Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGİtİm FAKÜLTESİ Sakarya Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGİtİm FAKÜLTESİ Sakarya Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 EGİtİm FAKÜLTESİ Sakarya Üniversitesi
Öğretim Programlarının Güncellenmesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Yeterlikleri 07 Şubat 2008 Yrd.Doç.Dr. Özcan Erkan AKGÜN

2 Sunu Planı 1. Eğitim Fakültesi öğretim programları
2. Ulusal ve mesleki yeterlikler 3. BTÖ program yeterlikleri

3 Eğitim Fakültesi Öğretim Programları
Öğretmen Yetiştirme Programı Geliştirme Çalışmaları 1997 YÖK-Dünya Bankası 2006 YÖK-Üniversiteler Ortak akla dayalı geliştirme süreci Tüm EF’lerde öğretim programları aynı Derslerin dağılımı: Genel Kültür (Temel Bilimler) Alan bilgisi (Fen Bilgisi, Bilgisayar ve ÖT.) Meslek bilgisi (Eğitim Bilimleri)

4 SAUEF BTÖ Öğretmen Yeterlikleri
Amaç ve Hedefler Mesleki Yeterlikler Ulusal Yeterlikler BTÖ Program Yeterlikleri

5 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. BTÖ Lisans Programının Amacı ve Hedefleri: Mezun ve okumakta olan öğrencilerin görüşlerini belirten araştırmaların sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) mezunlarımızı yerleştirme politikası, MEB’de çalışan mezunlarımızın yaptıkları görevler, Özel sektörün mezunlarımızı işe alma durumu, Özel sektörün mezunlarımızdan beklentileri, Bölüm öğretim elemanlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak belirlenmiştir.

6 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. BTÖ Lisans Programının Amacı Bilgisayar ve bilgi teknolojileriyle ilgili bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak üzere ilköğretim gerektiğinde ortaöğretim düzeyinde çalışacak; bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve öğretim materyallerinin eğitimde kullanılması konusunda diğer öğretmenlere destek verecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu öğretmenlerin uzaktan eğitim, e-öğrenme, bilgisayar destekli eğitim vb. teknolojilerin eğitimde kullanılmasıyla ilgili tasarım ve süreçlerin gerçekleştirilmesinde özel sektörde de çalışabilecek nitelikte bireyler olması amaçlanmaktadır. BU SLAYT SUNUMDA GİZLİDİR, GEREKLİ OLURSA GÖSTERİLECEKTİR!

7 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. BTÖ Lisans Programının Hedefleri (I) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı: Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan, Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan, Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini eğitimin planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecinde, verimli ve etkili kullanan; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlayan ve hazırlayan, Öğretim teknolojilerini ve materyallerini, bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilen; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alan ve gerektiğinde çevresindekilere destek olan, BU SLAYT SUNUMDA GİZLİDİR, GEREKLİ OLURSA GÖSTERİLECEKTİR!

8 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. BTÖ Lisans Programının Hedefleri (II) Problem çözme becerisi gelişmiş, Eleştirel düşünebilen, Takım halinde çalışabilen, Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade eden, Bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan, Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği olan, Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi, Toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebileceği durumlarda topluma yarar sağlama açısından ilgili ve etkin öğretmeni yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir. BU SLAYT SUNUMDA GİZLİDİR, GEREKLİ OLURSA GÖSTERİLECEKTİR!

9 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından paydaşların görüşü alınarak ve Avrupa Yeterlikler Çerçevesi dikkate alınarak oluşturuldu. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için ayrı ayrı yapılmış yeterlik tanımlamalarından oluşmaktadır. Lisans düzeyindeki yeterlikler QF-EHEA: Birinci Kademe (First Cycle); EQF/LLL: Altıncı Seviye (Level 6)’ya karşılık gelmektedir. Ulusal yeterlikler çerçevesi alanı ve programı ne olursa olsun tüm mezunların karşılaması gereken ortak yeterlikleri göstermektedir.

10 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Mesleki Yeterliklerin Belirlenmesi Öğretmenlik mesleği yeterliklerinin belirlenme çalışmaları Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında 2002 yılında başlamıştır, ilk taslak 2004 yılında hazırlanmıştır. Yeterliklerin geliştirilmesinde ilgili bilimsel araştırmaların sonuçları, uluslar arası örnekler ve tüm paydaşların görüşleri dikkate alınmıştır. Çalışmalar sonucunda 6 ana yeterlik alanı, bu yeterliklere ilişkin 39 alt yeterlik ve 244 performans göstergesi belirlenmiştir.

11 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Mesleki Yeterlikler I A -Kişisel ve Meslekî Değerler - Meslekî Gelişim Öğretmen, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Öğrencilerinde geliştirmek istediği kişilik özelliklerini kendi davranışlarında gösterir. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır. Öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge v.b.) izleyerek bunlara uygun davranır.

12 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Mesleki Yeterlikler II B.Öğrenciyi Tanıma Öğretmen, öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, geldiği ailenin ve çevrenin sosyo - kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. C. Öğretme ve Öğrenme Süreci Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerini plânlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.

13 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Mesleki Yeterlikler III D.Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Öğretmen, öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir. Öğrencilerin kendilerini ve diğer öğrencileri değerlendirmelerini sağlar. Ölçme sonuçlarını daha iyi bir öğretim için kullanır; sonuçları öğrenci, veli, yöneticiler ve öğretmenlerle paylaşır. E. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Öğretmen, okulun bulunduğu çevrenin doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Aileleri ve toplumu eğitim sürecine ve okulun gelişimi ile ilgili çalışmalara katılmaları yönünde teşvik eder.

14 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Mesleki Yeterlikler IV F. Program ve İçerik Bilgisi Öğretmen, Türk Millî Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini bilir ve uygular.

15 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Mesleki Yeterlikler IV F. Program ve İçerik Bilgisi Öğretmen, Türk Millî Eğitim Sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini bilir ve uygular.

16 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Program Yeterlikleri (I) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Mezunu, Eğitim teknolojileri, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. Eğitim teknolojisi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.

17 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Program Yeterlikleri (II) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Mezunu, Eğitim teknolojileri ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara problemlerle ve çözüm yöntemleriyle ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder. Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Eğitim teknolojileri ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.

18 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Program Yeterlikleri (II) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Mezunu, Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ailelerinin ve çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar. Eğitim teknolojileri ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

19 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Program Yeterlikleri (II) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Mezunu, Bilgisayar ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). Öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da özel sektörde çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olma durumunda verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

20 BTÖ Prg. Yeterliklerinin Belirlenmesi
Amaç ve hedefler Ulusal yeterlikler Mesleki yeterlikler P.Y. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Program Yeterlikleri (II) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Mezunu, Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir. Toplumun değerleri ve çevreyi koruma konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir. Öğrencilerinin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir, öğrencilerin kendilerini ve diğer öğrencileri değerlendirmelerini sağlar. Değerlendirme sonuçlarını daha iyi bir öğretimin verilmesi için kullanır; sonuçları öğrenci, veli, yöneticiler ve öğretmenlerle paylaşır.

21 EGİtİm FAKÜLTESİ Sakarya Üniversitesi
Öğretim Programlarının Güncellenmesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Yeterlikleri 07 Şubat 2008 Yrd.Doç.Dr. Özcan Erkan AKGÜN

22 Teşekkür ederim. Öğretim Programlarının Güncellenmesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı Yeterlikleri 07 Şubat Yrd.Doç.Dr. Özcan Erkan AKGÜN


"EGİtİm FAKÜLTESİ Sakarya Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları