Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMİNO ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Kader KÖSE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMİNO ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Kader KÖSE."— Sunum transkripti:

1 AMİNO ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Kader KÖSE

2 KİRAL - AKİRAL El, ayak vb objeler, eşit yapıda olmalarına rağmen, AYNI değildir! Üst üste çakışmazlar Birbirinin ayna hayali görünümündedirler Kiral:Kendisinin ayna hayali ile üst üste ÇAKIŞMAYAN bileşikler Akiral:Kendisinin ayna hayali ile üst üste ÇAKIŞAN bileşikler

3 Birbirinden farklı 4 atom, atom grubu veya fonksiyonel grup bağlı karbon atomu Kiral karbon içeren organik bileşiğin ayna hayali kendisi ile üst üste ÇAKIŞMAZ KİRAL - KARBON Kiral Karbon Atomu (kiralite merkezi) Asimetrik karbon atomu (C  )

4 STEREOİZOMER Kimyasal bağlar formül Aynı Stereoizomer Atomların boşluktaki düzenlenişi Farklı Asimetrik karbon atomu (C  )’nun varlığı, o organik bileşiğin stereoizomerler inin oluşmasını sağlar

5 Birbirinin ayna hayali görünümünde olan izomer çifti (Stereoizomerlerin alt grubu) ENANTİOMER ENANTİOMER = ANTİMER OPTİK İZOMER

6 STEOİZOMERLER İzomer sayısı = 2 n (n: C  sayısı) ( C  etrafındaki 4 farklı grup, boşlukta iki farklı şekilde düzenlenebilir ) n =1  2 izomer

7 Asimetrik karbon atomu(C  ) Kiral Kiralite merkezi Stereomerkez  -Amino Asitlerin Stereokimyası Tetrahedral düzenleme (3 boyutlu yapı) COOH CC R H H3N+H3N+  -KARBON ( C  )

8 Kiral karbon atom  -Karbon atomu taşıyan tüm AA lerde (Glisin dışında), en az bir tane C* vardır Glisin  Kiral değil Yan zincir: H atomu Protein yapısındaki 19 standart AA  KİRAL 

9 ENANTİOMER ÇİFTİ Örnek: ALANİN H3N+– C – HH3N+– C – H COO - CH 3 H – C – + NH 3 COO - CH 3 AYNA C  = 1  İzomer sayısı = 2

10 Stereoizomerlerin Adlandırılması : GLİSERALDEHİT( Referans birleşik ) ( C  içeren en küçük yapılı monosakkarid) D ve L Asimetrik karbon etrafındaki 4 Grubun konformasyonunu gösterir C  etrafındaki absolu konformasyon, gliseraldehit ile ilişkilendirilir L- Gliseraldehit D- Gliseraldehit

11 OH - C  - H CHO CH 2 OH L - Alanin D -Alanin H 3 N + - C  - H COO - CH 3 H – C  – + NH 3 COO - CH 3 L - Gliseraldehit H - C  - OH COO - CH 2 OH D - Gliseraldehit Stereoizomerlerin Adlandırılması

12 n =2  4 stereoizomer (C  etrafındaki 4 farklı grup, boşlukta 4 farklı şekilde düzenlenebilir) STEREOİZOMERLER 2 izomer  enantiomer 2 izomer  diastereomer enantiomer diastereomer ( birbirinin ayna hayali görünümünde olmayıp, farklı kimyasal özelliklere sahip izomerler)

13 Treonin İzolösin Sistin 4 - OH - Prolin 5 - OH - Lizin n=2 C  içeren AAler 4 stereoizomer

14 Örnek: TREONİN AYNA H – C  – + NH 3 COO - H – C – OH CH 3 D - allo - Treonin 4 H3N+– C- HH3N+– C- H COO - OH – C - H CH 3 L – allo - Treonin 3 H3N+– C- HH3N+– C- H COO - H – C - OH CH 3 L -Treonin 1 H – C  - + NH 3 COO - OH – C – H CH 3 D -Treonin 2

15 D ve L - İZOMERLER Kiral karbon içeren tüm biyomoleküller, doğal olarak sadece bir stereomerik formda bulunurlar: D veya L Doğal amino asitlerin büyük bir kısmı,  -karbon atomu etrafında aynı düzenlemeye sahiptir Standart AAler (protein yapısı) L - konfigürasyon }

16 D – konfigürasyon Doğal D-amino asitler: Protein yapısında bulunmazlar Bazı peptid yapılarında bulunurlar - antibiyotikler - bakteri hücre duvarı Sentetik AAler D – konfigürasyon }

17 Enantiomer Çiftinin Fiziksel Özellikleri Erime noktası Kaynama noktası Dansite, vb AYNI Optik aktiviteFARKLI

18 Optik Aktivite: Polarize ışık düzleminin sağa veya sola yönlendirilmesi (+) Dekstrorotatuvar - Sağ – saat yönü (-) Levorotatuvar-Sol-saat yönünün tersi

19 Antimer çiftini oluşturan D ve L izomerler polarize ışık düzlemini, birbirine eşit fakat zıt yönde çevirirler Optik Aktivite D ve L: Optik aktivitenin yönünü göstermez Enantiomerler: Optikçe aktif

20 Optik Aktivite RASEMİK KARIŞIMLAR: optikçe aktif değil Kimyasal sentezle oluşan kiral bileşikler ( eşit miktarda D ve L izomer karışımı ) ( Örnek: DL – Alanin ) C  içermeyen bileşikler:Optikçe aktif değil

21 Amino Asitlerin İyonizasyonu İyonize AAler, ortam pH’sına göre Asidik Bazik Nötral özellik kazanırlar Amino Asitler, sulu çözeltilerinde iyonize olurlar

22 Nötral: monoamino-monokarboksilik AAler - Noniyonize yan zincir - Polar yan zincir Asidik: monoamino-dikarboksilik AAler Bazik: diamino-monokarboksilik AAler Amino Asitlerin İyonizasyon davranışlarına göre sınıflandırılması Amino Asitlerin İyonizasyon davranışlarına göre sınıflandırılması

23 Nötral sulu ortamlarda COOH H 2 N – C – H R COO - H 3 N + – C – H R Zwitteriyon form (dipolar iyon) Net yük: 0 Non- iyonik form (önemsiz) Net yük: 0 Monoamino-monokarboksilik AAler intramoleküler asit-baz reak.u

24 H 3 N + – C – H COOH R Dipolar Amino asit (zwitteriyon) Asidik ortamda + H + Dipolar AA, asidik ortamda BAZ gibi davranır (proton alır: akseptör) H 3 N + – C – H COO - R dipolar iyon net yük: 0 diprotik iyon net yük: +1

25 H 2 N – C – H COO - R Dipolar Amino asit (zwitteriyon) Bazik ortamda Dipolar AA, bazik ortamda ASİT gibi davranır (proton verir: donör) + OH - H 3 N + – C – H COO - R dipolar iyon net yük: 0 anyonik iyon net yük: -1 + H 2 O

26 Hem asit hem baz gibi davranabilen bileşikler Amfoterik } } Amfolit Amfoterik elektrolitAmfolit } Hem pozitif hem negatif yük taşıyan amino asitler Zwitteriyon Dipolar AA Amfolit } Asit ortamda BAZ Bazik ortamda ASİT Dipolar AA } Amfolit } Protonlanmış Amfoterik amino asitler Diprotik asit (Hem amin hem karboksil grubu protonlu)

27 Diprotik Amino Asitlerin İyonizasyonu H 3 N + – C – H COO - R H 2 N – C – H COO - R OH - H2OH2O H + OH - H2OH2O H + Diprotik AAler amin ve karboksil grubu protonlu amino asitler dipolar iyon net yük: 0 anyonik iyon net yük: -1 H 3 N + – C – H COOH R diprotik iyon net yük: + 1

28 Amin ve karboksil grubu protonlanmış diprotik AAler ortama 2 proton verirler Diprotik Amino Asitlerin İyonizasyonu Dipolar / Zwitteriyon yarı yarıya protonlu Tamamen protonlu Diprotik / katyonik Tamamen protonsuz Anyonik

29 Zwitteriyon form (Dipolar iyon) konsantrasyonkonsantrasyon Diprotik form Anyonik form Diprotik Amino Asitlerin İyonizasyonu Ortam pH’sına bağımlı Diprotik Amino Asitlerin İyonizasyonu Ortam pH’sına bağımlı

30 Amino Asitlerin İyonizasyonu Amino Asitler Zayıf poliprotik asitlerdir Her biri dissosiye olabilen protonlar içerir Protonların dissosiyasyon derecesi ortamın pH’sına bağlıdır

31 pH = -log[H + ] = log(1/[H + ]) pK = - logK pK: İyonizasyon için denge sabiti (Proton verme eğiliminin ölçüsü) İyonizasyonun pH ve pK ile İlişkisi Zayıf bir asit : HA  H + + A - K = [H + ][A - ]/[HA] K: dissosiyasyon sabiti (Asitin iyonize olma eğilimi)

32 İyonizasyonun pH ve pK ile İlişkisi Bir asit grubunun pK’sı: Protonlu ve protonsuz türlerin eşit konsantrasyonda olduğu pH değeri Zayıf bir asit : HA  H + + A - pK = pH + log ([HA]/[A - ]) Asit % 50 iyonize olduğunda, [HA] = [A - ] pK = pH

33 Asitin iyonize olma eğilimi pK: Asitin iyonize olma eğilimi K: 10 kat arttığında K: 10 kat azaldığında pK - 1 pK + 1 K = [H + ][A - ]/[HA] pK = - logK pH = pK + log ([A - ] / [HA])

34 Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Titrasyon: Protonların dereceli olarak ortama ilave edilmesi veya ortamdan uzaklaştırılması Eşdeğer gram asit = Eşdeğer gram baz

35 Nötral (monoamino-monokarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Nötral (monoamino-monokarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri OH - ekivalant pH Yatay bölgeler: Amino asitten protonların yarı yarıya uzaklaştırıldığı pH aralığı Titre edilebilen 2 grup olduğundan titrasyon eğrisinde 2 dissosiyasyon sabitine karşılık gelen 2 yatay bölge vardır pK 1 :  - COOH grubu pK 2 :  - + NH 3 grubu

36 Nötral (monoamino-monokarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Nötral (monoamino-monokarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Titre edilebilen gruplar  - Amino ( + NH 3 )  - Karboksil ( COOH) Örnek: Glisin (Gly)

37 Glisin -Titrasyon Eğrisi H 3 N + – C – H COOH H diprotik form pH: 1.0 net yük: + 1 A H 3 N + – C – H COO - H dipolar iyon pH: 5.97 net yük: 0 C OH - H 2 O pK 1 :2.34 B OH - H 2 O pK 2 :9.6 D COO - H 2 N – C – H H anyonik iyon pH: 12.0 n et yük: -1 E

38 0.1 M Glisinin 0.1 M NaOH ile Titrasyon Eğrisi pH OH - ekivalant B C D A E [ H 3 N + –CH 2 – COOH] = [H 3 N + –CH 2 – COO - ] [H 3 N + –CH 2 –COO - ] = [H 2 N–CH 2 –COO - ]

39 Titrasyon eğrisinden elde edilen bilgiler İyonize grupların pK değerleri kantitatif olarak elde edilir Glisin için: pK 1 (  - COOH)  2.34 pK 2 (  - NH 3 )  9.60

40 Monoamino-monokarboksilik (noniyonize R grubu içeren) tüm  - amino asitler için Sınır Ortalama pK 1 (  - COOH) : 1.8 - 2.4 2.0 pK 2 (  - NH 3 ) : 8.8 - 11.0 10.0

41 Tamponlama Ortamdaki [ H + ]’nın sabit tutulması AAlerin tampon özelliğine sahip olduğu pH değerlerini (pH aralığı) gösterir Tamponlama kapasitesi pH= (pK  1 )

42 Glisin için tamponlama pK değerlerinin civarı pH = ( 2.34  1 ) 1.34 –3.34 pH = (9.60  1 ) 8.6 – 10.6 Glisin vb nötral AAler İntraselüler sıvı/kan gibi fizyolojik ortamlar ( pH  7.0)’ da TAMPONLAMA YAPAMAZLAR !!!

43 AAlerin izoelektrik nokta(pI)’sını gösterir İzoelektrik nokta (pI): Amino asitin üzerindeki pozitif yükün negatif yüke eşit olduğu ( net yük: 0) pH değeri

44 Monoamino-monokarboksilik (noniyonize R grubu içeren) tüm amino asitlerde : pI=(pK 1 + pK 2 ) / 2 Glisin için pI = (2.34 + 9.60) / 2 = 5.97 pH 5.97’de Glisin (dipolar form): yüksüz

45 AAlerin elektrik yükleri ile ortam pH’sı arasındaki ilişkiyi gösterir pH  pI Net yük daima pozitif ( katyonik form) pH  pI Net yük daima negatif ( anyonik form) -0.5 0 +0.5 +1 Net Yük 12.0 pK 2 pI pK 1 1.0 pH

46 Elektrik alanı içinde bulunan çözünmüş AA ler net yüklerine göre hareket ederler Elektroforez Amino asitler pH = pI olan ortamda en az çözünür - 0 + Net Yük Anot ( + elektrot )’a doğru Orijin de kalır (sürüklenmez) Katod ( - elektrot )’a doğru Elektroforetik hareket pH  pI pI pH  pI pH

47 Daha komplekstir 3 Farklı iyonizasyon basamağına karşılık gelen 3 bölge vardır 3 farklı pK değerleri vardır pH’a bağımlı 4 farklı iyonize formları vardır İyonize Yan Zincir Taşıyan AAlerin Titrasyon Eğrileri

48 Asidik (monoamino - dikarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Asidik (monoamino - dikarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri pK 1 :  - COOH grubu pK 2 :  - + NH 3 grubu pK R : R - COOH grubu Titre edilebilen 3 grup olduğundan titrasyon eğrisinde 3 dissosiyasyon sabitine karşılık gelen 3 yatay bölge vardır Yatay bölgeler: Amino asitten protonların yarı yarıya uzaklaştırıldığı pH aralığı

49 Asidik ( monoamino - dikarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Asidik ( monoamino - dikarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Titre edilebilen gruplar  - Amino ( + NH 3 )  - Karboksil (COOH ) Yan zincir (COOH ) Örnek: Glutamat (Glu)

50 Glutamat -Titrasyon Eğrisi H 3 N + –C – H COOH R-COOH katyonik form pH: 1.0 net yük: + 1 A H 3 N + –C – H COO - R-COOH dipolar iyon pH: 3.22 net yük: 0 C D pK R : 4.25 H 3 N + –C – H COO - R-COO - anyonik iyon pH: 6 - 8 n et yük: -1 E H 2 O OH - pK 2 :9.67 F H 2 N –C – H COO - R-COO - anyonik iyon pH: 12.0 n et yük: -2 G OH - H 2 O pK 1 :2.19 B

51 OH - ekivalent G A B C D F pK 2 = 9.67 pK 1 :2.19 pK R : 4.25 E pH 0.1 M NaOH ile 0.1 M Glutamatın Titrasyonu [H 3 N + –CH – COOH] = [H 3 N + –CH – COO - ] R-COOH [H 3 N + –CH – COO - ] = [H 2 N–CH – COO - ] R-COO - [H 3 N + –CH – COO - ] = [H 3 N + –CH – COO - ] R-COOH R-COO - pI:3.22

52 Glutamat için pI = (pK 1 + pK R ) / 2 pI = (2.19 + 4.25) / 2 = 3.22 pH 3.22’de: Glutamat (dipolar form):yüksüz pI: Net yükün “O” olduğu pH’nın, bir önceki ( pK 1 )ve bir sonraki pK( pK R ) değerlerinin aritmetik ortalaması ) Asidik (monoamino - dikarboksilik) Amino Asitlerin pI değeri

53 Glutamat için tamponlama pK değerlerinin civarı pH = (2.19  1 ) 1.19 – 3.19 pH = (4.25  1 ) 3.25 – 5.25 pH = (9.67  1 ) 8.67 –10.67 Glutamat vb asidik AAler İntraselüler sıvı/kan gibi fizyolojik ortamlar ( pH  7.0)’ da TAMPONLAMA YAPAMAZLAR !!!

54 Bazik (diamino - monokarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Bazik (diamino - monokarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Yatay bölgeler: Amino asitten protonların yarı yarıya uzaklaştırıldığı pH aralığı pK 1 :  - COOH grubu pK 2 :  - + NH 3 grubu pK R : R - + NH 3 grubu OH - ekivalent pH Titre edilebilen 3 grup olduğundan titrasyon eğrisinde 3 dissosiyasyon sabitine karşılık gelen 3 yatay bölge vardır

55 Bazik (diamino - monokarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Bazik (diamino - monokarboksilik) Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri Titre edilebilen gruplar  - Amino( + NH 3 )  - Karboksil (COOH) Yan zincir ( + NH 3 ) Örnek: Histidin ( His )

56 Histidin -Titrasyon Eğrisi H 3 N + –C – H COOH R- + NH 3 katyonik form pH: 1.0 net yük: + 2 A anyonik iyon pH: 12.0 net yük: -1 H 2 N –C – H COO - R-NH 2 G H 2 O OH - pK 2 :9.17 F R- + NH 3 H 3 N + –C – H COO - katyonik form pH: 3 - 5 net yük: + 1 C dipolar iyon pH: 7.59 net yük: 0 R-NH 2 H 3 N + –C– H COO - E D pK R : 6.0 OH - H 2 O OH - H 2 O pK 1 :1.82 B

57 0.1 M Histidinin 0.1 M NaOH ile Titrasyon Eğrisi pH OH - ekivalent C pK 1 :1.82 pK 2 :9.17 pK R : 6.0 A D B pI: 7.59 G F E [H 3 N + –CH – COOH] = [H 3 N + –CH – COO - ] R- + NH 3 [H 3 N + –CH 2 – COO - ] = [H 3 N + –CH 2 – COO - ] R- + NH 3 R-NH 2 [ H 3 N + –CH 2 – COO - ] = [H 2 N–CH 2 – COO]

58 Histidin için pI = ( pK R + pK 2 ) / 2 pI = (6.0 + 9.17) / 2 = 7.59 pH 7.59’da Histidin (dipolar form): yüksüz Bazik (diamino - monokarboksilik) Amino Asitlerin pI değeri pI: Net yükün “O” olduğu pH’nın, bir önceki( pK R ) ve bir sonraki pK( pK 2 ) değerlerinin aritmetik ortalaması )

59 AAler içerisinde sadece Histidin (pK R nedeniyle), intraselüler sıvı/kan gibi fizyolojik ortamlar ( pH  7.0 )’da tamponlama gücüne sahiptir !!! Histidin için tamponlama pK değerlerinin civarı pH = (1.82  1 ) 0. 82 –2.82 pH = (6.0  1 ) 5.0 – 7.0 pH = (9.17  1 ) 8.17 –10.17

60 Amino Asitlerin Titre edilebilen Grupları grup pKpH 7’de yük  - COOH 1.8 - 2.4 - R - COOH 3.9 - 4.3 -  - + NH 3 8.8 -11 + R - + NH 3 10.5 + İmidazol 6.0 + Guanido 12.5 + Tiyol 8.30 Fenol 10.10

61 Aynı Karboksil Grubunun Farklı pK değerlerine Sahip Olması ? pK Asitlik gücü Amino asit (  - COOH) 1.8 - 2.4 100 Asetik asit ( CH 3 COOH ) 4.76 1  - Karbon atomu üzerinde bulunan + NH 3 grubu,  - COOH’ in iyonizasyonunu kolaylaştırır

62 Amino Asitlerin Fiziksel Özellikleri Çözünürlük ÇözücüÇözünürlük Su Polar (etanol vb) Dilüe asit ve baz Nonpolar (benzen, hekzan, eter, vb)  AAler içerdikleri iyonize gruplar nedeniyle:

63 Amino Asitlerin Fiziksel Özellikleri Erime Noktası Amino asitler Ortalama molekül ağırlığı: 110 Oda sıcaklığında: Katı-kristal form E rime ve bozunma: 200 º C  İyonize-zıt yüklü gruplar arasındaki elektrostatik bağların oluşturduğu kafes yapı, dayanıklılığı artırır Aynı büyüklükteki diğer organik bileşiklere göre, erime noktaları daha yüksektir

64 Absorbsiyon Amino Asitlerin Fiziksel Özellikleri 280 nm Molar absorptivite uv ( 260-280 nm )-absorbsiyon Proteinlerin miktar tayininde kullanılır AAlerin sulu çözeltileri Renksiz Visible(görünür)( 400-700nm ) – ışığı absorplamazlar Aromatik AAler (Aromatik halkada konjuge çift bağ) (Phe, Tyr, Trp*)

65 Amino Asitlerin Kimyasal Reaksiyonları Karboksil grubu - Ester ve amid oluşumu - Dekarboksilasyon Amino Grubu - Teşhis(Edman ve Sanger reaksiyonları) - Miktar tayini (Ninhidrin, Şelat oluşumu) Fonksiyonel gruplar Karboksil ve Amino grubu* - Peptid bağı oluşumu PROTEİN

66 Karboksil grubunun Reaksiyonları Ester ve amid oluşumu H 3 N + –CH – COOH + C 2 H 5 OH  R H2OH2O Ester O ‖ H 3 N + –CH – C- O-C 2 H 5  R NH 3 C 2 H 5 OH O ‖ H 3 N + –CH – C-O- C 2 H 5  R O ‖ H 3 N + –CH – C- NH 2  R amid

67 Karboksil grubunun Reaksiyonları Dekarboksilasyon ( L-AA dekarboksilaz ) H 2 N–CH – COOH  R CO 2 Amino asitBiyojen AminFonksiyon HistidinHİSTAMİN Vazodilatör Glutamat GABA Nörotransmitter 5-OH- Triptofan 5- o H- Triptamin (SEROTONİN) Nörotransmitter ve regülatör R – CH 2 – NH 2 Biyojen Amin

68 HİSTAMİN Akc’in plevra zarı, damar cidarı ve mide mukozasında bulunan MAST hücrelerinde sentezlenir H1 Reseptörü ile, Damarları genişletir kan basıncı  Kapiller damarların permeabilitesini artırır (damardan çevre dokulara antibody geçişi) Bağırsak / bronş düz kaslarını kastırır H2 Reseptörü ile, Mide salgısını artırır Aşırı salınımı, allerjik reaksiyonlarla sonuçlanır

69 Amino Grubunun Teşhis Reaksiyonları F NO 2 2 NHCH 2 CONH NO 2 2 Sanger Reaksiyonu Fluoro-dinitrobenzen ( FDNB ) N-terminal AA + H 2 NCH 2 CONH HFHF Dinitrofenil AA kompleksi (Sarı renkli)

70 N=C=S + Feniltiyohidantoin türevi NH CH-R N O S Fenil Hafif alkali ortam zayıf asidik ortam H 3 N + - Peptid CF 3 COOH N S O R H Fenil- NH Tiyazolinon türevi Fenil izotiyosiyanat Edman Reaksiyonu H 2 N-CH-C- NH - Peptid O R N-terminal AA Fenil-NH-C- HN-CH-C-NH-Peptid O R S

71 Amino Grubunun Kantitatif Reakları Şelat oluşumu H 2 N CH 2 -O-O C=O H 2 N Cu 2+ H2CH2C O=CO-O- H 3 N + – C  – H H COO - H 3 N + – C  – H H COO - + Cu 2+ + Glisin Bakır diglisinat (mavi renkli kompleks) Cu 2+, AAlerin  - + NH 3,  - COOH ve –SH grupları ile kompleks yapar Cu 2+ /Protein-peptid bağı kompleksi BİÜRET Metodu

72 BİÜRET METODU

73 Amino Grubunun Kantitatif Reak.ları Ninhidrin Reaksiyonu Rhumens-Purple Kompleksi (mavi-mor renk, 570 nm’de abs) oksidatif dekarboksilasyon Serbest amino içeren tüm AAler, NH 3, peptid ve proteinler bu reaksiyonu verirler µg düzeyde ölçüm yapılabilir ninhidrinhidrat ninhidrin  - AA ++

74 Ninhidrin Reaksiyonu

75 Genel Asit/Baz Aspartat Glutamat Histidin Sistin Nükleofilik Sistein Serin Lizin Radikal kimya Tirozin Sistein Glisin Disülfid Bağı Sistein Kovalent Araürün Serin Lizin Sistein (?) Fonksiyonel Grupların Reaksiyonları

76 Peptid Bağı AA 1 AA 2 Peptid Bağı Oluşumu


"AMİNO ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Kader KÖSE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları