Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Böbrek Hastalığı ve Kardiyovasküler Risk. Kronik Böbrek Hastalığı Evreleri EvreTanımGFR (ml/dk/1,73m2) NHANES III (%, sıklık) 1 Normal veya artmış GFR’li.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Böbrek Hastalığı ve Kardiyovasküler Risk. Kronik Böbrek Hastalığı Evreleri EvreTanımGFR (ml/dk/1,73m2) NHANES III (%, sıklık) 1 Normal veya artmış GFR’li."— Sunum transkripti:

1 Böbrek Hastalığı ve Kardiyovasküler Risk

2 Kronik Böbrek Hastalığı Evreleri EvreTanımGFR (ml/dk/1,73m2) NHANES III (%, sıklık) 1 Normal veya artmış GFR’li böbrek hasarı >902,8 2 GFR’nin hafif düştüğü böbrek hasarı 60-892,8 3 Orta derecede GFR düşüklüğü 30-593,7 4Ciddi GFR düşüklüğü15-290,1 5Böbrek yetmezliği<15 veya diyaliz0,2

3

4 GRUPKKYAMI SVO / TIA PAH Athero skleroz RRTÖlüm Tüm Hastalar 10,81,98,88,316,50,146,4 Nondiabetik Non KBH 8,61,67,66,914,10,045,5 Diabetik Non KBH 18,53,213,112,825,30,208,1 Nondiabetik KBH 30,73,916,619,935,71,6017,7 Diabetik KBH 52,36,922,026,649,13,4019,9 Foley RN et al, J Am Soc Nephrol (2005) Sayılar her 100 hasta-yıl olarak verilmiştir.

5

6 eGFR’si <90 ml/dk/1,73m2’nin altında olan 27998 hastada 5 yıllık gözlem sonrası Evre Diyaliz ihtiyacı (%) Mortalite (%) 21,119,5 31,324,3 419,945,7 Keith DS et al, Arch Int Med (2004)

7

8 Yaş, 5 y1.42 (1.20–1.68)1.33 (1.11–1.60) Erkek cinsiyet2.68 (1.81–3.96)3.96 (2.52–6.21) Siyah ırk2.06 (0.67–6.36)1.79 (0.55–5.85) Geleneksel risk faktörleri mevcut sigara içimi1.65 (1.01–2.67)1.91 (1.16–3.15) fizik aktivite0.79 (0.48–1.28)0.79 (0.48–1.31) hipertansiyon2.02 (1.27–3.22)1.79 (1.11–2.89) sistolik KB, 20 mmHg1.33 (1.13–1.57)1.26 (1.05–1.51) BMI, 5 kg/m 2 1.25 (1.05–1.49)1.16 (0.97–1.39) obesite1.52 (1.02–2.28)1.23 (0.82–1.86) glukoz, 40 mg/dl1.31 (1.20–1.43)1.26 (1.15–1.39) diabetes3.06 (2.01–4.67)2.88 (1.85–4.47) total kolesterol, 43 mg/dl1.50 (1.25–1.79)1.46 (1.25–1.70) HDL kolesterol, 17 mg/dl0.79 (0.62–1.01)0.93 (0.73–1.19) log trigliseridler, 0.5 log (mg/dl)1.38 (1.15–1.65)1.12 (0.94–1.33) Geleneksel olmayan risk faktörleri bel çevresi, 13 cm1.38 (1.13–1.69)1.24 (1.00–1.55) log Lp(a), 1.2 log (mg/L)1.24 (0.98–1.58)1.20 (0.94–1.53) apolipoprotein-A1, 31 mg/dl0.88 (0.70–1.12)0.99 (0.78–1.26) apolipoprotein-B, 29 mg/dl1.33 (1.13–1.56)1.28 (1.10–1.49) anemi1.96 (1.14–3.36)2.01 (1.19–3.42) lökosit sayısı, 1.9 x 10 9 hücre/L1.24 (1.06–1.46)1.10 (0.91–1.34) serum albumin, 0.332 mg/dl0.65 (0.54–0.79)0.76 (0.63–0.92) fibrinojen, 69 mg/dl1.38 (1.19–1.59)1.23 (1.07–1.41) Risk FaktörüYaş,Irk,Cinsiyet (b)Multivariat Model (c) Ayarlanmış Relatif Risk (%95 CI) (a) (a) CI (b) Yaş, Irk, cinsiyet ve merkeze göre ayarlanmış (c) Mevcut sigara içimi, diabete, hipertansiyon ve total kolesterol için de ayarlanmış Traditional and Nontraditional Risk Factors Predict Coronary Heart Disease in Chronic Kidney Disease: Results from the Atherosclerosis Risk in Communities Study

9

10

11

12 “Not everything that can be measured counts, not everything that counts can be measured.” Albert Einstein

13 ARTMIŞ KARDİYOVASKÜLER MORBİDİTE VE MORTALİTE Böbrek yetmezliği GFR < 60 ml/dk/1,73m2 Myokardial disfonksiyon Sol ventrikül hipertrofisi Vasküler ve myokardial kalsifikasyon Artmış paratiroid hormon Anemi Fosfat birikimi İnflamasyon Sodyum birikimi Hipertansiyon Oksidatif stres Atheroskleroz ARTMIŞ KARDİYOVASKÜLER MORBİDİTE VE MORTALİTE Schrier RW, J Am Coll Cardiol (2006)

14 Vasküler Kalsifikasyon

15 Johnson RC et al, Circ Res (2006) Origin of osteoblast-type cells

16

17 Osteokondrojenik Fenotip İndüktörleri Kemik morfogenetik proteinleri (BMP2 ve BMP4) Core Binding Factor-1 (Cbfa1) ve osterix Fosfat, PTH ve vit D Varfarin Glukokortikoidler

18 Kemik Formasyonunu İndükleyen Diğer Faktörler ROS Alkalen fosfataz Leptin Apoptosis

19 Kemik Formasyonu İnhibitörleri İnorganik pyrofosfat MGP, osteopontin ve osteprotegrin Fetuin

20 Johnson RC et al, Circ Res (2006) Vasküler Kalsifikasyon Tipleri

21 Vasküler Kalsifikasyonun Kardiyovasküler Sonuçları Kardiyak kalsifikasyon Periferik arteriyel sistemde kalsifikasyon ve artmış stiffness Barorefleks sensitivite ve otonomik fonksiyonlarda bozulma Mikrosirkülasyonda vasküler kalsifikasyon

22 İnflamasyon ve Kardiyovasküler Hastalık

23 Risk FaktörleriRisk Markerları Hipertansiyon Genetik Sigara DM Dislipidemi Faktörler Kullanımı İnsülin Atherogenik Oksidan ADMA Homosistein Rezistansı Lipid Stres İnflamasyon Endotel Hasarı TNF-α IL-1 IL-6 ICAM VCAM e & p selektinler eNOS PAI-1 vWF Atheroskleroz makrofaj Karaciğer Yağ Dokusu CRP SAA fibrinojen Adipokinler Nötrofil Rao M et al, Seminars in Dialysis (2006) Lökosit

24 Pepys MB et al, Nature (2006)

25 CRP’nin Atherosklerozdaki Etkileri Kompleman aktivasyonu Apoptosis Vasküler hücre aktivasyonu Monosit seçimi Lipid birikimi Protrombotik etki (TF, PAI-1) Endoteliyal progenitör hücre diferansiyasyon ve fonksiyonunda inhibisyon Anjiotensin tip 1 reseptör upregülasyonu

26 IgG-Ag CRP C1qrsC4bC2a MBL C3 C3b C3bBb C3bBb3b C5 C4bC2aC3b MAC CRP-fH E. Paffen, M.P.M. deMaat / Cardiovascular Research 71 (2006)

27 KLASİK (Hipertansiyon, hiperlipidemi, DM, sigara kullanımı) ÜREMİ İLE İLİŞKİLİ (Yüksek okside LDL-C, serbest radikaller, hiperhomosisteinemi, hemodinamik yük, metabolik asidoz, viral enfeksiyonlar, üremik toksinler) DİYALİZ (Biyouyumluluk, diyalizattaki bakteriyel komponentlere maruz kalma, enfeksiyonlar) ENDOTEL DİSFONKSİYONU PROİNFLAMATUVAR SİTOKİN SALINIMI SİSTEMİK İNFLAMATUVAR YANIT AKUT FAZ YANITI YÜKSEK CRP (Bağlanan LDL-C, kompleman aktivasyonu, doku faktör sekresyonu) AKSELERE ATHEROSKLEROZ YÜKSEK KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE Arıcı M ve Walls J, Kidney Int (2001)

28 KBH/SDBYGenel Popülasyon İnflamatuvar durumun şiddeti ve sıklığı Popülasyondaki CRP düzeyi dağılımı Variabilite KVH riski Tahmin edilen sonlanım Daha yüksek: median CRP 2,5-5,7 mg/L Daha geniş dağılım: %98’inde CRP<81,0 mg/L Zaman içinde daha değişken: ölçüm sıklığı ve sayısında konsensus yok Önceden hastalık varlığı prevalansı daha yüksek Tüm nedenlere bağlı ölüm Fatal ve nonfatal CV olay Komorbidite Hipoalbuminemi Malnutrisyon Anemi Kas erimesi Daha düşük: median CRP 1,0 mg/L %95’inden fazlasında CRP<10,0 mg/L Zaman içinde daha az değişken: iki hafta arayla iki ölçüm önerilir Önceden hastalık varlığı prevalansı daha düşük İlk koroner olay Tekrarlayan CV olaylar Unstabil anjinada akut MI Postrevaskülarizasyon restenozu Fatal kardiyak olay Madhumathi Rao et al, Seminars In Dialysis (2006)

29 KBH/SDBYGenel Popülasyon Geleneksel risk faktörleriyle etkileşim Bağımsız patogenetik rol Test öncesi probabilite ve prediktif değer Ters epidemiyoloji gözlenir: serum kolesterolü,BMI ve mortalite ile ters ilişkili (yani kolesterol ve BMI düşüklüğü ile birlikteyken yüksek CRP riski artırır) Üremideki diğer predominant faktörlerden bağımsızdır-oksidatif stres, homosistein, ADMA, vasküler kalsifikasyon-veya yeni risk faktörleriyle (insülin rezistansı, obesite, KVH aile öyküsü) belli değildir ?Negatif prediktif değer önemlidir Serum kolesterolü, BMI ve mortalite ile direkt ilişki Geleneksel risk faktörlerinden bağımsız; yeni risk faktörleriyle (insülin rezistansı, obesite, KVH aile öyküsü) ilişkili veri yetersiz Pozitif prediktif değer önemlidir Madhumathi Rao et al, Seminars In Dialysis (2006)

30 CRP genotip veya haplotip grupları Vasküler HaslalıkYüksek CRP İlişki yokİlişki var Güçlü İlişki Koroner olaylar Metabolik sendrom Hipertansiyon Ters epidemiyoloji ? Stenvinkel P, Translational Nephrology (2006)


"Böbrek Hastalığı ve Kardiyovasküler Risk. Kronik Böbrek Hastalığı Evreleri EvreTanımGFR (ml/dk/1,73m2) NHANES III (%, sıklık) 1 Normal veya artmış GFR’li." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları