Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİROZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİROZ."— Sunum transkripti:

1 SİROZ

2 Tanım Karaciğer sirozu, değişik nedenlerle oluşan fibrozis, nodül teşekkülü, karaciğer hücre inflamasyon ve nekrozu, karaciğerdeki fibröz septumlar içerisinde vasküler anastomozlar ile karakterize, yaygın ve ilerleyici karaciğer hastalığıdır.

3 Anatomik Sınıflama Makronodüler Mikronodüler Miks

4 Etyolojik Sınıflama Virus hepatiti (B,C,D) Alkol Metabolik Kolestaz
Hemakromatozis Wilson Alfa-1 antitripsin eksikliği Tip IV glikojenez Galaktozemi Tirozinemi Kolestaz Primer bilier siroz Sekonder bilier siroz Otoimmün hepatit Hepatik ven akımında blok Budd-Chiari Kalp yetmezliği İlaçlar ve toksinler (Metotreksat, amiodaron) Hindistan çocukluk çağı sirozu Kriptojenik Nonalkolik steatohepatit ? (NASH) (DM,obesite protein malnutrisyonu,KAH’la ilişkili)

5 Klinik Evresine Göre Siroz
Kompanze veya latent evre Dekompanze evre (asit, ödem veya hepatik ensefalopatinin görülmesidir)

6

7

8

9 1900-1995 yılları arasında ABD’de Siroza bağlı ölümler (100.000’de)

10 kişide sirozdan ölümler yıl

11 Sirozun Klinik Bulguları
Cilt Sarılık Spider anjioma Palmar eritem Purpura Peteşi Kaput meduza Nörolojik Hepatik ensefalopati Periferik nöropati Flapping tremor GIS Anoreksi Dispepsi Bulantı, kusma Bar.alış. Değ. Karın ağrısı Fetro hepatikus Özefagus varisi Hematemez Portal gastropati Hematolojik Anemi Trombositopeni Lökopeni Koagülasyon defektleri Splenomegali Üreme Amonera Testiküler atrofi Erkekte jinekomasti İmpotans Metabolik Potasyum eksikliği Hiponatremi hipoalbuminemi Kardiyovasküler Sıvı retansiyonu Periferik öedm Asit Sirozun Klinik Bulguları

12 Child Sınıflaması A B C Bilirubin mg % <2 2-3 >3 Albumin gm %
>3.5 <3 Asit Yok Hafif Belirgin Ensefalopati İleri Nütrisyon Çok iyi İyi Kötü

13 Child Sınıflamasına Göre Yaşam Süresi
Ş M % VARİS KANAMASI SONRASI YILLAR

14 Sarılık Çomak parmak Jinekomasti Kaput meduza Ciltte koyulaşma

15 Asit ASİT

16 Dupuytren kontraktürü
Striae distensea Dupuytren kontraktürü Beyaz tırnak

17 Komplikasyonlar Portal Hipertansiyon (Özefagus varis kanamaları)
Spontan bakteriyel peritonit Hepatik ensefalopati Hepatoma Karaciğer yetmezliği Asit

18 Tanı Klinik Biyokimyasal, hematolojik, koagülasyon ve serolojik tetkikler (karaciğer fonksiyon testleri, albumin, globulin, otoimmün ve viral belirleyiciler) Endoskopi Radyolojik tetkikler (ultrasonografi, tomografi) Nükleer tıp (karaciğer dalak sintigrafisi) Karaciğer biyopsisi

19

20

21

22 Fibröz bantlarla çevrili siroz nodülleri

23 Trikrom Boyası

24 Alkol etkisinin evreleri
Yağlı KC KC fibrozisi Siroz ALKOL VE KARACİĞER Yağ birikimi KC’yi büyütür Skar oluşur Bağ dokusu büyümesi KC hücrelerini harap eder Hasar kalıcı Alkol kesilirse tam iyileşme Kısmi düzelme, skar kalır

25 Normal KC Yağlı KC Alkolik hepatit Fibrozis Siroz

26 Alkole Bağlı Karaciğer Hastalıklarında Risk Faktörleri
Uzun süre içenlerin %20-30nda siroz gelişir. Alkole hassasiyet alkol dehidrogenaz izoformaları, sitokin ekspresyonu (özellikle TNF) ve kollajen transkripsiyonu ile ilişkilidir. İçme paterni Alkolik siroz için erkeklerde genel sınır 8 yıl 160 gr/gün 160 gr/gün altında içenlerin %40’nda presirotik değişiklikler Genelde tehlike sınırı erkeklerde 80 gr/gün, kadınlarda 20 gr/güne kadar inebilir Toplam süre önemli, 5 yılın altında nadir Sürekli içme aralıklı içmeden tehlikeli İçki çeşidi ile hasarın ilgisi yok Cinsiyet Kadınlar daha duyarlı Genetik Doğu ırkları ve kızılderililer daha duyarlı Eşlik eden viral hepatit (özellikle C) Demir fazlalığı Nutrisyon Özellikle satüre olamayan yağları fazla ve proteini ve antioksidanları eksik alanlarda hasar daha kolay

27

28

29 Tanıdan sonrası yıllar
Alkolik Sirozda Yaşam Y A Ş A M % Alkole devam Alkolü kesen Tanıdan sonrası yıllar

30 Alkol GIS’ten emildikten sonra %90dan fazlası karaciğerde metabolize olur.KC’e oksidasyon için gelen alkol miktarı gastrik oksidasyon, mide boşalma hızı, dağılım hacm ve portal venden hepatik alımdan etkilenir. KC’de 3 major oksidasyon yolu vardır. Çoğunluğu ER’deki sitozolik alkol dehidrogenaz ve mikrozomal enzim oksitleyen (MEOS) sistem ile metabolize edilir. Kronik alkol alımında MEOS aktivitesi artar. Peroksizomlardaki katalaz yolunun minör rolü vardır. Bu yollada asetaldehit oluşur, bu da mitokondrionlarda aldehit dehidrogenaz enzimi ile aseteta dönüşür. Kronik alkol alımında bu enzimin seviyesi düşer ve asetaldehit düzeyleri artar.

31 Asetaldehitin Muhtemel Hepatatoksik Ekileri
Lipit peroksidasyonunu artırır Plazma membranlarına bağlanır Mitokondrial elektron transport zincirini bozar Hücre çekirdeği tamirini inhibe eder Mikrotubül fonksiyonlarını bozar Proteinlerle birleşip toksik ürünler oluşturur Komplemanı aktive eder Nötrofillerden süperoksit yapımını indükler Kollajen sentezini artırır

32 Alkol ve fibrogenez. A. Aset aldehit ve lipid peroksidasyonundan oluşan malonildialdehit birlikte MAA ürünlerini oluşturur. Bunlarda inflamatuvar yanıtı modüle eder. Lökositlerden sitokinler salınır, bu da fibrojenik ve inflamatuvar yanıtları artırır. Ayrıca hepatositlere direkt toksik etki göstererek daha fazlaMAA ürünlerine neden olur. B. Fibrozis ve siroza neden olan hücresel olaylar

33

34 Alkolik Sirozun Medikal Komplikasyonları
Hepatik Sentez fonksiyonu: asit, koagülopati,hepatomegali, sarılık Yapısal: portal hipertansiyon, asit, rejenerasyon nodülleri, Detoksifikasyon: ensefalopati, ilaç intoksikasyonu, feminizasyon Ekstrahepatik Gastrointestinal: varis, diyare, mukozal inflamasyon, hemoraji, malabsorbsiyon, peptik ülser, artan malignensi riski Nörolojik: nöropati, Wernicke-Korsakoff sendromu, depresyon Hematolojik: trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi Pankreotikobilier: pankreatit, pankreas yetmezliği, kolelitiazis Endokrin: jinekomasti, hipogonadizm, infertilite, libido kaybı, spider nevi, palmar eritem, dupuytren kontraktürü, Kardiyovasküler: dilate kardiyomyopati, aritmi, hipertansiyon Dermatolojik: spider nevi

35 Laboratuvar Karaciğer enzimleri
AST>ALT; AST genellikle >2 x ALT, iki değerde genellikle 300 iu/L altında GGT’de artma Alkalen fosfatazda artma Tam kan sayımı Lökositoz Trombositopeni Hafif anemi MCV’de artma Hepatik fonksiyon paneli Albuminde azalma Bilirubin genellikle artar Protrombin zamanı genellikle uzar Metabolik panel Hipertrigliseritemi Hipokalemi Hipomagnezemi Hipofosfatemi

36 Prognoz Eğer > 32 ise prognoz kötüdür
Maddrey indeks Modified Discriminant function): 4.6 (hastanın protrombin zamanı – kontrol değer) + Serum bilirubin (mg/dl) Eğer > 32 ise prognoz kötüdür

37 Değeri ispat edilmemiş
Tedavi Değeri ispat edilmiş Alkolü bırakma, Beslenmenin düzenlenmesi Transplantasyon Değeri ispat edilmemiş Antioksidan Antifibrotik ajanlar Polisature fosfatidilkolin S-adenozil metionin Sature yağ asitleri

38 Transplantasyon ABD’de karaciğer transplantasyonunda başta gelen neden
ABD’de her yıl kişi alkolik sirozdan ölüyor 4000 tane karaciğer transplante edilebiliyor Alkolik sirozda transplant sonrası 1-yıllık yaşam diğer nedenlerden daha iyi olup %74-93 arasında ve 1-yıllık relaps oranı %8.2-17

39 Primer Bilier Siroz İntrahepatik safra yollarının progresif yıkımı ile giden bir hastalıktır

40 İmmünolojik Değişiklikler
Deri testlerindeki reaksiyonların baskılanması Granüloma oluşumu Dolaşan immün kompleksler Komplemen aktivasyonu Regulatuvar baskılayıcı hücrelerde azalma

41 Semptom ve Bulgular Kaşıntı Hepatomegali Sarılık Splenomegali
Ksantalezma Palmar eritem Spider anjioma Hiperpigmentasyon Ksantoma Arkus senilis Çomak parmak Vitiligo Halsizlik

42 Birlikte olabilen hastalıklar
Sjögren sendromu Skleroderma Romatoid artrit İnterstisiyel pnömoni Renal tubuler asidoz Tiroidit SLE CREST sendromu (kalsinozis kutis, raynaud fenomeni, özefagial dismotilite, sklerodaktili, telenjektazi)

43 Laboratuvar Biyokimyasal ve hematolojik testler İmmünolojik testler
Önce GGT ve AP yükselir ALT ve AST normalin 2-3 katına çıkar Steatore şeklinde diyareden dolayı yağda eriyen vit A,D,E,K emilimi bozulur, protrombin zamanı uzar Bilirubin başlangıçta < 2mg/dl, sonra yükselir Kolesterol yükselir İmmünolojik testler % hastada anti-mitokondrial antikor bulunur, M2 tipi spesifiktir Serum IgM yükselebilir Düz adale, kanaliküler, tiroid, renal tubuler antikorlar, romatoid faktör bulunabilir

44 Anti-mitokondrial M2; Ig G,A ve M yi gösteriyor

45 Patoloji Evre 1: Florid safra lezyonu Evre 2: Duktuler proliferasyon
Evre 3: Septal fibrozis ve köprüleşme Evre 4: Siroz

46

47 Prognoz Bilirubin mg/dl Beklenen yaşam (yıl) < 2 8 – 13 2 – 6 2 – 7
>6

48 Tedavi Kaşıntı için ursodeoksikolik asit
Yağda eriyen A,D,E,K vitaminleri ve kalsiyum Diyet değişiklikleri İmmünsupresif tedavi (steroid, penisilamin, azotiopurin, metotreksat, siklosporin)

49

50 HEMOKKROMATOZİS Otozomal resesiftir. Beyaz ırkta homozigotluk oranı %0.3, heterozigotluk oranı %8-10 dur. HLA A3 ile ilgisi vardır. Demir emiliminde artış vardır, vücutta birikmesine rağmen emilim engellenemez.

51 Emilimde alım, depolama ve transfer fazları vardır
Emilimde alım, depolama ve transfer fazları vardır.Hemokromatoziste transferde defekt vardır. Bu nedenle duodenumdaki kript hücreleri demir yok gibi algılarlar, bu da divalant metal tranportasyonunu aşırı uyarır ve demir emilmeye devam eder.

52 HFE HLA ailesinden bir proteindir
HFE HLA ailesinden bir proteindir. Transferrinle ilişki kurarak demir emilimini regüle eder. C282Y mutasyonubeta-mikroglobulin bağlayan kolunda olur ve bundan sonra transferin reseptörü ile bağlantı kuramaz. Organizmanın ihtiyacına bakmadan demir emilmeye devam eder.

53 HFE transferrin reseptör siklusunu inhibe eder

54 Melanosit stimüle edici hormon
KLİNİK En sık anormallik karaciğerdedir. HCC olasılığı tedavi olmayanlarda normal insanların 100 katıdır.. Hipofiz Gonadotropinler Melanosit stimüle edici hormon Pigmentasyonda artma Kardiyomyopati Disritmi Siroz Hepatosellüler Ca Diabet Artropati Kondrokalsinozis Testiküler atrofi İmpotans

55 Karaciğer demir konsantrasyonu
Karaciğer demir konsantrasyonu. Normal, alkolik KC hastalığı, prefibrotik hematokromatozis ve fibrotik ve sirotik hemakromatozis grupları görülüyor.İçi boş daireler heterozigotları, kapalı olanlar homozigotları göstermektedir. Fibrozis ve siroz KC demiri kuru KC ağırlığının %2.2’sine yükselince gelişir.

56 Karaciğer demir konsantrasyonu
Karaciğer demir konsantrasyonu. Normal, alkolik KC hastalığı, prefibrotik hematokromatozis ve fibrotik ve sirotik hemakromatozis grupları görülüyor. İçi boş daireler heterozigotları, kapalı olanlar homozigotları göstermektedir. Hepatik demir indeksi: hepatik demir konsantrasyonu (mikromol/gr kuru ağırlık/yıllar)

57 Manyetik rezonans görüntüsü
Manyetik rezonans görüntüsü. Belirgin demir deposu olan hastalarda gösterir fakat KC biyopsisi ve demir ölçümünün yerine kullanılamaz.

58 Karaciğer biyopsisinde demir boyası

59 Tedavi 1 ünite flebotomi: 250 mg demir
Htc düşene kadar haftada 1-2 kez flebotomi Haftada 1-2 kez flebetomi hematokrit %35’e düşene kadar yapılır. Normal demir depolarının oluşumunu kontrol etmede periodik olarak ferritin ve transferrin saturasyonu ölçümü yapılmalıdır. İdame tedavi ihtiyaca göre 2-4 ayda bir 1 ünite flebotomi şeklinde olabilir.

60 Hemokromatoziste yaşam süresi

61 Wilson Hastalığı

62 Wilson Hastalığı Otozomal resesif geçiş gösteren bakır metabolizma hastalığıdır Akut ve kronik seyirli bir hastalıktır Beyinde bazal ganglionlarda değişiklikler, gözde Kayser-Fleisher halkası ile karakterizedir 13. Kromozomda gen bozukluğu vardır Semptomsuz heterozigot taşıyıcılık 90’da 1 ; hastalık prevelansı ’da 1 dir Etyolojide primer defekt safra ile bakırın atılmasındadır 8P1 tip ATPaz ATP7B membran proteini defektilidir Seruloplazmin sentezi 13. Kromozomda kontrol edildiğinden düzeyi düşüktür, ancak bu primer defekt değildir

63 Akut hepatitli 295 hastada etyoloji

64 Wilson Hastalığında Akut Seyir
Hastalar genellikle 30 yaşın altındadır Yüksek bilirubin düzeyleri (>20 mg/dl) ile seyreden nonimmün hemolitik anemi Kayser-Fleischer halkası olmayabilir Alkalen fosfataz düzeyleri düşük olabilir Tipik olarak serum seruloplazmin düzeyleri düşük olur, ancak %15 hastada normal olabilir Serum ürik asit düzeyi renal tubuler defektlere sekonder çok düşük düzeydedir Karaciğer transplantasyonu yapılmazsa genellikle fatal seyirlidir

65 Wilson hastalığı. 16 yaşında 2 haftadır halsizlik, konfüzyon ve derin sarılığı olan bir hasta yatışının 5. Günü ölüyor. Yaygın hepatosit nekrozu ve safra görülüyor.

66 Klinik Hastalığa 3 –40 yaşlarında rastlanır, çocukluk çağında karaciğer yakınmaları ön planda iken 20 yaşın üzerinde nöropsikiyatrik semptomlar önem kazanır. Çocuklarda ve gençlerde ilerleyici sarılık, anemi, asit, karaciğer ve böbrek yetmezliği ile seyreden fulminant hepatit tablosu olabilir. Parkinsonizmde olan tremor, rijidite görülebilir. Konuşma bozukluğu, yutkunma zorluğu, ataksi, gayri iradi hareketler, yazı bozukluğu ve davranış bozukluğu olabilir. Bakırın böbrek tubullerinde birikmesi ile idrarda protein, glukoz, fosfat, ürat, kalsiyum olabilir. Distal tubuler asidoz, hiperkalsiüri, böbrek taşı ve renal osteodistrofi olabilir.

67 Kayser-Fleischer halkası
Nöropsikiyatrik Kayser-Fleischer halkası Kardiyomyopati Karaciğer hastalığı Steatoz Kronik hepatit Siroz Fulminant karaciğer yetmezliği Hemoliz Osteopeni Renal hastalık Fanconi sendromu

68 Wilson’da yaşa göre Nörolojik ve Hepatik hastalık
U (%) Wilson’da yaşa göre Nörolojik ve Hepatik hastalık

69 KAYSER-FLEISCHER RING. WILSON´S DISEASE

70

71 Tanı Klinik bulgular Olguların %95’inde seruloplazmin 20 mg/dl nin altındadır Serum bakırında azalma (normal mikrogram/dl) ve idrarla bakır atılımında artma (normal mikrogram/gün) saptanır Kurutulmuş karaciğerde gram başına bakır düzeyi Wilsonda normalin üst sınırı olan 50 mikrogramın çok üzerine olup genellikle 250 mikrogramın üzerindedir.

72 Karaciğerde bakır birikimi (siyah dikdörtgenler bakırlı bölgeler)
Rhodamin boyasında orta derecede bakır birikimi

73 Tedavi Penisilamin ilk tercihtir. 1.5 –2 gram /gün kullanılır. Yıllık karaciğer biyopsisi karaciğerdeki bakır kaybolana kadar önerilir. Daha sonra 3-5 yılda bir karaciğer biyopsisi ile takip edilir. Penisilaminin yan etkileri; deri döküntüsü, lökopeni, aplastik anemi, proteinüri ve SLE benzeri sendromdur. Trien (tetraetilen tetraminhidroklorid) ikinci tercih olabilir. Elemental çinko bakırın barsaktan emilimini azaltır.

74 Konjestif kalp yetmezliğinde uzun süreli kronik pasif konjesyondan sonra sentral alanda nekroz, rejenerasyon ve fibrozis olur. Bunu siroz izleyebilir.

75 Akut ve Kronik Kalp Yetmezliğinde Karaciğer Fonksiyon Testleri

76 Kronik Kalp Yetmezliğinde Kardiak İndekse Göre Karaciğer Fonksiyon Testleri

77 Konjestif Kalp Yetmezliğinde Karaciğer Histolojisi

78 Kalp Yetmezliğinde Mekanizmalar
Sağ atrial Düşük kardiak output basınçta yükselme Hepatik venöz KC kan akımında azalma Basınçta artma Zon 3’te sinüzoidlerde KC’ye gelen oksijende azalma distansiyon ve hemoraji Zon 3 nekrozu Zon 3’te retikulin kollapsı ve fibroz SİROZ

79 Otoimmün Hepatit

80 soluble liver antigen (anti-SLA), antibodies to liver–pancreas (anti-LP)

81 soluble liver antigen (anti-SLA)

82 AMA—antimitochondrial ab; ANA—antinuclear ab; anti-SLA—antibodies to soluble liver antigen; ASGPR—antibodies to asialoglycoprotein receptor; LC1—liver cytosol type 1; LKM1—liver-kidney microsome type 1; LP—liver-pancreas; LSP—liver-specific protein; SMA—smooth muscle antibodies.

83 Tip-1 Otoimmün Hepatitde Siroz Gelişimi


"SİROZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları