Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BOLOGNA SÜRECİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASI 24 Ekim 2011

2 İş Paketi 1: Paydaş Analizlerinin Yapılması
Girdiler Dış Paydaş Görüşleri: Mezunlar,İşverenler,Meslek Odası Temsilcileri,Galeriler,Müzeler,Kamu Kuruluşları İç Paydaş Görüşleri: Öğretim Üyeleri,Öğretim Görevlileri,Araştırma Görevlileri,Uzman,Okutman, Öğrenciler İdari Personel Bölüm Misyon ve Vizyonu,Değerleri

3 İş Paketi 2:Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi
Amaç: 1-Eğitimi gözden geçirerek yeniden yapılandırmayı ve sürekli iyileştirme sürecini oluşturmayı amaçlamaktadır. 2- Bu doğrultuda, bölümden mezun olanların sahip olması beklenen yeterlikler ulusal ve alana özgü yeterlikler doğrultusunda belirlenerek, programın amaç ve hedefleri ortaya konacaktır.

4 Amaç: Nasıl bir mezun? Bölüm mezununa hangi yetkinlik ve becerilerin
İş Paketi 3: Amaç: Nasıl bir mezun? Bölüm mezununa hangi yetkinlik ve becerilerin kazandırılmış olması bekleniyor? Başlığı altında sorular geliştirip, yanıt aranarak program çıktılarının belirlenmesi. Girdiler: Ulusal Yeterlik Çerçevesi Alana Özgü Yeterlikler (Belirlenmiş durumda değil) Eğitim Amaçları (Bir Önceki Aşamada Belirlenecek) Paydaş Görüşleri

5 İş Paketi 1, 2, 3 İle İlgili Yapılacaklar
Bölümlerde Eğitim Amaçlarının ve Program Çıktılarının Belirlenmesi İçin Komisyonlar Kurulması Bölüm Misyon/Vizyonlarının Belirlenmesi Paydaşların Belirlenmesi Paydaşlardan Soru Formu, Arama Konferansı, Çalıştaylar ve Delphi Tekniği v.b. Yöntemlerle Görüş Alınması Paydaş Anketlerinin Hazırlanıp Paydaşlara İletilmesi ve Geri Bildirimlerin Alınması Odak Grup Çalışmalarının Yapılması Mezun Öğrencilere ve İşverenlere Öğrencilere Program Amaç ve Hedefleri İle Program Çıktılarının Oluşturulmasına Yönelik Bilgilendirme Yapılması

6 Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi
(The Overarching Framework for Qualifications of EHEA, QF-EHEA): Mayıs 2005’te Bergen’de Bologna Sürecine üye, 45 ülkenin Eğitim Bakanları tarafından benimsenmiş, Avrupa ulusal yükseköğretim yeterlik çerçeveleri ve bunların içerdiği yeterlikler arasındaki ilişkiyi şeffaflaştırmayı amaçlayan ve yükseköğretimin her düzeyi sonunda kazanılması gereken öğrenme çıktılarının “Dublin Düzey Tanımlayıcıları” ile tanımlandığı genel kapsamlı bir çerçevedir. Ulusal yeterlikler çerçeveleri arasında birleştirici bir mekanizma olarak yalnızca yükseköğretim için tasarlanmıştır.

7 Beceri : Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilme yeteneğidir. EQF-LLL kapsamında beceriler, bilişsel (mantıksal,sezgisel ve yaratıcı düşünce) veya uygulamalı (el becerisi ve yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) olarak tanımlanmaktadır. Bilgi: Verilerin öğrenme yoluyla özümsenmesidir. Herhangi bir çalışma veya araştırma alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların bütünüdür. EQF-LLL (Ön lisans/Lisans/Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik) kapsamında “bilgi” kuramsal ve/veya uygulamalı olarak tanımlanmaktadır.

8 Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (National Qualifications Framework):
Ulusal düzeyde veya bir eğitim sistemi düzeyinde, yükseköğretim yeterlikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla,yükseköğretimde tüm yeterlikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

9 Ulusal Yeterlikler Sistemi (National Qualifications System):
Ülkelerin eğitim ve öğretim sistemlerinin iş dünyası ve sivil toplumla ilişkilerini sağlayan, öğrenme ve diğer sistemler ile bağlantılı tüm faaliyetlerin bütünüdür. Bu sistemin içeriğinde, kalite güvencesi, değerlendirme ve yeterlikler ile ilgili kurumsal düzenlemeler ve işlemlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi de yer alır. Ulusal bir yeterlik sistemi pek çok alt sistemden oluşabileceği gibi ulusal bir yeterlik çerçevesini de içerebilir. Yeterlik (Qualification): Geçerliliği kabul edilen bir yükseköğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir. Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş veçalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir. EQF-LLL kapsamında “yetkinlik”, sorumluluk ve özerklik kavramları ile tanımlanır.

10 Alana Özgü Yeterlikler:
Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlikleri göz önünde bulundurularak, herhangi bir meslek alanındaki yeterliklerin ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Alana özgü yeterliklerin belirlenmesinde; Mezunlar, ilgili kurumlar, işverenler, sivil toplum örgütleri, galeri –müze- v.b. Kuruluşlar, kamu kurumları, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri,araştırma görevlileri, bölüm personeli ve öğrencilerin aktif katılımı ve katkısı önemlidir.

11 Birinci Aşama sorularına yanıt arama. Paydaşlarımız kimlerdir?
Paydaş görüşleri neden gerekli? Paydaşlarımızın görüşleri aracılığıyla hangi sorulara yanıt arayacağız? sorularına yanıt arama. Bu başlıkların Bölümler içerisinde değerlendirilmesi

12 Paydaş Kimdir ? Program ile etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan; - Bireyler (Mezun olan ya da henüz öğrenim görmekte olan öğrenciler) - Toplumsal Birimler (İşveren, Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler,Galeriler,Müzeler, Kamu Kurumlarının Bölümlerle İlgili Birimleri….) - Program Yürütücüleri (Öğretim Elemanları, Bölüm Personeli … ) İç ve dış paydaşlarımızdır.

13 Paydaş Görüşleri Neden Gerekli ?
Program Yeterliliklerinin (Çıktılarınının) Belirlenmesinde Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri ile Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları temel oluşturmaktadır.

14 Bölüm Misyonu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları Program Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları

15 Paydaş Görüşleri Programların belirlenirken oluşturulurken
Eğitim Amaçları Program Yeterlilikleri belirlenirken içerik ve yapıları güncellenerek, ders planları oluşturulurken EN ÖNEMLİ GİRDİLERİMİZDEN BİRİ

16 Görüş Almak İstediğimiz Ana Başlıklar
NASIL BİR MEZUN ? Program mezunları hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olmalı ? Neyi bilmeli, neyi yapabilmeli, nelere yetkin olmalı? Bu program yeterliliklerini kazandıracak program içeriği nasıl olmalı ? Programlarımızın sağladığı mevcut yeterlilikler ne ölçüde paydaşlarımızın beklentileri ile örtüşüyor ? Kazandırmayı planladığımız bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırabildik mi ? Program mezunlarımızı ayırt eden üstün yanlar neler ? (programlarımızın amaç ve yeterliliklerini tanımlarken öne çıkaracağımız ayırt edici üstünlükler) Program mezunlarımızda geliştirilmesi gereken yanlar neler ? (programlarımızı güncellerken program içeriğinde, derslerin belirlenmesi ve yeniden tasarımlanmasına üzerinde durulacak noktalar)

17 İKİNCİ ADIM Bölümlerin programları ile etkileşimde olan iç ve dış paydaşların belirlemesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Programları ile etkileşime giren dış paydaşlar büyük oranda ortak mı? Değil mi? Bölümler için öne çıkan bazı paydaşlar farklı mı? Genel olarak bölümler İÇ PAYDAŞ grubundan öğretim üyesi ve öğrencilere DIŞ PAYDAŞ grubundan işverenlere ve mezunlara ulaşmalılar

18 ..................Bölümü Paydaşları Dış Paydaşlar .........Bölümünün
Diğer Bölümlerle Ortak Bölümünün Dış Paydaşları İç Paydaşlar Öğrenciler Öğrenci Temsilcileri Öğrenci Klüpleri Bölüm Diğer Bölümlerdeki Çalışmalara Erişim

19 ÜÇÜNCÜ ADIM Her bölümün farklı iç ve dış paydaş gruplarının görüşlerine hangi yöntem ve teknikle ulaşacağına ve veri toplama aracına karar verme aşaması. Bologna Koordinatörlerinin örnekler üzerine araştırma yaparak Bologna Komisyonu ile paylaşması. Bir sonraki Komisyon toplantısında Bölümlerin seçtikleri yöntem, teknik ve veri toplama araçları üzerine görüşülmesi.

20 Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Odak Grup Çalışmaları Linkert Ölçüm Tekniği Delphi Tekniği Toplantılar (Bölümlerde öğrenciyi hem bilgilendirme hem de görüşlerini alma amacıyla) Yüzyüze Görüşmeler Eleman Arama İlanlarının İncelenmesi Diğer Teknikler

21 Öğrenci Odak Grup Çalışması
İkinci, Üçüncü ve Dördüncü sınıf örgün öğrencilerinden 10 kişilik gruplarla odak grup görüşmesi yapılabilir, bölüm öğretim üyelerinden biri görüşmede moderatör olarak yer alabilir. Okuldan mezun olduktan sonra hangi vasıflarınızın olmasını istersiniz? Bölüm size bu vasıflardan hangisini kazandırıyor? türünde yada benzeri sorular geliştirilebilir.

22 Soruların Sınıflandırılması
D.E.Ü. G.S.F. mezunlarının istihdamına yönelik genel tanımlayıcı sorular Genel yetkinlikler ile ilgili sorular Alana özgü yetkinlikler ile ilgili sorular Öğrenci ve mezunların ders planı ve dersleri genel olarak değerlendirmelerinin istendiği sorular

23 Soru Grupları Açık uçlu sorular Evet/Hayır soruları Sıralama soruları
Seçenekli sorular Delphi,Likert Tipi Ölçeklendirilmiş Sorular

24 Delphi Tekniği: Geleceğe ilişkin tahminler yapmada yararlanılan bir yöntemdir. Delphi tekniği de senaryo analizlerini geliştiren Rand Corporation tarafından geliştirilmiş bir karar verme ve uzlaşma tekniğidir. Delphi tekniği, organizasyonda bir sorunun çözümü için uzman kişilerin yüz yüze görüşmeler ve bir arada tartışmalar yapmadan bir konu hakkında karar vermelerine ve uzlaşmalarına imkan sağlayan bir yöntemdir. Bu karar verme tekniğinde önce konunun uzmanı kişilere sorunlara bakış açıları ve çözüm önerileri hakkında yazılı bir form gönderilir. Formlar uzman kişiler tarafından doldurulduktan sonra geri gönderilir. Tüm grup üyelerinin veya uzmanların görüş ve önerileri sınıflandırılır ve tekrar yazılı olarak kendilerine geri gönderilir. Bu işlem karar alıncıya ve uzlaşma gerçekleşinceye kadar devam eder

25 Likert Ölçeği: Likert ölçeği genellikle herhangi bir yöntemle (daha çok anket) elde edilen verilerin değerlendirilmesinde izlenen bir modeldir. buna göre, eğilimler beşli veya yedili aralıklar temelinde değerlendirmeye tabi tutulur. Çok basit olması ve eğilimleri ayrıntılı olarak sıralama imkanı vermesi üstünlükleridir.

26 Mezunların İstihdamına Yönelik Soru Örnekleri
Genel Sorular 1.Kurumun Adı: 2.Yanıtlayan Kişinin Konumu 3.Çalışan Sayısı 4.Kurumunuza Eleman Alımında yeni Mezunları mı,Deneyimli Mezunları mı tercih Ediyorsunuz? Yeni Mezun Deneyimli 5.D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunlarının Uzmanlık Alanlarında İlk Aklınıza Geleni Sıralayınız Resim Heykel Seramik Grafik Tekstil Ve Moda Geleneksel Sanatlar Müzik Sahne Sanatları Film Tasarımı Fotoğraf 6. D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunlarını İstihdam Ediyormusunuz?Hangi Bölüm Mezunları Kurumunuzda Görev Yapmakta? Sayı ve Oran belirtiniz Resim Heykel Seramik Grafik Tekstil Ve Moda Geleneksel Sanatlar Müzik Sahne Sanatları Film Tasarımı Fotoğraf

27 AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ
Dış Paydaş (İşveren) Görüş Formu Kuruluşunuzda çalıştırılmak üzere yükseköğretim mezunu bir eleman almayı düşündüğünüzde, seçeceğiniz adayların hangi bilgi, beceri, ve kişisel-mesleki yetkinliklere sahip olmasını beklersiniz ? Kuruluşunuzda mezunumuzu çalıştırdınız veya çalıştırıyorsanız, mezunlarımızda gördüğünüz eksiklikler (-) ve/veya olumlu yönler (+) ?

28 DIŞ PAYDAŞ (İş Veren) GÖRÜŞ FORMU
Mezunu Öğrencilerinden Beklentileriniz nelerdir? Lütfen Önceliğine Göre 1 de 5 e kadar Sıralayınız.İlgisiz İse X işareti Koyunuz Sosyal İlişkilere Yatkınlık Bilgiye Kolay Erişebilirlik Kurumsal İlişkileri Güçlü Takım çalışmasına Yatkın Problem Çözebilirlik Yaratıcı Gücünü Kullanabilirlik Mevzuata Hakimiyet Liderlik Etik Davranış Stratejik Düşünme Hızlı kara verme Muhakeme Gücü Organizason Yeteneği

29 Sizi diğerlerinden üstün (olumlu anlamda farklı) kılan nitelikler:
Dış Paydaş (Mezun) Görüş Formu Bölümümüzdeki lisans öğreniminizin size kazandırdıklarını düşündüğünüzde, sizi mesleki açıdan benzer konumdaki diğer kişilerden ayıran, onlardan üstün kılan ya da diğerlerini sizden üstün kılan nitelikler/farklılıklar nelerdir? Sizi diğerlerinden üstün (olumlu anlamda farklı) kılan nitelikler: Diğerlerini sizden üstün kılan, eksikliğini hissettiğiniz nitelikler:

30 .......mezunu olmanın iş hayatında size getirdiği avantajlar nelerdir?
Dış Paydaş (Mezun) Görüş Formu mezunu olmanın iş hayatında size getirdiği avantajlar nelerdir? mezunu olmanın iş hayatında size getirdiği dezavantajlar nelerdir? bölümünde okuduğunuz derslerin dışında hangi konularda ders almış olmak isterdiniz?

31 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ
LİSANS DÜZEYİ * BİLGİ (Kuramsal / uygulamalı) Ortaöğretimde kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek *BECERİ (Kavramsal / uygulamalı) - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. *KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, -Öğrenme Yetkinliği - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek. -İletişim ve Sosyal Yetkinlik - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek -Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

32 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları