Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nitelikli Bir Mesleki E ğ itim İ çin Okul, Kamu ve İş Dünyası İş birli ğ ini Geli ş tirme. ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI LEONARDO DA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nitelikli Bir Mesleki E ğ itim İ çin Okul, Kamu ve İş Dünyası İş birli ğ ini Geli ş tirme. ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI LEONARDO DA."— Sunum transkripti:

1 Nitelikli Bir Mesleki E ğ itim İ çin Okul, Kamu ve İş Dünyası İş birli ğ ini Geli ş tirme. ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI LEONARDO DA VİNCİ VETPRO PROJESİ "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."http://www.ua.gov.tr

2 ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ

3

4 Türkiye’de kar ş ılı ğ ı Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birli ğ i olan bu kurum (Handwerkskamer) küçük ve orta boy i ş letmelerin 300 meslek dalında meslek e ğ itimi vermektedir. Kurumda okul i ş letme i ş birli ğ ine dayalı dual (ikili) sisteme göre ö ğ renciye mesleki e ğ itim verilir. Kurum aynı zamanda teorik ve pratik e ğ itimi kendi atölye ve laboratuarlarında istek ve ihtiyaca göre teorik ve pratik e ğ itimi bir arada verdi ğ i görülmü ş tür. Kendi üyelerinin meslek e ğ itimi ihtiyaçlarını kar ş ılayan i ş letmeler üstü e ğ itim merkezi konumundadır.

5 Almanya’da üç yıl öncesine kadar 300 meslek dalında ustalık seviyesinde e ğ itim alma zorunlulu ğ u vardı. Son üç yılda AB’ye üye ülkelerdeki meslek e ğ itimi esas ve usulleri dikkate alınarak önem ve özellik arz eden özel beceriye dayalı tehlikeli 127 meslek dalında i ş yeri açacakların ustalık seviyesinde e ğ itim alması ve yeterliliklerini belgelendirmesi zorunlulu ğ u getirilmi ş tir. Aynı zamanda bu kurum belirlenen ulusal yeterlilik sistemi dâhilinde, eyalet bölgesinde belgelendirmeye esas sınavları düzenlemektedir. Örgütlenme ş eklinin Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yapısının benzeri oldu ğ u görülmü ş tür. Almanya’da bu türde toplam 52 meslek odası mevcuttur.

6 Meslek odalarının görevleri ise; 1. Devletin ve özel sektörün mesleklere ve meslek e ğ itimine olan ilgisini artırmak, 2. Çalı ş anlara geli ş en ve de ğ i ş en teknolojiye uyum e ğ itimi vermek ve i ş yerlerinde istihdama vasıflı insan gücünü hazırlamak, 3. Üye i ş yerlerine teknik ve iktisadi danı ş manlık hizmeti vermek, 4. Yeni i ş yeri kuracak veya i ş yeri satın alan giri ş imcilere danı ş manlık hizmeti vermek, 5. Mevcut ş irketlere analiz ve geli ş tirme programları için danı ş manlık hizmeti yapmak, 6. Krize giren i ş letmelerin krizden çıkartılması için çalı ş mak, 7. Ustalık e ğ itimini vermek ve sınavlarını yapmak, 8. De ğ i ş en teknolojiye göre i ş ini kaybedenlerden yeni meslek ö ğ renmek isteyenlerin e ğ itimini vermek, 9. İş letmelerde beceri e ğ itimi yapan çırak ö ğ rencilerin i ş letmelerdeki yeni teknoloji araç gereç yetersizli ğ i nedeniyle telafi e ğ itimi için özel atölyeler kurmak.

7 Almanya’da kalifiye eleman olmak için 3 yıllık bir mesleki e ğ itim alma zorunlulu ğ u vardır. Bu e ğ itim sonunda herhangi bir sınav söz konusu de ğ ildir (Bizdeki çıraklık e ğ itimi gibi). Daha sonra ustalık seviyesinde e ğ itim almak isteyenler mesleklerinin özelliklerine göre 8 ay ile 2,5 yıl arasında de ğ i ş en sürelerde e ğ itim alırlar. Bu e ğ itim sonunda yapılan ustalık sınavlarında ba ş arılı olanlar, 127 meslek arasından birinde ustalık belgesi almaya hak kazanırlar. Yalnız ustalık e ğ itimine devam edenler mesleklerin özelliklerine göre e ğ itim masraflarını kendileri kar ş ılarlar (5.000 – 15.000 Euro). Bu ücreti devletten kredi olarak kar ş ılayabilirler. Bu e ğ itim süresince de ba ş ka bir i ş yerinde çalı ş mazlar. Ustalık belgesini alan ki ş iler isterlerse i ş yeri yönetimi konusunda teknik üniversiteye denk bir e ğ itim alabilirler.

8 Ö ğ retim Programları çerçeve olarak Alman E ğ itim Bakanlı ğ ına ba ğ lı B İ BB tarafından hazırlanır (Birle ş ik Alman E ğ itim Enstitüsü). Programlarda belirlenen ana konular, yerel düzeyde detaylandırılır. Finansman: Devlet katkıları, üye ş irketlerin aidatları, Danı ş manlık hizmeti kar ş ılıklı AB fonları ve ustalık e ğ itimi alanların e ğ itime katkı harçları vb. Kurumun önemli özelli ğ i: güncel teknolojinin çalı ş anlara yansıtılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunmasıdır. Örne ğ in; atölyelerde bulunan mevcut tezgâhların yenisi çıktı ğ ında eskilerinin satılarak yenisinin alınması imkânının olmasıdır.

9 Bu kurum Türkiye’deki Sanayi ve Ticaret Odalarına denk bir kurumdan kendisine ba ğ lı 44.000 i ş letme vardır. Bu i ş letmeler; endüstri ticaret ve servis alanında faaliyette bulunan firmalardan olu ş maktadır. İ HK bünyesinde bir i ş letmenin bulunması ş irket düzeyinde faaliyette bulunmasıyla mümkündür. Aynı Almanya’da meslek okulları i ş letmelerin partneri durumundadırlar. Okul i ş letme diyalogu çok güçlüdür. Sınavlar İ HK koordinatörlü ğ ünde ş irket, İ HK ve Okul temsilcilerinden olu ş an komisyonlar tarafından yapılırlar.

10 Almanya’da i ş letmeler geli ş en yeni model ve teknolojileri Meslek E ğ itiminde kullanılmak üzere okul ve kurumlara bedelsiz verirler. Okul i ş letme ve meslek odaları diyalogları çok güçlüdür. Bazı eyaletlerde meslek okulları bina donatım gereçleri, idari personel, yardımcı hizmet personeli, yerel yönetimler tarafından temin edilmektedirler. Oda ve i ş letmelerin Meslek E ğ itiminde; teorik e ğ itimin okulda, pratik e ğ itimin i ş letmelerde verilmesinin do ğ ru ve kalıcı çözüm oldu ğ u konusunda ortak mutabakat oldu ğ u kanaatine varılmı ş tır. Ö ğ retim programlarının hazırlanmasında ş irketler ve ö ğ retmenler birlikte görev alırlar. Programların çerçevesi genelde ulusal, içeri ğ i esnek ve yereldir. Ulusal yeterlilik sisteminde bir çeli ş ki oldu ğ u görülmektedir. Örne ğ in; Bazı eyaletlerin vermi ş oldu ğ u sertifikaların di ğ er bir eyalet tarafından denk kabul edilmemesi gibi.

11 İSVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ

12 12 İ sveç'te E ğ itim İsveç Eğitim Sistemi

13 İ sveç'te E ğ itim 13 - Bütün okul yetkililerinin okullarının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eden merkezi idari bir kurumdur. Bu kontroller denetim ve teftiş aracılığıyla yapılır. Bu incelemelerin amacı gelişim kaydetmektir. - Farklı denetleme belgeleriyle fırsat eşitliğinin arttırılmasına ve günlük faaliyetlerde hedeflerin gerçekleştirilmesine nasıl yardımcı olacağını takip eder. - Okul yetkililerin denetleme belgelerinin içeriği ve işleviyle ilgili bilgisini de değerlendirir. Ders programı ve not derecelendirme kriterleri gibi ulusal denetim belgelerinin bir kısmından da sorumludur. - Her yıl İsveç okullarının genel bir görünümünü ve durum değerlendirmesini Meclis ve İsveç hükümetine sunar. İsveç Okullar Genel Müdürlüğü

14 İ sveç'te E ğ itim 14 Belediyelerin özel sorumlulukları arasında çocuklara, öğrenci ve ailelerine kurucu farkı gözetmeksizin anaokulu, ilk ve orta öğretim okulu ya da eğitim türü seçme imkanı tanıması vardır. Belediye ayrıca gerçekte böyle bir işletmenin olmasını ve herkesin istediği yerde eğitim almasını sağlamakla da sorumludur. Bu, her türlü işletme için geçerlidir: anaokulu, çocuk bakım merkezleri, zorunlu ilkokul, lise ve yetişkin eğitimi okulu. Belediyeler bu değerlendirme için gereken parayı İsveç Parlamentosu'ndan (devlet bütçesinden) alıp bu tür işletmelere giden çocuklar ve öğrenciler için diğer kuruculara dağıtır. Belediyelerin özel sorumlulukları

15 İ sveç'te E ğ itim 15 Her belediyede, belediye okullarının kısa ve uzun vadede nasıl organize edilip geliştirildiğini gösteren bir okul planı bulunur. Okul planı; Eğitim Yasası, müfredat ve ders programı baz alınarak hazırlanmıştır. Belediyeler okul planında, İsveç Parlamentosu ve Hükümeti tarafından belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağını açıklar. Okul planı

16 16 İsveç Eğitim Sistemi Denetleme Belgeleri Eğitim Yasası Yönetmelikler Müfredatlar Ders programı

17 İ sveç'te E ğ itim 17 - Anaokullu ve okul çocuklarının bakım merkezi işletmelerinde yapılacak görevler ile grupların büyüklüğü, personelin yeterliliği ve tesislerin kalitesi için ne gibi talepler gerekebileceği. - Belediyelerin sorumlulukları ve belediyelerden beklenenler. - İlk ve ortaöğretim ile yetişkin eğitimindeki eğitim programlarının geniş çaplı hedefleri ve değerlendirmeleri. - Öğrenciler ve aileleri için zorunlu eğitim programına katılım ve eğitim hakkı gibi bazı koşullar. Eğitim Yasası ile ilgili kararları Meclis verir Eğitim Yasası

18 18 Yönetmelikler - Zorunlu ilkokul yönetmelikleri, -Öğrenme engelli öğrenciler için yönetmelikler, - Eşit muamele planı çerçevesinde çocukların ve öğrencilerin katılımıyla ilgili yönetmelikler, - Lise ve yetişkin eğitimi yönetmelikleri yönetmeliklere örnek teşkil eder. Yönetmelik, İsveç hükümeti tarafından belirlenen koşullardan oluşur.

19 İTALYA EĞİTİM SİSTEMİ

20 İtalya Anayasası’nda belirtilen genel amaçlar doğrultusunda İtalya Eğitim Sistemi’nin genel amaçları şunlardır: Eğitimde özgürlüğü sağlamak Her tür ve düzeydeki öğretim kurumlarını örgütleyerek eğitim ağını oluşturmak Ayrım gözetmeksizin herkese eğitim sağlamak Herkese özel okul açma hakkı tanımak Engelli öğrencilerin eğitim hakkının güvencesi olmak Yetenekli öğrencilere maddi destek, burs sağlamak

21 345678910111213141516171819ya ş OKUL ÖNCES İ İ LK OKUL ORTA OKUL Fen Liseleri Genel Liseler Genel ve Anaokulu Ö ğ retmenli ğ i okulları Meslek Okulları Meslek Liseleri Sanat ve Müzik Okulları 1231234567891011121314sınıf ZORUNLU E Ğİ T İ M

22 OKUL YAPISI -Öğretim dili İtalyan’cadır. -İtalya okul sisteminin yapısı 4 öğretim düzeyini kapsamaktadır. Bunlar; Okul öncesi eğitim İlköğretim Ortaöğretim (I. ve II. devre) Yükseköğretim -Eğitim merkezden yönetilir. -Merkezi düzeyde belirlenen politikaların, yasaların, yönetim ilkelerinin yerel düzeyde uygulanabilmesi için bölgeler ve yerel yönetimlere yetki verilmiştir.

23 - İtalya Eğitim Sistemi’nin yapısı merkezi, bölgesel ve yerel, okul düzeylerine göre sınıflanır. - En genelde (merkezide) eğitimden 2 bakanlık sorumludur: Kamu Eğitimi Bakanlığı: Anaokulu, ilk ve ortaöğretim Teknoloji, Bilimsel Araştırma ve Üniversiteler Bakanlığı: Yüksek eğitim ve araştırmadan sorumlu - Bölge ve yerelde; 20 bölgede, Bölgesel Eğitimi Denetleme Birimi vardır. Yeni açılacak okulların yapılandırılmasında görevlidir.

24 Okul düzeyinde; Okul Konseyi (ortaöğretimde) Yerel okul Konseyi (anaokulları ve ilköğretimde) Fakülte Kurulu (üniversitede fakülte düzeyinde) yetkilidir. Bakanlığa karşı sorumlu teknik bir müfettişlik, ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyet göstermekte ve eğitim sistemini bir bütün halinde denetlemektedir.

25 - Eğitim yılı Eylül-Haziran ayları arasındadır. - Eğitim-Öğretim yılı içinde 3 dönem vardır. - İş günü süresi 200 gündür. - Anaokulları ve ilkokullar devlet veya özel sektör tarafından idare edilmektedir. Devlet okullarında okuyanlar bu yaş grubundaki öğrencilerin 2/3’ünü teşkil etmektedir. - Devlet okulları ile özel okulların müfredatları ana hatlarıyla aynıdır.

26 Okul Öncesi Eğitim (Scuola Materna) Asilo Nido: 0-3 yas arasındaki çocukların gittiği bir okul türüdür. Scuola Materna: 3-5 yaş arası öğrencilerin gittiği bir okul türüdür (Anaokulu) ve 3 yıl sürmektedir bu eğitim. İçinde bulunulan eğitim- öğretim yılının 30 Nisan tarihine kadar 3 yaşını dolduran çocuklar Scuola Materna’ya kayıt yaptırabilirler. Scuola Materna’nın verdiği haftalık hizmet süresi en az 25 saat ile en çok 48- 49 saat arasında değişmektedir..

27 İlköğretim (Scuola Elementare) -6-11 yaş arası çocukların ilköğretime devamı zorunlu ve (devlet okullarında) parasızdır. -İlköğretim 2 devreye ayrılmıştır. 1.devre 2 yıl, 2. devre 3 yıl sürer. -Çocuklar ders yılı sırasındaki raporları esas alınarak bir üst sınıfa geçerler. -Sınıf tekrarı çok ender durumlarda olur. -Okullaşma oranı %100’e varmaktadır. -Okulların %92.65’i devlet okullarından; %7.35’i özel okullardan oluşur. -Yine öğrencilerin %92’si devlet okullarına; %7’si özel okullara devam eder.

28 Ortaöğretim(Scuola Media Inferiore) İtalya Eğitim Sistemi’nde orta öğretim 2’ye ayrılır:. Zorunlu ortaöğretim yani, ortaöğretim I. devre. Zorunlu eğitim sonrası ortaöğretim yani, ortaöğretim II. devre

29 (Zorunlu) Ortaöğretim 1. Devre -Eğitim süresi 3 yıl olup parasızdır. 11-14 yaş dönemini kapsamaktadır. -Bu eğitim dönemini başarı ile bitirenler ‘Diploma di Licenza della Scuola Media’ derecesini alırlar. -Bu devrede öğrencilerin seçeceği mesleğe yöneltme ve rehberlik çalışmaları yapılır. -Öğretim yılı 3-4 aylık dönemler ayrılmıştır ve en az 200 iş günüdür. -Dönem sonlarında yazılı sınav yapılır. Sonuçlar ailelere gönderilir. Ve bu sınavlar sonucunda çocuğun bir üst sınıfa devam edip edemeyeceğine karar verilir. -Bu 3 yılın sonunda öğrenciler orta öğretim I. devreyi tamamlayıp orta öğretim II. devreye devam edebilmek için bitirme sınavına girerler. -Bu sınav 3 yazılı (İtalyanca, Matematik ve yabancı dil) ve tüm derslerin sözlü sınavlarından oluşur. -Bitirme sınavında başarılı olan öğrencilere belgeleriyle birlikte, ileriki öğrenim yaşamları için görüş ve önerilerde bulunulur. -Bu belgede öğrencinin düzeyi, ilgi ve gereksinimleri yazar. Her öğrencinin bu belgesi kişisel dosyasına eklenir

30 (Zorunlu Eğitim Sonrasi) Ortaöğretim 2. Devre -Eğitim karmadır. -2007 yılından beri bu devrenin ilk 2 yılı zorunlu hale getirilmiştir. -14-15 yaş öğrencileri zorunlu eğitimden geçer, 16-19 yaş arası öğretimse isteğe bağlı devam eder. -Bu devre öğrencilerin yükseköğretime ya da iş yaşamına geçişini sağlar. -II.devre okulları 4 türe ayrılmıştır: Klasik Lise ve Fen Liseleri Güzel Sanatlar Liseleri Teknik Lise Mesleki Lise

31 -Klasik Lise ve Fen Liseleri : 5 yıldır. Eğitim genel derslerden oluşur. Fen liselerinde son 3 yıl fen ağırlıklıdır. -Güzel Sanatlar Liseleri : 4 yıldır. İlk 2 yıl ortak dersler görülüp, sonra figüratif sanatlar ve sahne tasarımı olarak 2 bölüme ayrılır. -Teknik Lise : (2+3) 5 yıldır. Tarım, ticaret, endüstri vb. bölümleri bulunmaktadır. -Mesleki Lise : 3 yıldır. İsteyen öğrenciler 2 yıl daha devam etme şansına sahiptir. Devam edenler tekniker unvanını alır. Tarım, sanayi, ticaret. Otelcilik vb. bölümleri vardır. -Bu okulları bitiren öğrencilere “Olgunluk Diploması” (Matiratura) verilir.

32 Yükseköğretim -Üniversitelere giriş sınavı yoktur. Olgunluk diploması sahibi her öğrenci üniversiteye devam edebilir. -58 devlet üniversitelerinin yanında; 17 özel yasa ile kurulmuş üniversite, 2 uluslar arası üniversite, 3 uzmanlaşmış enstitü, 3 teknik üniversite olmak üzere 83 kurumda bu eğitim yürütülmektedir. -Alınan eğitime bağlı olarak 4-6 yıl sürer. -Alt düzeyde 2-3 yıllık kurumlar da vardır.

33 ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI LEONARDO DA VİNCİ VETPRO PROJESİ "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."http://www.ua.gov.tr


"Nitelikli Bir Mesleki E ğ itim İ çin Okul, Kamu ve İş Dünyası İş birli ğ ini Geli ş tirme. ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI LEONARDO DA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları