Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ"— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ

2 TEMEL KAVRAMLAR AMAÇLAR VİZYON VİZYONA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? MİSYON
STRATEJİ STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER

3 amaçlar Stratejik yönetim uygulamalarının başlangıç noktasıdır.
Kurumun neler yapmak istediklerini tanımlar Ulaşılmak istenen şeydir Amaçlar açık ve net olarak belirlenmelidir. ROTASI OLMAYAN GEMİYE HİÇBİR RÜZGARIN FAYDASI OLMAZ!!

4 amaç Kurumlar öncelikle ürettiği ürünü ya da sunduğu hizmeti baz alarak Pazar koşullarına bakarak, kuruluşun kapasite ve rekabet koşullarını dikkate alarak gerçekçi hedefler belirlemelidir. Hedeflerini net bir şekilde belirleyebilmeli ve gideceği yönü önceden planlamalıdır.

5 vizyon Geleceğe ilişkin bir duygudur.
Kişi ya da kurumların, gelecekteki geniş bir zaman dilimi içinde ulaşmak istedikleri hedeflerin zihinsel bir tasarımıdır. Kurumun bütünün gelecekteki tasarlanmış halidir. Organizasyonun ulaşmak istediği amaç ve hedefleri ifade eder. Örneğin, Google’ın vizyonu: “Dünyadaki tüm bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi kullanıcılar için ulaşılabilir kılmak.

6 Vizyona neden ihtiyaç duyulur?
Stratejik planlama ve stratejik yönetim uygulamalarının başlangıç noktası bir vizyon oluşturabilmektir. Vizyonumuz , hangi eylemleri yapacağımız konusunda yönlendirici olur, stratejilerin geliştirilmesine kılavuzluk eder. Vizyonlar, varılmak istenen noktalar ile ilgili olarak bir standart oluşturur.

7 MİSYON Kuruluşun var oluş sebebini açıklar.
Şirketin varoluş sebebi nedir? Şirketlerin varoluş sebepleri onların amaçlarını açıklar. Şirketin tercih ettiği davranış standardı nedir? Şirketin belirleyici özelliği nedir? Misyonlar kurumların varlıklarının ve faaliyetlerinin temel nedenidir. Bu kapsamda Google’ın misyonu: “Dünyadaki tüm bilgileri evrensel olarak erişilebilir ve kullanışlı hale getirerek internette en iyi araştırma motoru olmaktır.”

8 misyon Misyon uzun dönemli bir amaçtır.
İşletmenin sıkça değiştiremeyeceği ve bazen bir organizasyonun yaşamı boyunca bağlı kalacağı bir ifade ve görevdir. Misyon çalışanların hepsi ile ilgilidir. Üst yönetimden alt kademeye, yönetim kurulu başkanından işçiye herkesin sorumluluğu ve görevidir.

9 Buna göre, misyon bir işletmenin var olma nedenidir, vizyon ise işletmenin gelecekte arzu ettiği durumu ifade eder.

10 strateji Askeri uygulamalarda ilk kez görülmüştür.
Askeri anlamda savaş öncesi, savaşta karşı tarafında yapacağı hamleleri göz önüne alarak kendi hamlelerini planlamaktır. Kurumlar açısından gelecek belirsizdir ve bir çok rakibi vardır. Kurumlar ayakta kalabilmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için faaliyetlerini uygularken kullanacakları kaynakları belirten, atacakları adımlara ilişkin yön gösteren kararlardır.

11 strateji Strateji, işletmede uzun dönemli amaç ve hedefleri belirleme ve bu amaçlara ulaşmak için kaynakları tahsis etme (kaynak dağıtımı) becerisidir. Strateji, piyasadaki fırsat ve tehditleri dikkate alarak işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme ve bu yönde, işletmeye rekabet avantajı kazandıracak kararları alma ve uygulama sürecidir.

12 Stratejik amaçlara örnek olarak: Rakiplerden daha fazla pazar payına sahip olmak, Rakiplerden daha hızlı ürün geliştirmek , Rakiplerden farklı ürün üretmek, Rakiplere göre daha az maliyet ile faaliyette bulunmak, Pazarda teknoloji lideri olmak.

13 Stratejilerin başarılı olarak uygulanabilmesi için,,
Üst yönetim tarafından belirlenen stratejiler kurumdaki tüm çalışanlara duyurulmalı. Kurumdaki tüm birimler belirlenen stratejiler ile uyumlu hale getirilmeli. Bütün birimlerin alacağı kararlar belirlenen stratejilere uygun olmalı. Oluşturulacak stratejiler uzun dönemli hedefleri kapsamalı ve stratejilere pararlel taktikler belirlenmeli

14 Stratejik yönetim Bir işletmenin gelecekteki yönetiminin belirlenmesi ve kurumun uzun ve kısa dönem amaçlarını gerçekleştirmek için kararların uygulanması. Stratejik yönetim, strateji geliştirme, uygulama ve sonuçları değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetlerdir. Nereye varmak istiyoruz? Neredeyiz? Hangi ürünleri üreteceğiz? Hangi faaliyetleri yürüteceğiz? Nasıl ilerliyoruz? İşletme rekabet edebilecek düzeyde mi? Stratejimiz işletmeyi etkili bir biçimde korur mu?

15 Stratejik yönetim süreci
Durum analizi ( Swot Analizi) İşletme vizyon ve misyonunun belirlenmesi, Strateji oluşturma, Strateji seçimi ve Strateji geliştirme Strateji uygulama Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi.

16 Cutlip,Center ve Broom’un 4 Basamaklı Modeli
Kurumların halkla ilişkiler kampanyaları incelendiğinde Cutlip,Center ve Broom’un 4 Basamaklı Modeli’nin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 1. Durum Saptama- Araştırma 2. Planlama 3. Aksiyon ve İletişim – Uygulama 4. Ölçme ve Değerlendirme

17 Smith’in 4 Aşamalı Süreci (4 Aşamalı 9 Basamaklı)
BİRİNCİ AŞAMA: BİÇİMLENDİRİCİ ARAŞTIRMA -Durum Analizi -İşletmenin Analizi - Hedef Kitlenin Analizi İKİNCİ AŞAMA: STRATEJİ - Amaçların Tanımlanması - Tepki ve Eylem Stratejilerinin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi - Etkin İletişim Kurmak

18 ÜÇÜNCÜ AŞAMA: TAKTİKLER
- İletişim Taktiklerinin Seçimi - Stratejik Planın Uygulanması DÖRDÜNCÜ AŞAMA: - Stratejik Planın Değerlendirilmesi

19 Halkla ilişkilerde stratejik analiz…
1. DURUM ANALİZİ: İç ve Dış Çevreye İlişkin Özellik ve Koşullar A. İÇ ÇEVRE ANALİZİ: Tehditler ve fırsatlar değerlendirilir. Kurumun yapısı, İnsan kaynakları yapısının analizi (personelin nitelik ve niceliği), Finansal durum analizi (sahip olunan kaynaklar ve masraflar arasındaki denge), Pazarlama faktörleri analizi (pazarın durumu, rakipler ve kurumun yeri).

20 B. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: Çevresel koşullar incelenir ve buna uygun stratejiler geliştirilir. Tehditler ve fırsatlar değerlendirilir. Ekonomik çevre Teknolojik çevre Politik ve yasal çevre Sosyo-kültürel çevre

21 Swot analizi SWOT analizi, işletmenin iç ve dış çevresinin analiz edilmesi ile dış çevredeki fırsat ve tehditlerin ortaya konulması ve işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak gelecekte uygulanacak stratejik alternatiflerin belirlenmesidir.

22 STRATEJİ OLUŞTURMA Durum analizi sonucunda elde edilen bilgilere dayalı olarak kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yönde uzun vadeli stratejiler oluşturulur. Swot analizi sonucunda elde edilen bilgilere bağlı olarak kurum, zayıflıklarını nasıl üstünlüklere dönüştürebileceğini ya da tehditleri nasıl fırsatlara çevirebileceğini tasarlar. Stratejik planlar oluşturulur.

23

24

25 Stratejilerin uygulanması
Bir önceki aşamada belirlenen planlar uygulamaya konur. Planlara dayalı olarak yönetici tarafından kimin hangi işi yapacağı, hangi sorumluluklara sahip olacağı belirlenir. Bunlar emir ve talimatlarla çalışanlara iletilir. Çalışanların katılımı sağlanarak uyumlu bir çalışma yaklaşımı belirlenir.

26 Stratejilerin değerlendirilmesi
hedefler ile stratejilerin uygulanması sonucunda ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırılır. Hedeflere ne ölçüde yaklaşılmış? Uygulamada ne gibi öngörülemeyen hatalar olmuş? Başarı oranı nedir? Hatalar nasıl düzeltilebilir? Sorularına yanıt aranır.

27 Halkla ilişkilerde Stratejik planlama süreci…
Durum analizi Sorun tespiti Hedef kitlenin tespiti Her hedef kitle için ne amaçlandığının tespiti İletişim stratejisi Mesaj stratejisi Medya stratejisi Etkinlik stratejisi Uygulama planları Uygulama şeması (Görevler/ Görevliler) Uygulama takvimi Bütçe Uygulama Ölçme ve değerlendirme

28 Amaç ve Hedeflerin Tespit Edilmesi
Etkin bir strateji için amaç ve hedeflerin doğru tespit edilmesi gerekir. Amaç, gelecekte ulaşmayı düşündüğümüz durumdur. Amaçlar 3 kategoride incelenebilir: 1. İTİBARA YÖNELİK AMAÇLAR: İtibar elde etme, koruma vb. 2. İLİŞKİLENDİRMEYE YÖNELİK AMAÇLAR:Kurumun kendini nerede gördüğü, kamuoyunun gözünde nerede olduğu ve nerede görmek istediği vb. 3. GÖREVLERE YÖNELİK AMAÇLAR: Tanımlanan hedeflere nasıl ulaşılacak? Kim, ne yapacak? - Farkındalık oluşturmaya yönelik hedefler, - Kabule yönelik hedefler, - Harekete yönelik hedefler..

29 DURUM ANALİZİ Mevcut durumun ortaya konulması, sorunu ifade etme
Sorun nedir? Ne zamandan beri vardır? Sorundan kimler sorumludur ve kimleri etkilemektedir?sorularına yanıt aranır. Sorun net bir şekilde belirlenmelidir ki halkla ilişkiler bu sorunu çözmeye yönelik yöntem ve teknikler geliştirsin. Amaçları ve hedefleri doğru biçimde saptayabilmek için sorunun doğru ve açık biçimde ortaya konulması gerekir.

30 Durum analizi Durum analizi, içinde bulunulan durumun değerlendirilmesidir. Bunun için yapılan durum analizinde şunlar ele alınır: Güçlü Yanlar: Algılanan olumlu özelliklerimiz, rakiplere göre avantajlarımız. Zayıf Yanlar: Zaaf noktaları ve geliştirilmesi gereken taraflarımız. Fırsatlar: Teknolojik gelişmeler, yenilikler, piyasadaki açılımlar, rakiplerin zayıf konumları. Tehditler: Piyasadaki olumsuzluklar, ekonomik krizler, rakiplerin atakları

31 Hedef belirleme Halkla ilişkiler sorunu belirledikten sonra sorunu çözmeye yönelik hedefler belirler. Belirlenecek hedefler, uygulanacak etkinlikler ve iletişim stratejilerinin amaçlarını belirmektedir. Hedeflerin başarılı olabilmesi için hedeflerin ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir olması gerekmektedir. Erişilebilir hedefler koymak gerekir. Ulaşılması mümkün olmayan hedefler konulmamalıdır.

32 Hedefler: Hedef, tanınma oranını artırmak, ilişkileri geliştirmek, kuruma/ markaya/ ürüne tercih yaratmak, imaj değiştirmek, yeni kimlikler oluşturmak, güvenilirliği artırmak, tüketicileri, ilgilileri, halkı eğitmek, sempati yaratmak, bir konuya dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak gibi amaçların gerçekleşmesi olabilir.

33 Hedef kitle Müşteriler Tüketiciler Paydaşlar Çalışanlar Akademik çevre
Basın Yerel yöneticiler

34 Hedef kitle.. Hedef kitlenin düşüncelerinin, eğilimlerinin, tutumlarının,isteklerinin, yaşam tarzlarının iyi bilinmesi gerekir. Çünkü iletişim stratejisi ve medya stratejisi belirlenirken hedef kitlenin özellikleri göz önünde bulundurulur.

35 İletişim stratejileri
Belirlenen hedeflere ulaşmak için iletilecek mesajların ve bu mesajları iletecek araçların belirlenmesi aşamasıdır. İletilecek mesaj hedef kitlenin özelliklerine uygun olacak biçimde hazırlanmalıdır. Önemli olan nokta hedef kitlenin bu mesajı algılayıp algılayamacağıdır. İletişim araçları ise belirlenen mesaja göre tespit edilmelidir. Basın bülteni, basın toplantısı, basılı yayınlar, elektronik araçlar..billboardlar, afişler..

36 etkinlikler Fuarlar Kültür ve sanat etkinlikleri
Yıldönümleri, kutlamalar Yarışmalar Sponsorluklar Eğitimler vss İki kişilik bir toplantı da etkinik olabilir. Yeter ki sizin amacınıza hedefinize uygun olsun. Kamuoyunu stratejilerinize uygun şekilde bilgilendirmek..mesaj vermek..Her etkinliğin vereceği mesaj farklı olabilir.

37 Hedef Kitle Seçimi ve Analizi:
Klasik halkla ilişkiler çalışmalarında 6 hedef kitle grubu varsayılır… Çalışanlar, Mal ve hizmet sağlayıcılar (tedarikçiler), Yatırımcılar, Dağıtıcılar, Tüketici ve kullanıcılar, Kanaat önderleri ve medyalar.

38 Halkla İlişkiler Stratejilerinin Belirlenmesi
1. Proaktif Halkla İlişkiler Stratejileri 2. Reaktif Halkla İlişkiler Stratejileri

39 Proaktif halkla ilişkiler
Bir işletmenin pazarlama amaçları tarafından yönetilmektedir. Defansif olmaktan çok ofansif eğilimlidir. Ve problem çözmekten öte fırsat kollayıcıdır. İşletmenin ürün ve hizmetini tanıtmak, ek bir görüntü, haber değeri, meşruiyet ve güvenilirlik kazandırmak için diğer pazarlama iletişimi araçlarıyla bütünleşik bir şekilde kullanılır. Pro-aktif halkla ilişkilerin en önemli rolü ürün tanıtımları (lansmanı) ve var olan ürün yelpazesinde meydana gelen değişikliklerinde oynamaktadır. Pro-aktif halkla ilişkiler diğer pazarlama iletişimi unsurlarını bütünleştirerek ürün / hizmet lansmanına bir haber özelliği ve değeri katmaktadır. Genel olarak pazarlama ile iletişimin birlikteliğini içermektedir.

40 Reaktif halkla ilişkiler
Reaktif halkla ilişkilerde ise, pazarda meydana gelen değişiklikler, tüketici davranışlarındaki değişiklikler, hükümet politikası ya da rekabet koşullarındaki değişiklik gibi durumlarda harekete geçilir. Bunlar genellikle olumsuz değişikliklerdir ve kurumun zedelenen itibarını kazanmak gibi amaçlar sözkonusudur. Kurumlarda, krizlerin ve sorunların ele alınması durumlarında reaktif halkla ilişkiler devreye girmektedir.

41 Medya ve Taktiklerin Seçimi
Medya amaçları belirlenir, Medyalar arasından en uygun olanlar seçilir. Hedef kitleye en etkin şekilde ulaşmamızı sağlayacak araçları seçmeliyiz. Okunma, dinlenme ve izlenme oranlar…

42 Zaman Planlaması Hedef kitlenin yaşam pratikleri ve medya izleme alışkanlıkları doğrultusunda planlama yapılır.

43 Bütçeleme. Kaynakların nasıl dağıtılacağı ve hangi aşamada ne kadar maliyet getireceği tespit edilir.

44 Uygulama planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar…
• Hiç bir kuruluş rastgele harcama yapamaz. • Gerçekçi bir “bütçe” olmadan hiç bir kuruluş başarılı olamaz. • Diğer ticari faaliyetlerde olduğu gibi, halkla ilişkiler çalışmaları da sağlam bir bütçeleme gerektirir.


"HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları