Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aile İ çi İ letişim ve Ailelerin Problem Çözme Becerileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aile İ çi İ letişim ve Ailelerin Problem Çözme Becerileri."— Sunum transkripti:

1 Aile İ çi İ letişim ve Ailelerin Problem Çözme Becerileri

2 Aile Nedir ? Aile kan ba ğ lılı ğ ı,evlilik ve di ğ er yasal yollardan,aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve ço ğ unlukla aynı evde yaşayan bireylerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandı ğ ı temel bir birimdir. Türk Aile Yapısı Özel İ htisas Komisyonu 1990

3 Sa ğ lıklı Aile – Sa ğ lıksız Aile Kurallar açıktır. Çatışmalar açıktır. Duygu ve düşünceler açık ve samimi ortaya konur. Sorunlar şimdiki zaman içinde ele alınır. Problemlere çözüm aranır. Ailenin bir ve bütün olması önemlidir. Kurallar belirsizdir. Çatışmalar gizlidir. Duygu ve düşünceler açık de ğ il ve samimiyetsizdir. Sorunlar geniş bir zaman diliminde ele alınır. Birinin haklı olması esastır. Bir ve bütün olmak önemsizdir.

4 İ letişim Engelleri EMRETME, YÖNETME “Yapman gerekir.............”, “Yapmak zorundasın................” - Korku ya da aktif direnç yaratabilir; - Söylenenin tersini “denemeye” davet edebilir; - İ syankar davranışa ya da misillemeye yol açabilir.

5 İ letişim Engelleri UYARMA, TEHD İ T ETME (GÖZDA Ğ I VERME) “.........yapmazsan............olur ”, “Ya yaparsın, yoksa.........” - Korku, boyun e ğ me yaratabilir; - Söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyece ğ ini “denemeye” yol açar; - Gücenme, kızgınlık, isyankarlı ğ a neden olabilir.

6 İ letişim Engelleri. AHLAK DERS İ, VAAZ VERME “...........yapmalıydın”, “senin sorumlulu ğ un”, “...........şöyle yapmak gerekir” - Zorunluluk ya da suçluluk duyguları yaratır; - Çocu ğ un durumunu daha şiddetle savunmasına yol açabilir; (Kim demiş?) - Çocu ğ un sorumluluk duygusuna güvenilmedi ğ i izlenimi verir.

7 İ letişim Engelleri Ö Ğ ÜT VERME, ÇÖZÜM GET İ RME “Ben olsam....”, “Neden.......yapmıyorsun?”, Bence.....”, “Sana şunu öneriyim.....” - Çocu ğ un kendi sorunlarını çözmekten aciz oldu ğ unu ima eder; - Çocu ğ un sorunu bütünüyle düşünüp, de ğ işik seçenekler getirip seçenekleri denemesine engel olur. - Ba ğ ımlılıkta da direnme yaratabilir.

8 İ letişim Engelleri MANTIK YOLUYLA İ NANDIRMA, TARTIŞMA “ İ şte şu nedenle hatalısın.......”, “Olaylar gösterir ki......”, “Evet ama.......”, “Gerçek şu ki....” - Savunucu tutumları ve karşı koymayı kışkırtır; - Ço ğ unlukla çocu ğ un aileyle iletişimi kesmesine ve artık dinlememesine yol açar; - Çocu ğ un kendisini beceriksiz ve yetersiz hissetmesine yol açabilir.

9 İ letişim Engelleri YARGILAMA, ELEŞT İ RME, SUÇLAMA “Olgunca düşünmüyorsun....”, “Sen zaten tembelsin........” - Yetersiz, aptallık, yanlış de ğ erlendirme anlamı taşır; - Çocu ğ un olumsuz bir yargıya hedef olma ya da azarlanma korkusuyla iletişimi kesmesine yol açar; - Genellikle çocuk yargı ve eleştirileri gerçek olarak algılar (Ben kötüyüm!) yada karşılık verir. (Siz de daha mükemmel de ğ ilsiniz!).

10 İ letişim Engelleri ÖVME, GÖRÜŞÜNE KATILMA, TEŞH İ S KOYMA “Çok güzel........”, “Haklısın, o ö ğ retmen berbat birine benziyor”, “Bence harika bir iş yapıyorsun.....” - Ailenin beklentilerinin çok yüksek oldu ğ unu ima eder; - İ stenilen davranışı yaptırabilmek için, söylenen içtenlikten yoksun bir manevra gibi algılanabilir. - Çocu ğ un öz-imgesi (Kendini algılayışı) ile övgü uygun de ğ ilse çocukta kaygı yaratabilir

11 İ letişim Engelleri AD TAKMA, GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜRME “Koca bebek....”, “Hadi bakalım süpermen”, “Geri zekalı”, “Hadi sende sulu göz - Çocu ğ un kendini de ğ ersiz hissetmesine, sevilmedi ğ i kanısına varmasına yol açabilir; - Çocu ğ un öz-imgesi üzerinde çok olumsuzdur; - Genellikle karşılık vermeye iter.

12 İ letişim Engelleri TAHL İ L ETME, TEŞH İ S, TANI KOYMA “Senin derdin nedir biliyor musun?”, “Herhalde çok yorgunsun” “Aslında sen öyle demek istemiyorsun” - Tehdit edici; tedirgin edici olabilir ve başarısızlık duygusu uyandırabilir; - Çocuk kendisini korumasız, kıstırılmış hisseder, kendisine inanılmadı ğ ı kanısına varabilir; - Çocuk, yanlış anlaşılma endişesi ile iletişimi keser.

13 İ letişim Engelleri GÜVEN VERME, TESK İ N, TESELL İ ETME “Aldırma.......boş ver, düzelir......”, “Hadi biraz neşelen........” “Zamanla kendini daha iyi hissedersin.......” - Çocu ğ un kendini “anlaşılmamış” hissetmesine neden olur; - Kızgınlık duyguları uyandırır (“Size göre kolay tabii”) - Çocuk genellikle mesajı “kendini kötü hissetmen do ğ ru de ğ il” biçiminde algılar.

14 İ letişim Engelleri İ NCELEMEK, ARAŞTIRMAK, SORUŞTURMAK “Neden?....Kim?.....Sen ne yaptın?......Nasıl?.....” - Soruları cevaplama genellikle eleştiri veya zorunlu çözüm getirdi ğ inden çocuklar genellikle hayır demeye, yarı do ğ ru cevap vermeye, kaçmaya yönelir veya yalan söyler; - Sorular genellikle soru soranın nereye varmak istedi ğ ini açıklamadı ğ ından, çocuk korku ve endişeye kapılabilir; - Ailenin endişelerinden do ğ an sorulara cevap vermeye çalışan çocuk kendi sorununu, gözden kaçırabilir.

15 İ letişim Engelleri KONU DE Ğİ ŞT İ RME, İ Ş İ ALAYA VURMA, ŞAKACI DAVRANMA “Daha güzel şeylerden konuşalım...”, “sen neden dünyayı yönetmiyorsun?” - Yaşamın güçlükleriyle savaşmak yerine, onlardan kaçınmak mesajını ima edebilir; - Çocu ğ a sorunların önemsiz, saçma ve geçersiz oldu ğ u anlamını verebilir; - Çocuk bir güçlükle karşılaştı ğ ında açık davranmaktan çekinebilir.

16 Sa ğ lıklı İ letişim 12 yaşında kız çocu ğ u anlatıyor: Zaman zaman anneme bir şey anlatmak istedi ğ imde, “Anne sana bir şey söyleyebilir miyim?” derim. O da “Tabii, söyle” der. Bunun üzerine ben de anlatmak istedi ğ imi anlatırım. Tam bitirdi ğ imde, bana “Ne söylemiştin?” diye sorar. İ letişim sisteminin temel ö ğ elerinden biri de dinlemedir. İ yi bir dinleyici, iletişim kurdu ğ u kişinin yalnız söylediklerini de ğ il, yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını da “duyar”; çünkü yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedenin duruş tarzı, sesin tonu gibi sessiz mesajlar kullanarak da, iletişim kurulur.

17 a) Pasif – Edilgen Dinleme: Sessizlik, karşımızdaki kişiye gerçekten kabul edildi ğ ini duyumsatan ve sizinle duygularını daha fazla paylaşması için onu yüreklendiren, çok güçlü sessiz bir iletidir.

18 b) Kapı Aralayıcı Mesajlar: Bazı kimseler daha çok konuşmak için ek yüreklendirme beklerler. Bu tür bir destekleme için verilen mesajlara “kapı aralayıcılar” denir. Örnek: “ İ lginç devam etmek ister misin?” “Bu konuda başka bir şeyler daha söylemek ister misin?”

19 c) Etkin Dinleme (Katılımlı Dinleme) Etkin dinleme dinleyenin, anlatılanı yalnız duydu ğ unu de ğ il, aynı zamanda do ğ ru olarak anladı ğ ını da gösterir. Bu yüzden bu yöntem en sa ğ lıklı iletişim yöntemi olarak kabul edilmektedir. Konuşan bireyin söyledi ğ i sözleri açarak, tekrar etmekten ibaret olan Etkin- Katılımlı Dinleme, insanlar arasında yalın, daha anlamlı bir ilişkinin gelişmesine fırsat verir.

20 ETKİN DİNLEMEYE ÖRNEK Serdar’ın dişlerine tel takılacaktı. Karnının ağrıdığını söyledi: ANNE: Dişçiye gideceğin için sinirlisin. SERDAR: Evet, gitmek istemiyorum. ANNE: Keşke gitmek zorunda olmasaydın. SERDAR: Acaba çok iğne yapacak mı? ANNE: Diş telin takılırken iğne olup olmayacağını mı merak ediyorsun? SERDAR: Evet. ANNE: Pek sanmıyorum. Ne olacağını bilememek insanı korkutuyor. SERDAR: (Rahatlar) Evet. Ne olacağını bilememek korkutuyor. Acı çekmekten nefret ediyorum. Aslında acıdan korkuyorum. Ama korkmamam gerektiğini de biliyorum. ANNE: Korktuğunu bilmiyordum. İnsanların çoğu acıdan korkar. Acı erkekleri de kadınlar kadar korkutur.

21 Sen Dili Yerine Ben Dili Sen mesajı iletişimi engeller. Sen mesajı sen dilidir. Genellikle kızgınlık ifadesi için kullanılır : Ben mesajı gönderen bir kişi kendi hakkında yaptı ğ ı de ğ erlendirmeyi karşısındaki kişiyle paylaşmak üzere sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle karşısındaki kişinin davranışını de ğ iştirme olasılı ğ ı da yüksektir.

22 Sa ğ lıklı İ letişim Öneriler I-Çocu ğ unuza zaman ayırın. Çocu ğ unuzla geçmiş zaman asla boşa geçmiş zaman de ğ ildir. II-Çocu ğ unuzla birlikte oldu ğ unuz zaman tüm dikkatinizi ona yo ğ unlaştırın. III-Aşa ğ ılamak, suçlamak, çocuk adına karar vermek yerine, çocu ğ u dinleyin. IV-Göz konta ğ ı kurarak, gülümseyerek kabul belirtisini beden diliyle pekiştirin

23 Sa ğ lıklı İ letişim Öneriler V-Anne ve babasının kendisini dinledi ğ ini gören çocuk duygularını ifade etme olana ğ ı bulur. Aldı ğ ı tepkilerle “anlaşıldım” duygusunu yaşar. Böylelikle rahatlar. Çocu ğ unuza karşı davranışlarınızda tutarlı olun

24 Çatışmalar Nasıl Çözülmeli 1.Birinci aşama: ÇATIŞMAYI TANIYIN: Sizce sorun nedir? Bu konuda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Burada “BEN D İ L İ ” kullanmayı ve her ikinizi de memnun edecek bir çözüme ulaşma tutumu içinde oldu ğ unuzu belirtmeyi ihmal etmeyin.

25 2. İ kinci aşama: B İ R ÇOK ÇÖZÜM YOLU ORTAYA KOYUN: beş yada on dakika gibi belirli bir zaman süresi içinde aklınıza gelen çözümleri. İ yi ya da kötü, mümkün ya da de ğ il gibi süzgeçlerden geçirmeden oldu ğ u gibi ortaya koyun. Bu aşamada amaç sorunla ilgili olabildi ğ i kadar çok sayıda çözüm yolunu bir liste halinde ifade edebilecek duruma gelmenizdir.

26 3.Üçüncü aşama: ÇÖZÜM YOLLARINI DE Ğ ERLEND İ R İ N: Bu aşamada her çözüm yolunu de ğ erlendirerek, bu çözüm yollarının her birinizi tatmin etti ğ ini tartışacaksınız. Bu evrede kişilerin dürüstçe düşüncelerini ifade etmeleri önemlidir. Bir çözüm tarzını istemedi ğ i halde karşısındaki memnun olsun diye kabul etmek, iki kişinin arasındaki ilişkinin sa ğ lı ğ ı bakımından sakıncalıdır.

27 4.Dördüncü aşama: 4.Dördüncü aşama: EN İ Y İ ÇÖZÜMDE ANLAŞIN: Şu ana dek bütün seçenekleri gözden geçirmiş bulunuyorsunuz. Şimdi her ikinizi de en çok tatmin edecek kararı verme durumudur bu karara ulaştıktan sonra çözümün ne anlama geldi ğ i bir kez daha her iki kişi tarafından ifade edilir.

28 5.Beşinci aşama: ÇÖZÜMÜ UYGULAMAYA KOYUN: Bu evrede çözümün ayrıntılarını konuşmaya başlarsınız. Burada ayrıntılardan kastedilen, çözüm uygulamaya kondu ğ unda her iki tarafça ne gibi uyarlamalar ve ayarlamalar yapılması gerekti ğ inin konuşulmasıdır. Çözüm bir planlamayı gerektiriyorsa hemen planlamaya başlayın. Burada üzerinde durulması gereken nokta çözümün uygulanmaya geçebilmesi için gerekli işlemlerin her iki kişi tarafından anlaşılmış olmasıdır.

29 6.Altıncı aşama: ÇÖZÜMÜ GÖZDEN GEÇ İ RME: Bir çözümün gerçekten uygulanabilir ve uygulanamaz oldu ğ unu denemeden anlamak zordur. Çözümü bir süre uyguladıktan sonra gözden geçirmek üzere bir araya gelmekte büyük fayda var. Bu durumdan sonra çözüm tarzında bazı de ğ işiklikler önerilebilir. Hatta öyle bir durum olabilir ki çözümü her iki taraf tatmin edici bulmayıp yeniden gözden geçirmek gere ğ i duyulabilir.

30 İ LG İ İ LE D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER SA Ğ LIKLI GÜNLER D İ LER İ M


"Aile İ çi İ letişim ve Ailelerin Problem Çözme Becerileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları