Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: OSMAN AYYILDIZ ( ) SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANLARI:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: OSMAN AYYILDIZ ( ) SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANLARI:"— Sunum transkripti:

1 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINI GEREKLİ KILAN NEDENLER VE ARAZİ TOLULAŞTIRMASININ FAYDALARININ ARAŞTIRILMASI
HAZIRLAYAN: OSMAN AYYILDIZ ( ) SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANLARI: DOÇ.DR.TAYFUN ÇAY YRD.DOÇ.DR. ALİ ERDİ

2 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA NEDİR ?
Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “arazi toplulaştırması” denilmektedir.

3 PEKİ PARSELLER NEDEN TARIMSAL FAALİYET YAPMAYA İMKAN VERMEYECEK ŞEKİLDE PARÇALANMIŞ VE DAĞILMIŞ OLABİLİR ?  Ülkemizde tarım işletmelerinin sahip oldukları araziler miras ve diğer nedenlerle her geçen gün daha da küçülmektedir yılında işletme sayısı 2.2 milyon, ortalama işletme büyüklüğü de 100 dekar iken, 2000 yılında işletme sayısı 3,02 milyona çıkarken ortalama işletme büyüklüğü 61 dekara düşmüştür. İşletme ölçeği küçülürken parça sayısı da artmaktadır. Bugün işletme başına 7 parça arazi düşmektedir. Tarım işletmelerinde verimliliği büyük ölçüde düşüren arazi parçalanmasının nedenleri;

4 PEKİ PARSELLER NEDEN TARIMSAL FAALİYET YAPMAYA İMKAN VERMEYECEK ŞEKİLDE PARÇALANMIŞ VE DAĞILMIŞ OLABİLİR ? Miras ve intikal yoluyla parçalanma Hisseli ve bölünerek yapılan satışlar Sulama , Karayolları ve Demiryolları gibi tarım arazilerinden geçen kamu yatırımları Sermaye ve iş gücü yetersizliğinden dolayı yapılan kısmi kiracılık ve ortakçılık Mera ve yaylak parçalanmaları Sel , taşkın , heyelan gibi doğal afetler Coğrafi ve topoğrafik konumdan dolayı parçalanmalar

5

6

7 Ülkemizde Arazi Toplulaştırmasını Gerekli Kılan Nedenler
Arazi toplulaştırmasını gerektiren nedenler, arazi parçalanmasının meydana çıkardığı olumsuz sonuçlardır. Parçalanmanın etkileri göz önüne alınırsa, toplulaştırmanın nedenleri ortaya çıkar. Bunlar;

8 Ülkemizde Arazi Toplulaştırmasını Gerekli Kılan Nedenler
a-) Tarım işletmelerindeki arazi parçalılığının ve Şekil bozukluğunun üretimi ve verimliliği engelleyecek derecede artmış olması toplulaştırmayı zorunlu kılmaktadır. Arazi toplulaştırmasının verim artışına etkisi Çizelge de verilmiştir.

9 MAHSÜL CİNSİ PROJEDEN ÖNCEKİ VERİM(KG/HA) PROJEDEN ÖNCEKİ VERİM(KG/DA) VERİM FARKI MAHSÜL EKİLİŞ (%) PAMUK 217 293 76 70 BUĞDAY 315 456 141 25 DOMATES 3000 5000 2000 5 Kaynak: Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırmaları, Eskişehir iline ait 5 köyde 6 yıllık süreli inceleme Sonuçları, 1999

10 Ülkemizde Arazi Toplulaştırmasını Gerekli Kılan Nedenler
Özellikle sulama projelerinde toplulaştırma yapılırken, sulama planlaması, toprağın bünyesi ve arazinin topografyası, sulama uzunluğu, parsellerin en/boy oranları gibi kriterler dikkate alınarak bloklar teşkil edilmektedir. Böylece, parsellerin kullanım alanları artmakta, sulama, makineleşme, münavebe ve üretim planlaması, toprak işleme, hasat işleri kolaylaştığı gibi teknik tarım metotlarının uygulanması ile birlikte üretim artışı sağlanmaktadır.

11 Ülkemizde Arazi Toplulaştırmasını Gerekli Kılan Nedenler
b-)Toplulaştırma alanındaki parsellerden bir kısmının mevcut servis yolları, sulama ve drenaj kanallarından yararlanamaması sonucunda zaman ve işgücü kayıpları ile girdi maliyetleri artmaktadır. Toplulaştırma ile parçalı araziler birleştirilerek düzgün şekilli parseller haline getirilmekte, parsellere ulaşım kolaylaşmakta ve işletme gelirlerinde artışlar sağlanmaktadır. Arazi toplulaştırması ile tarımsal işletmelerin gelirinde % 25 net artışı olacağı tespit edilmiştir.

12 Çiftçilerin toplam kazanımları 94
Kazanılan Kalemler Miktar ( TL / Ha ) Köy merkezi ile parseller arasındaki ulaşımın azalmasından 25 Yol kalitesinin iyileştirilmesinden 29 Parsel şekillerinin düzeltilmesinden 50 Çiftçilerin toplam kazanımları Kaynak: Malatya Çerkezyazısı arazi toplulaştırması projesi değerlendirme raporu 1999

13 Ülkemizde Arazi Toplulaştırmasını Gerekli Kılan Nedenler
c-) Sulama, toprak muhafaza veya karayolu gibi projelerin gerektirdiği yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da parçalanması, buna bağlı olarak yatırım maliyetlerinin artması da arazi toplulaştırmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan yatırımların toplulaştırma ile birlikte geçekleştirilmesi halinde çizelge 9’da da görüldüğü gibi fiziki yatırımlar azalmakta, buna bağlı olarak ta yatırım maliyetlerinde % 40 civarında tasarruf sağlanmaktadır.

14 Ülkemizde Arazi Toplulaştırmasını Gerekli Kılan Nedenler
Mülga KHGM ve DSĠ tarafından Karaman Gödet Barajı Sulama Sahası Projesinin arazi toplulaştırmalı uygulanması durumunda proje maliyetinde % 42 oranında tasarruf sağlanmıştır.

15 Ülkemizde Arazi Toplulaştırmasını Gerekli Kılan Nedenler
d-) Toplulaştırmasız sulama projelerinde, küçük, dağınık ve şekilsiz parseller sulama suyunun etkin kullanımını azaltmaktadır. Arazi toplulaştırması ile her parsel yola ve suya irtibatlandırılarak sulamanın etkinliği artmaktadır. Ayrıca işletmeler arasında vuku bulan anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır.

16 Ülkemizde Arazi Toplulaştırmasını Gerekli Kılan Nedenler
e-) Veraset yoluyla, satışlarla, yol, kanal, gibi yatırımlarla parçalanan, şekilleri bozulan araziler toplulaştırma ile yeniden düzenlenerek tapu ve kadastro tecilleri yapılmaktadır. Böylece işletmeler kişisel mülkiyet haklarını kazanmaktadır.

17 TOPLULAŞTIRMA ÖNCESİ VE SONRASI PARSEL DURUMLARI

18 TOPLULAŞTIRMA ÖNCESİ VE SONRASI PARSEL DURUMLARI

19 ARAZİ TOLULAŞTIRMASININ FAYDALARI
Arazi toplulaştırma; hem çiftçiler açısından hem de kamu yatırımları açısından çok önemli faydalar içermektedir.

20 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir:   Bir kişinin köy sınırı içerisinde birden fazla arazisi varsa bunlar birleştirilerek mümkün olduğunca tek parça haline getirilmesi sağlanıyor.

21 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
·        Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir: Şekilleri düzgün olmayan (üçgen, beşgen, yay şeklinde) araziler düzgün şekillere (dikdörtgen, kare)  getirilerek hem işlenmesi kolaylaşmaktadır hem de işleme ve bakım masrafları azalmaktadır.

22 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Her tarla sulama kanalına kavuşturulmaktadır: Toplulaştırma ile birlikte sulama projelerinin de yapılması halinde, her tarlanın yapılmış veya yapılacak olan sulama kanalına cephesi olacak, yani tarlalar sulama şebekesinden doğrudan suyunu alabilecektir.

23 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Her tarla yola kavuşturulmaktadır: Toplulaştırma öncesi yolu bulunmayan bir çok tarla varken, toplulaştırma sonrasında tarım arazilerinde yolu bulunmayan tarla kalmayacaktır.

24 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir: Parçalı ve farklı mevkilerde bulunan arazilere ulaşım, daha çok zaman, işgücü ve mali kayıplara neden olurken; Toplulaştırma sonrası araziler mümkün olduğunca tek parçalı olacağından bu kayıplar önlenmiş olacaktır.

25 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Tarım makinalarının kullanımı daha ekonomik olmaktadır:  Parçalı, küçük ve şekilleri düzgün olmayan arazilerde traktör, biçerdöver, gibi tarım makinalarının çalışması, üretici ve makine sahibi için aşırı derecede masraflı iken; tek parçalı, büyük ve düzgün şekilli tarlalarda bu makinaların kullanılması üretici ve iş makinası sahibi açısından daha ekonomik olmakta, zaman ve işgücü açısından da tasarruf sağlanmaktadır.

26 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır:  Toplulaştırma öncesi çok parçalı tarım arazilerinde, tarlaların sayısı fazla olduğundan tarla sınırlarının toplam uzunluğu da fazla olmaktadır. Bu da ekilebilecek alanların ekilemeyerek boş kalması demektir. Toplulaştırma sonucu oluşan tek parçalı ve büyük tarlalarda tarla sınırı azalacağından ekilebilecek arazi miktarları artmaktadır.

27 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır:  Toplulaştırma öncesi küçük ve şekilleri bozuk arazilerde, zirai mücadele ve gübreleme gibi çalışmaların yapılması hem zor olmakta hem de çoğu zaman ekonomik olmamaktadır. Toplulaştırma sonrası araziler düzgün şekilli olacağından bu işlemler daha kolay ve ekonomik olacaktır.

28 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir:  Toplulaştırma öncesi karayolu, demiryolu, kanal gibi projeler sebebiyle bölünen ve bir kısmı küçük olduğundan dolayı kullanılamaz hale gelen özel mülkiyetteki araziler ile kullanılmayan eski yollar ve dere yatakları gibi alanlar da toplulaştırma ile tarıma kazandırılacaktır

29 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır:  Toplulaştırma öncesi çok parçalı arazilerin olduğu sahalarda ulaşım yolu, su sorunu, sınır ihtilafları gibi sebeplerden dolayı mülk sahipleri arasında olabilecek nizalar, toplulaştırma sonrası her parselin su ve yol sorunu olmayacağı için ortadan kalkmış olmaktadır.

30 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Tarım için en ideal parsel ebatları oluşturulmaktadır:  Toplulaştırma öncesi arazilerin ebat ve alanları, hiçbir bilimselliğe dayanmadan miras yoluyla bölünerek gelişigüzel oluşmaktadır. Toplulaştırma sonrası dağıtılacak parsellerin ebatları; toprağın bünyesi, arazinin meyili, ekilecek ürünler, sulama yönü vb. kriterler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

31 ÇİFTÇİLER İÇİN FAYDALARI
Kadastro yenilenmiş olmaktadır:  Kadastro çalışmaları eski tarihlerde yapıldığı için, sınır ve alan uyuşmazlıkları gibi birçok sorunlar yaşanmaktadır. Toplulaştırma çalışması ile kanal, yol gibi tesisler ile yeni dağıtılan tarım arazileri en son ölçme teknikleri ile ölçülerek kadastro paftaları hazırlandığından, o bölgenin kadastrosu da yenilenmiş olacağı gibi o güne kadar var olan birçok sorunların önüne geçilmiş olacaktır. ·        Köy yerleşim yerleri iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir.

32 Kamu Yatırımları Açısından Toplulaştırmanın Faydaları
Bir ülkenin kalkınmasında karayolları, otoyollar, demiryolları, çok amaçlı barajlar (içme-kullanma, sulama, taşkın, enerji), sulama ve drenaj kanalları, hava alanları, maden sahaları, entegre sanayi bölgeleri, Okul ve güvenlik inşa alanları gibi kamu yatırımları büyük önem taşımaktadır.

33 Kamu Yatırımları Açısından Toplulaştırmanın Faydaları
Büyük çoğunluğu kırsal alanda arazi talep eden yatırımlar kamu kaynakları ile yapılmakta olup söz konusu araziler için her yıl büyük meblağlarda kamulaştırma bedelleri ödenmektedir. Yine toplulaştırma yapılmadan yapılan yatırımlar sonucu tarım arazileri parçalanmakta, şekilleri bozulmakta ve kullanılamaz hale gelebilmektedir.

34 Kamu Yatırımları Açısından Toplulaştırmanın Faydaları
Kamu yatırımlarında gerekli olan arazilerin karşılanmasında ve yatırım maliyetlerinin azaltılmasında arazi toplulaştırması önemli bir araçtır. Arazi toplulaştırması uygulanacak alanlarda tüm parsel sınırları kaldırılmakta, çiftçilere ait küçük, parçalı ve dağınık parseller daha az sayıdaki parselde birleştirilerek yeniden düzenlenmektedir. Bu işlemler yapılırken yol ve kanal gibi kamu ortak kullanım alanları için % 10’lara varan oranlarda kesinti yapılmakta ve hazine arazileri de kullanılarak kamulaştırma ihtiyacı olan yerlerde kullanılabilmektedir.

35 Kamu Yatırımları Açısından Toplulaştırmanın Faydaları
Toplulaştırma düşünülmeden uygulanan sulama projelerinde; kamulaştırma ve arazilerin parçalanmasının en az gerçekleşmesi için, kanalların ve yolların planlaması, parsel sınırlarına bağlı kalınarak yapılmaktadır. Mevcut parsellerin küçük ve şekillerinin de düzensiz olması nedeniyle, kanal uzunlukları gereksiz yere uzamakta ve tesis maliyetlerini yükseltmektedir.  Arazi toplulaştırması ile birlikte yürütülecek sulama projeleri bütün bu sakıncaları ortadan kaldırmakta ve yatırım maliyetlerinde % 40’lara varan oranlarda tasarruf sağlanabilmektedir.

36 SOSYAL FAYDALAR Hisselilik, sulama ve ulaşımdan kaynaklanan sosyal huzursuzluklar önlenmekte, yargı yükü azaltılmaktadır.

37 DİĞER FAYDALAR 1. Tapu ve Kadastro kayıtlarının yenilenmektedir.
2.     Düzenleme sonrası araziler kıymetlenmektedir. 3.     Parçalılık veya hisselilik nedeni ile değerlendirilemeyen hazine arazileri satılabilir duruma gelmektedir. 4.     Mera arazileri de toplulaştırılarak hayvancılığa uygun hale getirilmektedir. 5.     Sulama tesislerinde sulama oranı ve randımanı artmaktadır. 6.     Tarımda kullanılan girdi kullanımında önemli oranlarda tasarruf sağlanmaktadır.

38 KULLANILAN KAYNAKLAR www.gencharitaci.net www.birlesimtarim.com


"HAZIRLAYAN: OSMAN AYYILDIZ ( ) SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANLARI:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları