Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA STRATEJİK PLANLAMA PRATİĞİ İl Planlama Uzmanlık Eğitimi 25 Kasım 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA STRATEJİK PLANLAMA PRATİĞİ İl Planlama Uzmanlık Eğitimi 25 Kasım 2014."— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA STRATEJİK PLANLAMA PRATİĞİ İl Planlama Uzmanlık Eğitimi 25 Kasım 2014 Ankara Coşkun KARAKOÇ İl Planlama Uzmanı

2 SUNUM PLANI  Kavramsal Olarak Stratejik Yönetim  Stratejik Planlama Sistematiği  İçişleri Bakanlığında Stratejik Planlama Pratiği İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı  Performans Programı ve İçişleri Bakanlığında Performans Pratiği Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama

3 KAVRAMSAL OLARAK STRATEJİK YÖNETİM

4 4 Stratejik Yönetim 1980 Özel Sektör Özel Sektör – Kamu Sektörü 2000’li yıllar Yoğun rekabet ortamında şirketlerin rakipleri ile yarışabilmeleri için ne yapmaları, ne tür stratejiler izlemeleri gerektiğini inceleyen bir araştırma alanı….

5 5 Stratejik Yönetim Stratejik yönetim bir «yönetim tekniği»dir.  Organizasyon  Amaç ve hedef belirleme  Faaliyetleri belirleme Amacı; organizasyonun gelecekteki performansının artırılması, kârlılık ve verimliliğinin yükseltilmesidir.

6 6 Organizasyonda amaçların gerçekleştirilmesi için;  stratejiler oluştur  bu stratejileri planla  planlanan stratejileri uygula  uygulama sonuçları gözden geçir ve denetle. Stratejik yönetimin bir aşamasıdır, önemli bir aracıdır. Stratejik Planlama Stratejik Yönetim = ?

7 7 «60 dakikam olsa, 55 dakikasını düşünmek, 5 dakikasını da aksiyon için kullanırdım.» Albert Einstein

8 8 «Yönetimin işi kontrol değil liderliktir.» W. Edwards Deming

9 9 Stratejik Yönetimin Özellikleri Geleneksel Yönetim TarzıModern/Stratejik Yönetim Tarzı Üst; emir vermek için vardır… Ast; sadece emirleri uygular, sorgulamaz, yorumlamaz… Çalışanlar statü farkı olmaksızın kurumun değerli bir parçasıdır. Kurum kültürü ön plandadır. Herkes sorumluluğunun ve kurum için ne anlam ifade ettiğinin farkındadır. Her çalışan yaptığı işin kurumsal düzeyde sağlayacağı çıktıyı bilmektedir. Kariyer ve liyakat ilkeleri egemendir. Dikey yükselme olanakları objektif kriterler karşılandığı ölçüde herkes için mevcuttur.

10 10 Stratejik Yönetimin Özellikleri yönetici, uzman ve danışmanların Stratejik yönetim sürecinde görev alacak yönetici, uzman ve danışmanların belirlenmesi önem taşımaktadır. Üst Yönetim: Karar Stratejistler: Uygulama ve İzleme

11 11 Stratejik Yönetimin Özellikleri Organizasyonun;  hem kendi durumunu, hem de organizasyon dışındaki çevrenin analizine imkân tanır,  diğer organizasyonlar karşısındaki durumunu tespit etmeye imkân sağlar,  fırsatlar ve tehditler/tehlikeler tespit edilmeye çalışılarak, daha başarılı olması için stratejiler oluşturulur. İç Yapı Analizi Çevre Analizi Benchmarking

12 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 12 Stratejik Yönetimin Özellikleri  Organizasyonun gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesine imkân sağlar.  “Stratejik düşünme”ye yardımcı olur. En doğru strateji ve taktikler belirlenmeye çalışılır ve bunlar uygulanır.  Ekip çalışmasına dayalı olarak organizasyonun hedeflere ulaşabileceğinin önemi üzerinde durur. Stratejilerin tespiti üst yönetimde geniş bir katılım ile yürütülür ve karar verme tekniklerinden şirket için en optimal olanı seçilir.

13 13 «Eğer ilk önce nerede olduğumuzu bilirsek, ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapacağımızı iyi değerlendirebiliriz.» Abraham Lincoln

14 14 «Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.» Peter F. Drucker

15 15 «Bilgilerimiz geçmişe ait, kararlarımız ise geleceğe yöneliktir.» Earl Wilson « Aksiyon olmadan vizyon sadece bir hayal, vizyon olmadan aksiyon ise sadece bir aktivitedir. Vizyon ve aksiyon dünyayı birlikte değiştirebilir.» Joel Barker « Planlarını anlamak için onları gözden geçir.» Sun Tzu

16 16 Stratejik Yönetim Süreci AŞAMA 3. Gözden Geçirme ve Denetim AŞAMA 1. Strateji Geliştir / Stratejik Plan AŞAMA 2. Uygulama

17 17 Stratejik Plan Planla Performans Programı Uygula Faaliyet Raporları Gözden Geçirme İÇ DENETİM SAYIŞTAY Dış Denetim SAYIŞTAY Dış Denetim KAMUOYU DENETİMİ KAMUOYU DENETİMİ Stratejik Yönetim Süreci TÜRKİYE PRATİĞİ

18 18 Stratejik Yönetimin Başarısı  Öğrenme, İnanç ve Kararlılık Lider ve üst yönetim  Yürütme Komitesi Uygulama Aşaması  Liderlik ve İzleme Üst Yönetim  Stratejistler Yetki ve sorumluluk devri  Ekip Çalışması  Vizyon/Misyon bildirimi  Katılımcı yaklaşım  SWOT Analizi  Benchmarking Organizasyona uyarla  Kaynaklar Zaman, bütçe ve personel desteği  Uygulanma Gelişmelerin takibi-müdahale  Ödül mekanizması

19 19 «Bir şeyin imkânsız olduğunu iddia eden yüz kişiden doksandokuzu o işi yapmaya isteksizdir.» William Feather

20 STRATEJİK PLANLAMA SİSTEMATİĞİ

21 STRATEJİK PLANLAMA SP Ön Hazırlık Geleceğe BakışDurum Analizi Maliyetlendirme 21

22 «Başarı hazırlığa bağlıdır ve hazırlık olmadan başarısızlıkların ortaya çıkması kesindir.» Konfüçyus «Hiçbir şey zor değildir. Yeter ki onu ufak parçalara bölmesini bilelim.» L. Y. Rauke 22 « Anlamlı ayrıntılara ödünsüz özen göster. Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı devriliyor.» Benjamin Franklin

23 STRATEJİK PLANLAMA Ön Hazırlık  Yapıların/Ekiplerin oluşturulması  Bir önceki plan döneminin değerlendirilmesi Durum Analizi  İç Yapı Analizi  Çevre Analizi  Paydaş Analizi  GZFT (SWOT) Analizi Geleceğe Bakış  Misyon-Vizyon-Temel Değerlerin Belirlenmesi  Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi  Strateji ve Göstergelerin Belirlenmesi Maliyetlendirme  Stratejilerden-Faaliyetlerden Hareketle Hedef Bazında Maliyetlendirme Yapılması 23

24 TEMEL KAVRAMLAR MİSYON Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. 24

25 TEMEL KAVRAMLAR VİZYON Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. 25

26 TEMEL KAVRAMLAR TEMEL DEĞERLER Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. 26

27 27 «Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur.» Attila

28 TEMEL KAVRAMLAR STRATEJİK AMAÇLAR Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. 28

29 TEMEL KAVRAMLAR HEDEFLER Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. 29 Hedef 1.1. Suç oranlarını azaltmak Hedef 1.2. Kolluk kuvvetleri arasında etkin bir koordinasyon mekanizması kurmak Amaç 1. İç güvenliği sağlamak

30 TEMEL KAVRAMLAR STRATEJİLER Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar-faaliyetler bütünüdür. 30

31 TEMEL KAVRAMLAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan ölçütlerdir. 31

32 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI

33 69 GÖSTERGE 82 19 5 STRATEJİ HEDEF STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 33 SAYILARLA SP STRATEJİK AMAÇ

34 34 PLAN METNİ  Bakan Mesajı  Üst Yönetici Sunuşu  Teşkilatımız  Misyonumuz  Vizyonumuz  Temel Değerlerimiz  GZFT Analizi  Stratejik Amaçlar, Hedefler, Stratejiler ve Göstergeler  Stratejik Amaç ve Hedeflerin Durum Analizi ve Üst Politika Metinleri İlişkisi  Hedef-Birim İlişkisi  Maliyetlendirme  İzleme ve Değerlendirme Sistemi  2010-2014 Stratejik Planının Değerlendirilmesi ve Çıkarılan Dersler  2015-2019 Stratejik Planının Hazırlık Süreci

35 35 PLAN METNİ

36 36 PLAN METNİ

37 37 PLAN METNİ

38 38 MİSYONUMUZ (2015-2019) İçişleri Bakanlığı; temel hak ve hürriyetleri esas alarak iç güvenlik, sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlama, etkili sınır yönetimi ve göç politikalarını oluşturma, kamu hizmetlerinin koordinasyonu ile etkin il ve ilçe yönetimini tesis etme, mahalli idarelerin hizmet standartlarını yükseltme, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini sunma ve sivil toplumu destekleme görevlerini insan odaklı olarak ifa eder.  Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder.  Kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. MİSYON

39 39 « Vizyon, görünmez şeyleri görme sanatıdır.» Jonathan Swift

40 40 VİZYONUMUZ (2015-2019) Gününden ve Geleceğinden Emin Türkiye.  Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır.  Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. VİZYON

41 41 TEMEL DEĞERLERİMİZ (2015-2019)  Hukukun üstünlüğü  Adalet ve merhamet  İnsan haklarına saygı  Şeffaflık  Hesap verilebilirlik  Etik değerlere bağlılık  Katılımcılık  Hızlı ve kaliteli hizmet  Özgürlük-Güvenlik dengesi TEMEL DEĞERLER  Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.

42 42 GZFT ANALİZİ

43 43 GZFT ANALİZİ NE İŞE YARADILAR ?????  Stratejik Planımızın «Geleceğe Bakış» Aşamasında Kılavuzumuz Oldular: Misyon-Vizyon-Temel Değerler Amaç ve Hedefler

44 44 AMAÇLARIMIZ Güvenlik Mülki İdare ve Yerel Yönetimler Sivil Toplum Bilgi Teknolojileri Hizmetlerde Hız ve Kalite SA1. İç güvenlik, göç ve sınır yönetimi hizmetlerinin insan hakları çerçevesinde etkinleştirilmesi ile güven ve huzur ortamını sağlamak SA2. Mülki ve Mahalli İdarelerin Sunduğu Hizmetlerde Hız ve Kaliteyi Artırmak SA3. Sivil toplum faaliyetlerini desteklemek SA4. Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerini etkin, verimli ve güvenli olarak kullanmak SA5. Bakanlık hizmetlerinde hız ve kaliteyi artırmak

45 45 STRATEJİK AMAÇ 1 İç güvenlik, göç ve sınır yönetimi hizmetlerinin insan hakları çerçevesinde etkinleştirilmesi ile güven ve huzur ortamını sağlamak Güvenlik 4 Hedef 15 Strateji 11 Gösterge

46 46 STRATEJİK AMAÇ 2 Mülki ve Mahalli İdarelerin Sunduğu Hizmetlerde Hız ve Kaliteyi Artırmak Mülki İdare ve Yerel Yönetimler 5 Hedef 21 Strateji 20 Gösterge

47 47 STRATEJİK AMAÇ 3 Sivil toplum faaliyetlerini desteklemek Sivil Toplum 2 Hedef 6 Strateji 5 Gösterge

48 48 STRATEJİK AMAÇ 4 Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerini etkin, verimli ve güvenli olarak kullanmak Bilgi Teknolojileri 2 Hedef 11 Strateji 9 Gösterge

49 49 STRATEJİK AMAÇ 5 Bakanlık hizmetlerinde hız ve kaliteyi artırmak Hizmetlerde Hız ve Kalite 6 Hedef 29 Strateji 24 Gösterge

50 50 Önceki slaytlarda sunumu yapılan Stratejik Amaç ve Hedefler; STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİN DURUM ANALİZİ VE ÜST POLİTİKA METİNLERİ İLİŞKİSİ  Durum Analizi sonuçları ile üst politika metinlerinde İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan politika hükümlerine uygun olarak ve onları destekler nitelikte belirlenmiştir.  Bu doğrultuda hazırlanan amaç ve hedeflerimiz, GZFT Analizi, Çevre Analizi ve Paydaş Analizlerinin sonuçlarından çıkan hususları azami ölçülerde karşılamış ve Planımızın üst politika metinleri ile ilişkisi güçlü bir şekilde kurulmuştur.

51 51 SA1. İç güvenlik, göç ve sınır yönetimi hizmetlerinin insan hakları çerçevesinde etkinleştirilmesi ile güven ve huzur ortamını sağlamak İçişleri Bakanlığı’nın “güvenlik ve asayişle ilgili olarak göç politikaları ve planlaması çalışmaları ile insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütme ve koordine etme” görev ve hizmetlerini sunma konularında yeni planda daha fazla odaklanmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. “Güvenlik” başlığı altında toplumsal düzenin korunması ve vatandaşlarımızın kanunlarla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerinin kullanımına yönelik olarak güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve bütün kesimler için daha güvenli bir iş ve yaşam ortamının oluşturulması temel amaç olarak yer almıştır. ╧ ∫

52 52 SA2. Mülki ve Mahalli İdarelerin Sunduğu Hizmetlerde Hız ve Kaliteyi Artırmak “Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, yaptırmak, istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek, politika üretmek; mahalli hizmetlerle ilgili standartları belirlemek; mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek; mahalli idarelerin denetimine ilişkin iş ve işlemleri etkin olarak yürütmek” görevlerini sunma konularında yeni planda daha fazla odaklanılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. “Mahalli idareler” başlığı altında mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaç; vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak ise temel hedef olarak yer almıştır. ╧ ∫

53 53 SA3. Sivil Toplum Faaliyetlerini Desteklemek “Derneklerin ve üst kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına destek olmak (Proje, Eğitim vb.), derneklerin ve üst kuruluşların denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ile yabancı derneklerin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de faaliyette bulunmasına ve denetimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek” görev ve hizmetlerini sunma konularında yeni planda daha fazla odaklanılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. “ Sivil toplum” başlığı altında “güçlü, çeşitli, çoğulcu, sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortamın oluşturularak sosyal ve ekonomik kalkınma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin daha etkin katılımının sağlanması” temel amaç olarak yer almıştır. ╧ ∫

54 54 SA4. Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerini etkin, verimli ve güvenli olarak kullanmak “ İçişleri Bakanlığının yeterli bilişim altyapısına ve güçlü bir bilişim teknolojileri politikasına sahip olduğu değerlendirilmiştir. Geniş hizmet yelpazesine sahip olan İçişleri Bakanlığının, geliştirmiş olduğu e-devlet proje sayısının fazla olduğu, yürütülen projeler içinde özellikle MERNİS ile Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) projelerinin Türkiye’de e-devlet uygulamalarının lokomotifi konumunda olduğu ifade edilmiştir. “Kamu hizmetlerinde e-devlet uygulamaları” başlığı altında “e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemlerinin tamamlanmasına yönelik bir politika benimsenmiştir ╧ ∫

55 55 SA5. Bakanlık hizmetlerinde hız ve kaliteyi artırmak “ Personele sosyal imkânlar (lojman, sosyal tesis, kamp, yemekhane, servis, kreş v.b) sunmak, insan kaynaklarına ilişkin iş ve işlemler ile personele yönelik eğitim hizmetlerini yürütmeye yönelik konulara 2015-2019 döneminde daha fazla odaklanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. “Kamuda İnsan Kaynakları” başlığı altında “kamu sektöründe…hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi” temel amaç olarak, “hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması…ise hedef olarak yer almıştır. ╧ ∫

56 56 İZLEME-DEĞERLENDİRME Stratejik Planın etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi maksadıyla aşağıda yer alan bir dizi araç kullanılacaktır.

57 57 SON SÖZ YERİNE…  Birim yöneticilerinin ve çalışanların tüm hizmet sunum süreçlerindeki kılavuzları-başucu kitapları olması,  Makro bakış açısına imkân tanıması  Kurumunu daha iyi tanıma ve sahiplenme duygusunu güçlendirmesi  Planlama, koordinasyon, izleme-değerlendirme ve sorgulama yeteneklerini geliştirmesi  Bütçe ödenek talepleri, yatırım projeleri ile AB proje teklifleri için önemli bir gerekçe  Performans Programına teklif edilen faaliyet ve göstergelerin kaynağı

58 Dinlediğiniz için Teşekkür ederim… STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (312) 422 40 00 – 5160 coskun.karakoc@icisleri.gov.tr Coşkun KARAKOÇ İl Planlama Uzmanı


"Strateji Geliştirme Başkanlığı STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA STRATEJİK PLANLAMA PRATİĞİ İl Planlama Uzmanlık Eğitimi 25 Kasım 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları