Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar; Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Prof. Dr. Nüket Örnek Büken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD. Sıhhiye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar; Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Prof. Dr. Nüket Örnek Büken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD. Sıhhiye."— Sunum transkripti:

1 Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar; Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Prof. Dr. Nüket Örnek Büken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD. Sıhhiye Yerleşkesi 06100 Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Lisans Düzeyinde Etik Eğitimi

2

3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  Kuruluş: 1998  1998 - ilk üç yılda 10’ar saatlik dersler  2002 - dördüncü yıl genel cerrahi stajlarında iki saatlik cerrahi etik dersleri  2004 - İ yi Hekimlik Uygulamaları’nın temel bileşenlerinden biri olan “Etik ve Profesyonel De ğ erler” oturumları

4 “Etik ve Profesyonel Değerler” İyi Hekimlik Uygulamaları  İ lk üç yılda dikey program  Küçük grup çalışmaları ve mesleki beceri e ğ itimi  Abay E, Sezer B, Başusta B. Tıp Fakültesi Dönem 1 İ yi Hekimlik Uygulamalarını Yürüten E ğ iticilerin Gözüyle Etik E ğ itimi

5  Bologna sürecine geçiş çalışmalarıyla birlikte 2013-2014 akademik yılında gerçekleştirilmek üzere e ğ itim programında de ğ işiklikler yapılmış,  Lisans e ğ itiminde zorunlu derslerin bir kısmı azaltılarak, seçmeli dersler ve stajlar eklenmiştir.

6 HÜTF Lisans Düzeyinde Etik Eğitimi Dersleri ( 2013-2014 Akademik Yılı ) DönemZorunlu DerslerSeçmeli Dersler I Tıp Tarihi (10 Saat)Bilim Felsefesi ve Tarihi (16 Saat) II Tıp Eti ğ i (9 Saat)Sinemada Hekim Temsilleri: Tıp Eti ğ ini Filmlerle Anlamak (16 Saat) III Klinik Etik (8 Saat)Sınırlı Kaynakların Paylaşımı Ba ğ lamında Tıpta Adalet (16 Saat) IV Cerrahi Etik (1 Saat) V Klinik Etik Vaka Analizi Stajı (20 Saat) Araştırma ve Yayın Eti ğ i Stajı(20 Saat) VI

7 HÜTF Lisans Düzeyinde Etik Eğitimi Derslerinin Amacı… Ö ğ rencilerin,  Geleneksel tıbbın hasta merkezli de ğ erlerini tanımasını,  Saygılı ve insani hasta bakıma hazırlanmasını,  Araştırma ve tartışma yoluyla yaşamın tüm evrelerindeki tıbbi uygulamalarda ve araştırmalarda sık karşılaşılan etik konu ve sorunları, korunacak etik de ğ erleri ve uygun çözüm yöntemlerini tanımasını,  Gelişen teknolojinin sa ğ lık bakımda yarattı ğ ı ve yaratabilece ğ i sorunları fark etmesini,  Etik çatışmaların çözümünde ilgili tüm taraflarla aktif ilişki içinde rol almasını sa ğ lamaktır.

8 Dönem I – Tıp Tarihi ( Zorunlu ) AmaçTıbbın evrimsel sürecinde ö ğ rencilerin hekimli ğ in hasta merkezleri de ğ erlerini tanımasını sa ğ lamak… İ çerik: Tıp Tarihi ve Tıp Tarihi Yöntem Bilgisi, Hekim Kimli ğ i ve Hekim Antları Sa ğ lık-Hastalık Kavramları ve İ lkel Topluluklarda ve İ lk Uygarlıklarda Tıp Hipokrat ve Rasyonel Tıbbın Do ğ uşu Dört Unsur Kuramı (Dört Humor Teorisi) Galen ve Galenik Tıp, Avrupa’da Ortaça ğ ve Rönesans Tıbbı Bilimsel Devrim ve Aydınlanma Ça ğ ından Günümüze Bilimsel-Deneysel Tıp İ slam Dünyasında Tıp İ slam Dünyasında Hastaneler Selçuklular ve Osmanlılarda Tıp Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Sa ğ lık Hizmetleri E ğ itim Yöntemi:Anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi Ö ğ renci Sayısı: İ ngilizce grup (225); Türkçe grup (403) ö ğ renci De ğ erlendirme Yöntemi Çoktan seçmeli kurul sonu sınavı

9 Dönem I – Bilim Felsefesi ve Tarihi ( Seçmeli ) AmaçÖ ğ rencinin bilginin ve bilimin do ğ asını, bilimin anlamını, önemini yöntem ve yapısını “bilim tarihi” kapsamında evrimsel bir yaklaşımla kavramasını; bilimsel yöntem, bilim felsefesi, bilimsel felsefe ve bilimin farklı yanlarını tartışabilmesini sa ğ lamaktır. İ çerik: Felsefi bilgi ve di ğ er bilgi türleri, Bilim felsefe ilişkisi İ lk uygarlıklarda felsefe ve bilimin do ğ uşu, Aristoteles’in bilgi kuramı Ortaça ğ ’dan Rönesans’a Bilim ve Descartes’ın bilgi kuramı 17. Yüzyıl Bilimsel Devrim ça ğ ı, Locke, Hume, Kant Viyana Çevresi ve Popper Kuhn’un ve Lakatos Postmodern bilim anlayışı Ça ğ ımızda bilimde felsefenin önemi ve rolü E ğ itim Yöntemi:Anlatım, tartışma, soru-yanıt, grup çalışması, rapor hazırlama Ö ğ renci Sayısı:157 De ğ erlendirme Yöntemi Grup çalışması ile rapor hazırlama ve sunma

10 Dönem II – Tıp Etiği ( Zorunlu ) AmaçÖ ğ rencinin tıp eti ğ inin temel ilke ve kavramları çerçevesinde hekim-hasta ilişkisinin belirleyenlerini tanımlamasını ve de ğ erlendirmesini sa ğ lamaktır İ çerik: Etik, Biyoetik, Tıp Eti ğ i ve İ lgili Kavramlar Temel Biyoetik Kuramları ve İ lkeleri Hekimin Erdemleri Açısından Hekim Kimli ğ i ve İ yi Hekimlik Zarar Vermeme ve Yararlılık İ lkeleri Özerkli ğ e Saygı ve Adalet ilkeleri Paternalizm ve Aydınlatılmış Onam Mahremiyet ve Tıbbi Gizlilik Klinik Etik, Etik İ kilem, Etik Çözümleme, Klinik Etik Karar Verme Süreçleri Hekim – Hasta İ lişkisi ve İ letişimi E ğ itim Yöntemi:Anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi, gösteri Ö ğ renci Sayısı: İ ngilizce grup (210); Türkçe grup (381) ö ğ renci De ğ erlendirme Yöntemi Çoktan seçmeli kurul sonu sınavı

11 Dönem II – Sinemada Hekim Temsilleri: Tıp Etiğini Filmlerle Anlamak ( Seçmeli ) AmaçÖ ğ rencinin yerli ve yabancı sinema örneklerinde hekim temsillerini tartışarak hekim kimli ğ i hakkında farkındalık kazanmasını sa ğ lamaktır İ çerik: Tıp eti ğ i açısından meslek ve profesyonellik, Hekim kimli ğ i, Patch Adams filminin seyredilmesi ve hekimli ğ in sınırlarının tartışılması Wit filmin izlenmesi ve araştırmacı hekim kimli ğ inin ve araştırmada aydınlatılmış onam kavramlarının tartışılması My sister’s keeper filminin seyredilmesi ve danışman hekim rolünün tartışılması Türk filmlerindeki hekim kimli ğ inin de ğ işimi üzerine örnekler Awakenings (Uyanışlar) filmindeki hekim kimli ğ i üzerinden erdemlerin tartışılması The Doctor filminin izlenmesi ve hekim hasta ilişkisinin tartışılması E ğ itim Yöntemi:Anlatım, tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, gösteri Ö ğ renci Sayısı:147 De ğ erlendirme Yöntemi Grup çalışması ile rapor hazırlama ve sunma

12 Dönem III – Klinik Etik ( Zorunlu ) AmaçÖ ğ rencilerin yaşamın tüm evrelerindeki tıbbi uygulamalarda ve araştırmalarda sık karşılaşılan etik konu ve sorunları tanımlaması, korunacak etik de ğ erleri ve uygun çözüm yöntemlerini tanımasını sa ğ lamaktır. İ çerik: Klinik Etik Ötanazi Üreme Teknolojisi ve Etik Tıbbi Araştırma ve Yayınlarda Etik Tıpta Yasal Konular Organ Transplantasyonunda Etik Genetik ve Etik Hasta Hakları E ğ itim Yöntemi:Anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi, gösteri Ö ğ renci Sayısı: İ ngilizce grup (211); Türkçe grup (258) ö ğ renci De ğ erlendirme Yöntemi Çoktan seçmeli kurul sonu sınavı

13 Dönem III – Sınırlı Kaynakların Paylaşımı Bağlamında Tıpta Adalet ( Seçmeli ) AmaçÖ ğ rencinin sa ğ lık bakım kaynaklarını paylaştırmanın zorunlulu ğ unu, sa ğ lık bakıma ilişkin tüm politika ve kararların aynı zamanda paylaşım kararı oldu ğ u ve adil paylaşım için belirli ölçütlere ihtiyaç duyuldu ğ unu fark etmesini ve adil paylaşım ölçütlerini tanımlamasını sa ğ lamaktır İ çerik: Sa ğ lık bakım kaynakları, Tıpta adalet ilkesi, Sa ğ lık bakım politikaları, Adalet, da ğ ıtıcı adalet, maddi adalet ilkeleri, Olgularla sınırlı kaynakların paylaşımında adalet, Yararsız/ boşuna tedavi, hasta isteklerinin sınırları, Olgularla organ nakillerinde adalet, Olgularla hastane öncesi ve hastane acillerinde adalet/triyaj Olgularla yo ğ un bakım kaynaklarının paylaşımında adalet/triyaj Etik ve yasal düzenlemeler açısından sa ğ lık çalışanlarının kaynakları adil paylaştırma ödevi E ğ itim Yöntemi:Anlatım, tartışma, örnek olay incelemesi, sorun/problem çözme Ö ğ renci Sayısı:156-157 De ğ erlendirme Yöntemi Grup çalışması ile ödev hazırlama ve sunma

14 Dönem IV – Cerrahi Etik ( Zorunlu ) AmaçÖ ğ rencilerin cerrahide sık karşılaşılan etik sorunlara ilişkin vakalarda etik sorunu belirleme ve vakada yer alan etik konuları ayırt etme alıştırmaları ile cerrahide karşılaşılabilecek etik sorunlara duyarlı olmalarını sa ğ lamaktır İ çerik: Aydınlatılmış Onam Gerçe ğ in Söylenmesi Tedaviyi Ret Cerrahi Gereksizlik – Yararsız/Boşuna tedavi Tıbbi Uygulama Hatalarının Etik Boyutu ile ilgili vakalar E ğ itim Yöntemi:Örnek olay incelemesi, tartışma, soru-cevap Ö ğ renci Sayısı: İ ngilizce grup (40); Türkçe grup (50) ö ğ renci (4’er grup) De ğ erlendirme Yöntemi Derse katılım

15 Dönem V – Araştırma ve Yayın Etiği Stajı ( Seçmeli ) AmaçTıp fakültesinden mezun olacak ö ğ rencinin ve gelecekteki olası uzmanlık ö ğ rencisinin planlayaca ğ ı, yürütece ğ i ve yayınlayaca ğ ı bilimsel araştırmalar için yol gösterici olacak temel etik standartların ö ğ retilmesi amaçlanmaktadır. İ çerik: Bilim, bilimsel bilgi, tarihsel süreçte bilimsel bilginin yeri Bilim eti ğ i ve bilimsel yanıltma, bilimsel bilgi üretiminde insan ve hayvanların kullanımının gere ğ i Tarihsel süreçte araştırma eti ğ inin temel ilke ve kurallarının ortaya çıkışı Araştırmada aydınlatılmış onam, denek hakları ve örselenebilir gruplar Araştırmacı-denek ve araştırmacı-sponsor ilişkileri Hayvan hakları, Hayvan araştırmalarında sık karşılaşılan etik sorunlar ve 3 R kuralı Olgu örnekleriyle araştırmacının etik ve yasal sorumlulukları ve araştırmacı hekimin çifte sorumlulukları Yayın eti ğ i ihlalleri ve örneklerin incelenmesi Araştırma eti ğ i ile ilgili ulusal ve uluslararası etik ve yasal düzenlemeler Araştırma Etik Kurulları Yönetmelikler çerçevesinde projelerin etik kurul başvuru formlarına göre düzenlenmesi E ğ itim Yöntemi:Anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması proje tasarımı/yönetimi rapor hazırlama ve sunma Ö ğ renci Sayısı: İ ngilizce grup (3); Türkçe grup (4-6) ö ğ renci (toplam 18 grup) De ğ erlendirme Yöntemi Devam, tartışmalara katılım, ödevler, varsayımsal etik kurul başvuru raporu hazırlama ve sunma

16 Dönem V – Klinik Etik Vaka Analizi Stajı ( Seçmeli ) AmaçÖ ğ rencilerin sık karşılaşılan etik sorunlarda klinik etik karar verme becerisi kazanmasını sa ğ lamaktır. İ çerik: Klinikte etik karar verme yöntemleri ve dört adımlık klinik-etik karar verme süreci Tıbbi girişimin endikasyonları ve hastanın tercihlerinin belirlenmesi Hastanın yaşam kalitesi ve di ğ er etkenlerin belirlenmesi Karar seçeneklerinin sunulması, karar verme ve kararın haklı çıkarılması Klinik etik danışmanlık ve hastane etik kurulları Klasik olgu örnekleriyle etik sorun çözümlemeye yönelik grup çalışmaları ve uygulamaları E ğ itim Yöntemi: Tartışma, örnek olay incelemesi, sorun/problem çözme, uygulama- alıştırma, rapor hazırlama ve sunma Ö ğ renci Sayısı: İ ngilizce grup (3); Türkçe grup (4-6) ö ğ renci (toplam 18 grup) De ğ erlendir me Yöntemi Devam, tartışmalara katılım, ödevler, etik vaka çözümlemesi uygulama ve sunma

17 Teşekkürler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı


"Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Akpınar; Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Prof. Dr. Nüket Örnek Büken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD. Sıhhiye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları