Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanecikler Ararsı Etkileşmeler Seher DEMİRAY 2013 Materyal Metot Yapılandırmacı tabanlı etkileşimli doğrudan öğretim(YÖTEDÖ) metodu, geleneksel öğretime.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanecikler Ararsı Etkileşmeler Seher DEMİRAY 2013 Materyal Metot Yapılandırmacı tabanlı etkileşimli doğrudan öğretim(YÖTEDÖ) metodu, geleneksel öğretime."— Sunum transkripti:

1 Tanecikler Ararsı Etkileşmeler Seher DEMİRAY 2013 Materyal Metot Yapılandırmacı tabanlı etkileşimli doğrudan öğretim(YÖTEDÖ) metodu, geleneksel öğretime göre öğrencilerin başarılarına daha fazla etki eder. Bu metot, öğrencilerin tutumlarına olumlu yönde yansır. Bu çalışmanın evrenini Türkiye’de 10. Sınıfta öğrenim gören bütün öğrenciler oluşturur. Örneklem olarak Erzurum ili Mecidiye Anadolu lisesinde 10. Sınıfta öğrenim gören 50 öğrenci seçilmiştir. 1- Çalışmanın örneklemi, Erzurum ili Mecidiye Anadolu lisesinde öğrenim gören 50 öğrenci ile sınırlıdır. 2- 2012-2013 öğrenim yılının bir aylık öğretim süresi ile sınırlıdır. 3- Pratik uygulama, çözünme ve çözeltiler konusunu kapsayan kavramlarla sınırlıdır. Kimyanın temel konularından biri olması, yaygın kavram yanılgılarının mevcudiyeti, tüm programlarda yer alması ve ortaöğretim kimya derslerinde geniş yer tutması nedeniyle tanecikler arası etkileşmeler araştırma konusu olarak seçilmiştir. Kaynaklar Ausubel, D. P. & Robinson, F. G. (1969). School learning: An introduction to educational psychology. New York-Holt, Rinehart & Winston. Ausubel, D. P. (1978). In defense of advance organizers: A reply to the critics. Review of Educational Research, 48, 251- 257. Other fine print regarding the conference or the post can be placed here, delete if it is not needed Bulgular Uygulama sonrasında değerlendirme yapılırken nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nitel araştırma daha çok yorumlamacı bilim paradigmasına dayandırılırken, nicel araştırma pozitivist bilim paradigmasına dayandırılmaktadır. Bu iki araştırma yöntemi birbirini tamamlayıcı yöntemler olarak düşünülmektedir. Çözünme ve çözeltiler konusu, kontrol grubuna geleneksel yöntemle deney grubuna yapılandırmacı öğrenme temelli etkileşimli doğrudan öğretim(YÖTEDÖ) modeli kullanılarak işlenmiştir. Konunun bitiminde her iki gruba da aynı test tekrar uygulanmıştır. Son test sonuçlarına göre deney grubu, kontrol grubundan daha başarılı olmuştur. Son test başarı puanları arasında istatistiksel olarak ta anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu durumda yapılandırmacı öğrenme temeli etkileşimli doğrudan öğretim modelinin geleneksel yönteme göre öğrencilerin başarılarına daha fazla etki ettiği söylenebilmektedir. Tutum ölçeği analiz edildiğinde ki; öğrencilerde yapılandırmacı öğrenme tabanlı etkileşimli doğrudan öğretim(YÖTEDÖ) metoduna karşı olumlu bir tutum gelişmiştir. Özet Yapılandırmacı öğrenme tabanlı etkileşimli doğrudan öğretim(YÖTEDÖ)’ de öğrenme, anlamadan kavramaya zihinsel bir geçiş veya yönlendirilmiş bir değişme olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım kavramsal bir yapılanmaya odaklanmıştır. Bu yaklaşımın ders pratiğinde öğretim aktiviteleriyle gerçekleştirilecek olan zihinsel geçiş; mevcut kavramlarla ilgili öğrencilerin farkındalığının oluşturulması, çoklu kavramsal kısımları içeren geniş bir zihinsel uzayın yaratılması, sürekli bağlamsal iletişimle önceki bilgilerle yeni bilginin uyumunun sağlanması ve uyumlaştırmadan ibarettir. Evren Örneklem Bu çalışma Erzurum ili mecidiye Anadolu lisesinde 10. Sınıfta öğrenim gören 50 öğrenci ile yürütülmüştür. Burada amacımız yapılandırmacı temelli etkileşimli doğrudan öğretim(YÖTEDÖ) modelinin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisini incelemektir. Yöntemin uygulanmasında ön test–son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan veri toplama araçları: Kavramsal başarı testi(KBT), Yapılandırmacı öğrenme tabanlı etkileşimli doğrudan öğretim(YÖTEDÖ) tutum ölçeği. Yapılandırmacı tabanlı etkileşimli doğrudan öğretim(YÖTEDÖ) metodu, geleneksel öğretime göre öğrencilerin başarılarına daha fazla etki eder. Bu metot, öğrencilerin tutumlarına olumlu yönde yansır.


"Tanecikler Ararsı Etkileşmeler Seher DEMİRAY 2013 Materyal Metot Yapılandırmacı tabanlı etkileşimli doğrudan öğretim(YÖTEDÖ) metodu, geleneksel öğretime." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları