Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR
Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN

2 İŞLETME VE İŞLETMECİLİK
İşletme, üretim öğelerini planlı biçimde bir araya getirmek için, mal ve hizmet üreten ekonomik ve teknik kuruluştur. Nicklicsh işletmeyi, “sosyal bir kuruluş” olarak tanımlar. Mellerowicz ise işletmeyi, “planlı ve sürekli olarak işlemlerin düzenlendiği ve yüksek ekonomiklik ilkesine göre örgütlenmiş bir kuruluş” biçiminde ifade eder. Buna karşılık, Gutenberg işletmeyi, finansal dengenin sağlanarak, ekonomiklik ilkesine göre üretim öğelerinin birleşimi işlemi olarak açıklamaktadır.

3 İŞLETME VE İŞLETMECİLİK
Bu bilgiler ışığında, farklı tanımların ortak yanlarını alarak, işletmenin kapsamlı ve ihtiyacı daha iyi karşılayan bir tanımı yapılabilir. “İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak için, sınırlı üretim faktörlerinin sistemli ve uyumlu biçimde bir araya getirildiği, azami kâr elde etmek amacıyla üretim sürecinden geçirilerek iktisadi mal veya hizmete dönüştürüldüğü ve/veya pazarlandığı, bir katma değerin oluşturulduğu ekonomik, hukuki, teknik ve aynı zamanda sosyal bir birimdir” biçiminde tanımlanabilir.

4 İŞLETME VE İŞLETMECİLİK
Geçmişten günümüze, ihtiyaçlar ve kaynaklar arasında tam bir dengeyi sağlayarak, ihtiyaçların giderilmesi, ekonomi ile ilgilenenlerin temel amacı olmuştur. Bu amaç çerçevesinde özellikle fizyolojik ihtiyaçları gideren faaliyetlerin tümüne işletmecilik denilmektedir. İşletmecilik; işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, üretim faktörlerinin bir araya getirilerek mal ve hizmet üretiminin bir meslek olarak sürdürülmesidir. Söz konusu etkinlikleri yerine getiren şahıslara “işletmeci”, yaptıkları işe “işletmecilik” ve işin yapıldığı yere de “işletme” adı verilmektedir.

5 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimci veya müteşebbis, mal veya hizmet üretmek/pazarlamak üzere kâr/zarar riskini göze alarak, sahip olduğu sermayeyi yatırıma dönüştüren kişidir. Girişimci, bir mal veya hizmeti üretmek, pazarlamak için kendine ait ya da başka kişi veya kurumlardan sağladığı kaynaklarla, üretim faktörlerini bir araya getiren, bu faaliyeti yaparken ortaya çıkabilecek zararı da göze alan kişidir. Buna göre girişimcinin başlıca amaçları şunlardır:

6 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
İşletmenin stratejisini belirleme, Yönetim ve organizasyon politikalarını belirleme, Üretim faktörlerini temin ederek üretim faaliyetine geçme, Yeni mal ve hizmetler bulma, yeni üretim yöntemleri, dağıtım kanalları araştırma, Çevreyi takip etme; işletmenin karşısına çıkacak değişme ve gelişmelerin fırsat mı tehdit mi oluşturacağını tahmin etme, fırsatların değerlendirilmesi, tehditlerden zarar görülmemesi için gerekli tedbirleri alma, Teknolojideki değişme ve gelişmeleri üretim sürecine uygulayabilme, faaliyetlerinin daha ucuz ve kaliteli yapılabilmesi için ve sürekli bir çaba içinde bulunma, çeşitli riskleri karşılama

7 GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ VE TEMEL FONKSİYONLARI
Çağdaş bir girişimcinin yerine getirmesi gereken fonksiyonlar şöyle sıralanabilir: Yeni bir mal veya hizmetin ortaya konması, Yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, Yeni kaynaklara ulaşılması ve Yeni pazarların bulunması

8 GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ VE TEMEL FONKSİYONLARI
Yeni mal veya hizmet üretmek: Bilinen mal veya hizmetlerin nitelik ve kalitelerini yükseltmeleri gerekir. Bu fonksiyonu etkili bir biçimde yerine getirebilen girişimciler bu alandaki çabaları nedeniyle büyük kazanç sağlayabilirler. Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulayabilmek: İş adamları bazen yeni mal ve hizmetleri üretmek yerine, eskiden beri üretilmekte olan bir kısım mal ve hizmetlerin üretim yöntemlerini veya pazara sunuş biçimlerini değiştirmek suretiyle, büyük kâr sağlayabilirler. Örneğin, Amerikan otomobil endüstri kralı Henri Ford, o güne kadar tek tek yapılan otomobillerin üretiminde akan iş şeridi ve montaj hattını kullanıp, seri üretimi gerçekleştirmesi sonucu büyük kâr sağlamış ve otomobil endüstrisinde liderlik konumuna geçmiştir.

9 GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ VE TEMEL FONKSİYONLARI
Endüstride yeni organizasyonlar kurmak: Bununla girişimcilerin belirli bazı örgütlenmelere giderek, gerek örgütsel gerekse çevresel yapıyı değiştirmeleri ifade edilmektedir. Yeni pazarlara ulaşmak: Girişimciliğin bir diğer fonksiyonu ülke içinde ve dışında yeni pazarlar bularak mal ve hizmet satışlarını arttırmak şeklinde ifade edilebilir. Günümüzde pazar paylarını genişletmek için dolaylı bazı yollar bulunmuştur. Tüketicilerin satın alma güçlerini yükseltici çabalara girişmek, ekonomik kalkınmayı sağlamak ve gelir dağılımını daha dengeli hale getirmek için mevcut dengeleri kaldırmak bu yollardan sadece biridir.

10 GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ VE TEMEL FONKSİYONLARI
Ham maddelerin ve benzeri maddelerin sağlanabileceği yeni kaynaklar bulmak: Girişimciler ülke içinde veya dışında üretim koşullarını değiştirecek hammadde kaynakları bulup, denetimleri altında toplarlar. Bu çeşit kaynakları denetimi altına alan şirket veya girişimciler rakiplerine oranla daha büyük kârlar elde edebilmektedir.

11 TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
Girişim kavramı, para sahibi olmanın ötesinde, yeni ürün veya üretim tekniklerini bilme, geniş bir ufuk sahibi olma veya yeni ve değişen şartlara uyum sağlama kabiliyetine vurgu yapmaktadır. İşletmenin başarısını etkileyecek temel girişimci özellikleri şunlardır: Uzun süre yorulmadan çalışabilme, Zorluklara kolaylıkla karşı koyabilme, Davranış ve kararlarda azimli olma, Mali gücünü kuvvetlendirinceye kadar az kârla yetinme, İşin gerektirdiği teknik ve sosyal beceriye sahip olma.

12 TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
Literatürde başarılı bir girişimcinin kişilik özellikleri de tanımlanmıştır. Bunlardan bir kısmı aşağıda sıralanmıştır. Özgüven Kararlı olma İletişim becerileri Yeni fikirlere açık olma Vizyon sahibi olma İnisiyatif kullanabilme Güvenilirlik Olumlu düşünme Esneklik Risk alma

13 TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
Girişimci özelliklerine ilişkin uluslararası platformda farklı değerlendirmeler de yapılmıştır. Bunlar; 1. Sorumluluk İsteği: Girişimciler kurdukları işletmenin faaliyetlerinden dolayı kişisel sorumluluk hissederler. Kaynaklarını kendi kontrolleri altında tutarak kendi belirledikleri amaçlara ulaşmak için bu kaynakları kullanmayı tercih ederler. 2. Makul risk almayı tercih ederler: Girişimciler aşırı riskten ziyade hesaplanabilir risk alırlar. Makinelerde kumar oynayan kumarbazların aksine onlar sonucundan emin olunmayan bir işe girişirler. Girişimciler, kişisel seviyelerine ve algıladıkları riske göre bir proje veya yatırımla ilgilenirler. Bu amaç belki başkalarının algıladıkları düzeyden yüksek - hatta imkânsız- olabilir fakat girişimci bu durumu dikkate alır ve bu amacın makul ve ulaşılabilir olduğuna inanır.

14 TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
3. Başarmak için kendi kabiliyetine güveniler: Girişimciler tipik olarak kendi kabiliyetlerinin zenginliğine güvenirler. Başarı için şanslarının olduğuna inanırlar ve bu iyimserlik gerçeğe dayanır. Amerika’da yapılan bir araştırmada girişimcilerin üçte birinin başarı şanslarının % 100 olduğuna inandıklarını göstermiştir. Bu yüksek iyimserlik oranı aynı zamanda bir çok başarılı girişimcinin başarıya ulaşmadan önce en az birkaç kere başarısız olduklarını da açıklamaktadır. 4. Anında tepki almak isterler: Girişimciler işlerinin nasıl gittiğini anında bilmek isterler.

15 TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
5. Yüksek enerji düzeyi: Girişimciler ortalama kişiden daha enerjiktirler. Yeni bir iş kurmak için inanılmaz bir çaba harcanmasında en önemli faktör bu enerjidir. Uzun çalışma saatleri –haftada 60 ila 80 saat- ve zor çalışma şartları girişimciler için istisna değil kuraldır. 6. Geleceğe Yönelme: Girişimciler fırsatları belirleme yeteneğine sahiptirler. İleriye bakarlar ve dün ne yaptıkları ile değil yarın ne yapacakları ile daha fazla ilgilenirler. Yeni iş fırsatları konusunda sürekli uyanık olan girişimciler, başka insanların yaptığı aynı olayı gözlemlerler fakat farklı şeyler görürler.

16 TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
7. Organizasyon yeteneği: Sıfırdan bir işletmenin kurulması büyük bir yapboz yapmaya benzer. Girişimciler bir işi başarmak için uygun insanları ve uygun kaynakları bir araya getirmeyi bilirler. İnsanların ve işin etkin bir şekilde birleştirilmesi girişimcinin vizyonunu gerçeğe dönüştürür. 8. Başarmanın paradan daha değerli olması: Girişimciler hakkındaki yanlış düşüncelerden biri onların para kazanmak amacıyla bir iş kurduklarıdır. Aksine, başarma duygusu, girişimcilerin arkasındaki en önemli itici güçtür. Para sadece başarının ölçülmesinde kullanılan bir araçtır, başarının sembolüdür.

17 TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
Amerika’da Hayberg Consulting Group tarafından yapılan bir araştırmada girişimcilerin on özelliği paylaştıkları görülmüştür. Bu on özellik aşağıda verilmiştir. 1. Hedeflerine yoğunlaşmış, kendisini ve başkalarını bu hedeflere ulaşmak için zorlayan, 2. Bağımsızlık, serbestlik isteyen, bireysel, 3. İşletme içerisinde herkese tutarlı mesajlar gönderen; odaklanmış stratejiler izleyen; amaçlarından sapmayan, 4. Hızlı hareket eden, bazen tedbirsiz davranan, 5. Mesafesini koruyarak tarafsızlığı sağlayan, başkalarının kendi kendine yeterli olmasını düşünmesini isteyen, 6. Problemlere basit, pratik çözümler arayan; karmaşıklığı sevmeyen; gerekli ve önemli bilgileri arayan, gereksizleri eleyen,

18 TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
7. Risk almaya istekli, yeni veya hızlı büyüyen işletmesindeki belirsizliklerden memnun, 8. Açık fikirlere ve değerlere sahip; hızlı karar verebilen; kendisi ve başkaları hakkında yüksek beklentilere sahip, 9. Sonuçları ve başkalarını beklemeyen; dinlemeyi sevmeyen; “sadece yap” düşüncesinde olan, 10. Pozitif, mutlu sona alışkın; İyimserlik ve umut dağıtan; sürekli bardağın dolu tarafını gören (ve ona sahip olmak isteyen)kişilerdir

19 TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
Diğer özellikler ise: Yüksek sorumluluk ve bağlılık düzeyi: Bir işletmenin başarılı bir şekilde kurulması için girişimcinin tümüyle kendisini işletmeye vermesi gerekir. İşletme kurucuları sık sık balıklama işletmelerine dalarlar. Girişimcinin kendisini işine adaması işletmeyi tehdit eden hata ve engellerle başa çıkmasına yardımcı olur. Belirsizliğe tolerans gösterme: Girişimciler, faaliyette bulundukları ortamlardaki belirsizliğe ve sürekli ortaya çıkan değişikliklere karşı aşırı tolerans gösterirler. Belirsizlikle uğraşmak için bu yetenek gereklidir çünkü işletme kuranlar belirli olmayan kaynaklardan elde edilen yeni ve bazen çelişkili bilgileri kullanarak karar verirler.

20 TEMEL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
Esneklik: Gerçek girişimcilerin bir işareti de müşterilerinin ve işletmelerinin değişen taleplerine uyum kabiliyetleridir. Hızla değişen dünya ekonomisinde katı olmak başarısızlığa yol açar. Toplumda mutlaka zevkler ve tercihler değişir. Girişimciler işletmelerini bu değişikliklere cevap verebilecek duruma getirmeye istekli olmalıdırlar. Azimli olma: Zorluklar, engeller ve hezimetler girişimciyi yolundan döndürmemelidir. Bu engelleri aşma yeteneğine sahip olmalıdır.

21 GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ Girişimciliği, temelde fırsat girişimciliği ve yenilikçi girişimcilik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Fırsat girişimciliği, piyasada bir mal veya hizmetin bulunmaması veya az bulunması gibi mevcut durumların değerlendirilmesini ifade eder. Yenilikçi girişimcilik ise yeni bir fikir veya düşüncenin veya mevcutların farklılaştırılarak piyasaya sunulmasıdır. Bir diğer girişimcilik türü ise, rakiplerin izlenmesi anlamında takipçi girişimciliktir.

22 Fırsat Girişimciliği Fırsat girişimciliği temelde, pazardaki mevcut fırsatları görerek ya da potansiyel fırsatları sezinleyerek, mevcut olan bir mal veya hizmeti pazara sunmaktır. Bu fırsat, mevcut olan bir mal veya hizmetin pazara yeterince sunulamaması veya pazarda hiç olmaması, ya da mevcut işletmelerin istenen kalitede hizmeti pazara sunamamasından kaynaklanmaktadır.

23 Yenilikçi Girişimcilik
Yenilikçi girişimcilik, yeni bir fikir veya buluşu, ya da mevcut olan bir mal veya hizmetin dizayn, fiyat, kalite gibi yönlerden iyileştirilerek pazara sunulmasıdır. Kimi araştırmacılar, ikinci tür girişimciliğin asıl girişimcilik olduğu görüşündedirler. Ancak, her iki tür girişimcilik de toplumun gerek duyduğu mal ve hizmetleri karşılamayı amaçlar ve riskleri üstlenmeyi, irade gücünü ve cesareti gerektirir. Bu nedenle her iki girişimcilik arasında pek bir fark olduğu söylenemez. Bununla beraber gelecekteki girişimciliğin ağırlıklı olarak yaratıcı girişimcilik olacağı gerçeği de gözden uzak tutulmamalıdır.

24 Takipçi Girişimcilik Piyasadaki gelişmeleri izlemekle yetinen, bu gelişmelere göre davranan, yenilik yapan girişimcilerin yolundan gitmeyi içeren girişimcilik türüdür. Bu girişimcilik türünde girişimcilerin, yenilikçi girişimcileri izlemekle yetindikleri görülmektedir. Fakat girişimciliğin dinamik yapısı nedeniyle roller her an değişebilir. Başlangıçta dinamik bir hareket yeteneği kazanan yenilikçi bir girişimci zamanla takipçi bir girişimci haline gelebileceği gibi, zamanla takipçi bir girişimcinin yenilikçi bir girişimci durumuna gelmesi de mümkündür.


"GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları