Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocukluk ça ğ ında kabızlık Doç Dr Meltem U ğ ra ş Yeditepe Üniv Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji Bölümü 8.Aile Hekimleri Güz Okulu,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocukluk ça ğ ında kabızlık Doç Dr Meltem U ğ ra ş Yeditepe Üniv Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji Bölümü 8.Aile Hekimleri Güz Okulu,"— Sunum transkripti:

1 Çocukluk ça ğ ında kabızlık Doç Dr Meltem U ğ ra ş Yeditepe Üniv Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji Bölümü 8.Aile Hekimleri Güz Okulu, 27Eylül2014 Antalya

2 Akı ş Dı ş kılama fizyolojisi Tanım Etyoloji Semptomlar Fizik muayene Tedavi İ dame

3 Barsak hareketlerinin bilinçli olarak düzenlenmesi ~ 28 ayda ba ş arılır. Dı ş kı kontrolü; rektal ampulla doldu ğ unda farketme, ş ekilli-sulu dı ş kı veya gazı ayırt etme ve ko ş ullar uygun olana dek dı ş kıyı tutma yetisi olarak tanımlanır. Dı ş kılama fizyolojisi

4

5 Dı ş kı kontrolü ve defekasyondan sorumlu major yapılar % 80 sorumlu, çizgili kas, pudendal sinirler Eksternal anal sfinkter muskulus levator ani’nin bir kısmı Puborektal kas İ nternal anal sfinkter (sirküler düz kas)

6

7 Rektum normalde bo ş ve duvarları gerilmeye duyarlıdır Dı ş kı içeri ğ i artınca rektum mukozasında gerginlik Nörosensoriyal algılama bilince ula ş ım uygunsa dı ş kılama

8

9 Normal defekasyon fonksiyonu ve kronik dı ş kı tutma Normal defekasyon fonksiyonu ve kronik dı ş kı tutma (Adapted from: Hyman PE, Fleisher D. Practical Gastroenterology 1992;16:29-37) AA BB CC DD EE HH FF GG

10 Tablo 1:Barsak hareketlerinin normal sıklığı (2) YaşHaftalık barsak hareket sayısı Günlük barsak hareket sayısı 0-3 ay -Anne sütü alıyor -Mama alıyor 5-40 5-28 2.9 2.0 6-12 ay5-281.8 1-3yaş4-211.4 3 yaş üzeri3-141.0

11 Kabızlık tanım ?

12 dı ş kı sıklı ğ ında azalma, çok sert ve zor dı ş kılama, dı ş kılarken a ğ rı hissetme, dı ş kılamada zorluk gecikme hepsi

13 dı ş kı sıklı ğ ında azalma, çok sert ve zor dı ş kılama, dı ş kılarken a ğ rı hissetme, dı ş kılamada zorluk gecikme hepsi

14

15 Kabızlık nedir? Tanısal kriterler — Fonksiyonel bozukluklar içi n kriter olu ş turan çokuluslu çalı ş ma grubu tarafından belirlenmi ş tir (Roma III). Önceki Roma II kriterlerine kar ş ıt olarak ; – fekal inkontinans (artık enkoprez veya soiling terimlerinin yerine kullanılmaktadır) FK için tanısal bir kriter olarak eklenmi ş tir, – fonksiyonal fekal retansiyon terimi de FK kategorisine dahil edilmi ş tir, – kronisite için süre daha da kısaltılmı ş tır erken tanıyı sa ğ lamak ve tedaviyi hızlandırmak için.

16

17 İnfant ve küçük çocuklar için En az 2si en az 1 aydan beri varsa Haftada 2 veya daha az dışkılama Tuvalet becerisi kazandıktan sonra en az 1 inkontinans episodu Yoğun dışkı retansiyonu öyküsü Ağrılı veya zor barsak hareketi öyküsü Rektumda büyük bir fekal kitle varlığı Tuvaleti tıkayabilecek kadar büyük dışkılama öyküsü Gelişimsel yaşı 4-18 çocuklar En az 2si en az 2 aydan beri varsa Haftada 2 veya daha az dışkılama Haftada en az 1 kere fekal inkontinans episodu Retansif postür veya yoğun istemli dışkı retansiyonu Ağrılı veya zor barsak hareketi öyküsü Rektumda büyük bir fekal kitle varlığı Tuvaleti tıkayabilecek kadar büyük dışkılama öyküsü Çocuklarda fonksiyonel kabızlık tanısı için Roma III kriterleri

18

19 Roma III raporu çocuklardaki fonksiyonel defekasyon bozukluklarını a ş a ğ ıdaki katagorilerde sınıflar: -Fonsiyonel kabızlık – infant ve okul öncesi çocuklardaki – 4-18 ya ş arası çocuklardaki – Infant diskezi – Nonretansif fekal inkontinans

20 Öykü Ya ş Mekonyum ilk çıkı ş saati (24-48 saat üzeri!!) Beslenme öyküsü, anne sütü, tamamlayıcı beslenme,blender Kabızlık ba ş lama ya ş ı (e ş lik eden hastalık, ÜSYE tatil vb) Dı ş kı ş ekli (Göster) Tutma davranı ş ları Enkoprez Düzenli kullandı ğ ı ilaçlar

21

22 Çocukluk ça ğ ında kabızlı ğ ın geli ş ime ihtimalinin yüksek oldu ğ u dönemler 1-Ek gıda veya inek sütüne geçi ş dönemi 2-Tuvalet e ğ itimi 3-Okula ba ş lama.

23 Sıklık %3 Çocukluk ça ğ ında %25 Çocuk gastroenteroloji poliklinik ba ş vurularının

24 Konstipasyon patogenezi Rektal mukozanın birikmi ş gaita içeri ğ i  ile duyarsızla ş ması Azalmı ş sensoronöral uyarılar İ nternal anal sfinkter kontraksiyon dinami ğ inin bozulması

25

26 Etiyoloji

27 Organik konstipasyon fonksiyonel konstipasyonun %5’inden azından sorumludur

28 Organik nedenler Anatomik – Anterior yerle ş imli anüs – Anal stenoz Gastrointestinal – Çölyak hastalı ğ ı – Kistik fibroz – IBH, IBS İ ntestinal sinir ve kas hastalıkları – Hirschprung –İ ntestinal nöronal displazi Nörolojik – Meningosel, meningomiyelosel – Spinal kord hastalıkları – Nörofibromatozis – Guillain Barre, serebral palsi,

29 Metabolik endokrinolojik – Ca,K, – Hipotiroidi, DM, DI, – MEN tip2, Feo, akut intermittan porfiri, Amiloidoz Ba ğ dokusu hastalıkları – SLE – Dermatomiyozit – skleroderma Tümörler – Sakral teratom – Kauda ekina tm leri Zehirlenmeler – D vitamini – Botulizm – A ğ ır metal

30 İ nek sütü proteini alerjisi Malnütrisyon İ laçlar – Antiasitler – Opiatlar – Fenobarbital – Demir – Bizmut – Antikolinerjik – Antidepresan – Antihipertansif

31 Mekonyum pasaj zamanı !!! Barsak hareketleri sıklık ve süresi Diyetle uygun sıvı alımı Diyette lif ve posa yeterlili ğ i Erken ve fazla süt-yo ğ urt tüketimi Bebek-ailede allerjik hst, Hirschuprung ve di ğ er hst. sorgulanması TANI

32 Fizik muayene Büyüme-geli ş me (persentil e ğ risi unutma!!) Karında fekal kitle, gerginlik, gaz, barsak hareketleri Perianal bölge: İ nflamasyon, fissürler, anüsün ektopik yerle ş imi Rektal muayene: (Hekim karar vermeli) Fekal kitle, sfinkter tonüsü

33 Fizik muayene Büyüme-geli ş me ( persentil e ğ risi unutma!!) Karında fekal kitle, gerginlik, gaz, barsak hareketleri Perianal bölge: İ nflamasyon, fissürler, anüsün ektopik yerle ş imi Rektal muayene: (Hekim karar vermeli) Fekal kitle, sfinkter tonüsü

34 Dışkı tutma Daha büyük ve sert dışkı Ağrılı barsak hareketi

35 Dı ş kıda gizli kan Abdominal radyografi Baryum enema grafi Kolonik transit çalı ş maları Anorektal manometri Kolonik motilite çalı ş maları

36 Dı ş kıda gizli kan Abdominal radyografi Baryum enema grafi Kolonik transit çalı ş maları Anorektal manometri Kolonik motilite çalı ş maları

37 Bizim dar kolon fotosunu koy

38 Fonksiyonel kabızlık Tedavi

39 Konstipasyon ba ş langıcının diyet de ğ i ş ikli ğ i, tuvalet e ğ itimi, a ğ rılı defekasyon ile birlikte olması Dı ş kı tutma davranı ş ı Konvansiyonel laksatiflere iyi yanıt Konstipasyon ba ş langıcının diyet de ğ i ş ikli ğ i, tuvalet e ğ itimi, a ğ rılı defekasyon ile birlikte olması Dı ş kı tutma davranı ş ı Konvansiyonel laksatiflere iyi yanıt

40 Büyüme gerili ğ i/Tartı kaybı Mekonyum pasajının 48 saatten sonra gerçekle ş mesi Karın distansiyonu (Kusma ile birlikte veya de ğ il) Do ğ umdan sonra ya da hemen sonra ba ş layan kabızlık Anüsün önde yerle ş imi Akut kabızlık Lumbosakral bölgede nevüs, sinüs Alt ekstremite reflekslerinin normal bulunmaması Ate ş, kusma, ishal Ekstraintestinal semptomlar Üriner enkontinans, mesane hastalıkları Dı ş kıda kan Büyüme gerili ğ i/Tartı kaybı Mekonyum pasajının 48 saatten sonra gerçekle ş mesi Karın distansiyonu (Kusma ile birlikte veya de ğ il) Do ğ umdan sonra ya da hemen sonra ba ş layan kabızlık Anüsün önde yerle ş imi Akut kabızlık Lumbosakral bölgede nevüs, sinüs Alt ekstremite reflekslerinin normal bulunmaması Ate ş, kusma, ishal Ekstraintestinal semptomlar Üriner enkontinans, mesane hastalıkları Dı ş kıda kan

41 Büyüme gerili ğ i/Tartı kaybı Mekonyum pasajının 48 saatten sonra gerçekle ş mesi Karın distansiyonu (Kusma ile birlikte veya de ğ il) Do ğ umdan sonra ya da hemen sonra ba ş layan kabızlık Anüsün önde yerle ş imi Akut kabızlık Lumbosakral bölgede nevüs, sinüs Alt ekstremite reflekslerinin normal bulunmaması Ate ş, kusma, ishal Ekstraintestinal semptomlar Üriner enkontinans, mesane hastalıkları Dı ş kıda kan Büyüme gerili ğ i/Tartı kaybı Mekonyum pasajının 48 saatten sonra gerçekle ş mesi Karın distansiyonu (Kusma ile birlikte veya de ğ il) Do ğ umdan sonra ya da hemen sonra ba ş layan kabızlık Anüsün önde yerle ş imi Akut kabızlık Lumbosakral bölgede nevüs, sinüs Alt ekstremite reflekslerinin normal bulunmaması Ate ş, kusma, ishal Ekstraintestinal semptomlar Üriner enkontinans, mesane hastalıkları Dı ş kıda kan Alarm işaretleri !

42 Tedaviye cevap yok Alarm i ş aretleri var Transglutaminaz Serum Ca, Mg TFT,Ter testi Çocuk gastroenteroloji ve Çocuk cerrahisi konsültasyonu

43 Tedavi

44 Sonlandırma E ğ itim

45 Sonlandırma E ğ itim

46 Mümkünse anne baba bakım veren hastaya Kabızlı ğ ı tanımlanması İ laç etkisinin, güvenirli ğ inin anlatılması (ilaçlar ba ğ ımlılık yapmaz) Tedavinin uzuuuuuun oldu ğ unun anlatılması Tekrarlayaca ğ ının anlatılması Adölesan dönemde, ileri hayatta tekrarlayabilece ğ i vurgulanmalı

47 Sonlandırma E ğ itim Boşaltma

48 Oral laksatif tedavi – Osmotik Laktuloz (Duphalac, Osmolac, Laevolac) Magnezyum hidroksit (Magnesi calcine, Magnokal) PEG (Polietilen glikol)(Movicol saşe) – Lubrikan Mineral yağ (Sokol) – Stimülan Senna (Senna, Senokot şrp veya tablet) Bisakodil (Bekunis, Bisakol)

49 Rektal yoldan tedavi – Fosfat (Fleet enema, BT enema) – Mineral yağ (Fleet mineral oil) – Salin (Fleet saline lavman) – Gliserol, sodyum sitrat, sorbitol ( Libalaks )

50 Sonlandırma E ğ itim

51 Hedef her gün yumu ş ak dı ş kı Barsak egzersizi (=Yemeklerden sonra tuvalete oturma, gastrokolik refleks)

52

53 Sonlandırma E ğ itim

54 Her gün yumu ş ak, a ğ rısız dı ş kılama Tuvalete oturma davranı ş ı edinme Do ğ ru beslenme, sıvı, lif

55 Her gün yumu ş ak, a ğ rısız dı ş kılama Tuvalete oturma davranı ş ı edinme Do ğ ru beslenme, sıvı, lif

56 İ LAÇLAR YAVA Ş ÇA KES İ LEB İ L İ R

57

58 Sık yapılan tedavi hataları Doktorlar tarafından yapılanlar Rektumda biriken fekal materyelin bo ş altılmaması Fekal materyelin bo ş altılması; ancak laksatif ba ş lanmaması Laksatifin çok dü ş ük dozda verilmesi Tedavinin yeterlili ğ inin ve ba ş arısının gere ğ inde rektal tu ş e ile kontrol edilmemesi Laksatiflerin çok erken sonlandırılması Aile ve çocu ğ u uzun dönemli izlememek ve yeterince destek olmamak

59 Sık yapılan tedavi hataları Aileler tarafından yapılanlar Çocu ğ un düzenli aralarla tuvaleti kullanmasını sa ğ lamak için kararlı davranmamak İ lacını düzenli bir ş ekilde her gün vermemek Laksatifleri enkoprezis geçer geçmez kesmek Relaps görüldü ğ ünde laksatife yeniden ba ş lamamak Takibe gelmemek

60

61

62

63

64

65 What is constipation? Constipation can be defined as: a decrease in frequency of bowel movements two or less times per week stools that are hard, dry and shaped like balls pebble-like stools. Even if this occurs daily stools that are painful and difficult to pass large stools that can block the toilet with or without soiling underwear.. Symptoms of constipation painful bowel movements stomach pain/abdominal distention rectal bleeding from tears (fissures) poor appetite irritability/crankiness urine problems (recurrent infections, bedwetting).. Common cause of constipation The most common cause of constipation is functional (not due to an underlying disease). Functional constipation begins when a child has a painful bowel movement. The child then holds in the next bowel movement because of the pain he/she experienced before. This is known as “holding.”. Possible causes of holding previous painful defecation toilet training stressful event changes in the diet/routine travel viral illness/gasto-enteritis bad diaper rash starting school/summer camp suppositories, enemas ignoring the urge to go for a bowel movement/ because the child is too busy toilet not available use of certain medications sexual abuse.. Signs that your child may be holding a bowel movement it may look like your child is trying to push, however he/she is probably trying to hold the stool in hiding in a corner or holding on to furniture wriggling on the floor/unusual positions crossing legs body is stretched and clenched/up toes dancing back and forth from one leg to another may clench buttocks refusal to have a bowel movement fear of the toilet.. Treatment There are different forms of treatment from behaviour modification to lifestyle changes to medication. You should discuss a treatment plan with your child’s physician before trying any home remedies. This information was prepared by the team in the Motility Lab of the Pediatric Gastroenterology Service of The Montreal Children’s Hospital of the McGill University Health Centre.


"Çocukluk ça ğ ında kabızlık Doç Dr Meltem U ğ ra ş Yeditepe Üniv Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji Bölümü 8.Aile Hekimleri Güz Okulu," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları