Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ventilatör İlişkili Pnömoni Doç. Dr.Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 5 Şubat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ventilatör İlişkili Pnömoni Doç. Dr.Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 5 Şubat."— Sunum transkripti:

1 Ventilatör İlişkili Pnömoni Doç. Dr.Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 5 Şubat Süreyyaşa

2 Nozokomiyal Pnömoni Hastane enfeksiyonlarının 2. en sık nedeni Görülme sıklığı: 4-50/1000 yatan hasta x 5-10Yoğun bakımlarda x 20Mekanik ventilasyon kullanımı Nozokomiyal pnömoni yerine Sağlık bakımı ilişkili pnömoni

3 Ventilatör İlişkili Pnömoni Trakeostomisi olan veya entübe olan ve nozokomiyal pnömoni tanısının konduğu günden önceki 48 saat içinde kalan dönemde solunuma destek olmak veya kontrol etmek amacıyla bir solunum cihazına bağlı olan hastalarda tanı ventilatörle ilişkili pnömoni olarak belirtilmelidir.

4 Alet Kullanımı ile İlişkili Hızlar Alet kullanımı ile ilişkili Enf sayısı/Alet günü) x 1000 -Üriner kateter ilişkili ÜSE hızı: (ÜKİ ilişkili ÜSE sayısı/üriner kat. günü) x 1000 -SVK ilişkili enfeksiyon hızı: (SVK ilişkili enfeksiyon sayısı/SVK günü) x 1000 -VİP hızı: (VİP sayısı/Ventilatör günü) x 1000

5 Enfeksiyon hızlarının bildirimi Örnek: Ventilator ilişkili Pnömoni NNIS 2001

6 VİP-TANI Entübasyondan 48 saat sonra ortaya çıkan yeni-ilerleyen/persiste eden-pulmoner infiltrat ateş veya hipotermi lökositoz veya lökopeni pürulan respiratuvar sekresyon Azalmış PaO 2

7 VİP-TANI Emboli Hipervolemi Atelektazi Kalp yetmezliği Akciğer ödemi İntrapulmoner kanama ARDS

8 VİP-TANI Entubasyondan sadece birkaç saat sonra alt solunum yolları kolonize olduğundan herhangi bir patojenin gösterilmesi pnömoni anlamına gelmez!

9 VİP-TANI Mikrobiyoloji Gram boyamada mikroorganizma görmek hatta intrasellüler mikroorganizma varlığı pnömoni tanısı koydurmaz ancak başlangıç antibiyotik seçimine yol gösterir. Kantitatif mikrobiyolojik incelemeler modifikasyonlar açısından çok önemlidir.

10 Hastanın Özellikleri Hastanın altta yatan başka hastalığı mevcuttur Vücut bütünlüğü bozulmuştur Yabancı cisimler devrededir Tıbbi personelin elleri devrededir Antibiyotik kullanımı devrededir Seçilmiş dirençli suşlar devrededir

11 VIP Mekanik ventilasyon Endotrakeal tüp civarında aspirasyon-sızma Oral kolonizasyon inhalasyon GI kolonizasyon bakteremi aspirasyon VIP-PATOGENEZ Brennan T.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004 Dec;98(6):665-72.

12 Sağ kalanlar n=93 (%) Ölenler n=64 (%) p Yaş ortalaması59650.027 Kadınlar50 (54)37 (58)0.616 Apache skoru2028<0.001 Transfer durumu Dış merkez6 (6)6 (9)0.498 Acil servis35 (38)30 (47)0.248 Ortalama YBÜ’de kalış süresi (gün)7. 560.232 Invasiv mekanik ventilasyon26 (28)54 (84)<0.001 Noninvasiv me k ani k ventila sy on39 (42)39 (62)0.014 Transfu zyon 35 (38)34 (53)0.055 Di yaliz 10 (11)21 (33)0.001 Santral kateter kullanımı 13 (14)20 (31)0.009 K omorbidi teler diyabetes mellitus 25 (27)16 (25)0.792 H ipertansiyon 41 (44)24 (38)0.410 Fataliteyi etkileyen nedenler: Tek Değişkenli Analiz Ergönül Ö, Eryüksel E, Tufan A, Balcan B, Mülazımoğlu L, Karakurt S, Korten V, Çelikel T. Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter baumannii Enfeksiyonunun Fatalite Üzerine Etkisi ve Risk Faktörleri

13 Odds oranı Güven Aralığı P Ortalama yaş 1.031.01-1.060.014 Kadınlar 1.270.51-3.150.594 Apache s koru 1.010.97-1.050.645 DYBÜnde yatış süresi 0.950.89-1.020.198 İnvasiv mekanik ventilasyon 155.67-43.6<0.001 Di yaliz 3.51.08-11.490.036 Transfu zyon 1.30.52-3.610.523 Acinetobacter baumannii ile hastane enfeksiyonu 1.60.21-11.710.643 Fataliteyi Etkileyen Faktörler: Çok Değişkenli Analiz Ergönül Ö, Eryüksel E, Tufan A, Balcan B, Mülazımoğlu L, Karakurt S, Korten V, Çelikel T. Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter baumannii Enfeksiyonunun Fatalite Üzerine Etkisi ve Risk Faktörleri

14 Hastane Enfeksiyonları ve Fatalite Genel Fatalite Oranı%41 Hastane İlişkili Pnömoniler %70 Hastane İlişkili Kan Dolaşımı Enf.%64 Ergönül Ö, Eryüksel E, Tufan A, Balcan B, Mülazımoğlu L, Karakurt S, Korten V, Çelikel T. Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter baumannii Enfeksiyonunun Fatalite Üzerine Etkisi ve Risk Faktörleri

15 Nozokomiyal pnömoni fataliteyi etkiler mi? NP’ye atfedilen fataliteyi belirleyen faktörler Etken mikroorganizma Hasta grubu Erken fataliteye katkısı (ARDS saptanmış hastalarda ilk 24 saatte saptanan fatalite) yok Bauer TT, Chest 2005 Kesin olarak morbiditeyi artırır Antibiyotik kullanımı Hastanede kalış süresi Depuydt P, Curr Opin Pulm Med 2006

16 Erken tanı Gram boyama –Gram negatif VİP’lerin % 63’ünde tanı –Gram pozitif VİP’lerin % 72’sinde tanı Sonuç: Gram boya yapmadan Gram negatifleri kapsa! Davis KA, J Trauma 2005 Mikrobiyoloji için invaziv teknik kullanımı Fataliteyi etkilemeden, antibiyotik tercihini değiştirir! Shorr AF, Crit Care Med 2005

17

18 VİP’de izlem kültürleri yararlı mı? Orta-iyi düzeyde VİP etkenini gösterirler Uygunsuz antibiyotik kullanımını minimize ederek, MDR gelişimini azaltır. Michel F, Chest 2005

19 İlk çalışma; Craven, Am Rev Respir Dis 1986 1.Çalışmalarda ele alınan bağımsız değişkenler farklı 2.Genellenemeyen sonuçlar 1.Farklı tıbbi uygulamalar 2.Farklı rehberler 3.Olguların durumlarının heterojen olması (case mix) 4.Coğrafi farklılıklar 1.Bakteri florası 2.Sağlık çalışanlarının yaklaşımı Ventilatör ilişkili pnömonide risk analizi çalışmalarında sorunlar

20 Antibiyotik kullanımı ve VİP gelişimi Antibiyotik kullanımının ilk başta fatalite üzerinde koruyucu etkisi vardır (OR; 0.29) 1 haftalık entübasyon sonucunda fatalite oranı artar (OR, 1.42) Hoth JJ, et al. J Trauma 2003 Rello J, et al. Am J Respir Crit Care Med 1999

21 NP ? Kültür ve mikroskopi için alt solunum yolu örneği Klinik şüphe güçlü veya mikroskopik inceleme pozitif ampirik antibiyotik 48-72 sa. sonra kültür sonuçları ve klinik yanıt Klinik yanıt yokKlinik yanıt var Kültür -Kültür (+)Kültür -Kültür (+) Bakteri dışı etken? Tanı?, Başka infeksiyon odağı? Abx tx düzenle, başka patojen, başka tanı, infeksiyon odakları Abx kes?Deeskalasyon, 7-8 gün tx yeniden değerlendir.

22 Tedaviye başlamadan önce 3 soru 1. Hastada MRSA riski var mı? 2. Hastanede Acinetobacter baumannii sorunu var mı? 3. Hastada Pseudomonas aeruginosa riski var mı?

23 18 ay, genel hastalar, 38 suş, 36 hasta. Cerrahi, Kateterizasyon Mekanik ventilasyon Antibiyotik kullanımı Ayan M, et al. Bacteriological, clinical and epidemiological characteristics of hospital acquired Acinetobacter baumannii infection in a teaching hospital. J Hosp Infect. 2003 ; 54: 39-45. Çevresel kontaminasyon, Havayolu geçişi, Hasta transferi Çapraz kontaminasyon Akalın H, Ozakın C, Gedikoglu S. Epidemiology of Acinetobacter baumannii in a university hospital in Turkey. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006; 27: 404-8. Türkiye’de Acinetobacter baumannii

24 Tedavi yaklaşımı Pnömoni geç (≥5 gün) başlangıçlı ve ÇİD patojenle infeksiyon riski; Antipsödomonal sefalosporin (sefepim, seftazidim) veya Karbapenem (imipenem, meropenem) veya Antipsödomonal beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörü (pip-tazo, sefo- sulb) VE Antipsödomonal kinolon (levofloksasin, siprofloksasin) veya Aminoglikozit (amikasin, gentamisin, netilmisin veya tobramisin) MRSA için risk faktörleri veya MRSA insidansı yüksek ünite ek olarak linezolid veya glikopeptid başlanmalıdır. Legionella infeksiyonu olasığında kinolon (siprofloksasin, levofloksasin) veya makrolid (azitromisin, klaritromisin vb)

25 Tedavi yaklaşımı Pnömoni erken (≤4 gün) başlangıçlı ise ve hastada ÇİD mikroorganizma ile infeksiyon riski yoksa; Seftriakson (orta düzeyde duyarlı pnömokokları kapsamak üzere) veya kinolon (levofloksasin, moksifloksasin, siprofloksasin) veya Ampisilin-sulbaktam veya ertapenem kullanılabilir.

26 Deeskalasyon Olguların 1/3’ünde yapılmakta Klinik şüphe çok güçlü ama mikrobiyolojik kanıt yok; sorunlu Rello J, Crit Care Med 2004

27 Tedavinin izlemi 1.Protokollü günlük izlem ARDS’lu hastalarda değişiklik görmek zor Radyolojik gelişme hızlı olmaz 2. CRP, seri takip Povoa R, Eur Respir J 2005 3. Procalcitonin; 1, 3 ve 7. günler CRP’den daha iyi olduğu ileri sürüldü. Luyt CE, Am J Respir Crit Care Med 2005 2008 yayınlarında olumsuz raporlar var

28 Tedavi süresi ? 1995 ATS rehberi; S. aureus and H. influenzae; 7-10 gün P. aeruginosa and Acinetobacter spp. 14-21 gün Tedaviye yanıt genellikle 6 gün içinde alınır; 7 gün?

29 Tedavi yanıtsızlığı Enfeksiyon dışı; ARDS Konjestif kalp yetmezliği pulmoner emboli İnfeksiyonlar; Uygunsuz antimikrobiyal başlama Süperinfeksiyon; dirençli bakteri veya mantar Pulmoner abse veya ampiyem gelişimi Akciğer dışı infeksiyon

30 VİP Profilaksi VİP gelişmemesi için antibiyotik kullanımı Kanıta dayalı tıp değeri = Uzman görüşü Randomize klinik çalışma yok O nedenle verilmemeli Diaz E, et al. CID 2004

31 NEJM 2009

32 Sindirim Sistemi ve Orofarenksin Dekontaminasyonu 13 YB ünitesi, Hollanda, çaprazlama 1.Sistemik dekontaminasyon (SDD) 4 gün iv sefotaksim + topikal abx (tobra, kolistin, amfoB) 2. Orofarenksin dekontaminasyonu (SOD) topikal abx 3. Standart bakım (SB) 6 ay boyunca 28. günde ölüm primer son nokta Smet et al. Decontamination of the Digestive Tract and Oropharynx in ICU Patients. NEJM 2009

33 5939 hasta 28. günde kaba ölüm oranıOdds oranı 1990 SB,%27.5 1904 SOD %26.6 0.86 (0.74-0.99) 2045 SDD%26.9 0.83 (0.72-0.97) Smet et al. Decontamination of the Digestive Tract and Oropharynx in ICU Patients. NEJM 2009 Sindirim Sistemi ve Orofarenksin Dekontaminasyonu

34 Smet et al. Decontamination of the Digestive Tract and Oropharynx in ICU Patients. NEJM 2009

35 1.Antiasit veya histamin reseptör antagonistlerinin kullanımı gerekli mi?Evet Hayır 2. Paralitik ajanların kullanımı veya intravenöz sedasyon gerekli mi?Evet Hayır 3. Enteral beslenme gerekli mi?Evet Hayır 4. Nazogastrik sonda kullanımı veya nazal entübasyon gerekli mi?Evet Hayır 5. Hasta başı 30-45° yükseltildi mi? Evet Hayır 6. Plansız entübasyon ve re-entübasyon yapıldı mı? Evet Hayır 7. Subglottik aspirasyon yapılıyor mu? Evet Hayır 8. Aspirasyon yapılırken sıvı veriliyor mu? Evet Hayır 9. Endotrakeal tüp kaf basıncı yeterli mi? Evet Hayır 10. Tüpün hedeflenen yerde olup olmadığı kontrol edildi mi? Evet Hayır 11. Yetersiz trakeostomi uygulaması var mı? Evet Hayır 12. Mekanik ventilasyon gerekli mi? Evet Hayır 13. Non-invaziv mekanik ventilasyon (NİMV) uygulanabilirmi Evet Hayır 14. Antibiyotik kullanımı var mı? Evet Hayır 15. Antibiyotik kullanımı varsa, uygun mu? Evet Hayır 16. YBÜ dışına nakil gerekli mi? Evet Hayır 17. Solunum devrelerinde biriken sıvı boşaltıldı mı? Evet Hayır 18. Ağız hijyeni sağlanmış mı? Evet Hayır 19. Aspire edilirken eldiven giyiliyor mu? Evet Hayır 20. Aspire edilirken önlük giyiliyor mu? Evet Hayır 21. Aspirasyon aseptik şartlarda yapılıyor mu? Evet Hayır 22. Buhar uygulaması yapılıyor mu? Evet Hayır 23. İzole olan hastaya ziyaretçi alındı mı?Evet Hayır 24. Temizlik /hijyen planına uyulmuş mu? İşaretlenmiş mi?Evet Hayır 25. Trakeostomi kanülünün bakımı yapılmış mı? Evet Hayır 26. İzolasyon kurallarına uyuluyor mu? Evet Hayır VİP önlemek için günlük kontrol edilmesi gereken uygulamalar

36 özet VİP tanı ve tedavisi halen çok güç olan pnömonidir Çok iyi bir ekip çalışması gerektirir (göğüs hastalıkları-infeksiyon hastalıkları-klinik mikrobiyoloji-yoğun bakım doktor/hemşire/yardımcı personel işbirliği) Mikrobiyolojik tanı çok önemlidir İnfeksiyon kontrol önlemleri çok önemlidir (el yıkamak başta olmak üzere) Antibiyoterapide de-eskalasyon stratejisi önem kazanmakta ve mortaliteyi azaltıcı faktör olarak gözükmektedir

37 özet İnfeksiyon kontrol önlemleri çok önemlidir (el yıkamak başta olmak üzere) Antibiyoterapide de-eskalasyon stratejisi önem kazanmakta ve mortaliteyi azaltıcı faktör olarak gözükmektedir


"Ventilatör İlişkili Pnömoni Doç. Dr.Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 5 Şubat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları