Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2.GRUP EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2.GRUP EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 2.GRUP EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI :47 İsmail ÇELEBİ

2 BU TOPLANTIDA: FİZİKİ YAPI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETİM
KONULARI ÜZERİNDE DURULACAKTIR. Toplantının Amacı: Hatırlatmadır.

3 F İ Z İ K İ Y A P I Okulun tapu belgesi/kaydı bulunmalıdır.
Mühür ve berat iyi korunmalıdır. Mühür ile tabela uygun olmalıdır. Okulun bahçesi mutlaka koruma altına alınmalıdır. (Sığır, köpek vb. girmemeli) Okul giriş kapısının en az 4 m, yüksekliği en az 4,5 m.olmalıdır. (M.E.M. 23/01/ sayı) Öğrencilerin su içebileceği çeşme olmalıdır. (Sağ.İşl.D.Bşk. 2005/97 sayılı genelge)-Tuvaletlerden su içilmemelidir.-

4 “Kurum Tanıtım Yönetmeliği” doğrultusunda “Kurum Tanıtım Kılavuzu”nda belirlenmiş ölçütlere uygun olarak okulun tabelası tercihen okul binasının girişinin sol tarafına asılmalıdır. (Esas olan da binanın mimari yapısına ve uygulandığı cepheyle orantılı olmalıdır.) Okulun yerleşim planı çıkarılmalıdır. Reklâmlar için onay alınmış olmalıdır. (Basketbol potası, spor salonu, tabela üstü vb.)

5

6 Bina İçi Yönlendirme Levhaları

7 Bahçe Yönlendirme Levhaları

8 Bina içi kat yönlendirme levhaları

9 Atatürk büstünün bakım ve onarımının yapılması gerekir. (1928 TD
Atatürk büstünün bakım ve onarımının yapılması gerekir. (1928 TD. 04/06/ sayılı genelge) Göndere çekilen Bayrak sonuna kadar çekilmeli ve standartlara uygun olmalıdır. Bayrak; törenden önce indirilir ve törenle bayrak direğine çekilir. (SEY.Md.29) Oyun alanında; kum havuzu, voleybol, basketbol sahası, asılma, tırmanma, denge, atlama gibi araçlar bulundurulmalıdır. (İKY. Md.153)

10 Bahçesi elverişli okullarda tarım çalışmaları ve denemeleri yapılır.
Süs bitkileri ve ağaçlar dikilir. Çim alanları düzenlenir. Arıcılık ve tavukçuluk yapılabilir. (İKY.154) Okul ormanları kurulmasına çalışılmalıdır. (Strateji G.Bşk.2008/5 sayılı Genelge)

11 Öğrenci tuvaletlerinde sürekli olarak su, sabun ve ayna bulundurulur.
Hijyenikliğe dikkat edilir. Su kesilmelerine karşı önlemler alınır. (İKY. Md.152) (Sağ.İşl.D.Bşk. 2005/97 sayılı genelge)

12 Öğretim yılı başında okulun haftalık, aylık, yarı yıl ve yaz tatili temizlik planı yapılmalıdır. (2092 TD. Temizlik Rehberi) Dersliklerin yanı sıra bahçenin uygun yerlerine de çöp sepeti konulmalıdır. Okul binasının girişinde sürekli güncelleşecek şekilde “Atatürk Köşesi” hazırlanır. (İKY.148) Atatürk Köşelerinde Bayrak bulundurulur. (Tüzük:20)

13 Koridorların uygun yerlerine:
-- Kahramanlık Tabloları: (Preveze Deniz Savaşı, Mohaç Savaşı, İstanbul’un Fethi, İstiklâl Savaşı) -- Türk Büyükleri: (Atillâ, Alparslan,Osman Gazi, Fatih, Kanuni, İbn-i Sina, Farâbi, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaşı Veli) --İnsanlığa hizmet edenler:Arşimet, Edison gibi ilim adamlarının resimleri asılmalıdır. (İKY TTKB.1990/44 genelge 2325 TD.)

14 Okulun yetiştirdiği seçkin insanlar, okula adı verilmiş kişi/kişiler, okulu yaptıran
şahıslara ilgili olarak ŞEREF KÖŞESİ hazırlanır. Bakandan başlamak üzere genel müdür, vali, kaymakam, bölge müdürü, il müdürü, ilçe müdürü gibi sıralı amirlerin veya kurumun eski yöneticilerinin fotoğrafları kurum binasına asılmaz (Başbakanlığın 2004/26 sayılı Genelgesi, 01/12/2004 tarih ve sayılı RG).

15 İlk Yardım Dolabı öğrencilerin yararlanacağı şekilde bulundurulur
İlk Yardım Dolabı öğrencilerin yararlanacağı şekilde bulundurulur. Standartları –Bulunması Gereken Malzemeler- (T.Dergisi-Tarih/Sayı: Ocak-2001/2520) Derslikler İKY’nin 145.maddesine göre düzenlenir:* İstiklâl Marşı Atatürk portresinin bize göre soluna portreye göre sağına, soluna da Gençliğe Hitabe asılır. En üstte Bayrak bulunur.*Gerektikçe kullanılan araçlar çalışma sonunda kaldırılır. * “Duyuru ve Etkinlikler Panosu” bulundurulur.

16 Uygun Olmayan Düzenleme

17 * Yönetici odalarında Atatürk’ün fotoğrafının üstüne (dersliklerdeki gibi) Bayrak asılması gerektiğine dair bir düzenleme yoktur. ANCAK; * Yönetici odalarında, masanın üzerinde serenli Türk Bayrağı (masa bayrağı) bulundurulacaktır. (1986/51 sayılı genelge)

18 “ÇAĞ” kavramı 6.sınıfta öğretilecektir.
*Öğretmenlerin görüşü alınarak BRANŞ/ÖĞRETMEN DERSLİĞİ uygulamasına geçilebilir. Her dersin materyallerinin kendi dersliğinde bulundurulması gerekir. (TTKB. 17/08/ ) *4.5.sınıf dersliklerinde çağları gösteren TARİH ŞERİTLERİ olmayacaktır. Tarih Şeritlerinin düzenlenmesinde TTKB’nın Öğretmenler Portalında yer alan Sosyal Bilgiler Özel İhtisas Komisyonunun açıklamaları esas alınacaktır. “ÇAĞ” kavramı 6.sınıfta öğretilecektir.

19 Personel sayısı 100 den az olan kurumlar da sivil savunma tedbirleri alınacak Sivil Savunma planı hazırlanmayacaktır. (MEB Savunma Sekreterliği 11/07/2000 tarih ve 2000/836) Deprem, sel, yangın tahliye tatbikatları periyodik olarak yapılır ve çalışmalar dosyada muhafaza edilir. ( TD.) Yangından korunma önlemlerinin alınması: Çatı, baca temizliğinin yapılması, elektrik tesisatının bakım ve kontrolünün yaptırılması, yangın tüplerinin bulundurulması, modern yangın sistemi olan binalarda, betonarme binalarda YANGIN KÖŞESİ’ne gerek yoktur. (Sav.Sekr. 2005/52)

20 *Elektrik tasarrufu sağlamaya azami çaba gösterilmeli, okulun aylık ve yıllık elektrik sarfiyatı izlenmelidir.

21 MEB. Erkek Teknik Öğretim Gn.Md’nün 2008/70 sayılı Genelgesi

22

23 Odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar 2 ayda bir temizlenir. (Binaların Yangından Korunması Hk.Yönt.md.58) Kullanılamayacak duruma gelmiş Bayraklar resmi yazıyla ilçe/il Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir. (Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Durma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik RG.)

24 Baz istasyonları: Okul binasında ve çevresinde baz istasyonlarının kurulmasına müsaade edilmez ve binanın yakın çevresinde baz istasyonu varsa, durum ilgili yerlere bildirilir. (Çevre Bakanlığının 11/05/2000 tarih ve 2000/11 sayılı “Elektromanyetik Kirlilik” konulu Genelgesi). Gece Bekçiliği: Hizmetli sayısı 2’den fazla olan okullarda gece bekçiliği yürütülür, 2’den az olan okullarda ise durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak bildirilir. (İKY.md.89 ***Öncelikle bilgisayar, tepegöz gibi demirbaşların bulunduğu bölümün pencerelerinin mahalli imkanlarla mutlaka demirletilmesi gerekir. (İl MEM. 07/03/ )

25 KANTİNLERİN DENETİMİ MEB. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın
2007/33 sayılı Genelgesi ve Ekindeki ‘Okul Kantini Denetim Formu’ esaslarına göre yapılacaktır. (Kantin personelinin yalnız sağlık raporu alması yeterli değildir, portör (taşıyıcı) muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.) * Portör muayenesi: Gaita kültürü (Yılda bir), dışkının mikroskobik incelemesi (6 ayda bir), boğaz ve burun kültürü (Yılda bir), Akciğer grafisi (Yılda bir) –Sağlık Bak.Tem.Sağ.Hizm.Gn.Md. 2005/3607 sayılı yazı)

26 EĞİTİM / ÖĞRETİM *Bütün derslerin programları el altında bulundurulmalıdır. * Bu öğretim yılında 1-8.sınıflarında tamamında yeni program uygulanacaktır. * Bütün sınıflarda yeni Haftalık Ders Programı uygulanacaktır. * Her sınıfın dolabında sözlük, yazım kılavuzu, deyimler sözlüğü gibi yardımcı kaynaklar mutlak bulunmalıdır.

27 Yazılışa Dikkat!

28 ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI
İLKÖĞRETİM OKULU HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (Talim ve Terbiye Kurulunun Tarih ve 75 Sayı) D E R S L E R SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Z O R U N L D E S Türkçe 11 Matematik Hayat Bilgisi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Trafik Güvenliği 1* Rehberlik/Sosyal Etkinlikler ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI 25 26 29 28

29 ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI
25 26 29 28 S E Ç M L İ D R Yabancı Dil 1 Sanat Etkinlikleri (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel vb.) Spor Etkinlikleri (Güreş, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi vb.) Düşünme Eğitimi Halk Kültürü Medya Okuryazarlığı Bilişim Teknolojileri Satranç Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi** Tarım Seçilebilecek Ders Saati Sayısı 2** SERBEST ETKİNLİKLER 5 4 GENEL TOPLAM 30

30 * Okutulacak seçmeli dersler; ikinci dönemin başından itibaren yeni ders yılının ilk ayının sonuna kadar olan süre içinde, okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de dikkate alınarak “Seçmeli Dersler” bölümünden öğretmenler kurulunca belirlenir.

31 Ders saatleri azalan Türkçe, hayat bilgisi (1–3
Ders saatleri azalan Türkçe, hayat bilgisi (1–3. sınıflar); fen ve teknoloji (4 ve 5. sınıflar); T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf); seçmeli yabancı dil, sanat ve spor etkinlikleri (6-8. sınıflar) derslerinde, yeni öğretim programı uygulamaya konuluncaya kadar mevcut öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan programlar uygulanacaktır.

32 Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; * Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.

33 Millî Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 11
Millî Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 11. maddesinin (c) bendinde “Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır.” hükmü yer almaktadır. Buna göre; ilköğretim 1-5. sınıflarda okuyan öğrencilerin “serbest etkinlikler” saatinde iki haftada bir söz konusu kulüp çalışmalarına katılımı sağlanacaktır. (TTKB.Açıklaması)

34 Birleştirilmiş Sınıf Programlarında değişiklik var mıdır?
Hayır yoktur. TTK. Başkanlığınca yayımlanan “Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması” başlıklı açıklamaların incelenmesi gerekir. Öğretim Yılında: (A) grubunda (1-3), 3.sınıf Hayat Blg. (B) grubunda (4-5), 5.sınıf Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler okutulacaktır. Bakanlıktan açıklama gelinceye kadar haftalık ders çizelgesinin değişmesi nedeniyle “Ödevli /öğretmenli saatlerin” öğretmenler kurulunda görüşülmesi uygun olacaktır.

35 Birleştirilmiş sınıflarda;
* 1.sınıf öğrencileriyle ilk okuma yazma çalışmalarına, Sayı kavramını kazandırma çalışmalarına, Fazla zaman ayrılacaktır. * Üst sınıftaki öğrencilerden Yardımcı Öğrenci olarak yararlanılacaktır.

36 Bu Dersleri Kimler Nasıl Okutacak?
Hangi öğretmenlerin hangi dersleri ‘aylık karşılığı’, hangi dersleri ‘ücret karşılığı’ okutacağı TTKB. Kararlarında belirtilir. (07/07/ ) Satranç: Bakanlıkça veya Türkiye Satranç Federasyonu’nca kurs belgesine sahip öğretmenlerce. Rehberlik/Sosyal Etkinlik: Bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.

37 Her öğretmen mutlaka (15) saat aylık karşılığı derse girmekle yükümlüdür.
Aylık karşılığı 15 saat derse girmeyen öğretmene ek ders ücreti ödenmez, sadece ‘Hazırlık ve Planlama Ücreti’ ödenir. Branş öğretmenleri zorunlu olarak (6) saat daha derse girerler. Ders yükü öncelikle aylık karşılığı okutacağı derslerden oluşacaktır.

38 Aylık karşılığı okutulması gereken bir ders bir başkasına ücretli verilmeyecektir.
Örneğin, aylık karşılığı (15) saat derse girmesi gereken ve bu kadar saati dolduramayan Beden Eğitimi öğretmeninin aylık karşılığı okutması gereken ‘Trafik Güvenliği ’ dersi bir başka öğretmene ücretli olarak verilmeyecektir.

39 İKY’nin 64. maddesine göre 4. 5
İKY’nin 64.maddesine göre 4.5.sınıfların beden, müzik, görsel sanatlar, din k.ve ahlak blg, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince OKUTULUR. İngilizce dersi için görevlendirilen ders ücretli öğretmenler 4,5.sınıfların bu derslerine girebilirler. Aylık karşılığını dolduramayan Beden Eğitimi ile Fen ve Teknoloji öğretmenlerine 4.5.sınıfların Trafik Güvenliği verilebilir. Branş öğretmeninin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmeninin yönetimce verilen eğitim/öğretim görevini yapması gerekir, aksi halde bu saatler için ek ders alamaz.

40 Dersine Branş Öğretmeni Giren Sınıf Öğretmeninin Yapacakları İşler İçin Resmi Yazının İncelenmesi

41 Ders ücretli görevlendirilen öğretmenlerin derslerine branş öğretmenleri girerse bu dersler için kendilerine ücret ödenmez. Ders ücretli öğretmenler için hazırlık ve planlama ücreti hesaplanmaz. (Pers.Gn.Md. 15/12/ )

42 * Okul yöneticileri ders ve şube bütünlüğünü bozmamak kaydıyla aylık karşılığı (6) saat derse öncelikle branşlarında gireceklerdir.

43

44 D İ K K A T !!! * 1-5.Sınıflarda derslerin boş geçmesi durumunda asgari 6 saat ‘aylık karşılığı’ olmak, ders bütünlüğünü bozmamak kaydıyla bu derslere okul yöneticileri (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) girmek zorundadır.

45 PLANLAMA

46 Ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’den Başlıklar ( TD): Eğitim-öğretim çalışmalarında; ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânı olmak üzere iki çeşit plân hazırlanır. Hazırlanan plân okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır. 3. Bu plân ilköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında günlük plân diğer sınıf ve kurumlarda ise ders plânı olarak uygulanacaktır. Ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir. Okul müdürleri öğretmenlerin çalışmalarında bu Yönerge esaslarına uyup uymadıklarını denetler.

47 5.Her eğitim-öğretim yılı sonunda Ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânları;okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmeninin  katılacağı bir toplantıda değerlendirilir. Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen plânlama çalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim-öğretim yılında yenilenmemesi için gerekli önlemler alınır.

48 6. Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. (Öğretmen kılavuz kitabı programların açıklanması amacıyla hazırlanan ‘Öğretim programı ve Kılavuzu’ kitapları değildir. Kılavuz kitap, öğrencilere dağıtılan kitapları ve öğrenci çalışma kitabının işlenişini Ü.Yıllık Plan çerçevesinde sağlayan kitaplardır. İlköğ.Gn.md.26/11/ )

49 7. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır.
8. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır.

50 Bakanlığın Planlarla İlgili Açıklamaları
*Sitede veya kılavuz kitaplarda bulunan Ü.Yıllık Planlar ‘örnek’tir. Öğretmen isterse bu örnek planları okul/çevre şartlarına uyarlayarak kullanabilir. *Öğretmenler isterse idareye teslim edecekleri Ü.Yıllık Planı elektronik ortamda verebilirler. Kendilerinde kalan ve yazılı olan planları onaylatıp bulundurmak zorundadırlar.

51 Ders planları da elektronik ortamda hazırlanıp kullanılabilir
*Ders planları da elektronik ortamda hazırlanıp kullanılabilir. İstendiği zaman okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara gösterilmek zorundadır. (İlköğ.Gn.Md. 26/11/ )

52 Yapılandırmacı Yaklaşımda;
Kolaycılık değil, yaratıcılık esastır.(Öğretmen cevizden yapmıştır.)

53 ÖLÇME DEĞERLENDİRME

54 Şimdiki programlar ‘Yapılandırmacı’ yaklaşımla hazırlanmış, öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşması, öğretmenlerin kılavuzluk yapması, ‘Ne kadarını öğrendi’ ile birlikte ‘Nasıl öğrendiği’ ölçülmeye çalışılmıştır. Yani sonuçla birlikte ‘Öğrenme Süreci’ nin de değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

55 İKY’den Hatırlatmalar:
Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir. Öğrencilerin performansı, ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur. Puanlar(100 tam puan üzerinden): Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı

56 1-3.sınıflarda Performans belirlemeye yönelik çalışmalar tamamen öğretmenin kendi gözlem ve tespitlerine göre yapılır. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrenciler bir yıl boyunca istediği bir veya birden fazla dersten kendi başına olabileceği gibi grupla PROJE hazırlayabilir. Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

57 Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur
Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir.

58 Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir. Öğrenciler, proje ve performans (Değişik ibare:RG-20/08/ ) görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans (Değişik ibare:RG-20/08/ ) görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

59 Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o öğretim yılı için geçerli sayılır. Öğretmenler; sınavların yapıldığı, proje ve performans görevlerinin ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde sonuçlarını öğrencilere bildirir.

60 Her öğretmen, bir not çizelgesi tutar
Her öğretmen, bir not çizelgesi tutar. Bu çizelge öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından sağlanır, çizelge mühürlendikten sonra imza karşılığında öğretmene verilir. Öğretmen not çizelgeleri ders yılı sonunda, öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle okuldan ayrılanlar ise ayrıldıklarında tutanak karşılığında okul yönetimine teslim ederler. Bir dersin dönem puanı, alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir.

61 Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo)
Her dersten ürün dosyası tutulması gerekmez. Öğrencinin ilgi duydukları, başarılarını ve gelişimlerini göstermek istedikleri ders veya derslerden dosya hazırlarlar. Ürün dosyasına verilen puanlar ‘ders ve etkinliklere katılım puanı’ verilirken dikkate alınır. 6-8.sınıf öğrencileri ders öğretmenleriyle görüşür, derslerini belirler ve kararlarını şube rehber öğretmenine bildirirler. (2006/95

62 Okul yönetimince, 6, 7 ve 8 inci sınıflara ait öğrencilerin davranış ölçütlerine ait dönem notu, yıl sonu notu ile davranış notu ve davranış puanlarının işlendiği çizelgenin, e-okul sisteminden çıktısı alınır, ders öğretmenlerine imzalatılarak saklanır. Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilir.

63 Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci (Değişik ibare:RG-20/08/ ) dönemin ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılır. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçları rapora bağlanır.

64 Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden özel eğitim gerektiren öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.

65 Şu Adreslere Dikkat! *tokatteftis.gov.tr *www.egitim.gov.tr
*internettv.meb.gov.tr *fenlab.meb.gov.tr *www.vitamin.meb.gov.tr *earged.meb.gov.tr *mebgenc.meb.gov.tr *yayim.meb.gov.tr *egitek.meb.gov.tr *etwinning.meb.gov.tr ………………………………………………………………………………………… ZTV Yararlanalım / TAVSİYE EDELİM!!!

66 YÖNETİM İŞLERİ

67 BİRKAÇ SORU? Okulunuzun önceliklerini belirlediniz mi?
(Bu öğretim yılı ne yapacağız, nasıl yapacağız, hedefimiz ne? Yol haritamızı/stratejik planımızı yaptık mı?) (varsa) Özel eğitim/kaynaştırma öğrencileriniz için ne yaptınız? Okulunuzun mevcut kitap sayısı ne kadardır? Geçen öğretim yılı ne kadarı okunmuştur? Bu yıl bu oran ne olacaktır?

68 Kurum içi hizmet içi eğitim planı hazırladık mı?
Her öğretmen bir araştırma konusu belirleyip çalışmalara başladı mı? Mahalle,belde ve köyümüzde okuma yazma bilmeyenlerin listesi var mı? Ana-Kız Okuldayız Kampanyası (okuma yazma bilmeyenlerin eğitimi) uygulandı mı? YSÖP (Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı/10-14 yaş) uygulandı mı /uygulanabilir mi?

69 Sürekli devamsız öğrencilerle ilgili ne yapıldı?
Sınıf tekrarı yüzdeliği yıllara göre belirlenip, nedenlerini araştırıldı mı? Okul öncesi eğitiminde başarımız nedir? Başarıda Sürekli Gelişim Projesiyle ilgili çalışmalar yürütülüyor mu? Değerler eğitimiyle ilgili olarak bir karar alınmış mı? Yıl boyunca etkinlik düzenlenmesi planlanmış mı? (2010/53)

70 SORU: Bütün bu işleri kim yapacak?
Okulu müdürü. Kurullar/komisyonlar. Veliler Amirler Hepsi YANIT: e

71 Okullarda hangi kurullar oluşturulacaktır?
Öğretmenler kurulu (md.94) Zümre öğretmenler kurulu (md.95) Şube öğretmenler kurulu (md.96) Öğrenci kurulu (md. 97) Satın alma komisyonu (md.100) –Tahakkuk ve ita amirliği bulunan okullarda-

72 6. Muayene ve Teslim Alma Komisyonu (md.101)
7. Okul gelişim yönetim ekibi (Okul md,md yrd, 2 öğt, rehber öğt,memur veya hizmetli, en az iki veli, en az iki öğrenci, OAB. Temsilcisi, OAB. Sınıflar temsilcisi, Sivil toplum örgütleri temsilcisi, muhtar, sanayi ve tic.odası temsilcisi (EAGDB Okul Gelişim Modeli)

73 Köy ilköğretim okullarında okul aile birliği kurulmuş ise okul gelişim yönetim ekibi oluşturulmayabilir. 8. Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; Teşekkür, takdirname, başarı, üstün başarı, onur belgesi verilecek öğrencilere BU KURUL KARAR VERİR. (İKY.md.107) Bu kurul, yönetici, bir sınıf bir şube rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni, OAB. Başkanı ve öğrenci kurulu başkanından okulun durumuna göre oluşturulur.

74 Bir Öğretmenli Okul Dahi Olsa ÖDDK.Kurulacaktır

75 9. Sosyal Etkinlikler Kurulu
Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur. (*Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1-3. sınıflarında yılda 5 saat, 4-8 inci sınıflarında 10 saat; olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar. ( tarih ve sayılı R.G.) *Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmalarına katılması için önceden velisinin izni alınır (EK-11) ( tarih ve sayılı R.G.)

76 10. Seçme Kurulu: okul yönetimince uygun görülen beş öğrenciden seçme kurulu oluşturulur. (Gazete ve dergide yayımlanacak öğrenci yazılarını inceler.) 11. İnceleme Kurulu: Seçme kurulunda değerlendirilen yazılarla öğretmenler tarafından hazırlanan yazıları inceler. Dergi ve gazetelerde yayımlanması uygun görülenler, inceleme kurulu kararı ile tespit edilir. İnceleme kurulunun kararları yönetimce dosyasında saklanır. (Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği)

77 12. Okul Aile Birliği: Okul müdürü, öğretmenler kurulunca seçilen birer asil ve yedek müdür yardımcısı ve öğretmenin dışında, veliler arasından 4 asil, 4 yedek; öğrenci mevcudu 100’ün altında olan okullarda ise öğretmenler kurulunca seçilen bir asil, bir yedek müdür yardımcısı/öğretmen dışında, veliler arasından 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. (OAB.Yönt.md.11)

78 Okul Aile Birliği: Genel Kurul: Ekim ayının sonuna kadar toplantısını yapar. Yönetim Kurulu: Okul müdürü, Müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından seçilen birer üye, Veliler arasından seçilen dört üye olmak üzere yedi üyeden oluşur. (Öğrenci mevcudu 100’ün altında ise 5 üye yeterlidir.) Denetim Kurulu: 2’si veli olmak üzere 3 kişi genel kurulca seçilir.

79 Tutulacak defter, dosya ve belgeler
Yönetim kurulunca; Genel kurul tutanak dosyası, Yönetim kurulu karar defteri, Gelen-giden evrak defteri, Gelir-gider defteri, Harcama belgelerinin dosyası, Yönetim kurulunca ihtiyaç duyulan diğer dosya ve kayıtlar, Gelir makbuzu, Gider makbuzu, Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi hâlinde oluşacak iktisadî işletmeler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen belgeler ve defterler usulüne göre tutulur.

80 13. Web.Sitesi Yayın Ekibi Müdür veya yardımcısının başkanlığında:
Bilgisayar öğretmeni, Türkçe, Yabancı dil, varsa Haberleşme Kulübü rehber öğretmeninden oluşur. (Eğt.Tek.Gn.Md. 22/11/ )

81 14.BEP. Birimi Bir öğrenci dahi olsa, kaynaştırma eğitimi uygulanan okullarımızda BEP. Birimi kurulacaktır. Okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, b) Bir rehber öğretmen,c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,e) Öğrencinin velisi, f) Öğrenci, olmak üzere bu kişilerden oluşur. (ÖEHY) *Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir. (Eğitimde feda edilecek bir kişi yoktur.) “Kaynaştırmaya alınan öğrenciler bir dersin öğretim programında başarısız ise genel derslerdeki ortalamaya bakılarak genel başarı ortalamasının altında bir not ile değerlendirilemezler.”(Öz.Eğt.Rehb.Danış.Hizm. Gen.Md. 2004/7 genelge) *

82 15.Yöneltme Öneri Kurulu (6-8.sınıflar için)
Her şube için okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen, şubenin rehber öğretmeni, sınıf öğretmenlerinden bir temsilci ve ikinci yarı yıl başında yapılacak olan öğretmenler kurulu toplantısında belirlenen branş öğretmenlerinden oluşur. Kurullarda yer alacak branş öğretmenleri, şubede ders okutan öğretmenler arasından ve bu öğretmenlerin sayısı doğrultusunda üçten az olmamasına dikkat edilerek belirlenir. Bu kurula, öğrencinin 1-5 inci sınıf öğretmeni/öğretmenleri ile velisi de katılabilir. Gerektiğinde okul-aile birliği temsilcisi de kurula çağırılabilir. (İlköğretimde Yöneltme Yönergesi)

83 Yöneltme Yönergesi’ne Göre:
Branş öğretmenleri gözlem formlarını doldurup nisan ayının sonuna kadar sınıf rehber öğretmenine teslim eder. Rehber öğretmen gözlem formlarını esas alarak her öğrenci için gözlem raporu düzenler. Mayıs ayında veli bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu raporlar velilere verilir. Veli bu raporlara görüşlerini yazarak bir hafta içinde okula geri iade eder. Gözlem raporlarını okul müdürleri onaylar ve öğrencinin dosyasında saklanır.

84 KURULSUZ YAPILACAK İŞLER
BUNLAR DA KURULSUZ YAPILACAK İŞLER

85 Okula gelen resmi yazıların arkası ilgililerce imzalanacaktır.
Tebliğler Dergisi bütün öğretmenlerce okunup imzalanacaktır.(ADSL.olan okullarda T.Dergisi Okuma Çizelgesi tutulacaktır.) “Tebliğler Dergisi, gönderilen okul ve kurumlarda ciltlenerek, İnternet erişimi olan okul ve kurumlarda ise yöneticilerce dosya, disket, cd ortamında arşivlenerek saklanır.”(T.Dergisi Yayım Yönetmeliği) Etik sözleşmesi öğretmenler kurulunda okunup değerlendirilecektir. Veli sözleşmeleri imzalatılacaktır.

86 Günlük gidiş-geliş yapan bütün personel usulüne uygun olarak GİDİŞ GELİŞ ONAYI alacaktır.
ÜNİTE DERGİLERİNİ/Eğitim Setlerini her ne ad altında olursa olsun öğrencilere tavsiye edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. (İlköğ.Gen.Md. 2003/90, 2005/76) Okulun öğrenci durumu ile branşını/sınıfını gösterir şekilde öğretmen listesi sürekli yöneticinin elinin altında bulunmalıdır.

87 * İş Görmezlik Belgesinin (raporun) izne çevrilmesi teklif edilmeli.
Hastalık Raporları: Tedavisi yapılan personel sağlıklı olduğunun tespiti halinde kurumdan aldığı Çalışabilir Kâğıdını, istirahat verilmesi halinde İş Göremezlik Belgesini, sevk edilmesi halinde Sevk Belgesini kurumuna vererek mazeretini belgelendirmeli, (RG , 7. mükerrer) * İş Görmezlik Belgesinin (raporun) izne çevrilmesi teklif edilmeli. * Bir yıl içinde alınabilecek azamî tek hekim raporlarının 40 günlük süreyi aşmaması için ciddî şekilde kontrolü yapılmalı,

88 * Okul müdürü; bir haftadan fazla İş Görmezlik Belgesi (rapor) alanların durumunu muhasebeye bildirerek ödentilerinden gerekli kesintileri yaptırmalı, (TD. 1481, 2030) Kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmesi için, personel doldurduğu “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi”ni görev yerine vermeli, (MEB. Per. GM / 41 nolu Genelge)

89 DİKKAT!!!!! 04 Mayıs 2005 tarih ve sayılı RG’de “MEB.Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği”nin yürürlükten kalktığı yayımlanmıştır. Arşivleme işleri ve arşiv süreleri ‘Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre yürütülecektir. Bu süreler MEB.İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın Web.Sitesinde yayınlanmıştır.

90 Bilgisayarlar: Bizim bilgisayarımız, (temizlik)
Ben de yararlanayım, sen de. (ortaklık) Internet önce öğretmenler odasında, sonra müdür odasında. (öncelik) Öğrencilerin kullanması, BT.Sınıflarının çevrenin/velilerin hizmetine sunulması Anti virüs programları yüklenmesi, uygulama yazılımları haricinde oyun programları bulundurulmaması (Eğt.Tek.Gen.Md. 07/05/ ) Amacı dışında kullanılmaması; “Mesajlaşma programları (MSN) mesai saatleri içinde hiçbir yönetici, öğretmen, personel tarafından resmi işler dışında kullanılmayacaktır. (Eğt.Tekn.Gn.Md. 2006/37 genelge

91 * Hangi sınıf-şubenin hangi gün ve saatte lâboratuarda ders yapacağını belirtmek için, okulun haftalık ders programına uygun bir ‘Lâboratuar Kullanma Programı’ hazırlanıp kapısına asılmalı,

92 Okul müdürleri öğretmenlerin sınıflarına 1
Okul müdürleri öğretmenlerin sınıflarına 1.yarıyılda en az bir defa girmiş ve gözlemlerini ‘İzleme Defteri’ne kaydetmiş olmalıdır. 2423 ve 2436 sayılı TD. doğrultusunda ADAY öğretmenler için yetiştirme programı hazırlanmalıdır. Riskli öğrencilerin velilerinin yıl boyunca en az bir defa sınıfta ders izlemelerinin sağlanması (İlköğ.Gn.Md. 2006/36sayılı genelge)

93 Ah Şu Çantalar! Yok mu Çaresi?

94

95 Taşımalı Eğitim * Taşımalı Eğitim Dosyası,mutlaka tutulmalıdır.
Bu dosyada; Taşınan birimler, araçlar, sahipleri, şoförleri, güzergâhı, öğrenci adları, günlük çizelgeler, aylık/haftalık tabela vb. bulundurulmalıdır. * Taşınan birimlerin demirbaşları teslim alınmalıdır. *Öğrencilere verilen yemek ve içecek maddelerinin numuneleri alınarak buzdolabında 24 saat saklanmalı, beslenmeye bağlı bir rahatsızlık ortaya çıktığında bu numuneler tahlile gönderilmelidir. (MEB.Sağ.İşl.D.B 2000/60)

96 DEMİRBAŞLAR: Demirbaş kayıt defterleri (A-B-C) muhafaza edilecektir.
Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında kayıtlar Internet ortamında sisteme yüklenecektir. Sistem henüz oturmamış ve yeterince bilgi hakimiyeti sağlanamamış olduğundan ilgili mevzuat takip edilecek, tereddütlü durumlarda yetkili kişilerden bilgi alınacaktır.

97 Veli Sözleşmeleri Her dönem sonunda sözleşmenin işlerliğine yönelik bireysel raporlar kılavuzun sonunda yer alan DEĞERLENDİRME FORMU kullanılarak; sınıf öğretmenleri tarafından doldurulacak ve karneyle birlikte taraflara ulaştırılacaktır.( Uygulama Kılavuzu)

98

99 EK DERSLER Genel olarak;
Okul müdürü: Aylık karşılığı (6) saat derse girer, (20) saat ücret alır. Müdür yetkili öğretmen: Aylık karşılığı (18) saat derse girer, (12)saat ek ders, (3)saat ders niteliğinde yönetim görevi, (3)saat hazırlık ve planlama görevi olmak üzere toplam (18) saat ücret alır.

100 Sınıf öğretmenleri: (18) saat aylık karşılığı derse girer
Sınıf öğretmenleri: (18) saat aylık karşılığı derse girer. (12) saat ek ders, (3) saat hazırlık ve planlama görevi ücreti olmak üzere toplam (15) saat ek ders ücreti alır. Branş öğretmenleri: (15) saat aylık karşılığı, (6) saat zorunlu olmak üzere derse girer. (9) saati isteğe bağlıdır. Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri-şube rehber öğretmenliği- için (2) saat ücret alır.

101 Branş öğretmeni üzerinde hem şube rehber öğretmenliği, hem de kulüp görevi var ise yalnız bir görev için (2) saat ücret verilir. Dikkat edilecek noktalar: + Branş öğretmeni aylık veya ücret karşılığı girmek zorunda olduğu derslerden olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti alabilmesi için mutlaka (15) saat dersi doldurması gerekir. (En fazla 20 saat ücret alabilir.)

102 + Bir öğretmene hem sosyal kulüpler için danışman öğretmenlik, hem de şube rehber öğretmenliği verilmemesine çalışılmalıdır. Verilse dahi yine haftada (2) saat ücret verilecektir. * Bu öğretmen ayrıca Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersine giriyorsa bu ders ek ders saatlerinden sayılmaz. Yalnız ‘hazırlık ve planlama’ hesaplanırken dikkate alınır.

103 (Pers.Gn.Md. 2007/19 sayılı Genelge)
Örnek Öğretmenin ders saatleri: Fen ve Teknoloji : 24 saat Yabancı dil (Bir şube) : “ Müzik (Bir şube) : “ Rehberlik/Sosyal Etk. : “ Bu öğretmen Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü danışman öğretmenliğini yürütmektedir. Ek dersini hesaplayalım:Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersini dikkate almıyoruz. Bu durumda 29 saat derse giriyor =14 saat ders ücreti.(2) saat danışman öğretmenliğinden,14+2=16. Hazırlık ve Planlamayı hesaplarken Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Dersini eklediğimizde toplam ders saati 30 olmaktadır. 30x1/10=3 saat. Toplam 16+3=19 saat olacaktır. (Pers.Gn.Md. 2007/19 sayılı Genelge)

104 Ders Dışı Eğitim Çalışmaları (Egsersiz)
Bu çalışmalar;İzcilik,Beden Eğitim ve Spor Çalışmaları, Halk oyunları ve Güzel Sanatlardır. En az öğrenci sayıları belirlenmiştir. İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü programı onaylamadan çalışmalar başlamayacaktır. Bu çalışmalar ders saatlerinden sonra olacaktır. Haftada en fazla (6) saat ücret ödenecektir. Vekaleten atanmış olsa dahi yöneticilere bu ücret ödenmeyecektir. (2006/97)

105 Özel Eğitim Okulları Müdür ve başyardımcısı: 25 saat DNYG.
Müdür yardımcısı : 20 saat DNYG. Sınıf öğretmeni: 18 saat aylık karşılığı 12 saat ücret Branş öğretmeni: 15 saat aylık karşılığı Dikkat!!!! : Bu ücretler ayrım gözetilmeksizin %25 fazlasıyla ödenir. (Pers.Gn.Md. 25/12/ )

106 Önemli Hatırlatmalar Müdür yetkili öğretmenler şayet yarıyıl tatilinde okulda bulunmuş iseler haftada (12) saat ücret tahakkuk ettirilmiş olmalıdır, aksi tespit edildiği takdirde yasal faiziyle geri alınacak ve soruşturma açılacaktır.(md.25)

107 * Bir ayda dört gün tedaviye gidenlere bu günlere denk gelen ek ders ücretleri ödenmeli, dört günden fazla gidenlere, İş Göremezlik Belgesi (rapor) alanlara, yatarak tedavi olanlara ve hastaya refakat edenlere bu sürelerde ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak ücret verilmemelidir. (Per. GM / sayılı yazı)

108 Hazırlık ve planlama ücreti haftada (3) saat değil, haftada aylık ve ücretli girilen derslerin toplamının 1/10’u kadardır. Yani ne kadar derse girilmiş ise o kadar hesaplama yapılır. Resmi bayramlar nedeniyle tatil günlerde de ek ders ücreti ödenecektir. (Pers.Gn.Md.27/07/ )

109 *Asaleten atanma şartlarını taşıma kaydıyla “Vekaleten” görev yapan okul müdürleri, okul müdürünün aynı ücretini alır.(Karar:22) * Okul müdürlüğünü “Vekaleten” değil de “Görevlendirme” ile yürüten okul müdürlerine yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil 6 ayda bir onay alınmak kaydıyla haftada 18 saat ücret ödenir.(Karar:21)

110

111 Ders ücretli görevlendirilen öğretmenlerin derslerine branş öğretmenleri girerse bu dersler için kendilerine ücret ödenmez. Ders ücretli öğretmenler için hazırlık ve planlama ücreti hesaplanmaz. (Pers.Gn.Md. 15/12/ )

112 EK DERS_MATİK için tokatteftis.gov.tr -Dosyalar-

113 EĞİTİM GEZİLERİ * Firma ile sözleşme yapılacaktır.
*100 km’den fazla yerler için araçların Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış (D2) Taşıt Kartı olmalıdır. * 100 km’den az yerler için Valilikçe uygun görülen araçlar olmalıdır. (Tic.Tur.Öğrt.Gn.Md.2007/ /03)

114 (Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği)
* Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün teklifi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce verilir. * İl sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine mülkî amirce verilir. * Gezilerde 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla üç sorumlu öğretmen, gerektiğinde gönüllü veli görevlendirilir. İmkânları yetersiz öğrencilerin gezi giderleri okul-aile birliklerince karşılanabilir. (Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği)

115 İyi bir yönetim; İyi bir eğitim; İyi bir öğretim;
Okul iş görenlerinin uyumunda, İyi bir eğitim; İyi bir öğretim; Saklıdır. O halde başarının sırrı nedir?

116 TEŞEKKÜR EDER, BAŞARILAR DİLERİM. İsmail ÇELEBİ


"2.GRUP EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları