açılmasını, suç duyurusunda bulunulmasını ve başkaca işlemler gerektiren olay ve fiillerin neler olduğu ve bu fiillerle karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği konusunda gerekli bilgiye sahip olmalıdırlar. Bu konuda bu yıl 2009 yılı içerisinde bir eğitim çalışması Müdürlüğümüzce planlanmıştır. Ancak bu konuda ilgili mevzuat hükümlerinin bilinmesi ve gerekli uygulamaların yapılması için birimlerin ellerinden gelen çabayı göstermeleri gerekmektedir. Belediyemizin taraf veya müdahil olduğu davaların sadece Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün değil tüm Belediyenin davaları olduğu şuuru yerleşmelidir. Bu davalardaki başarı yüzdemizin artışı ilgili Müdürlüklerin konu ile ilgili bilgi, belgeleri zamanında Müdürlüğümüze ulaştırmalarına ve düşünce ve tecrübelerini de avukat arkadaşlarımızla paylaşmaları ile mümkündür.


"ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü 2009 Sunumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları