Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANNE-BABA TUTUMLARI & 5 SEVGİ DİLİ ERDOĞDU ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ I-II-III. KADEME G.HAZAL KAMİLOĞLU REHBER ÖĞRETMEN LEYLA KAHVECİ REHBER ÖĞRETMEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANNE-BABA TUTUMLARI & 5 SEVGİ DİLİ ERDOĞDU ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ I-II-III. KADEME G.HAZAL KAMİLOĞLU REHBER ÖĞRETMEN LEYLA KAHVECİ REHBER ÖĞRETMEN."— Sunum transkripti:

1 ANNE-BABA TUTUMLARI & 5 SEVGİ DİLİ ERDOĞDU ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ I-II-III. KADEME G.HAZAL KAMİLOĞLU REHBER ÖĞRETMEN LEYLA KAHVECİ REHBER ÖĞRETMEN

2 “TOHUM DÜ Ş TÜ Ğ Ü TOPRA Ğ A GÖRE YE Ş ER İ R ”

3 Eğitimciler olarak bizler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindeyiz. Öğrenci eğitiminde ve çocuğa karşı doğru tutumların belirlenmesinde, biz öğretmenler tarafından çocuğun içinde bulunduğu aile ortamının özelliklerinin neler olduğunun bilinmesi çok önemlidir.

4 D EĞERLI VELILER Ç OCUĞUN GELIŞIMI VE EĞITIMI AÇıSıNDAN ANNE - BABA TUTUMLARı KUŞKUSUZ BÜYÜK ÖNEM TAŞıMAKTADıR. A NNE VE BABALARıN ÇOCUĞUN GELIŞIMINDEKI BU ÖNEMLI ROLLERININ NE OLDUĞUNU HEP BERABER INCELEYELIM …

5 AİLE ‘’ Aile’’ bir ilişkiler sistemidir. Soyut anlamda kişiler arası ilişkileri içeren belli kuralları olan bir düzendir.

6 N EDEN A ILE ? Çocuğun yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi, Özgüveni yüksek bir birey olabilmesi, Dış dünyaya açılabilmek için gereksinim duyduğu deneyimleri kazanabilmesi, İnsan ilişkilerini kurma becerisine sahip olabilmesi, Sorunlarına çözüm yolları bulabilmesi için temellerin atıldığı ilk ortam ailedir.

7 A NNE B ABALARıN, Ç OCUKLARıNA K ARŞı T AVıRLARıNı E TKILEYEN B AŞLıCA F AKTÖRLER N ELERDIR ? Anne ve babanın zihinlerindeki çocuk modeli (hayali çocuk), Kendine güvenen anne ve babaların çocuk yetiştirmeleri, çocuklarını nasıl yetiştireceklerini bilmeyen,güvensiz ve kendilerini yetersiz hisseden anne babalara oranla daha başarılı ve olumludur, Anne ve babanın kendi çocukluk yıllarındaki deneyimleri, Aile içinde eşler arasındaki ilişkinin niteliği.

8 K IŞILIK GELIŞIMININ TEMELI ÇOCUKLUK DÖNEMINDE ATıLıR. B UNDAN DOLAYı, AILENIN ÇOCUK ÜZERINDEKI ILK ETKILERI SON DERECE ÖNEMLIDIR. Aile bireylerinin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir. Okul öncesi dönemde çocuk, sosyal birey olmayı öğrenirken aynı zamanda özdeşim yapacağı bir modele gereksinim duyar.

9 Kişilik oluşumu için gerekli olan özdeşim, aile içindeki yakın bir üye ile gerçekleşmektedir. Genellikle özdeşim nesnesi : Anne-baba, Ağabey, Teyze, Hala, Dayı ya da Amca’dır. Bu kişinin bozuk bir kişilik yapısına sahip olması halinde, olumsuz davranış örneğinin çocuğa yansıma olasılığı artmaktadır.

10 A ILENIN ÇOCUK YETIŞTIRMEDEKI TUTUMUNU VE ÇOCUK YETIŞTIRMEYLE ILGILI SORUNLARıNı ANLAMAK IÇIN “ AILE TUTUM MODELI ” NI BILMEK YARARLı BIR YAKLAŞıMDıR.

11 AİLE TUTUM MODELİ Sevgi; kabullenme, koruma, kollama ve sevecenlik gibi bütün olumlu duyguları içerir. Eğitim ise; öğretilen her şeyi, verilen bilgileri, becerileri, yasakları, kuralları, inançları, değer yargılarını, görgü kurallarını ve insanın sosyalleşmesi için gerekli olan tüm toplumsal değerleri kapsar.

12 OLUMSUZ AİLE TUTUMLARI AILENIN VERDIĞI SEVGI YA YETERSIZ VEYA AŞıRı, EĞITIM ISE GEVŞEK YA DA SıKı OLMAKTADıR. Aşırı sevgi tutumunda;  Aile çocuğu sevgiye boğucu,  Onu çok koruyucu,  Aşırı kollayıcıdır. Bunun sonucu olarak çocukta;  Bağımlılık,  Güvensizlik gelişir,  Karşılaştığı her olayda anne- babasına yaslanır,  Onlara güvenir fakat kendisine güvensizdir.

13 Sevgi yetersizliği veya yokluğunda çocukta;  Kendine ve çevreye karşı güvensizlik ve olumsuz duygular gelişir. Sevgi yetersizliğinin en aşırı ucu, çocuğu terk etmek veya kabullenmemektir. Yetersiz sevginin, aşırı sevgiye göre sonuçları daha ağır olmaktadır.

14 1. A ŞıRı O TORITER VE R EDDEDICI A ILE T UTUMU Çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinmelerini karşılamayacak kadar çocuğa karşı olumsuz duygular beslenilir, Çocuğa şefkat, sevgi, sıcaklık verilmez, Her yaptığı eleştirilir, Çocuğun iyi yönleri değil olumsuz yönleri ortaya çıkarılır, Evde söz hakkı, özgürlük ve otorite anne babanındır, Çocuğun yaptığı her şey göze batar ve çocuk sürekli ceza alır, Yaptıkları olumlu olsa da, ceza almak korkusu ile bunları söyleyemez.

15 A ŞıRı O TORITER VE R EDDEDICI A ILE T UTUMUNUN Ç OCUĞUN K IŞILIK G ELIŞIMINE E TKILERI Çocuğun özgüveni gelişmez, Pasif,silik,çekingen ve kolay etki altında kalan, kibar ve dürüst olmalarına karşın küskün,huysuz ve aşırı hassas bir yapıya sahip olabilmektedirler, Sürekli eleştirilme veya dayak çocuğun ruhsal yapısını bozar, Çocuk kolayca ağlamaya başlar. Arkadaşları ile uyumsuz ve kavgacı olabilir, İleri yaşlarda sıkıntılar karşısında dayanaksız ve çaresiz kalır,

16 Bu çocuklar kötü muameleye maruz kalmaktan korktukları için anne ve babaya karşı uysal olmaktadır. Fakat içten içe anne babaya karşı düşmanlık duyguları geliştirirler, ‌ Kendi dışındaki insanlarla yeterli iletişimi kuramadıkları için saldırganlığı kendisine yönlendirebilirler, Yeniliklere açık değildirler, yeni şeyler üretmeleri zordur, Sürekli kusurları aranan çocuk streslidir ve stresliyken hata yapma olasılığı artar, ‌ Hata yapan kişilere hoşgörüsüzdürler.

17 2. A ŞıRı H OŞGÖRÜLÜ A ILE T UTUMU Çocuk merkezli bu tür ailelerde çocuğun yaptığı her şey hoş görülür ve çocuk aşırı özgür bırakılır, Çocuğa neyi yapıp neyi yapmaması gerektiği anlatılmaz. Hiçbir zaman kesin kurallar belirtilmez. Çocuk kendisine zarar verebilecek davranışlarda bile etkili denetimden uzaktır, uyarılmaz, Anne babalar sadece çok büyük bir problem olduğunda sert çıkışlarda bulunur, göz dağı verirler. Bazen ceza da verirler ama nedenini açıklamazlar.

18 A ŞıRı H OŞGÖRÜLÜ A ILE T UTUMUNUN Ç OCUĞUN K IŞILIK G ELIŞIMINE E TKILERI Çocuklar bir süre sonra anne babasını denetim altına alır, onları tehdit ederler. Dedikleri olmayınca da tehditlerini uygularlar, Eleştiriye açık olmadıkları için kendilerini geliştiremezler, Kuralsızlığa alışan çocuklar, okuldaki kurallarla karşılaşınca okula ve arkadaş çevresine uyum sağlamakta zorluk çekebilirler, Her istediğini elde ettikleri için belli bir süre sonra doyumsuzluk yaşamaya başlarlar. Doyumsuzlukları, ileride zararlı alışkanlıklar edinmelerine sebep olabilir,

19 Bencil, sorumsuz, kırılgan, her dediğinin anında olmasını isteyen, sabırsız, şımarık, antisosyal olabilirler, Sosyal ortama girdiğinde ve her dediğinin olmadığını görünce hayal kırıklığına uğrar, kendi iç kabuğuna çekilebilir ya da agresif olabilirler, Her isteklerini yaptırmayı alışkanlık haline getirir ve zamanla kural tanımazlar.

20 3. A ŞıRı K ORUYUCU A ILE T UTUMU Otoriter aile tipine çok benzer. Aralarındaki fark bu aile tipinde şefkat, koruma güdüsü disiplinin önünde gelir, Çocuğa gereğinden fazla özen ve kontrol gösterilir, Çocuğun kendi yapması gereken işler bile anne babalar tarafından yapılır, Kazandırmak istedikleri davranışları duygu sömürüsü ve aşırı şefkat yöntemini kullanarak geliştirirler, Çocuğa bir bebek gibi bakıldığı halde, kendisinden beklenenler çoktur. Hiçbir şey esirgenmez; özel dersler aldırılır, çeşitli olanaklar sağlanır. Buna karşılık çocuktan ileri düzeyde başarı beklenir.

21 “Bu tutumla yetiştirilen çocukların nevrotik olma olasılıkları çok yüksektir. Bu beklenti, sevgi ile beraber sunulduğundan çoğunlukla çocuklar tarafından kolay benimsenir ve benliğe sindirilir.”

22 A ŞıRı K ORUYUCU A ILE T UTUMUNUN Ç OCUĞUN K IŞILIK G ELIŞIMINE E TKILERI Çocuk aşırı duygusal olur, İleri yaşlarda bile etrafına bağımlı olur, Toplum içinde kendi başına iş yapma cesaretini bulamaz,çekingen,sakar olabilir, Çocuk anne babasından ayrı kalamaz ileri yaşlarda bile sürekli anne babasının yanında olmak ister.

23 4.İ LGISIZ V E K AYıTSıZ A ILE T UTUMU Bu durum yoksul ve kalabalık ailelerde gözlenir.Çocuğa düşen sevgi ve ilgi payı azdır. Çocuğun eğitimi de yetersizdir( ‘saldım çayıra, mevlam kayıra’ anlayışı), Çocuk kendi yolunu bulmaya çalışır, Çocuk pasif ve donuktur, Bu tutumda da disiplinsizlik söz konusudur, ancak disiplinsizliğin buradaki nedeni sorumsuzluk ve ilgisizliktir. Hazır olmadığı çağlarda bağımsızlığa zorlama vardır, Çocuğun sorumluluklarından kaçma vardır, Ana baba çocuğa örnek bir model olamaz, Çocuğun dünyasına girmek gibi bir kaygıları yoktur.

24 İ LGISIZ,K AYıTSıZ A ILE T UTUMUNUN Ç OCUĞUN K IŞILIK G ELIŞIMINE E TKILERI Anne babasının dikkatini çekmek için alışılmadık davranışlar sergiler, Aile çocuğa model olamadığı için çocuk kendine başka modeller seçer. Çocuk vaktinin tümünü arkadaşlarıyla geçirir, Erken yaşta çocuk zararlı alışkanlıklar edinmeye meyilli olur.

25 5. T UTARSıZ A ILE T UTUMU Genellikle genç ebeveynlerde ve ilk çocuğun yetiştirilmesinde görülür, Eşlerin çocuk yetiştirmeye farklı bakmaları ve bunu çocuğa yansıtmaları temel sebeptir, Çocuğun yaptığı bir davranış bazen çok sert bir tepki alabilirken, bazen de çok olumlu karşılanabilmektedir,

26 T UTARSıZ A ILE T UTUMUNUN Ç OCUĞUN K IŞILIK G ELIŞIMINE E TKILERI Bir davranışının kimi zaman ödüllendirilmesi kimi zamanda cezalandırılması çocukta cezanın anlamı ve suçun niteliği hakkında kuşkular uyanmasına neden olur. Ne zaman, nerede, ne yapacağını bilemezler, Kendi görüş ve düşüncelerini aktaramazlar, Çocuk inatçı, asi ve hırçın olabileceği gibi içine kapalı ve pısırık olabilir, Zamanla çevrelerindeki insanlara güvenmeyen, her şeyden şüphelenen, kararsız bir kişilik yapısı geliştirebilirler, Çocukta dikkat eksikliği olabilir, Çocukta yalan söyleme gibi hastalıklar başlayabilir, Çocuk anne veya babadan birisine çok yaklaşırken diğerinden uzaklaşabilir.

27 6. K ABUL E DICI, G ÜVEN V ERICI VE D EMOKRATIK A ILE T UTUMU Çocuk tüm yönleriyle kabul edilir, Çocuğa yol gösterir ama alacağı kararlar konusunda serbest bırakır, Aile içinde kurallar ve sınırlar herkes için ve hep birlikte belirlenir ve bu sınırlar içinde çocuk özgürdür, Kuralların mantıklı açıklaması yapılır, Aileyi ilgilendiren kararlar birlikte alınır. Her konuda çocuğun düşünce ve fikirleri dinlenir, Anne-baba birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duygularında net ve açıktır.

28 D EMOKRATIK A NNE B ABA T UTUMUNUN Ç OCUĞUN K IŞILIK G ELIŞIMINE E TKILERI Demokratik ve güven verici bir ortam da yetişen çocuk, kendine ve çevresine saygılı, sınırları bilen, yaratıcı, aktif, fikirlere saygı duyan, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilen, kişilik ve davranışları açısından dengeli, sorumluluk duyguları gelişmiş, hoşgörülü ve mutludur, Anne babanın tutarlı ve kararlı tutumu çocuğun kendisine ve çevresindekilere güven duygusunu geliştirir, Karar vermeye ve kendi başına işler yapmaya alışan çocuk, ilerde rahatlıkla kendi adına kararlar alır, Kendi haklarını savunurken başkalarının haklarına da saygı duyar.

29 5 SEVGİ DİLİ

30 İnsanlar farklı sevgi dilleriyle konuşurlar Sevgi dillerini keşfedin

31 Birbirinizin sevgi dilini konuşmayı öğrenin Aynı dili konuşamayan insanlar anlaşamazlar. Sevgimizi ifade ederiz ama mesaj yerine ulaşmaz. Çünkü onlara göre bizim konuştuğumuz yabancı bir dildir.

32 EŞİNİZİN SEVGİ DEPOSU ACABA HANGİ DİLLE DOLUYOR

33 1- ONAY SÖZLERİ 2- NİTELİKLİ BERABERLİK 3- ARMAĞAN ALMA 4- HİZMET DAVRANIŞLARI 5- FİZİKSEL TEMAS

34 EŞİ TARAFINDAN SEVİLDİĞİNİ HİSSEDERSE DOLAR EŞİNİZİN SEVGİ DEPOSU

35 ERKEK: “ÇOCUK OLDUĞUNDAN BERİ BENİMLE HİÇ İLGİLENMİYOR 24 SAATİNİ ONA AYIRIYOR. ” ERKEK: “EVE GİTMEK İSTEMİYORUM. DIRDIR DİNLEMEYE NİYETİM YOK.” KADIN: “EVE GELMESİNİ İSTEMİYORUM. ONSUZ DAHA HUZURLUYUM.” KADIN: “BENİ BÜTÜN GÜN İHMAL EDİYOR VE SONRA BENİMLE YATAĞA YATMAK İSTİYOR. BUNDAN NEFRET EDİYORUM.” EŞLER: “AŞKIMIZ BİTTİ. İLİŞKİMİZ ÖLDÜ..” “ESKİDEN YAKINLİK HİSSEDİYORDUK AMA ŞİMDİ DEĞİL.” “ARTIK BİRLİKTE OLMAK İSTEMİYORUZ.”

36 SEVGİ DEPOSU DOLU İSE; * KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDER * PARLAK BİR DÜNYA YAŞAR * İLETİŞİME AÇIKTIR * KENDİNİ İFADE EDER * SEVİLDİĞİNİ HİSSEDER SEVGİ DEPOSU BOŞ İSE; * GÜVENSİZDİR * SEVİLMEDİĞİNİ, KULLANILDIĞINI HİSSEDER * KARANLIK BİR DÜNYA YAŞAR * SEVGİYİ YANLIŞ YERLERDE ARARLAR * KIRICI SÖZ VE DAVRANIŞLAR SERGİLERLER * KÜSERLER

37 EVLİLİKLERİN DUYGUSAL HAVASINI DEĞİŞTİRECEK ANAHTAR “EŞİNİZDE BEĞENDİĞİNİZ ŞEYLERİ SÖZLERLE TAKDİR EDİN VE HOŞLANMADIĞINIZ ŞEYLERLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİ ŞU AN İÇİN ASKIYA ALIN.”

38 1- 2- 3- 4- 5- 6- EŞİNİZİN BEĞENDİĞİNİZ TAKDİR ETTİĞİNİZ YÖNLERİ

39 1- SEVGİ DİLİ “ ONAY SÖZLERİ ” İSE NE YAPMALI ONDAKİ FARKLILIĞI GÖRÜN VE SÖYLEYİN (Saçların böyle mükemmel olmuş./ Bu elbiseyle çok hoş görünüyorsun.) GÜZEL YAPTIĞI ŞEYLERİ TAKDİR VE TEŞVİK EDİN (Ne kadar da çok çalışıyorsun./ Çocukla ne güzel de ilgileniyorsun.) BAŞKASININ YANINDA YADA YALNIZKEN ONU ÖVÜN. SEVECEN BİR TAVIR VE SES TONUYLA KONUŞUN.(İçeri girip- bağırarak sevdiğini söyleme) ONA SÖZLERİNİZLE CESARET VERİN SEVGİNİZİ İLETECEK GÜZEL SÖZLER SÖYLEYİN (Canım, bir tanem, güzelim, hayatım, erkeğim, seni seviyorum, inan bugün seni çok özledim.)

40 NE YAPMAMALI? KESİNLİKLE OLUMSUZ SÖZLER SÖYLEMEMELİ BAŞKALARININ ÖNÜNDE REZİL EDİLMEMELİ SÜREKLİ ELEŞTİRMEMELİ (Eğer eleştirici ve kınayıcı söz kalıplarına sahipseniz bu sizin için zor olabilir, aşmalısınız.)

41 “EŞİM BİZİ ÇOK İYİ GEÇİNDİRİYOR, FAKAT ASLA BENİMLE ZAMAN GEÇİRMİYOR.’’ BURADA SORUN NE ? Eşinin ilgisini, Kendisine odaklanmasını, Zaman ayırmasını Birlikte bir şeyler yapmayı istiyor. (Nitelikli beraberlik)

42 2- SEVGİ DİLİ “NİTELİKLİ BERABERLİK” İSE NE YAPMALI YILDA EN AZ BİR KEZ AİLENİZLE TATİLE ÇIKIN EVE GELİNCE GÜNÜNÜZÜ ANLATIN, ONUN GÜNÜN NASIL GEÇTİĞİNİ SORUN (20 dakika bütün dikkatinizi vererek onun gözlerinin içine sevgiyle bakarak konuşun. TV – gazete yok. NİTELİKLİ SOHBET Deneyimlerini, düşüncelerini, duygularını ve arzularını dostça ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda paylaşın. (DİNLEMEK) YALNIZ İKİNİZ BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKIN. YEMEĞE GİDİP BİRBİRİNİZE BAKARAK KONUŞUN. YAPMAKTAN HOŞLANDIĞI BİR ŞEYİ BİRLİKTE İÇTENLİKLE YAPIN. ONA ZAMAN AYIRIN.

43 ARMAĞAN ALMA HEDİYE ONU DÜŞÜNME SEVİLDİĞİNİ ANLAMA EĞER GEÇMİŞTE ALDIĞINIZ ARMAĞANLARINIZI ELEŞTİRDİ VEYA VERDİĞİNİZ HİÇ BİR ŞEY KABUL GÖRMEDİYSE O ZAMAN ARMAĞAN ALMA KESİNLİKLE ONUN BİRİNCİL SEVGİ DİLİ DEĞİLDİR.

44 3- SEVGİ DİLİ “ARMAĞAN ALMA” İSE NE YAPMALI. ÖNEMLİ GÜNLERİ KESİNLİKLE İHMAL ETMEYİN EVE GELİRKEN ARADA BİR ÇİÇEKLE GELİN SIKINTILI ZAMANLARDA MUTLAKA YANINDA OLUN (Doğum – ölüm) KENDİNİ ARMAĞAN ETME Kriz zamanlarında (ölüm, doğum) fiziksel varlığınız ona verebileceğiniz en değerli armağandır.

45 HİZMET DAVRANIŞLARI EŞİNİZE HİZMET EDEREK ONU MEMNUN ETME “DÜNYANIN EN İYİ EV KADINIDIR. MÜKEMMEL BİR AŞÇIDIR. ELBİSELERİMİ YIKANMIŞ VE ÜTÜLENMİŞ TUTAR. ÇOCUKLARLA MÜKEMMEL İLGİLENİR.”

46 EV İŞLERİNDE ONA YARDIMCI OLUN (O iş yaparken oturup TV izlemeyin) ONUN İÇİN ÖZEL YEMEK PİŞİRİN MASAYI HAZIRLAYIN BULAŞIKLARI YIKAYIN EVİ SÜPÜRÜN ÇÖPLERİ DÖKÜN HER TARAFI TEMİZ TUTUN O GELDİĞİNDE ÇAYINI HAZIRLAYIN SERVİS YAPIN YATAKLARI YAPIN YA DA TOPLAYIN 4- SEVGİ DİLİ “HİZMET DAVRANIŞLARI” İSE NE YAPMALI.

47 “BİR KİŞİNİN EŞİNE OLAN SEVGİSİNİ YA DA NEFRETİNİ BELİRTME YOLUDUR” ŞEVKATLE SARILMA YÜZE VURULAN BİR TOKAT FİZİKSEL TEMAS

48 FİZİKSEL TEMAS KURUN EL ELE TUTUŞMA SARILMA AĞLARKEN ONU KUCAKLAYIN ELİNİZİ SAÇLARININ ARASINDA GEZDİRİN UZANIP FİZİKSEL OLARAK BİR BİRİNİZE DOKUNUN SIRTINI OVUN AYAKLARINA MASAJ YAPIN ELLERİNİ TUTUN YANINIZDAN GEÇERKEN ONA DOKUNUN O İŞ YAPARKEN GİDİN ONA SARILIN 5- SEVGİ DİLİ “FİZİKSEL TEMAS” İSE NE YAPMALI

49 BİRİNCİL SEVGİ DİLİNİ BULMAK İÇİN EŞİMDEN EN ÇOK NEYİ İSTERİM? EŞİNİZİN YAPTIĞI YA DA İHMAL ETTİĞİ NELER SİZİ ÇOK DERİNDEN ETKİLER? (En çok etkileyenin zıttı sizin sevgi dilinizdir.) EŞİNİZDEN EN ÇOK NEYİ RİCA EDERSİNİZ (En sık istediğiniz şey, muhtemelen sevildiğinizi en çok hissetmenizi sağlayacak şeydir.) EŞİNİZE SEVGİNİZİ DÜZENLİ OLARAK NE ŞEKİLDE İFADE EDERSİNİZ? (Sevgiyi ifade etme yönteminiz, aynı zaman da sevildiğinizi hissetmenizi sağlayacak şeyin bir işaretidir.

50 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


"ANNE-BABA TUTUMLARI & 5 SEVGİ DİLİ ERDOĞDU ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ I-II-III. KADEME G.HAZAL KAMİLOĞLU REHBER ÖĞRETMEN LEYLA KAHVECİ REHBER ÖĞRETMEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları