Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL DENGE VE KİMYASAL KİNETİK.  Kimyasal Reaksiyonların Hızları Kimyasal Reaksiyonların Hızları  Reaksiyon Hızlarına Etki Eden Faktörler Reaksiyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL DENGE VE KİMYASAL KİNETİK.  Kimyasal Reaksiyonların Hızları Kimyasal Reaksiyonların Hızları  Reaksiyon Hızlarına Etki Eden Faktörler Reaksiyon."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL DENGE VE KİMYASAL KİNETİK

2  Kimyasal Reaksiyonların Hızları Kimyasal Reaksiyonların Hızları  Reaksiyon Hızlarına Etki Eden Faktörler Reaksiyon Hızlarına Etki Eden Faktörler  Zincir Reaksiyonları Zincir Reaksiyonları  Kimyasal Denge Kimyasal Denge  Dengeyi Etkileyen Faktörler Dengeyi Etkileyen Faktörler

3  Birim zamanda konsantrasyonda meydana gelen de ğ i ş ikli ğ e o maddenin reaksiyon hızı denir.  Çarpı ş ma teorisine göre kimyasal bir reaksiyonun olması için 3 ş art ; Maddelerin birbirleriyle temas etmesi Belli geometrik ş ekillerde çarpı ş ması gerekir. Bu çarpı ş mayı reaksiyona giren maddelerin kendisi ayarlar. Reaksiyon olabilmesi için aktivasyon enerjisi gerekir.

4 Kimyasal bir reaksiyonun olabilmesi için gerekli olan enerjiye e ş ik enerjisi denir.

5 giren maddenin yapısı: Reaksiyona giren Reaksiyona giren maddenin yapısı: Reaksiyona giren maddelerin geometrik yapıları yani ba ğ yapıları reaksiyon hızına etki eden en önemli faktörlerdendir. Fe +2 + H + +KMnO 4 Hızlı Fe +2 + H + +KMnO 4 Hızlı Kütlelerin tesiri kanuna göre kimyasal bir reaksiyonun hızı sadece reaktiflerin konsantrasyonuna ba ğ lıdır.

6 Ortalama olarak sıcaklı ğ ı on derece artırılmasıyla reaksiyon hızı iki üç kat artmaktadır.Reaksiyon hızının sıcaklıkla artı ş ını ilk defa Von’t Hoff ş u ba ğ ın tı ile bulmu ş tur. log k 1 /k 2 = Ea/2,3.R(T 2 -T 1 /T 1.T 2 )

7 Katalizörler aktivasyon enerjisini dü ş ürerek reaksiyo nun hızlı olarak gerçekle ş mesini sa ğ lar.

8 Bir kimyasal reaksiyon olu ş urken tepkime meka nizmasına ba ğ lı olarak bozulmalar zincir ş eklinde birbirlerini takip eder. Bu zincir reaksiyonlarının yürüyü ş ü ş u kademeler üzerinde yürür. Örne ğ in; H 2 + Br 2 2HBr tepkimesinde ş u 4 basamak takip edilir.

9 1.Zincir başlangıcı:Brom molekülü brom atom larına ayrılır. Br 2 Br + Br 2.Zincir ilerlemesi: Brom atomları zincir taşıyıcı olarak isimlendirilirler ve ara üründürler. a.) Br + H 2 HBr + H (Br: zincir taşıyıcı) b.) H + Br 2 HBr+ Br

10 İ kinci bir zincir ta ş ıyıcı olan H atomları olu ş ur.Bu H atomları Brom molekülü ile tekrar reaksiyona girer rek ikinci bir zincir ta ş ıyıcısı olan Brom atomlarını olu ş turur. Zincir ilerlemesi art arda devam eder. 3.Zincir indibisyonu:E ğ er bir H atomuyla bir HBr molekülü çarpı ş ırsa olu ş an net tepki engellenir yani indibe edilir. H+HBr H 2 +Br Tepkimesinde H molekülü olu ş tu ğ u için tepkime yava ş lar.

11 Zincir sonlanması: Tepkimelerde olu ş an Br atom ları bir araya gelerek Br 2 molekülünü olu ş tur dukları zaman zincir sonlanmı ş olur. Br + Br Br 2

12

13

14 Homojen ve heterojen reaksiyonlarda giren ve ürünlerin konsantrasyonları dikkate alınarak sa ğ ve sola do ğ ru reaksiyon hızlarının e ş itlenmesiyle konsantrasyona ba ğ lı denge ifade edilebilir. Dengenin olabilmesi için;  Maddelerin reaksiyon ortamını terk etmesi  Bir çökme olmaması

15

16

17  DERİŞİM  BASINÇ – HACİM  SICAKLIK

18 X +2Y Z +2T Tepkimesine göre tepkime dengede iken X gazı eklemek;  Reaksiyon sa ğ a kayar  T miktarı ve deri ş imi artar  Y miktarı azalır.  X miktarı artar.

19  Basınç artarsa hacim azalır. Basınç artarsa reaksiyon mol sayısı fazla olan taraftan az olan tarafa kayar.  Mol sayısı e ş it olan tepkimelerde basınç-hacim etkisi olmaz.

20  Sıcaklık k sabitini de ğ i ş tirir. Denge sabitleri yalnızca sıcaklıkla de ğ i ş ir.  Ekzotermik reaksiyonlarda ısı ürünler tarafına yazıldı ğ ından sıcaklık artırılınca reaksiyon sola kayar ve k küçülür.

21  Endotermik reaksiyonlarda ısı giren tarafına yazıldı ğ ından sıcaklık artırıldı ğ ında reaksiyon so ğ a kayar ve k büyür.


"KİMYASAL DENGE VE KİMYASAL KİNETİK.  Kimyasal Reaksiyonların Hızları Kimyasal Reaksiyonların Hızları  Reaksiyon Hızlarına Etki Eden Faktörler Reaksiyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları