Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL DURUM TABLOSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL DURUM TABLOSU"— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL DURUM TABLOSU
(BİLANÇO)

2 VARLIKLAR Geçmişte meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan ve hâlihazırda işletmenin kontrolünde olup gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir.

3 mevcut yükümlülüklerdir.
BORÇLAR Geçmişte meydana gelen olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi/ifası durumunda, ekonomik fayda içeren değerlerin işletmeden çıkışına neden olacak olan mevcut yükümlülüklerdir.

4 ÖZKAYNAKLAR İşletmeye ait tüm borçların işletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki paylardır.

5 FAALİYET SONUÇLARI (FİNANSAL PERFORMANS) (GELİR TABLOSU)
İşletmenin belirli bir raporlama dönemine ilişkin gelir ve giderleri arasındaki ilişkiyi gösterir.

6 GELİRLER Özkaynak yatırımcılarının katkılarıyla ilişkili olanlar hariç olmak üzere, işletmeye giren varlıklar veya işletmeye ait varlıkların değerlerinde meydana gelen artışlar ya da borçlarda oluşan azalışlar nedeniyle işletme özkaynaklarının artmasına sebep olan ve raporlama dönemi içerisinde gerçekleşen, ekonomik değerlerde yaşanan artışlardır.

7 GELİRLER Kazançlar Hasılat İşletmenin
Gelir tanımına girmekle birlikte hasılat olarak nitelendirilmesi mümkün olmayan diğer kalemleri ifade eder. Kazanca ilişkin bilgi ekonomik kararlar açısından faydalı olduğundan, bunlar kapsamlı gelir tablosunda genellikle ayrı olarak raporlanır Hasılat İşletmenin esas faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan geliri ifade etmekte olup, satış, ücret, faiz, temettü, lisans ücreti ve kirayı içeren çeşitli adlarla anılır.

8 GİDERLER Özkaynak yatırımcılarına yapılan dağıtımlarla ilişkili olanlar hariç olmak üzere, işletmeden çıkan varlıklar veya işletmeye ait varlıkların değerlerinde meydana gelen azalışlar ya da borçlarda oluşan artışlar nedeniyle işletme özkaynaklarının azalmasına sebep olan ve raporlama dönemi içerisinde gerçekleşen, ekonomik değerlerde yaşanan azalışlardır.

9 GİDERLER Zararlar Giderler
İşletmenin olağan faaliyetleri sırasında ortaya çıkar ve satışların maliyeti, ücretler ve amortismanlar gibi unsurları içerir. Giderler, genellikle, nakit ve nakit benzerleri, stoklar veya maddi duran varlıklar gibi varlıkların işletmeden çıkması veya bu varlıkların değerlerinde azalma meydana gelmesi şeklinde ortaya çıkar. Zararlar Gider tanımına giren ve işletmenin olağan faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilen diğer kalemlerdir. Zarara ilişkin bilgi ekonomik kararlar açısından faydalı olduğundan, bunlar kapsamlı gelir tablosunda genellikle ayrı olarak raporlanır

10 FİNANSAL TABLOLAR GERÇEĞE UYGUN SUNULMALIDIR.

11 FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ NELERDİR?
YAPAN KİŞİYE GÖRE İÇ ANALİZ DIŞ ANALİZ

12 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ (YÖNTEMLERİ)
FİNANSAL TABLOLARDA MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ (YÖNTEMLERİ)

13

14 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ
Karşılaştırmalı Analiz Yüzde Analizi = Dikey Analiz Eğilim Yüzdeleri Analizi =Trend Analizi=Yatay Analiz Oran Analizi = Rasyo Analizi Likidite Oranları Finansal Yapı Oranları Faaliyet Oranları Karlılık Oranları Yapılma Amacı Uygulama Koşulları Uygulaması Analiz ve Yorumu

15 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Bir işletmenin birbirini izleyen hesap dönemlerine ya da aynı süreleri kapsayan farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarını karşılaştırarak ekonomik, finansal ve faaliyet yapılarındaki değişiklikleri saptar ve inceler. AMACI Bilanço ve gelir tablosunun, işletmenin sürekliliği içerisinde finansal durumundaki değişme ve gelişmelerin izlenebilmesi için, hesap kalemlerindeki değişmeleri görmek ve finansman politikasına işlerlik kazandırmaktır.

16 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
UYGULAMA KOŞULLARI 1) En az iki hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmiş olması gerekir, 2) Farklı iki döneme ilişkin değişmeler mutlak ve yüzdesel değişimler olarak değerlendirilmelidir.

17 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
UYGULAMA KOŞULLARI Mutlak değişim, Bilanço ve gelir tablosundaki her bir kalemin ilk yıl değeri ikinci yıl değerinden çıkarılarak buluna farktır. Birinci yıl değeri ikinci yıl değerinden büyükse fark azalışı, birinci yıl değeri ikinci yıl değerinden küçükse fark artışı belirtir.

18 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
UYGULAMA KOŞULLARI Yüzde değişim, Bilanço ve gelir tablosundaki her bir kalem için bulunan mutlak fark ait olduğu hesap kaleminin ilk yıl değerine bölünerek bulunan değerdir. Böylece ikinci yılın birinci yıla göre yüzde değişimi bulunmuş olur.

19 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
UYGULAMA KOŞULLARI 3) Bir hesabın birinci yıl değeri var, ikinci yıl değeri yoksa, mutlak azalış birinci yıl değeri kadar olacak ve yüzde değişimi de eksi (-) %100 olarak gösterilecektir. 4) Bir hesabın birinci yıl değeri yok, ikinci yıl değeri varsa, mutlak değişim ikinci yıl değeri kadar artış olurken, yüzde değişimi (-) gösterilemeyecektir

20 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
HESAPLANMASI MUTLAK DEĞİŞİM = 2. YILIN DEĞERİ - 1.YILIN DEĞERİ MUTLAK DEĞER YÜZDE DEĞİŞİMİ = 1. YILIN DEĞERİ

21 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YORUMU
DEĞİŞİMLER Dönen varlıklardaki Kasa ve bankalardaki Menkul kıymetlerdeki Stoklardaki Alacaklardaki Satış hacmindeki Stoklar, alacaklar ve satışlardaki değişimlerin karşılaştırılması Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki İştiraklerdeki Maddi duran varlıklardaki Maddi duran varlıklardaki değişimler ile satış hacmindeki değişimlerin karşılaştırılması Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki Öz kaynaklardaki

22 YÜZDE YÖNTEMİYLE ANALİZ
Bir işletmenin bir veya birden fazla hesap dönemine ait bilançosunun aktif ve pasif toplamını 100 olarak kabul edip aktif ve pasif kalemlerin her birinin aktif ya da pasif toplamı içindeki ve/veya ilgili bilanço hesap sınıfı ve /veya hesap grubu içindeki payını yüzde olarak belirler ve inceler.

23 YÜZDE YÖNTEMİYLE ANALİZ
Gelir tablosunun yüzde yöntemiyle analizi ise net satışlar tutarı yüz olarak kabul edilerek gelir tablosu kalemlerinin her birinin net satışlar tutarı içindeki yüzde payını belirler ve inceler.

24 YÜZDE YÖNTEMİYLE ANALİZ
AMACI İşletmenin sürekliliği içerisinde bilanço kalemlerinin yıllar itibariyle ekonomik yapı içindeki paylarının değişimini ve gelir tablosu hesaplarının net satış hasılatında yıllar itibariyle gelir ve gider paylarının değişimlerini belirleyerek işletme ve finansman politikalarının etkinliğini saptamaktır.

25 YÜZDE YÖNTEMİYLE ANALİZ
1) Bir hesap dönemine uygulanabileceği gibi birden fazla hesap dönemine de uygulanabilir. 2) Bilançoda yer alan aktif toplamı 100 olarak kabul edilir. Aktif hesap sınıfı aktif toplamına bölünerek her bir aktif hesap sınıfının aktif içindeki yüzde payı hesaplanır. Aynı şekilde pasif toplamı 100 olarak kabul edilir. Pasif hesap sınıfı pasif toplamına bölünerek her bir pasif hesap sınıfının pasif içindeki yüzde payı hesaplanır.

26 YÜZDE YÖNTEMİYLE ANALİZ
3) Bilançoda yer alan hesap sınıfı toplamı 100 olarak kabul edilir. O sınıfa ait hesap grubu hesap sınıfı toplamına bölünerek her bir hesap grubunun hesap sınıfı içindeki yüzde payı hesaplanır. 4) Ayrıntılı bilançoda yer alan hesap grubu toplamı 100 olarak kabul edilir. O gruba ait ana (defter-i kebir) hesap hesap grubu toplamına bölünerek her bir ana hesabın hesap grubu içindeki yüzde payı hesaplanır.

27 YÜZDE YÖNTEMİYLE ANALİZ
Gelir tablosunun analizin de net satış hasılatı tutarı 100 olarak kabul edilir. Gelir tablosunda yer alan her bir gelir ve gider kalemi net satış hasılatı tutarına bölünerek her bir gelir ve gider hesabının yüzde payı hesaplanır.

28 YÜZDE YÖNTEMİ ANALİZİ HESAPLANMASI Bilanço hesapları için;
Bilanço Hesap Grubu Tutarı Bilanço Ana Hesap Tutarı Hesap Sınıfı Toplamı Hesap Grubu Toplamı Bilanço Hesap Sınıfı Tutarı Aktif (veya Pasif) Toplamı Gelir tablosu hesapları için; Gelir Tablosu Kalemi Tutarı Net Satışlar

29 YÜZDE YÖNTEMİ ANALİZİ HESAPLANMASI Net Satışlar
Gelir tablosu hesapları için; Gelir Tablosu Kalemi Tutarı Net Satışlar

30 YÜZDE YÖNTEMİYLE ANALİZİN YORUMU
Aktif değerlerin dağılımında değişiklik Döner değerlerin yapısındaki değişiklik Stoklardaki değişiklik Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişiklik Borçların pasif toplamı içerisindeki payı Öz kaynaklardaki değişiklikle, aktif değerlerdeki değişikliğin karşılaştırılması

31 EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ
Bir işletmenin birbirini izleyen birkaç döneme ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin baz alınan bir yıldaki değere göre oranlanarak değişimlerin izlendiği bir analiz yöntemidir.

32 AMACI EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ İşletmenin sürekliliği içerisinde ,
birkaç yıllık ekonomik ve finansal durumunu ve değişimini dinamik bir yapı içerisinde, baz alınan bir yıla kıyasla incelemektir.

33 EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ 2) Belirlenen baz yıla göre , her yılın
UYGULAMA KOŞULLARI 1) Birden fazla hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmiş olması gerekir. 2) Belirlenen baz yıla göre , her yılın bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin değişimleri (artış ve ya azalışları) belirlenir. 3) Genellikle ilk yıl baz yıl olarak seçilir. Ancak baz yıl olarak dikkate alınacak olan hesap döneminin her yönden faaliyetlerinin olağan olduğu bir hesap dönemi olmasına özen gösterilmelidir.

34 EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ
UYGULAMA KOŞULLARI 4) Bilanço ve gelir tablosunun her bir hesap kalemi için hesaplanan artış ve azalışlar “Eğilim Yüzdeleri Değişim Tablosu” düzenlenerek gösterilir.

35 İlgili Yılın Değeri *100 Baz Yılın Değeri
EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ HESAPLANMASI İlgili Yılın Değeri *100 Baz Yılın Değeri

36 EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ
YORUMU Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar Dönen varlıklar ile satışlar Stoklar ile ticari borçlar Stoklar ile satışlar Ticari alacaklar ile satışlar Borçlar ile öz kaynaklar Brüt satışlar ile net satışlar Maddi duran varlıklar ile satışlar Maddi duran varlıklar ile öz kaynaklar Net satışlar ile satışların maliyeti Brüt satış karı ile faaliyet giderleri Faaliyet karı ile faaliyet giderleri

37 ORAN ANALİZİ Bir işletmenin
bir ya da birbirini izleyen hesap dönemlerine ait bilanço ve gelir tablolarında birbiri ile ilgili kalemlerin arasındaki ilişkileri oransal olarak belirler ve inceler.

38 ORAN ANALİZİ AMACI İşletmenin
borç ödeme gücünü, mali yapısını, faaliyet sonuçlarını, ekonomik varlıkların verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi verici ve geleceğe dönük kararlarda yardımcı veriler sağlayan oranları hesaplamaktır.

39 ORAN ANALİZİ UYGULAMA KOŞULLARI
1) Bir döneme ait olabileceği gibi birden fazla döneme ait oransal değerlerin kıyaslaması yapılır. 2) Birbiri ile ilişkisi olabilecek ve anlamlı sonuçlar verebilecek hesap kalemleri ve hesap grupları birbiriyle oranlanmalıdır. 3 ) İşletmenin analizde kullanacağı oranları öncelikle belirlemesi gerekir.

40 ORAN ANALİZİ Likidite Analizi Oranları Finansal Yapı Analizi Oranları
Faaliyet Analizi Oranları Karlılık Analizi Oranları

41 ORAN ANALİZİ Likidite Analizi Oranlarının Hesaplanmasının Amacı
İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeme gücünü belirlemektir.

42 ORAN ANALİZİ LİKİDİTE ANALİZİ ORANLARI Dönen Varlıklar 1. Cari Oran =
Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar İdeal oranı 2’dir 2. Likidite Oranı (Asit-Test)= (Dönen Varlıklar - Stoklar) Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar İdeal oranı 1’dir

43 ORAN ANALİZİ Likidite Analizi Oranları 3. Nakit Oranı =
Hazır Değerler + Menkul Kıymetler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar veya Dönen Varlıklar - (Stoklar + Tic. Alacaklar) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar İdeal oranı ticari işletmelerde 0,20 -0,25 sanayi işletmelerinde 0,10 - 0,15

44 ORAN ANALİZİ Finansal Yapı Analizi Oranlarının Hesaplanmasının Amacı
İşletmenin kullandığı kaynakların dağılımını ve kaynakların kullanımını belirlemektir.

45 ORAN ANALİZİ FİNANSAL YAPI ANALİZİ ORANLARI 1. Kaldıraç Oranı =
(K.V.Y.K + U.V.Y.K.) Aktif Toplamı İdeal oranı % 50 dir. Enflasyonist ortamlarda %60 kabul edilebilir bir orandır. 2. Öz kaynaklar / Aktif Oranı Oranın en az % 50 olması istenir. Oran azaldıkça faiz yükü ve üçüncü kişilerin baskısı artıyor demektir.

46 ORAN ANALİZİ 4. K.V.Y.K / Pasif Toplamı FİNANSAL YAPI ANALİZİ ORANLARI
3. Finansman Oranı = Öz kaynaklar Yabancı Kaynaklar İdeal oranı 1’ dir 4. K.V.Y.K / Pasif Toplamı Oranın ideal oranı finansal kaldıraç ve likidite oranı ile birlikte değerlendirilmesi gerekir.

47 ORAN ANALİZİ FİNANSAL YAPI ANALİZİ ORANLARI
5. U.V.Y.K. / Pasif Toplamı Endüstri işletmeleri için daha anlamlı olan bu oranın ideal değeri değişir. 6. U.V.Y.K. / Devamlı Sermaye Hizmet işletmelerinde ideal oranın 1/2’yi, endüstri işletmelerinde 1/3’ü aşmaması istenir.

48 ORAN ANALİZİ FİNANSAL YAPI ANALİZİ ORANLARI 7. Öz kaynaklar / M.D.V.
Oranın ideal değeri 1 olması istenir. 8. M.D.V. / U.V.Y.K. Oranın ideal değerinin 1’den büyük olması istenir.

49 ORAN ANALİZİ Faaliyet (Etkinlik)Analizi Oranlarının Hesaplanmasının Amacı İşletmenin varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ve devir hızlarını belirlemektir. İdeal oranları işletmenin geçmiş yıl değerleri ve sektör ortalaması değerlerle kıyaslanarak değerlendirilir.

50 ORAN ANALİZİ FAALİYET (ETKİNLİK) ANALİZİ ORANLARI
1 . Stok Devir Hızı = Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stok Ortalama Stok = (D.B .Stok. + D. S. Stok.) / 2 2. Alacakların Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar Ortalama Ticari Alacaklar= (D.B.T. Alacaklar + D.S.T Alacaklar) / 2. Alacakların devir hızının artması, işletmenin alacaklarını vadesinde tahsil edebildiğini ve vadelerinin kısaldığını ifade eder.

51 ORAN ANALİZİ FAALİYET (ETKİNLİK) ANALİZİ ORANLARI
3. Alacakların Tahsil Süresi = Tic. Alacaklar. * 360 / Kredili Satışlar 4. Aktif Devir Hızı = Net Satışlar / Aktif Toplamı 5. İşletme Sermayesi Devir Hızı = Net Satışlar / Dönen Varlıklar

52 ORAN ANALİZİ FAALİYET (ETKİNLİK) ANALİZİ ORANLARI
6. Net İşletme Sermayesi Devir Hızı = Net Satışlar / N. İşletme Sermayesi 7. Öz kaynaklar Devir Hızı = Net Satışlar / Öz kaynaklar 8. M.D.V. Devir Hızı = Net Satışlar / Maddi Duran Varlıklar

53 ORAN ANALİZİ Karlılık Analizi Oranlarının Hesaplanmasının Amacı
İşletmenin faaliyetlerinin ve yatırımcıların sağladıkları sermayenin karlılıklarını belirlemektir. İdeal oranları işletmenin geçmiş yıl değerleri ve sektör ortalaması değerlerle kıyaslanarak değerlendirilir.

54 ORAN ANALİZİ KARLILIK ANALİZİ ORANLARI (İŞLETMENİN KARLILIK ORANLARI)
1. Aktifin Karlılığı = Dönem Net Karı / Aktif Toplamı 2. Öz kaynakların Karlılığı = Öz kaynaklar / Dönem Net Karı 3. Satışların Karlılığı = Dönem Net Karı / Net Satışlar

55 ORAN ANALİZİ KARLILIK ANALİZİ ORANLARI (İŞLETMENİN KARLILIK ORANLARI)
4. Brüt Kar Marjı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar 5. İş Hacmi Karlılığı = Faaliyet Karı / Net Satışlar 6. Ekonomik Karlılık Oranı = F.V.Ö.K / (Pasif Toplamı)

56 ORAN ANALİZİ KARLILIK ANALİZİ ORANLARI (İŞLETMENİN KARLILIK ORANLARI)
7. Finansman Giderlerini Karşılama Oranı = (F.V.Ö.K + Finansman Giderleri)/ Finansman Giderleri

57 ORAN ANALİZİ KARLILIK ANALİZİ ORANLARI
(YATIRIMCININ KARLILIK ORANLARI) 1. Hisse Başına Kar (TL)= Dönem Net Karı / Hisse Senedi Sayısı Hisse Başına Kar (%)= Hisse Başına Kar (TL ) / Hisse Senedi Nominal Değeri

58 ORAN ANALİZİ KARLILIK ANALİZİ ORANLARI
(YATIRIMCININ KARLILIK ORANLARI) 2. Hisse Başına Temettü (TL)= 1.Temettü + 2. temettü / Hisse Senedi Sayısı Hisse Başına Temettü (%)= Hisse Başına Temettü (TL) / Hisse Senedi Nominal Değeri

59 ORAN ANALİZİ KARLILIK ANALİZİ ORANLARI
(YATIRIMCININ KARLILIK ORANLARI) 3. Fiyat – Kazanç Oranı = Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Kar veya Fiyat – Kazanç Oranı = Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Temettü

60 ORAN ANALİZİ YORUMU Finansal Yapı Analizi Oranları
Likidite Analizi Oranları İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeme gücünü belirten oranlardır. Finansal Yapı Analizi Oranları İşletmenin ekonomik yapısını oluşturan varlıklarının finansmanında kullanılan kaynakların yapısını , uzun vadeli yabancı kaynakları ödeme gücünü , öz kaynak yeterliliğini ve kaynak dengesini belirten oranlardır.

61 ORAN ANALİZİ YORUMU Faaliyet Analizi Oranları İşletmenin
faaliyet sonuçlarını ve etkinlik analizini belirten oranlardır

62 ORAN ANALİZİ YORUMU Karlılık Analizi Oranları İşletmenin
kaynaklarını karlı kullanıp kullanmadığını, gerek ana faaliyetlerinde gerekse tüm faaliyetlerinde karlı çalışılıp çalışılmadığını, karlılığın işletme düzeyinde ve sektörde yeterli olup olmadığını belirten oranlardır.

63 FİNANSAL TABLOLARDA MUHASEBE HİLE VE USULSÜZLÜKLERİ

64 KAST MUHASEBE HATALARI MUHASEBE HİLELERİ
Bilgisizlik,dikkatsizlik ve ihmalle yanlışların yapılmasıdır. MUHASEBE HİLELERİ Belli bir amaçla işletmenin işlem kayıt ve belgelerinin bilerek tahrif edilmesidir GÜVEN Muhasebe hileleri muhasebe hatalarının tersine bilinçli olarak yapılırlar.

65 amaçlar HİLELİ FİNANSAL TOBLOLAR İŞLETMEYİ olduğundan iyi göstermeyi,
Özellikle tepe yöneticileri tarafından işletmenin finansal tablolarının olduğundan farklı gösterilerek, tüm işletme ilgililerinin yanıltılması biçiminde ortaya çıkan bir hile türüdür. İŞLETMEYİ olduğundan iyi göstermeyi, olduğundan kötü göstermeyi, amaçlar

66 BİLANÇO HATALARI/HİLELERİ 3 GRUP ALTINDA TOPLANABİLİR

67 1.DEĞERLEME HATALARI İşletmenin aktif ve pasifinde bulunan kıymetlerin değerlemesi ile amortisman ve karşılık ayrılması konularında muhasebe ilkelerine,ticari kurallara ve yasa hükümlerine uygun hareket edilmemesi sureti ile ortaya çıkan hatalardır. Dönem sonundaki mal mevcudunun yüksek veya düşük değerlemesi, aktifleştirilip amortismana tabi tutulması gereken harcamanın doğrudan gider yazılması ile amortisman ve karşılıkların yanlış ayrılması belli başlı değerleme hatalarıdır.

68 2. BELİRSİZ HESAPLARIN AÇILMASI YA DA KULLANILMAMASI
Bilançoda niteliği belirsiz ve kapalı hesapların bulunmasıdır. Kapsamı anlaşılmayan geçici hesaplar açılması ya da açılması gereken hesaplar ya hiç kullanılmamakta ya da başka hesaplara aktarılır. Bu tür bilançonun açık olma niteliğine uymaz. Bilanço üzerinden işletme ile ilgili sağlıklı analiz yapılmasını önler.

69 3. AKTİF VE PASİF HESAPLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ YA DA MAHSUP EDİLMESİ
Aktif ve pasif hesapların karşılaştırılarak tek bir hesapta birleştirilmesidir. Alacaklar ve borçlar hesabın karşılaştırılarak tek bir hesapta birleştirilmesidir. Bu hataların dönem sonucunda hiçbir etkisi olmaz ama bilançonun açıklık,sadelik,anlaşılır olma ilkelerine aykırıdır. Bilanço analizini güçleştirir, yanıltıcı olabilir.

70 Bilançonun maskelenmesi Bilanço maskelemenin amacı;
belli bir amaca dönük olarak bilançonun olduğundan farklı düzenlenmesidir. Bilanço maskelemenin amacı; işletmenin ekonomik ve mali yapısı, karlılık ve likiditesi hakkında yanlış bilgi vermektir veya imaj yaratmaktır.

71 olumsuz yönde maskelenmesinin
BİLANÇONUN MASKELENMESİ Bilançonun olumsuz yönde maskelenmesinin amacı; 1.Vergi kaçırmak 2.Kar dağıtmamak veya az dağıtmak 3.Hisselerin borsa değerini düşürerek spekülasyon yapmak olabilir.

72 olumlu yönde maskelenmesi bilançonun güzelleştirilmesinin
BİLANÇONUN MASKELENMESİ Bilançonun olumlu yönde maskelenmesi bilançonun güzelleştirilmesinin amacı, 1-Daha fazla kredi alabilmek 2-Çok ortaklı şirketlerde ortakları tatmin için fazla kar dağıtmak 3-İşletmenin kamu oyundaki imajını güçlendirmek 4-Vergi ödeyebilmek Bilançonun maskelenmesi üçüncü kişileri yanıltma amacı taşıdığından bir muhasebe hilesidir.

73 BİLANÇONUN MASKELENMESİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE
YANILTICI BİLGİLER VERDİĞİ İÇİN MUHASEBE HİLESİDİR.

74 GELİR TABLOSU HATALARI/HİLELERİ 2 GRUP ALTINDA TOPLANABİLİR

75 1. GELİR VE GİDERLERİN KARŞILIKLI KAPATILARAK GÖSTERİLMEMESİ
İşletmenin göstermek istemediği gelir ve gider hesaplarını karşılıklı olarak kapatılarak gösterilmemesi gelir tablosu ilkelerine aykırıdır.

76 2. GELİRLERİ NET TUTARLARIYLA VEYA MAHSUP EDİLEREK GÖSTERİLEMEZ
Bütün satışlar, gelir ve karlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler. Hiçbir satış,gelir ve kar kalemi bir maliyet,gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılmamalıdır.

77 SAĞLIKLI SONUÇLARA ULAŞMAK
ÜZERE.


"FİNANSAL DURUM TABLOSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları