Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME KURAMLARI Öğrenme Nedir?  Öğrenme, bireyin yeni alışkanlıklar kazanabilmesi için formal ya da informal yollardan edindiği deneyimler, içselleştirdiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME KURAMLARI Öğrenme Nedir?  Öğrenme, bireyin yeni alışkanlıklar kazanabilmesi için formal ya da informal yollardan edindiği deneyimler, içselleştirdiği."— Sunum transkripti:

1

2 ÖĞRENME KURAMLARI Öğrenme Nedir?  Öğrenme, bireyin yeni alışkanlıklar kazanabilmesi için formal ya da informal yollardan edindiği deneyimler, içselleştirdiği yaşantılar olarak tanımlayabileceğimiz kalıcı olarak davranış değiştirme sürecidir.

3 ÖĞRENME KURAMLARI Öğrenme Kuramı Nedir?  Kuramı belirli bir konuda sistematik bir biçimde düzenlenen ve bir bilime temel olan kurallar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Buradan yola çıkacak olursak öğrenme kuramı ise bireylerin öğrenmesine ilişkin kabul görmüş ve birbiri ile ilişkilendirilmiş, doğruluğu ispatlanmış denenceler bütünüdür.  Öğrenme kuramları, bireylerin zihinsel olarak öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdiğini açıklamak ister.

4 ÖĞRENME KURAMLARI DAVRANIŞÇI KURAM  Kaynaklarda davranışçı kuramın öncüsü Watson olarak geçmektedir.  Watson’a göre organizma boş bir levha gibidir ve organizmalar işlenmeye hazırlardır. John Locke’un bu düşüncesinden yola çıkan Watson istediği herhangi bir organizmayı kendi istediği özelliklere sahip olarak yetiştirebileceğini iddia etmiştir.  Davranışçı kurama göre öğrenme objektif yöntemlerle gözleyebildiğimiz sadece çevresel uyarıcılara karşı organizmaların verdiği tepkilerdir. Yani öğrenmeyi uyarıcılarla davranışlar arasında bir bağ kurma süreci" olarak tanımlayabiliriz.  Davranışçılar, öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurularak oluştuğunu ve pekiştirmelerle davranış değiştirmenin gerçekleşeceğine inanırlar. Yani Öğrenme olabilmesi için bir uyarana karşı tepki o uyarıcı her görüldüğünde tekrar ortaya çıkmalıdır.

5 ÖĞRENME KURAMLARI  Başlangıçta hiçbir tepki gösterilmeyen uyarıcının geçirilen yaşantılar sonucunda şartlı uyarıcı haline gelmesine klasik koşullanma adı verilir. Koşulsuz uyarıcı (et) = Koşulsuz tepki (salya) Nötr uyarıcı (zil) + Koşulsuz uyarıcı (et) = Koşulsuz tepki (salya), bir süre bu şekilde tekrarlandıktan sonra, Nötr uyarıcı (zil) = Koşullu tepki (salya)

6 ÖĞRENME KURAMLARI Edimsel(Operant) Koşullanma:  Organizma tarafından gösterilen bir davranışın pekiştirilmesi yoluyla tekrar gösterilme ihtimalinin artırılmasına edimsel koşullanma denir.  Operant şartlanma pekiştirmeye dayanmaktadır.  Bu görüşün temsilcisi Skinner olarak bilinmektedir

7 ÖĞRENME KURAMLARI  Pekiştireç: Bir davranışın ileride tekrar edilme ihtimalini artıran herhangi bir uyarıcı olarak tanımlanabilir. Türleri  Olumlu Pekiştireçler  Olumsuz Pekiştireçler  Birincil Pekiştireçler  İkincil Pekiştireçler  Sosyal Pekiştireçler  Maddi Pekiştireçler: Katılım belgesi, sertifika, eve gönderilen küçük notlar öğrencilerde pekiştirme yapmak için kullanılabilecek maddi pekiştireçlerdir. Bununla birlikte bu pekiştireçler ancak, sosyal ve etkinlik pekiştireçlerinin gücünü yitirmeye başladığı zamanlarda onları güçlendirmek için kullanılmalıdır.  Pekiştireç yerine Sembollerin Kullanılması: Sembol uygulanmasında, öğrenci uygun olan davranışı gösterdiğinde pekiştireç yerine onu simgeleyen bir sembolün verilmesi biçiminde uygulanır.

8 ÖĞRENME KURAMLARI Davranışçı Kuramın Uzaktan Eğitimde Kullanımı  Bu kurama göre öğrencinin derse devam etme isteği, derslerdeki başarısı eğer uygun pekiştireçlerle desteklenirse öğrenciyi güdülemiş oluruz ve eğitimi verimli bir şekilde tamamlamasını sağlamış oluruz.  Eğitimimizin sonunda alacağı katılım belgesi, diploma ya da sertifikalar, öğrenciyi izleyen danışman tarafından gönderilen övgü mailleri ya da öğrencinin ders sonunda olduğu sınavlardan notlara göre rozet verilmesi gibi şeyler öğrencinin aktif katılımı gerçekleştirir ve öğrenciyi istekli hale getirir.

9 ÖĞRENME KURAMLARI BİLİŞSEL KURAM  Bilişsel kurama göre öğrenme, doğrudan gözlemlenemeyen zihinde gerçekleşen bir süreçtir.  Bu akımın temsilcileri olan Piaget ve Bruner’e göre öğrenme, kişinin davranımında bulunma kapasitesinin gelişmesidir.  Bilişsel kuramlara göre davranışçıların, davranışta değişme olarak tanımladıkları olay, gerçekte kişinin zihninde meydana gelen öğrenmenin dışa yansımasıdır.  Bilişsel kuramcılar daha çok anlama, algılama, düşünme, duyuş ve yaratma gibi kavramlar üzerinde durur.  Bu kurama göre öğrenme, bireyin yaşadıklarına ya da çevresinde gözlemlediklerine bir anlam yüklemesidir.

10 ÖĞRENME KURAMLARI Bilişsel Kuramın Uzaktan Eğitimde Kullanımı  Öğrencilerin kendi işlerini kendilerinin yapması yani bağımsız öğrenme etkinlikleriyle yaptıkları işlemler öz güven duygularını geliştirir. Öğrenci Bilgisayar destekli bir ortamda bilgiyi alan yani bilgiyi kendisi için yapılandıran kişidir. Kendi seviyesine uygun olarak hazırlanmış konuyu kendisine sunulan ek materyalleri bilgisayarla etkileşime girerek istediklerini serbestçe yapma imkânı elde eder. Öğrenciler bilgisayarla öğrenirken keşfederek öğrenme ilkesini kullanır. Bu ilkeyle de kişilerin yetenekleri gelişme gösterir. Öğrenci araştırma ve inceleme yeteneğine sahip olur. Bu sayede bilimsel düşünme gücü de artan öğrenci kendi başına bir şeyler yapabildiğini görünce derslerine daha da güdülenir.

11 ÖĞRENME KURAMLARI YAPISALCI KURAM  Öğrenmenin organizmanın içinde oluşan zihinsel bir süreç olduğunu savunan bu görüşe göre organizma dış uyarıcıların edilgen olarak alıcısı değil, bu uyarıcıların özümseyicisi ve -yeniden -aktif olarak oluşturucusu konumundadır.  Birey bilgiyi sunulduğu şekliyle direkt alıp depolamaz, önceki öğrenmeleriyle ilişkilendirerek zihninde bir yapılandırma yapar ve ondan sonra hafızasına kaydeder.  Bir başka şekilde ifade edecek olursak bireyler öğrenmeyi kendilerine sunulan şekliyle değil, kendi zihinlerinde yapılandırdıkları biçimiyle alırlar.  Yapısalcı öğrenmeye göre, zihindeki yapılandırmayla ilgili süreç ana çizgileriyle şöyle açıklanabilir: Dışarıdan alınan bilgi, bireyin daha önce öğrendiği bilgilerle çelişmiyor ve zihinde belli bir şemaya yerleşiyorsa, bilgi belleğe kaydedilir.  Dışarıdan alınan bilgi zihindeki yapılara uymuyor ve belli bir şema içine yerleşmiyorsa, birey zihninde birtakım yeni düzenlemeler yapar (Cunningham ve Turgut, 1996)

12 ÖĞRENME KURAMLARI Yapısalcı Kuramın Uzaktan Eğitimde Kullanımı  Bu kuramda öğretmen bilgiyi dağıtıcılık rolü yerine herhangi bir sorun anında başvurulacak danışman rolü üstlenmelidir.  Öğrenilecek bilgileri, öğrenciler için anlamlı ve ilginç kılacak fırsat ve ortamlar yaratan kişi olmalıdır.  Böylece öğrenci bilgiyi daha rahat özümseyebilecek daha yaratıcı bir şekilde hafızasına kaydedebilecektik. Bunun için öğretmenin öğrencinin aktif katılımını sağlayacak ders içerikleri hazırlamaları, öğrenciye araştırma yapabileceği, problem çözme yeteneğini geliştirebileceği projeler vermelidir. Derse ilişkin yeni kavramları verip gerisini öğrenciye bırakmalıdır.

13 ÖĞRENME KURAMLARI NÖROFİZYOLOJİK KURAM  Nörofizyoloik kurama göre öğrenme ile beyin hücreleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar öğrenme süreci sonucunda nöronlarda yeni axon iplikçiklerinin oluştuğunu iddia etmektedirler. Buna göre her öğrenme yaşantısı yeni sinaptik bağların oluşması demektir. Bu kuramda öğrenme, biyokimyasal bir değişme olarak da açıklanır.

14 ÖĞRENME KURAMLARI Nörofizyolojik Kuramın Uzaktan Eğitimde Kullanımı  Öğrenme bireyin beyin gelişimi ile doğrudan ilgilidir. Kullanılan ilaçlar, geçirilen hastalıklar vs. birçok neden beyin gelişimini etkileyebilir. Bu yüzden hedef kitle özellikleri belirlerken sadece yaşı esas almak doğru bir davranış değildir. Beyin büyük oranda dikkat ettiği bilgiyi alır ama dikkatin dışında kalan bilgi ve işaretleri de bilinçaltına kaydeder. Öğretmenler de ders içeriği hazırlarken öğrencilerin dikkatleri dışında da algılayabilecekleri öğrenebilecekleri malzemeleri yani çevresel uyarıları organize etmelidir. Öğrendiklerimiz bilinçli olarak algıladıklarımızdan daha çoktur aslında. Eğitimde de öğrencilerin bilinç dışı süreçten daha fazla yararlanabileceği bir sistem düzenlenmelidir.

15 ÖĞRENME KURAMLARI DUYUŞSAL KURAM  Duyuşsal kuramlar öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinden çok sonuçlarıyla ilgilenirler. Bu kuramı savunanlar sağlıklı benlik ve ahlak gelişimi gibi duyuşsal sonuçlarıyla ilgilenirler.  Benlik gelişimi bireyin kendini değerli hissetmesini, kendi yeterliliğine güvenmesini ve kendi farklılıklarına önem vermesini vurgular. Benlik kavramının asıl hedefi kendini gerçekleştiren insandı.  Ahlak gelişimi kişinin toplumsal değer yargılarını edinerek yaşadığı çevreye uyum sağlamasını, ama en önemlisi kendi prensiplerini ve değer yargılarını oluşturmayı amaçlar.  Ahlak gelişiminin asıl hedefi kişinin evrensel ilkeler, doğru- yanlış, hak ve adalet kavramları doğrultusunda kendi doğrularını ve ilkelerini geliştirmesidir.

16 ÖĞRENME KURAMLARI Kuramın Uzaktan Eğitimde Kullanımı  Öğrenci zoru başardığı zaman kendisini çok iyi hisseder. Bu şekilde başarısızlık korkusunu yenen aynı zamanda çalışmaya karşı istek duymaya başlayan öğrenci derse karşı güdülenmiş olur.  Öğrenciyi derste zorlamak onun kendisini geliştirmesine, kendi yeteneklerini fark etmesine yol açar. Dersimizi planlarken öğrenci seviyesini çok iyi ayarlamamız gerekir.  Hazırladığımız eğitimin öğrencinin kendisine güvenmesini, kendi yeterliliğine inanmasını, yüksek akademik ve kariyer beklentileri taşımasını sağlaması gerekir.  Eğitim içeriği hazırlarken dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur ise evrensel öğelerdir.  Tasarladığımız eğitimi alan öğrenci bizim eğitimimiz yüzünden yaşadığı toplumla ve diğer toplumlarla ters düşmemeli

17 Uzaktan Eğitimde Kullanılan Yöntemler

18 Uzaktan Eğitimde Anlatma Yöntemi o Öğretmen merkezli öğretim yöntemidir. o Daha çok öğretmen bilgi aktarır. o Öğrenci pasiftir.

19 Uzaktan Eğitimde Anlatma Yöntemi  Anlatma yöntemi ile öğrenciye bilişsel alanın bilgi; duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma; devinişsel alanın uyarılma basamağındaki davranışlar kazandırılabilir.  Uzaktan eğitim derslerinde amaç, düzenli bir içeriği sesli ve görüntülü sembol sistemleri ile açıklamaktır.  Uzaktan eğitim derslerinde anlatma yöntemi, metin, slâyt, ses ve video gösterileri ile video konferans gibi çeşitli uzaktan eğitim dağıtım yollarından sadece bir ya da bir kaçı kullanılarak yapılabilir.

20 Uzaktan Eğitimde Anlatma Yöntemi o Basılmış yazılar, ses kasetleri ve videokasetler gibi ek materyaller, öğrencilere e-mail yolu ile ulaştırılabilir. o Ders notları PDF formatında ya da HTLM olarak web sayfasından öğrencilerin indirebilecekleri şekilde de düzenlenebilir.

21 Uzaktan Eğitimde Tartışma Yöntemi o Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak, verilen bilgileri pekiştirmek, farklı görüşler elde etmek amacıyla kullanılan yöntemdir. o Öğrencilere bilgi, fikir ve düşüncelerini diğer arkadaşları ile paylaşma olanağı sağlar.

22 Uzaktan Eğitimde Tartışma Yöntemi o Uzaktan eğitimde tartışma yöntemi eş zamanlı ve eş zamansız iletişim olmak üzere iki kategoride incelenebilir. o Çevrimiçi öğretim programında katılımcılar o yönetimli tartışma ortamları, o yönetimsiz tartışma ortamları o konu ilişkili tartışma ortamları olmak üzere üç farklı türde eş zamansız tartışma aracılığıyla iletişim kurabilirler.

23 Uzaktan Eğitimde Tartışma Yöntemi o Metin tabanlı eş zamansız iletişim araçları, e-posta, tartışma listeleri ve haber gruplarıdır. o Eş zamanlı tartışmaların, metin tabanlı konferanstan, ses ve görüntünün de mevcut olduğu video konferansa kadar farklı çeşitleri vardır.

24 Uzaktan Eğitimde Örnek Olay Yöntemi o Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. o Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. o Bir olayın veya sorunun, yazılı veya sözlü anlatıldıktan ya da filmle gösterildikten sonra, konu hakkında öğrencilerin tartışarak çözüm önerilerini ortaya koymaları temeline dayanan bir öğretme yoludur.

25 Uzaktan Eğitimde Örnek Olay Yöntemi o Öğrenciler bir sohbet odasında örnek olay durumu yaratır, diğer öğrenciler de bu durumu analiz ederler. o Çizimler, raporlar, ve multi-medya dosyalarından da destek alınabilir. o Örnek durumun analiz sonuçları tartışma forumunda yer alır ve diğer öğrenciler de sonuçları tartışır. o Genelde amaç, öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini sağlamak ve gerçek hayatta öğrendiklerini uygulayabilmelerine olanak sağlamaktır.

26 Uzaktan Eğitimde Problem Çözme Yöntemi o Problem çözme, öğrencilerin karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir öğretim yöntemidir. o Bu yöntem, çoğunlukla araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında kullanılır. o Problem çözmede izlenen yöntem tümevarım ve tümdengelimdir.

27 Uzaktan Eğitimde Problem Çözme Yöntemi o Uzaktan eğitim derslerinde öğrenciye video konferans yoluyla bir konu verilir ve konu ile ilgili problem oluşturması istenir. o Öğrencilerden probleme şekil vermeleri ve çözümü baştan sona yönetmeleri istenir. o Öğretmen öğrencilere performansları ve çözümleri hakkında eş zamanlı ve ya eş zamansız olarak sürekli bilgi ve açıklamalarda bulunur. o Ayrıca problem çözme yazılımlarından da yararlanılabilir.

28 Uzaktan Eğitimde Gösterip Yaptırma Yöntemi o Uygulama ve üst düzeydeki hedef davranışların kazandırılmasında etkili bir yöntemdir. o Bir beceriyi kazandırmanın en etkili yolu, onun uygulamasını yaptırmaktır. o Gösterip yaptırma yöntemi, psikomotor becerilerin kazandırılmasında bilişsel alanda ilgili davranışların kazandırılmasında ve yanlışların anında düzeltilmesinde etkilidir.

29 Uzaktan Eğitimde Gösterip Yaptırma Yöntemi o Öğretmen kazandıracağı beceriyi öğrencinin görebilmesi için, beceriyi gerçekleştirirken ilk olarak kendini videoya alır. o Sonra bu videoyu e-posta yoluyla öğrencilerine gönderir. o Bunu sanal sınıf, sohbet odaları, sanal laboratuvar ortamlarında, eş zamanlı iletişimle de gerçekleştirilebilir.

30 Uzaktan Eğitimde Bireysel Çalışma Yöntemi o Öğrencinin bir konuyu veya bir problemi kendi kendine öğrenme yoludur. o Araştırma yoluyla öğretme yaklaşımının ve uygulama, analiz, sentez düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. o Öğrenci aktiftir ve yaparak yaşayarak öğrenir. o Öğrenci, öğrenme durumunu ilgisi, ihtiyacı ve seviyesine göre kendisi ayarlayabilir.

31 Uzaktan Eğitimde Bireysel Çalışma Yöntemi o Uzaktan eğitimde bu yöntemi kullanmak için bireysel öğrenme teknolojilerinden (Modüler, programlı, bilgisayar destekli eğitim), Alıştırma ve tekrar yazılımlarından yararlanılır.

32 Uzaktan Eğitimde Proje Tabanlı Yöntemi o Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır.

33 Uzaktan Eğitimde Proje Tabanlı Yöntemi o Proje temelli öğrenmede disiplinler arası bir problem ya da senaryo üzerinde çalışılır. o Grupla ya da bireysel olarak gerçek yaşama uygun beceriler kazandırma amacı yürütülen bir yöntemdir. o Sonunda bir ürün ortaya konulması istenir, ancak önemli olan süreçtir. o Öğretmen rehberdir. o Pragmatik, ilerlemeci bir anlayış vardır. o Araştırma ve inceleme içerisinde, uygulamadan değerlendirmeye beceriler kazandırılır.

34 Uzaktan Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi o Uzaktan eğitim derslerinde web tabanlı öğretim araçlarını, kaynaklarını kullanarak gerekli nesneleri etkileşimli bir şekilde entegre ederek güçlü öğretim olanakları yaratmaktır. o Öğrenciler tek tek veya gruplar halinde birbirleri ile e-posta, sohbet odaları, tartışma formları aracılığıyla bir araya gelerek proje konusu hakkında bilgilerini paylaşırlar. o Daha sonra hazırlamış oldukları araştırmayı kendilerini videoya alarak sunarlar. o Burada önemli olan öğretim elemanından gerekli dönütleri alarak derinlemesine araştırma yapmaktır.

35 Uzaktan Eğitimde İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi o İşbirlikçi öğrenme, çocukların ortak bir amaç için birlikte çalışmaları ile sağlanan bir öğrenme türüdür. o İşbirlikçi öğrenme yönteminin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir amaç uğruna küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır.

36 Uzaktan Eğitimde İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi o Grup etkinliğe başlamadan önce öğrencilerin konu ile ilgili ön bilgiye sahip olmaları gerekir. o Bunun için öğretmen öğrencilerine önceden konu hakkında bir pdf yada video göndermiş olmalıdır. o Daha sonra öğrenciler grup kurmalıdır. o Bunun için sohbet odaları, bülten panoları, e-posta, ses bağlantıları kullanılabilir. o Bu yöntemin bireysel olarak temel aldığı yaklaşım “düşün- birlikte çalış-paylaş” tır.

37 Uzaktan Eğitimde Kullanılabilecek Teknikler o Beyin Fırtınası Tekniği o Gösteri Tekniği o Drama ve Rol Yapma Tekniği o Soru-Cevap Tekniği o Benzeşim Tekniği o İkili ve Grup Çalışmaları Tekniği o Mikro Öğretim Tekniği o Eğitsel Oyun Tekniği o Grup 66 Tekniği o Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

38 Beyin Fırtınası Tekniği  Birden fazla kişinin bir araya gelerek, bir konuya çözüm getirmek amacı ile birbirleriyle fikir alış-verişinde bulundukları öğretim tekniğidir.  Seçilecek problem basit ve sınırlı olmalı, karmaşık problemlerden kaçınılmalıdır.  Olası bütün çözümler ileri sürülür. Önerilen fikirleri savunmak gerekmez.  Fikirler hızla ifade edilir, yazıya geçirilir ve değerlendirilir.  Uzaktan eğitimde; bu teknik sanal sınıflarda, sohbet odalarında, forumlarda öğrencilerin, eş zamanlı olarak fikirlerini sunması yoluyla gerçekleştirilebilir.

39  Zaman sınırı koyulmalı  Rahat bir ortam oluşturulmalı  Uçuk fikirlerin ifade edilmesine izin verilmeli  Fikir üretme tıkandığında sorun yeniden tanımlanmalı  Üretilen fikirlerle dalga geçilmemeli  Çalışma başkalarının izlenimine kapalı olmalıdır. Beyin Fırtınası Tekniğinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

40 Gösteri Tekniği  Bir işin nasıl yapıldığını ya da bir aracın nasıl çalıştığını gösterme esaslarına dayanan öğretim tekniğidir.  Hem göze hem kulağa hitap eder.  Öğrenme konularını somutlaştırmada, anlaşılır ve ilgi çekici hale getirmede kullanılır.  Öğrencinin beceri yeteneğini geliştirir.  Uzaktan eğitimde video ya da görüntülü konuşma yöntemiyle kullanılabilir.  Örneğin işaret dili öğretilirken öğretmen el hareketlerini gösterir. Öğrenciler aynı zamanda tekrar eder.

41 Gösteri Tekniğinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  Yapılacaklar önceden planlanmalı  Materyal kullanılacaksa hazır bulundurulmalı  Tüm öğrencilerin gösteriyi izleyebilmeli  Etkinlik sırasında soru sorulmalı  Beceri ya da görev önce normal hızda gösterilmeli sonra her bir adım açıklanarak yavaş hızda tekrar edilmeli

42 Drama ve Rol Yapma Tekniği  Drama; öğrencinin kendi buluşları doğrultusunda, doğaçlama gelişen; rol yapma ise belirli bir senaryoya dayanan canlandırma yöntemidir.  Etkili ve dikkatli dinleme, akıcı konuşma, ifade etme yeteneklerini geliştirir.  Drama yönteminde öğrenciye sınırlama ve zorlama yapılmaz, öğrenci o anda aklına geleni söyler.  Rol yapma yönteminde öğrenciye canlandıracağı rol hakkında önceden genel bir bilgi verilir.  Uzaktan eğitimde öğrenciye üstleneceği rolün özellikleri sohbet odaları, e-posta vb. aracılığıyla gönderilerek öğrenciden, rolü canlandırırken video çekmesi istenebilir.

43 Soru-Cevap Tekniği  Soru - cevap yöntemi, her derste kullanılabilen sözel etkileşim yöntemidir.  Bir konunun ne kadar anlaşıldığının veya sınıfın düzeyinin derecesinin belirlenmesinde etkilidir.  Öğrencilere düşünme, çözüm üretme ve kendini ifade edebilme becerilerini kazandırır.  Öğrencinin kendine güveninin gelişmesini sağlar.  Uzaktan eğitime uygulanabilecek en kolay tekniklerden biridir.  Sanal sınıflarda, formlarda, bloglarda, videolarda, sosyal ağlar veya mail yoluyla kısacası hemen hemen her ortamda kullanılabilecek bir tekniktir.

44 Soru-Cevap Tekniğinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  Doğru yanıtlar anında pekiştirilmeli, yanlış yanıtlar düzeltilmeli  Dersten önce üzerinde durulacak önemli noktalarla ilgili sorular hazırlanmalı  Soruların açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmeli  İyi bir soru; var olan bilgiyi yoklamak yerine, sınıfın üzerinde çalıştığı konuyla ilgili sorunlara çözüm arayıcı olmalıdır.

45 Benzeşim Tekniği  Öğrenmeye destek olması amacıyla gerçeğine benzer bir model üzerinde çalışılması ile gerçekleşen bir öğretim yaklaşımıdır.  Yaşayarak öğrenme sağlanır.  Öğrenciler problem çözme ve karar verme durumundadırlar. Analiz, sentez ve değerlendirme yaparlar.  Öğrenciye anında dönüt verilmelidir.  Uzaktan eğitimde geliştirilecek yazılımlar yoluyla öğrencilere uygulama yapabilecekleri ortam yaratılarak bu teknik kullanılabilir. Örneğin tıp öğrencileri için bir insan vücudu üzerinde ameliyat yapabilecekleri sanal bir ortam oluşturulabilir.

46 İkili ve Grup Çalışmaları Tekniği  En az iki en çok 8 kişinin, bir konu üzerinde ortak amaçlarla yaptıkları çalışmalardır.  Gruplardaki eşler değiştirilerek öğrencilerin değişik kişilerle etkileşim içinde olmaları sağlanmalıdır.  Öğrencilere yapılacak etkinlik hakkında bir ön bilgi verilmelidir.  Uzaktan eğitim derslerinde öğretmen dersi alan öğrencileri gruplandırarak bu yöntemi kullanabilir. Öğrenciler birbirleriyle mail ya da sosyal ağlar ile iletişim kurabilirler.

47 Mikro Öğretim Tekniği  Öğretmen adaylarına hizmet öncesinde deneyim kazandırmayı amaçlayan bir tekniktir.  Öğretmen adayının, dersin küçük bir bölümünü sunmasıyla gerçekleştirilir.  Sunuları yapanların performansları, değerlendirme formları ile ölçülmelidir.  Uzaktan eğitimde öğrenci bir konuyu anlatırken kendini videoya çekip öğretmene gönderebilir. Öğretmen de bu videoyu inceleyerek öğrenciyi değerlendirir ve sonrasında dönüt verir.

48 Eğitsel Oyun Tekniği  Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve tekrar edilmesini sağlayan etkinliklerdir.  Eğitsel oyunun belli bir amacı olmalı ve kurallar açıkça belirtilmelidir.  Dersin ortasında ya da sonunda uygulanmalıdır.  Uzaktan eğitimde kullanılabilirliği yüksektir. Öğretmen konuyla ilgili oyunları hazırlayarak ya da başka bir kaynaktan bularak öğrenciye gönderebilir.

49 Grup 66 Tekniği  Sınıfın çok kalabalık olması durumunda kullanılabilecek pratik bir tekniktir.  Grup 6’şar kişilik alt gruplara ayrılır ve grupların problemi 6 dakika süreyle kendi aralarında tartışmaları istenir.  Tartışma sonuçları sınıfın tümüne sunulur.  Amaç, grup içindeki farklı görüşlerin ortaya çıkarılması ve zamandan tasarruf etmektir.  Uzaktan eğitimde yine öğrenciler gruplandırılarak bir süre kendi aralarında tartıştıktan sonra sanal sınıflarda, tartışma forumlarında, bloglarda, sohbet odalarında grupça buldukları çözümleri sunabilirler.

50 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği  1-Beyaz Şapka(Tarafsız): Görüşülen konu ile ilgili net bilgiler, kanıtlanmış veriler ortaya konur.  2-Kırmızı Şapka(Duygusal): Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan hislerini söyleme şansı verilir.  3-Siyah Şapka(Kötümser): Konunun riskleri, gelecekte doğurabileceği problemler, eleştiriler ortaya çıkarılır.

51 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği  4-Sarı Şapka(İyimser): O işin avantajları ortaya konulur. Getirileri göz önüne alınır.  5-Yeşil Şapka(Yaratıcı): Konu hakkında değişik öneriler sunulur. Toplantıya katılanların yaratıcı olmaları teşvik edilir.  6-Mavi Şapka(Durum Analizi): Düşünceler düzenli bir hale getirilir. Toplantının sonuçları ortaya çıkarılır ve özetlenir.  Uzaktan eğitim derslerinde sohbet ortamları oluşturularak her öğrenciye bir renk verilip bu renge göre fikirlerini öne sürmeleri istenebilir

52 Kaynakça  Davranışçılık Kuramı/ http://davraniscilikkurami.blogspot.com.tr/adresinden 12Aralık2014 tarihinde edinilmiştir.  Bi Konu mu Var/ http://www.kpsskonu.com/egitim-bilimleri/ogrenme- psikolojisi/ogrenme-kuramlari/ adresinden 12Aralık2014 tarihinde edinilmiştir.http://www.kpsskonu.com/egitim-bilimleri/ogrenme- psikolojisi/ogrenme-kuramlari/  Blogcu / http://biologmehmet.blogcu.com/klasik-kosullanma-yoluyla- ogrenme/13321154  / adresinden 12Aralık2014 tarihinde edinilmiştir.  YAPISALCI KURAM VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ/http://egitim.aku.edu.tr/yapisalci.pdf / 12Aralık2014 tarihinde edinilmiştir.http://egitim.aku.edu.tr/yapisalci.pdf  Öğrenmenin Nörofizyolojisi / http://ayse- burcin.blogspot.com.tr/2012/11/norofizyolojik-ogrenme-ogrenme-cevresi.html/ adresinden 12Aralık2014 tarihinde edinilmiştir.http://ayse- burcin.blogspot.com.tr/2012/11/norofizyolojik-ogrenme-ogrenme-cevresi.html/  Dr Oğuz Çetin /http://oguzcetin.gen.tr/ogrenme-kuramlari.html / 12Aralık2014 tarihinde edinilmiştir.http://oguzcetin.gen.tr/ogrenme-kuramlari.html

53 Kaynakça Ali Özdaş. Öğretim Ilke ve Yöntemleri, Istanbul 1997 Kaynak: http://www.dersimiz.com/eyazim/Bireysel-Calisma-Yontemi-99.html http://www.dersimiz.com/eyazim/Bireysel-Calisma-Yontemi-99.html Forum.tr, http://www.frmtr.com/pedagoji-staj-and-ders-notlari/1445460-ornek- olay-yontemi.html Özel Öğretim Yöntem &Teknikleri, Hacettepe, http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/anlatim.php http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/anlatim.php Özel Öğretim Yöntem &Teknikleri, Hacettepe, http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/isbirligi.php http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/isbirligi.php TAN,Ş., Öğretimi Planlama ve Değerlendirme(2006), ÖĞRETIM STRATEJIİ, YÖNTEM VE TEKNIKLERI S.76-118

54 Kaynakça Öğretimde Kullanılan Teknikler(1)/http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/1692 8/3-Teknikler_1.pdf/12 Aralık 2014 Öğretim Teknikleri Konu Özeti/http://www.kpssdershanesi.com/ogretim-teknikleri.html/12 Aralık 2014 Öğretimde Kullanılan Teknikler(2)/http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/1692 8/4-Teknikler_2.pdf/12 Aralık 2014


"ÖĞRENME KURAMLARI Öğrenme Nedir?  Öğrenme, bireyin yeni alışkanlıklar kazanabilmesi için formal ya da informal yollardan edindiği deneyimler, içselleştirdiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları