Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Orta Mediasten Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı

2 Mediastinum Mediasten iki plevra yaprağı arasındaki boşluk olarak tanımlanır. Üst kenar: Torasik inlet Alt kenar: Diafragma Ön kenar: Sternum Arka kenar: Vertebra

3

4 Mediastinum Anatomik ve cerrahi bakış açısından mediasten üç kompartmana ayrılır. Ön mediasten (Anterior) Sternumun arkasında, innominate venin inferioru, perikart ve büyük damarların önündeki bölge. Orta mediasten (Visseral) Perikardın ön yüzünden, vertebral korpusun ön yüzü arasındaki bölge. Arka mediasten (Posterior) Gerçek bir boşluk değildir. Her iki paravertebral sulkus veya kostovertebral bölgeyi anlatır.

5 Orta Mediasten Yapıları
Lenf nodları Mediasten lenf nodlarından en zengin bölgedir. Akciğer ve osefagusun lenftikleri buraya drene olur. Diafragma ve perikardın lenf nodlarıda burada yerleşmiştir.

6 Orta Mediasten Yapıları
Trachea, Trakeanın intratorasik kısmının tamamı, Ana bronşların proksimal kısmı buradadır.

7 Orta Mediasten Yapıları
Osefagus, Osefagusun intratorasik kısmının en büyük kısmı orta mediastendedir.

8 Orta Mediasten Yapıları
Kalp ve büyük damarlar, Kalp, Perikardium, Çıkan aorta, Arkus aortanın proksimali

9

10 Orta mediasten patolojilerinde tanı
Noninvaziv yöntemler, PA ve Lateral Akciğer grafisi Toraks Tomografisi Magnetic Resonance Imaging (MRI) Positron Emission Tomografi (PET) Lokosit Sintigrafi, Iodine Radionuclide Imaging, Lymphosintigraphy Meta- Iodo Benzyl Guadine (MIBG)

11

12

13

14

15

16 Invaziv Prosedürler Perkutenöz Transtorasik İnce İğne Biopsisi,
Tedavi kararı için tanı gerekitiğinde yapılır. CT eşliğinde, Akciğerden geçerek uygulanır. Komplikasyon olasılığı fazladır. Sitoloji bu bölge lezyonlarında netleşemez. Bu nedenle pek çok klinik bu tetkikden kaçınır.

17 Invaziv Prosedürler Mediastinoskopi, Anterior mediastinotomi,
Doku elde edilmesi nedeni ile tercih edilir. Paratrakeal lenf nodu, Lenf noduna benzetilen kitle varlığında uygulanır. Anterior mediastinotomi, Kitle mediastenin bir tarafına lokalize ise tercih edilir.

18 Invaziv Prosedürler Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS),
Tanı ve tedavide kullanılır. Kitleye tam hakimiyet (ekspojur) sağlar. Mediastinal yapılarla ilişki, İyi diseksiyon, Tamamını çıkarma olanağı sağlar. Daha az travmatiktir. Beniğn kistlerde tam rezeksiyon, Unrezektabıl kitlelerden yeterli biopsi alınır.

19 Invaziv Prosedürler Median sternotomi, Bronkoskopi, Osefagoskopi,
Tanı ve tedavi amaçlı kullanılır. Bronkoskopi, Trakea lezyonlarında. Osefagoskopi, Osefagus lezyonlarında Endoskopik Ultrason İğne aspirasyonu yapmak için.

20

21 Orta mediasten patolojileri
Lenfadenopatiler, Trakea hastalıkları, Osefagus hastalıkları Kistler Bronkogenik kist, Osefagial kist, Plöroperikardial kist. Mediastinal enfeksiyonlar

22 1. Lenfadenopati Malign mediastinal lenfadenopatiler, Metastatik
Akciğer kanseri en sık neden. Osefagus kanserleri, Trakea karsinomları Melanom Sarkom Batın ve diğer sistem maligniteleri Küçük hücreli AC kanser metastazı

23 1. Lenfadenopati Lenfoma; (En çok görülen mediastinal tümörlerdendir.)
Hodgin’s lenfoma: Ön mediastende daha çok görülür. Non-Hodgin’s lenfoma Non-Hodgin lenfoma

24 1. Lenfadenopati İnflamatuar lenfadenopatiler. Sarkoidoz
Bakteriel pnömoniler Viral pnömoniler Mycobakteriel enfeksiyonlar, Tüberküloz Fungal enfeksiyonlar Histoplazmozis Crytococosis Diğer Castleman hastalığı Tüberküloz lenfadenit

25 Plazma hücreli tip Hyalin vaskuler tip Castleman hastalığı

26 2. Trakea hastalıkları Primer maliğn tümör
Squamöz hücreli karsinom Adenoid kistik karsinom Dıştan bası yapan maliğn ve beniğn lezyonlar Tiroid patolojileri Diğer mediasten tümörleri Benign darlıklar Post entübasyon Trakeostomi sonrası

27 3. Osefagus hastalıkları
Benign Leiomyoma, Maliğn Squamöz hücreli karsinom Adeno karsinom Trakeosefagial fistül Maliğniteler Tbc Perforasyon Iatrogenik Spontan

28 4. Kistler Bronkogenik kist
Trakeobronşial agacın embriolojik gelişmesi esnasında ayrışması ıle oluşur. Trakeobronşial agaçla nadiren ilişkilidir. Genellikle unilokulerdir. İçi kolumnar epitelle döşelidir. Sıklıkla karina bölgesine lokalizedir. Mediastinal kistlerin %50-60 ını oluşturur. Genellikle asemptomatiktirler. Bası oluşturabilir. Enfekte olabilir.

29 Bronkogenik kist Tedavi
Aspirasyon. Denenebilir. Nüks mutlaktır. Enfeksiyon nedeni olur.

30 Bronkogenik kist Tedavi
Komplet cerrahi eksizyon Tam kürdür. Subkarinal lokalizasyon için sağ torakotomi yapılır. VATS güncel yaklaşımdır. Mediastinoskopik rezeksiyon yapanlar da var.

31 Osefagial kist Embriyolojik foregut vakuollerinden köken aldığına inanılır. Nadiren semptomatiktir. Ağrı Disfaji Osefagial lümenle ilişkisi yoktur. Ancak duvarına gömülmüş olabilir. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Osefagus lümeni korunmalı

32 Plöroperikardial kist
Perikardın embriyolojik gelişmesi esnasında oluşur. Coğunlukta sağ kardiofrenik köşede yerleşir. Perikardial ilişki nadirdir. Genellikle asemptomatiktir. Torakoskobik rezeksiyon tercih edilir. CT eşliğinde iğne aspirasyonu önerilebilir. Nüks edebilir.

33 Mediastinal Enfeksiyonlar
1. Osefagus perferasyonu, İatrogenik, Spontan, Travmatik. Osefagus perforasyonu ile orofaringeal sekresyon orta mediasteni kontamine eder. Gerçek cerrahi acildir. Nekrotik dokunun debridmanı, Perforasyonun canlı fleple desteklenmiş primer tamiri, Uygun drenaj, Sistemik antibiotik

34 2. Postoperatif sternotomi
Diyabet, Redo operasyon, Bilateral internal mamaryal arter kullanımı. Tedavide; Hızlı tanı Agresif debridman, Adele transpozisyonu.

35 3. Desending nekrotizan mediastinit
Diş apsesinden gelişir.. Orofarengial bakteriler neden olur. Karotis kılıfı, retrovisseral ve pretrakeal boşluk yolu ile mediastene iner. Servikal enfeksiyondan 48 saat sonra mediastinit gelişir. Nonspesifik semptomlar nedeni ile tanı gecikir. CT de mediastinal hava gözükür.

36 Boyun ve mediastnin cerrahi drenajı. Gerekirse trakeostomi.
TEDAVİ Sistemik antibiotik, Boyun ve mediastnin cerrahi drenajı. Debridman ve geniş drenaj Gerekirse trakeostomi.

37 4. Kronik fibroz mediastinit
Orta mediasten boyunca yoğun fibröz doku birikir. Nedeni çoğunlukla mantar enfeksiyonlardır. Histoplazmozis gibi… Buradaki yapılar çepeçevre sarılır. Vena cava superior gibi. Torako tomi ile v. Cava superior, trakea ve osefagus serbestleştirilir.

38 Fibrozing Mediastinit

39

40

41

42

43

44


"Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları