Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYONA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYONA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYONA YAKLAŞIM
Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Ankara Şubesi Eğitim Toplantısı 5 Mart 2011, Ankara

2 Hedef Hemodiyaliz sırasında ortaya çıkan kan basıncı yükselmesinin olası sebep ve sonuçlarını bilmek, Önlem ve tedavisini öğrenmek.

3 Sunum planı Kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık ilişkileri İntradiyalitik hipertansiyonun (İDHT) tanımlanması epidemiyolojisi mekanizmaları önlem ve tedavisi

4 KBH-Kardiyovasküler Hastalık
Diyaliz başlarken hastaların yalnızca %16’sında EKG normal SDBY’de Koroner arter hastalığı %40 Sol ventrikül hipertrofisi %75

5 SDBY-Kardiyovasküler Hastalık
HD hastalarında sol ventrikül hipertrofisi sık (%75-90) Hipertansiyon sol ventrikül hipertrofisinin bağımsız belirleyicisi (HD giriş-çıkış ölçümleri ve 24 saatlik AKBİ ile saptanan KB düzeyleri) Ertürk Ş, et al. Nephrol Dial Transplant 11: , 1996 Kutlay S, et al. Am J Kidney Dis 47:485-92, 2006

6 KBH’de kardiyovasküler risk
Geleneksel Hipertansiyon Diabetes mellitus Dislipidemi Sigara Yaş Cinsiyet Yeni Anemi Hiperfosfatemi ve SHPT Hiperhomosisteinemi C-reaktif protein Proinflamatuvar sitokinler Sempatik aşırı aktivite Endotelyal disfonksiyon (NO/ADMA)

7 KVH morbidite/mortalite artışı KVH morbidite/mortalite artışı
KBH’de KVH riskine yol açan etmenler KVH morbidite/mortalite artışı Miyokard disfonksiyonu Kalsifikasyon SVH Fosfat Anemi PTH GFR<60 ml/dk Sodyum retansiyonu İnflamasyon ROS aktivasyonu Hipertansiyon Ateroskleroz KVH morbidite/mortalite artışı

8 İntradiyalitik Hipertansiyon

9 Tanımlamalar-1 Hemodiyaliz (HD) çıkış sistolik kan basıncının, giriş değerinden ≥10 mmHg yüksek olması HD seansı sırasında veya hemen sonrasında ortalama arteriyel basınçta ≥15 mmHg yükselme HD’nin 2. veya 3. saatinde anlamlı ultrafiltrasyon sonrası hipertansiyon gelişmesi HD seansının yarısından uzun süre boyunca HD giriş değerini geçen kan basıncı düzeylerinin varlığı Ultrafiltrasyona dirençli kan basıncı artışı

10 Tanımlamalar-2 Ardışık dört HD seansı sırasında, kan basıncı düzeylerinin giriş değerlerinin üzerinde olması HD girişinde kan basıncı normal ya da yüksekken, ardışık 12 HD seansının 2/3’ünden fazlasında ortalama arteriyel basınçta ≥15 mmHg yükselme HD seansı sırası veya hemen sonrasında kan basıncının yükselmesi ve HD çıkış düzeylerinin ≥130/80 mmHg olması

11 Tanım İntradiyalitik hipertansiyon,
HD seansı sırası veya hemen sonrasında ısrarlı kan basıncı yüksekliği olarak, HD çıkış düzeylerinin ≥130/80 mmHg olmasıdır. Inrig JK. Am J Kidney Dis 55:580, 2010.

12 Sıklık İntradiyalitik hipertansiyonun sıklığı %10 kadardır (%5-15).
HD seansı sırasında kan basıncı yükselmesi olan hastaların %90’dan fazlasında HD çıkışında hipertansiyon vardır.

13 Önem İntradiyalitik SKB 10 mmHg
2 yıllık mortalite veya hastaneye yatış %6 Inrig JK, et al. Am J Kidney Dis 54:881, 2009.

14 Önem Inrig JK, et al. Am J Kidney Dis 54:881, 2009.

15 HD giriş SKB < 120 mmHg olan hastalarda
Önem HD giriş SKB < 120 mmHg olan hastalarda Inrig JK, et al. Am J Kidney Dis 54:881, 2009.

16 Klinik özellikler Yaşlı Beslenmesi bozuk Hipoalbüminemik
Kreatinin düzeyleri düşük Düşük kuru ağırlık ve beden kitle indeksli Fazla sayıda antihipertansif alan hastalar Inrig JK, et al. Kidney Int 71:454, 2007.

17 Hemodinamik özellikler
(KB=COxTPR) İntradiyalitik hipertansiyonlu (İDHT) hastalarda hem kalp çıktısı, hem de çevresel damar direnci artışı rol oynar. HD sonrası atım volümü ve kalp çıktısında daha az oranda azalma Boon D, et al. Nephron Clin Pract 96:c82, 2004. HD sonrası daha fazla TPR artışı Chaignon M, et. Al. Hypertension 3:333, 1981. Chou KJ, et al. Kidney Int 69:1833, 2006.

18 Olası mekanizmalar Sıvı yüklenmesi Sempatik aktivite artışı
RAAS aktivitesi artışı Endotelin-1 artışı ADMA artışı Endotel işlev bozukluğu Damar yapısı değişiklikleri Kan viskozitesi artışı Diyalize özgü etmenler (Na artışı, Ca artışı, K azalması) İlaçlar (ESA’lar, Diyalizle uzaklaştırılabilen antihipertansifler)

19 Sıvı yüklenmesi Kuru ağırlık azalması (%11) İDHT Ø
HD giriş KB / 78 mmHg Cirit M, et al. Nephrol Dial Transplant 10:1417, 1995.

20 Sıvı yüklenmesi Ultrafiltrasyon
Chou KJ, et al. Kidney Int 69:1833, 2006.

21 Sempatik aktivite artışı
Kalbin atım volümü artışı (SV) Kalbin atım sayısında artış (f) Çevresel damar direnci artışı (TPR) KB = CO x TPR = (SV x f) x TPR

22 RAAS aktivitesi artışı
Ultrafiltrasyona bağlı RAAS aktivasyonu Kaptoprille İDHT’nin tedavi edilebilmesi İDHT’nin bilateral nefrektomili hastalarda nadir görülmesi Inrig JK, et al. Am J Kidney Dis 55:580, 2010. Bazzato G, et al. Contrib Nephrol 41:292,1984. Fellner S. Semin Dial 6:371, 1993.

23 Endotelin-1 artışı Raj DSC, et al. Kidney Int 61:697, 2002.
Chou KJ, et al. Kidney Int 69:1833, 2006.

24 Endotel işlev bozukluğu
NO/ET-1 oranında azalma Ateroskleroz Arteriyel katılık artışı SKB-aortik pulse wave velocity ilişkisi. n=47, r=0.50, p<0.001 Mourad A, et al. Nephrology 10:438, 2005.

25 Diyalize özgü etmenler
Sodyum Diyalizat Na yüksekliği Sıvı yüklenmesi Potasyum Diyalizat K düşüklüğü Vazokonstrüksiyon Kalsiyum Diyalizat Ca yüksekliği TPR artışı (Akut iyonize kalsiyum artışı) Agarwal R, et al. Nephrol Dial Transplant , 2010.

26 İlaçlar ESA’lar Antihipertansifler HD seansı öncesi almama
HD bitiminden hemen önce i.v. uygulama Kan viskozitesi artışı Volüm artışı Endotelin-1 artışı Antihipertansifler HD seansı öncesi almama HD ile uzaklaştırılabilen ilaçların kullanımı

27 Antihipertansifler-diyalizabilite
İlaç Grubu Diyalizle uzaklaştırılma ACEi Benazepril <%30 Enalapril %35 Fosinopril %2 Lisinopril %50 Ramipril <%30 ARB İrbesartan Yok Losartan Yok Telmisartan Yok Valsartan Yok KKB Amlodipine Yok Diltiazem <%30 Nifedipine Düşük Verapamil Düşük Beta-bloker Atenolol %75 Carvedilol Yok Metoprolol Yüksek

28 Hemodiyaliz hastalarında volüm (pozitif sodyum dengesi)
Diyalizler arası: Diyette sodyum fazlalığı (>6 g/gün tuz – 2.4 g –100 mmol Na) Diyaliz sırasında: Pozitif Na gradiyenti Uygunsuz Na profili Hipotansif belirtiler için NaCl verilmesi Setlerin NaCl ile hazırlanması ve yıkanması

29 Önlem Etkin, yeterli (uzun süreli, sık) diyaliz Tuz kısıtlaması
Gerçek kuru ağırlığa ulaşılması Diyaliz hipotansiyonunun önlenmesi HD ile yeterli Na uzaklaştırılması Yüksek Ca diyalizat kullanımından kaçınma ESA’ları düşük doz ve s.c. uygulama Antihipertansif tedavinin bireyselleştirilmesi

30 Tedavi Sıvı yüklenmesinin düzeltilmesi Ultrafiltrasyon
HD reçetesinin düzenlenmesi Nötral/negatif Na dengesi Diyalizat Na - Diyalizat Ca HD süre ve sıklığının arttırılması Alfa-beta adrenerjik blokerler Labetalol, Carvedilol Endotelin-1 baskılanması (?) Avosentan

31 Ertürk Ş, et al: ASN's 39th Congress, San Diego, 2006 (SA-PO1142)

32 HD hastalarında volüm yüklenmesi
Diyaliz sonrası hipervolemi: Ekokardiyografi %56.8 Ertürk Ş, et al. ASN 39th Congress, 2006. BEI %20 Passauer J, et al. Nephrol Dial Transplant 2010.

33 AÜTF Nefroloji Hemodiyaliz Ünitesi HD hastalarında serum Na düzeyi
HD giriş Na: ± 2.2 mmol/L (Ortanca, 138; Sınırlar, ) Çeyrekler %25 : 136 mmol/L %50 : 138 %75 : 140 Ertürk Ş, et al: ASN's 39th Congress, San Diego, 2006 (SA-PO1142)

34 AÜTF Nefroloji Hemodiyaliz Ünitesi İDHT
73 hasta Yaş, 55.7 ±14.4 yıl Cinsiyet, 46 E (%63) HD süresi: 19 ( ) ay HD giriş - çıkış KB 24 saatlik AKBİ Ekokardiyografi PWV Mescigil P, Ertürk Ş. AÜTF Nefroloji BD, Tez çalışması.

35 AÜTF Nefroloji Hemodiyaliz Ünitesi HD sırasında KB değişimi
15 hasta (17 mmHg; 10-30) (%20.5) 15 hasta (0 mmHg) 43 hasta (19 mmHg; 10-70) (%59) Mescigil P, Ertürk Ş. AÜTF Nefroloji BD, Tez çalışması.

36 AÜTF Nefroloji Hemodiyaliz Ünitesi İDHT
SKBç ─ SKBg ≥ 10 mmMg 15 hasta (%20.5) SKBç ─ SKBg ≥ 10 mmMg SKBç ≥ 130 mmHg 9 hasta (%12.3) Mescigil P, Ertürk Ş. AÜTF Nefroloji BD, Tez çalışması.

37 AÜTF Nefroloji Hemodiyaliz Ünitesi İDHT-klinik korelasyonlar
İDHT (n, 15) KB düşüşü (n, 43) p Cinsiyet (E/K) 13/2 18/25 0.01 HD süresi (ay) 21 ± 29 69 ± 62 <0.001 UF (yüzde) 2.3 ± 1.0 4.1 ± 1.3 Mescigil P, Ertürk Ş. AÜTF Nefroloji BD, Tez çalışması.

38 AÜTF Nefroloji Hemodiyaliz Ünitesi İDHT-bağımsız belirleyici
UF %1 İDHT %69 Mescigil P, Ertürk Ş. AÜTF Nefroloji BD, Tez çalışması.

39 Özet-1 İntradiyalitik hipertansiyon hemodiyaliz tedavisinin uzun zamandır bilinen, ancak genellikle göz ardı edilen bir komplikasyonudur. Hastaların %10 kadarında ortaya çıkarak, olumsuz klinik sonuçlara ve ölüm riskinde artışa yol açabilir. Oluşumunda kan basıncının iki belirleyicisi de (COxTPR) rol oynamakla birlikte, asıl etmen sodyum-sıvı yüklenmesidir.

40 Özet-2 Önlem ve tedavisinde öncelikli hedef tuz kısıtlaması, etkin hemodiyaliz ve yeterli ultrafiltrasyon ile gerçek kuru ağırlığa ulaşmak olmalıdır. Antihipertansif uygulaması gerekli olduğunda, diyalizle uzaklaştırılmayan ilaçlarla (ARB, KKB?) bireyselleştirilmiş tedavi uygulanmalıdır.


"İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYONA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları