Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji – İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 17 Aralık 2013 Salı Uzm. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji – İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 17 Aralık 2013 Salı Uzm. Dr."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji – İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 17 Aralık 2013 Salı Uzm. Dr. Işıl Eser Şimşek

2 Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı Işıl Eser Şimşek 17 Aralık 2013

3 14 yaş, erkek hasta Yakınması: sık tekrarlayan öksürük, hırıltı

4 İlk 4 yaşına kadar önemli bir şikayeti olmayan hastanın bu süreden sonra özellikle kış aylarında tekrarlayan öksürük,hırıltı, nefes darlığı şikayetleri oluyor. Öksürük şikayetleri geceleri daha belirgin olup, egzersizle artıyormuş. Yılda yaklaşık 6 kez hastane başvurusu gerektirecek kadar yoğun öksürükleri ve hırıltıları oluyormuş, nebulize ventolinden fayda görüyormuş.

5 Hastaya astım tanısı konularak flutikazon ve montelukast tedavisi başlanmış. Son 2 yıldır düzenli ilaç kullanmasına rağmen sürekli balgamlı öksürükleri oluyor ve inhaler tedaviden fayda görmüyormuş. Son 2 yılda sinüzit ve bronşit tanılarıyla ayaktan sürekli antibiotik ihtiyacı olmuş. Son 1 yılda 3 kez pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılmış.

6 Miadında, NSVY ile 3500 gr. doğmuş. Postnatal sıkıntısı olmamış. Anne 40 y,SS Baba 39 y,SS,astım tanısı ile izleniyor. Anne-baba akraba değil. 9 yaşında kardeşi SS

7 o KTA:90/dk,TA:110/70 mmhg kilo:44kg(10-25p) DSS:14/dk boy:151cm(10p) o Deri:doğal o BB: doğal o SS:Solunum sesleri eşit ve doğal. o KVS:S1-S2 normal,S3 yok,ek ses ve üfürüm yok o GİS:Batın rahat, defans, hassasiyet yok, 3cm boyutunda dalak büyüklüğü mevcut, Kc. nonpalpable o GÜS:doğal, anomali yok o NMS: normal.

8 Laboratuar BK: 6230 /mm3 (lenf: 2400/mm3) Hgb: 14.4 gr/dl htc: %43 PLT: 314000/mm3 CRP:0.5 mg/dl Sedim:11 mm/saat BİYOKİMYA:Normal İnhaler alerjen prik test:negatif PA grafi:Normal SFT:Normal

9 ÖN TANI?

10 Laboratuvar PPD: 7 mm(1 BCG skarı) Balgamda ARB:negatif M.tbc.PCR:negatif Ter testi:34 mmol/lt Toraks BT: sol akciğer lingulada ve sağ akciğer orta lob medialde atelektazi ve eşlik eden buzlu cam dansiteleri

11 İmmün yetmezlik? Tetkik ?

12 Yılda sekizden fazla AOM Yılda  2 sinüs infeksiyonu  2 ay antibiyotik kullanımı Yılda  2 pnömoni Gelişme geriliği Persistan oral moniliazis IV tedavi gereksinimi 2 derin doku infeksiyonu, Fırsatçı m.o enf Aile öyküsü Tekrarlayan cilt veya organ abseleri İmm ü n Yetmezlik D ü ş ü nd ü ren 10 Klinik Bulgu Jeffrey Modell Foundation

13 Labaratuvar değerlendirmede 1. basamak testler Tam kan sayımı ve periferik yayma: ANS, ALS Kantitatif Ig seviyeleri: Ig A,M,G,E İzohemaglutiniler Gecikmiş tipte hipersensitivite testleri Akciğer grafisi: Timusun görüntülenmesi için CH50 NBT

14 Laboratuar IgA: 58 mg/dl (65) IgM: 69 mg/dl (56) IgG: 555 mg/dl (748) izohemaglutinin: 1/32

15 Agama/Hipogamaglobulinemi Geçici hipogamaglobulinemi X-linked agamaglobulinemi HiperIgM sendromu Selektif IgA eksikliği IgG subgrup eksikliği Spesifik antikor eksikliği Yaygın değişken immünyetmezlik Kombine immün yetmezlikler Sekonder hipogamaglobulinemi(NS,protein kaybettiren enteropati,ilaç)

16  Anti-Hbs: 6.3 IU/L  Pnömokok antikorları: Aşı öncesi:0.12 mcg/dl 4 hafta sonra:0.15 mcg/dl  Flowsitometrisinde CD 3: %69 CD4 : %14 CD 8 : %52 CD 16+56+: %15 CD 19 : %12.2

17 Hasta yaygın değişken immünyetmezlik CVID olarak kabul edildi. 21 günde bir almak üzere 0.5 gr/kg IVIG tedavisi başlandı.

18 Yaygın değişken immün yetersizlik(CVID) B hücre farklılaşmasında bozukluk nedeniyledefektif antikor yapımı ve tekrarlayan enfeksiyonlarla giden heterojen bir grup hastalık. B Hücre defektler T Hücre defektleri Adezyon/swiching defetleri IgA veya IgM düşüklüğünün eşlik ettiği belirgin azalmış IgG düzeyi İmmünizasyana bozulmuş antikor yanıtı Diğer immün yetmezlik nedenlerinin dışlanmış olması.

19 Yaygın değişken immün yetersizlik(CVID) Avrupa toplumlarında primer immün yetersizlik hastalıkları içinde ensık. Her iki cinste de görülür. Başlangıç yaşında bimodal dağılım.( 1-5 ve 18-25 yaş.)  T anı yaşı ve başlangıç semptomları arasında ortalama 5-7 yıl geçikme.

20  Patogenezde yer alan moleküler defektler tam olarak ortaya konamamıştır.  ICOS,TACI,BAFF gibi monogenik defekt gösterilmiştir.  Değişik kalıtım tipleri bildirilmekle birlikte çoğu vaka sporodiktir.(%10 ailesel)

21 Klinik Enfeksiyon :  Genellikle sinopulmoner enfeksiyonlar şeklindedir. (pnömokok,H.influenza,mikoplazma,stafilakok) Hastaların ¾ 'ünde tanıdan önce en az bir pnömoni epizodu vardır.  Sepsis,menenjit,septik artrit gibi ağır enfeksiyonlar nadir.. Viral ve fungal patojenlere bağlı fırsatçı enfeksiyonlar nadirde olsa bildirilmiştir. ( pnömosistit,criptosporidia,herpes zoster) GİS tekrarlayan enfeksiyonlar(giardia,shigella,salmonella)

22 Pulmoner hastalık : Tekrarlayan pulmoner enfeksiyonların en önemli komplikasyonu bronşiektazidir. Astım, bronşiektazi ve diğer akciğer proçeslerine bağlı obstrüktif bulgular. İnterstisyel akciğer hastalığı Foliküler bronşiolit Lenfoid hiperplazi Lenfoid interstisyel pnömoni

23 Otoimmünite Hastaların % 20' sinde görülür. Otoimmün Hemolitik anemi ve trombositopeni en yaygın otoimmün hastalıktır. Artrit 3. sıklıkla görülür, klinik olarak romataid artriti taklit eder. SLE,hepatit,pernisiyöz anemi,addison ve tiroid hastalığı bildirilmiş.

24 GİS bulguları CVID hastalarının %20 sinde tanımlanmış Diyare, malabs.,kilo kaybı ensık bulgu. Giardiazis, CMV,kriptosporidium en sık rastlanan patajen Tanıda sıklıkla biyopsi gerekir. Inflamatuar barsak hastalığı Çölyak benzeri hastalık(viluslarda düzleşme) Nodüler lenfoid hiperplazi Pernisiyöz anemi Protein kaybettiren enteropati Gastrointestinal lenfoma

25 Granulomatöz hastalık Lenf nodları ve solid organlarda (kc,akc,dalak,beyin,deri) nonkazeifiye granulomlar. %8-20 arasında görülür. Granulomatöz lezyonlu hastaların daha yüksek oranda otoimmün hastalığa sahip olduğu bildirilmiş. Sarkoidoz benzeri hastalık

26 Malignite Non-hodgkin lenfoma en sık görülen malignensi. Genellikle ekstranodal orjinli,iyi difersie ve B hücre orjinlidir. Gastrik kanserler Pernisiyöz anemi,h.pylori sıklığında artış ile ilgili?

27 Alerjik hastalık Hastaların % 38'inde alerjik hastalık bulguları saptanmış.(gıda alerjisi,ekzema,astım,rinit

28 Labaratuvar bulguları: IgG düşüklüğü(IgA ve/veya IgM düşüklüğü ile) Lenfopeni 20% B hücre syıları genellikle normal CD4/CD8 oranı azalmış, CD4+CD45+ T hücrelerde azalma IL-4, IL6 düzeylerinde azalma

29 tedavi IG replasman tedavisi: Yaşamı tehdit eden enfeksiyon sıklığını azaltır. Tedavinin erken başlatılması progresif akciğer zedelenmesini azaltır. Immünolojik değerlendirmenin tam olarak yapılmasından sonra başlanmalıdır. Enfeksiyonların acil ve tam değerlendirilmesi Refraktör enfeksiyonlarda profilaktik antibiotik Pulmoner fonksiyonların monitörizasyonu Ilişkili hastalıklar için farkındalık

30 prognoz IG tedavisinden sonra yaşam süresi önemli derecede uzamıştır Irreversible pulmoner hastalık geliştikten sonra tanı alan hastalarda yaşam süresi daha kısadır. Sınıf değiştirmiş hafıza B hücrelerde düşüklük ile prognoz arasında ilişki saptanmış.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji – İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 17 Aralık 2013 Salı Uzm. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları