Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖNÜLLÜLÜK Aykut ÇÖLKESENBahadır GÖK 20074630262006463041.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖNÜLLÜLÜK Aykut ÇÖLKESENBahadır GÖK 20074630262006463041."— Sunum transkripti:

1 GÖNÜLLÜLÜK Aykut ÇÖLKESENBahadır GÖK 20074630262006463041

2 GÖNÜLLÜLÜK Aykut ÇÖLKESEN Bahadır GÖK Sema GÖK 2007463026 2006463041 2006463042

3 Gönüllülük ve Geleneksel De ğ erler Gönüllülük, insan davranışının en temel ifadelerinden biridir; karşılıklı alıp vermeye ve paylaşmaya dayanan eski ve köklü geleneklerden do ğ muştur. Gönüllülük aynı zamanda kişinin eşitsizlik karşısında adalet ve hakkaniyet duygularını hayata geçirme ve bir toplulu ğ un refahı için müşterek bir çıkara dayanan sosyal uyumu tesis etme arzusunu da ifade eder.

4 Gönüllülük ve Geleneksel De ğ erler Ubuntu, karşılıklı destek ruhu içinde birbirinin refahı ve iyili ğ i için ötekini düşünüp gözetmeye de ğ er verir. Ubuntu, insan ancak başka insanlar aracılı ğ ıyla insan olur demektir.

5

6 Gönüllülük Nedir? Gönüllü: ◦ “Toplulu ğ un refahı için çalışan kişidir.” ◦ “ İ çinde bulundu ğ u toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendili ğ inden üstlenen kişidir. “

7 Gönüllülük Nedir? Gönüllülük: ◦ “Hayatı daha çok sevmektir. “ ◦ “Çözümü başkasından beklemek de ğ il, bireysel gücünü çözüm bulmak için kullanmaktır.“ ◦ “Mutluluktur, bilinçtir, sorumluluktur, huzurdur.“ ◦ “Başkasını mutlu etmenin en büyük mutluluk oldu ğ unu fark etmektir.“ ◦ “Güveni, dürüstlü ğ ü, paylaşmayı ö ğ retebilmektir.“

8 Gönüllülük Nedir? Gönüllülük, bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi hür iradeleriyle bir amaç do ğ rultusunda kullanmasıdır.

9 Gönüllülük İ le İ lgili Yanlış Algılar 1. Gönüllülük sadece yasal olarak tanınan, resmi ve denetim altındaki STK’larda, genelde gelişmiş ülkelerde gönüllü ile bir kurum arasındaki bir tür sözleşme ile gerçekleşir. 2. Gönüllülük sadece sivil toplum sektöründe gerçekleşir. 3. Gönüllülük harcayabilecek vakti ve geliri olanların, hali vakti yerinde olan kişilerin tasarrufundadır.

10 Gönüllülük İ le İ lgili Yanlış Algılar 4. Gönüllülük deneyimsiz ve vasıfsız amatörlerin etki alanındadır. 5. Gönüllülerin büyük kısmını kadınlar oluşturur. 6. Gönüllülük yüz yüze olur.

11 Gönüllülük ve Teknoloji Mobil ve internet bazlı enformasyon ve komünikasyon teknolojilerinin (ICT) ortaya çıkışı gönüllü faaliyeti “ kim, ne, ne zaman ve nerede” soruları ba ğ lamında tamamen de ğ iştirdi.

12 Gönüllülük ve Mobil İ letişim Teknolojileri Mobil-ba ğ lantılı gönüllülü ğ ün en yenilikçi ve başarılı örneklerinden bazıları gelişmekte olan dünyada görülüyor, bu öyle ola ğ anüstü bir fenomen ki “mobil devrim” diye adlandırılıyor. Kısa mesaj servisi (SMS) ile mesaj metni gönderebilmek belki de bunlar içinde en büyük etkisi olanıdır. Kitlesel düzeyde SMS iletişimi, uzun sureli bir yükümlülük gerektirmeyip sınırlı bir sure için geçerli oldu ğ undan, bir “mikro-gönüllülük” çeşidi olarak düşünülüyor.

13 Gönüllülük ve İ nternet Çevrimiçi gönüllüler “zaman ve becerilerini, internet üzerinden, ücretsiz olarak, herhangi finansal bir beklentileri olmaksızın toplum yararına veren insanlardır.” Çevrimiçi gönüllülük, gönüllülü ğ ün belli bir zaman ve mekâna ba ğ lı olma zorunlulu ğ unu ortadan kaldırdı.

14 Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük ve Demokrasi

15 Sivil Toplum Kuruluşu Nedir? Sivil toplum kuruluşu bulundu ğ u toplumun yararına çalışan demokrasinin gelişimine katkıda bulunan, kar amacı gütmeyen bireylerin ortak amaç ve hedeflerine bakıldı ğ ında ise siyasi iradeyi ve yönetimi kamuoyu oluşturmak suretiyle etkileyen bir örgütlenme türüdür.

16 STK’larda Gönüllünün Kazanımları Haz ve manevi zenginleşme Özgüven gelişimi Ekip çalışması becerilerinde artış Toplumsal konum yeni bir çevre ve arkadaşlıklar Yeni ilgi alanları

17 STK’ların Etkin Oldu ğ u Alanlar Çevre Kültür-sanat Engelli veya imkanı kısıtlı gençlere yönelik çalışmalar Çocuklar, gençler ya da yaşlılarla ilgili etkinlikler Kültürel miras Spor etkinlikleri Sivil inisiyatifi geliştirme Sivil koruma alanlar Savaş ve savaşın etkisinin sürdü ğ ü bölgelerde Afet bölgelerinde Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde

18 17 A ğ ustos 1999 Depremi (AKUT)

19 23 Ekim 2011 Van Depremi (GEA )

20 23 Ekim 2011 Van Depremi (TEGV)

21 Do ğ ayı A ğ açlandırma (TEMA)

22 Elma Şekeri Projesi (TOG)

23 Sivil Toplum Kuruluşları Demokrasi ve Ço ğ ulculuk Sivil toplum olgusunda anahtar kavram yurttaş veya vatandaştır. Güçlü ve sivil demokratik toplum; aktif yurttaşların oluşturdu ğ u, örgütlenerek hakkını savunan, karar süreçlerine katılan, diyalog becerisi gelişmiş ve gelece ğ ini tasarlama iste ğ indeki bir sivil toplumdur.

24 Sivil Toplum Kuruluşları Demokrasi ve Ço ğ ulculuk Sivil toplumun anahtar nitelikleri ço ğ ulculuk, hoşgörü, katılım, gönüllülük, özerklik, gibi de ğ erleri içerir. Bugün sivil toplum dendi ğ inde akla gelen sivil toplum örgütleridir. Gönüllü dernekler, kitle iletişim araçları, meslek örgütleri, sendikalar ve benzeri kuruluşlar akla gelir.

25 Kültürler Surlarla Buluşuyor (TOG)

26 Gönüllü Kuruluşlar ve Demokrasi Gönüllü kuruluşlar (STK’lar) demokrasi kültürünü besleyen, de ğ erlerin (saygı, hoşgörü, karşılık vb.) inşasına katkıda bulunan temel aktörlerdir. Sivil toplum örgütleri demokrasinin kalbidir. Yurttaşlar sivil toplum örgütlerine katılarak sivil sorumluluk üstlenir ve bireysel çıkarların ötesinde toplumsal çıkarı düşünme ihtiyacı hisseder. Sivil toplumun ço ğ ulculu ğ u birlikte yaşama kültürünün oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunur.

27 Gönüllü Kuruluşlar ve Demokrasi Modern sivil topluma anlam veren ön koşul sosyal grupların, devlet müdahalesi olmaksızın kendi sivil inisiyatiflerini geliştirmiş olmalarıdır. Sivil toplum teorisyenleri, sivil toplumu, merkezileşen devlete alternatif olarak, bireylerin kendi yönetimlerini denetleyebilme kapasitesi olarak algılamalarıdır. “Sivil toplumun merkezi bir ögesi olan ço ğ ulculuk, belli toplumların çeşitli sınıf, ırk, düşünce, ideoloji ve dinlere göre ayrılmasının kabulü ve meşrulaştırılmasını da güvence altına almaktadır. “

28 Fukuşima (Greenpeace)

29 TEŞEKKÜRLER


"GÖNÜLLÜLÜK Aykut ÇÖLKESENBahadır GÖK 20074630262006463041." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları