Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“DOĞALGAZ PİYASASI MEVZUATI VE ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ DAĞITIMI”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“DOĞALGAZ PİYASASI MEVZUATI VE ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ DAĞITIMI”"— Sunum transkripti:

1 “DOĞALGAZ PİYASASI MEVZUATI VE ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ DAĞITIMI”
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU “DOĞALGAZ PİYASASI MEVZUATI VE ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ DAĞITIMI” Haktan YOZGATLIGİL DOĞAL GAZ PİYASASI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUP BAŞKANI Sayın Bakanlarım, Müsteşarlarım, Başkanım, Katılımcılar, Değerli basın mensupları; Sözlerime, hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum.

2 KANUNUN AMACI tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması amaçlanmıştır. Bu Kanun ile kamunun tekeli kaldırılmış ve piyasada faaliyette bulunabilmek için lisans (ve sertifika) alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanunun amacı doğrultusunda Kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber piyasanın işleyişi ve dağıtım faaliyetinde uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla konu ile ilgili ikincil mevzuat hazırlanarak Eylül-Ekim/2002 itibari ile yürürlüğe konulmuştur. 2

3 İKİNCİL MEVZUAT “Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği” “Lisans Yönetmeliği”, “İç Tesisat Yönetmeliği”, “Sertifika Yönetmeliği”, “Tarifeler Yönetmeliği“ “Tesisler Yönetmeliği” “İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği” Eylül-Ekim/2002 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

4 DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (DMHY), esas itibariyle dağıtım faaliyetini gerçekleştirecek olan şirketin tespiti ve bu şirketle tüketiciler arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmeliğin; a) birinci kısmında Genel Hükümler ve Dağıtım Lisansı İhaleleri, b) ikinci kısmında Müşteri Hizmetleri, c) üçüncü kısmında da Dağıtım şirketlerinin İşletme ve Hizmet Yükümlülükleri, düzenlenmiştir.

5 DİĞER YÖNETMELİKLER Lisans Yönetmeliği ile; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilere verilecek lisanslara ilişkin usul ve esaslar, İç Tesisat Yönetmeliği ile; abone ve serbest tüketicilerin doğal gaz kullanımını sağlayan kendi tesisatlarının yapımıyla ilgili usul ve esaslar, Sertifika Yönetmeliği ile; bu tesisatları yapacak olan kişilerin sertifikalandırılması, Tarifeler Yönetmeliği ile; doğal gaz piyasasında uygulanacak tarifeler, Tesisler yönetmeliği ile; doğal gaz tesisleri ve boru hatları tesis edilirken uygulanacak usul ve esaslar, İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği ile; iletim şirketlerince hazırlanacak şebeke işleyişine ilişkin düzenlemelerde yer alması gereken usul ve esaslar, düzenlenmiştir.

6 ÖNEMLİ TANIMLAR Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli ve perakende satışını Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım tesisleri ve boru hatlarını Dağıtım lisansı: Tüzel kişilere şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izin belgesini Dağıtım lisansı ihalesi: Kurum tarafından belirlenecek lisans süresi için doğal gaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere, ilgili şehirde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili şirketi belirlemek için yapılan ihaleyi Dağıtım faaliyetiyle ilgili düzenlemelerin daha iyi anlaşılabilmesi için bazı kavramların mevzuattaki tanımlarından bahsetmekte fayda olacağı kanaatindeyim. Bunlardan;

7 ÖNEMLİ TANIMLAR Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli ve perakende satışı faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi Abone (serbest olmayan tüketici): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim, ithalat, dağıtım, veya toptan satış şirketi ile alım-satım sözleşmesi yapma yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

8 SERBEST TÜKETİCİ KAVRAMI
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na göre; Satın aldığı yıllık doğal gaz miktarı bir milyon metreküpten daha fazla olan tüketiciler ve kullanıcı birlikleri, Elektrik enerjisi üretimi için gaz satın alan şirketler, Elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri, Üretim faaliyetinde kullanılmak üzere, Türkiye’de doğal gaz üreten üretim şirketleri, Serbest Tüketici statüsündedir. Piyasanın serbestleşmesi için 4646 Sayılı kanunla hedeflenen nihai amaç, tüm kullanıcıların serbest tüketici olmasıdır.

9 DAĞITIM LİSANSI İHALESİ (DMHY I. Kısım)
Şehirlerde dağıtım lisansı ihalesine karar verilmesi, ihalenin yapılması, lisansın verilmesi ve dağıtım faaliyetini yapacak şirketi belirleme yetkisi 4646 sayılı Kanun ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na verilmiştir. Dağıtım lisansı ihalesi Kurul Kararı ile yapılır ve Resmi Gazete’de ilan edilir. Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için, şirketlerin kurumdan yeterlilik alması gerekmektedir. Şirketler ihale ilanında belirtildiği şekilde kuruma yeterlilik için başvuruda bulunur. Doğal Gaz Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinde belirtilenler ile asgari sermayesi 1 (bir) trilyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için başvuruda bulunamaz. Yeterlilik değerlendirmesi, şirketlerin ve/veya ortaklarının mali gücü ve tecrübesi dikkate alınarak yapılır. İHALE İLANINDA YER ALAN BİLGİLER İhaleye çıkılacak şehir, İlgili şehirdeki lisans süresi, Serbest tüketici limiti, Geçici ve kesin teminat miktarı, Başvuru süresi, Müracaat yeri, Soru-cevap yöntem ve süresi, İstenecek bilgi ve belgeler ile ihaleyle ilgili diğer hususlar bulunur.

10 DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ
Yeterlilik alan şirketler şartname almak ve teklif vermek üzere davet edilir. Teklifler, bir kWh doğal gazın sunumu için tek bir bedel olarak verilen birim hizmet ve amortisman bedeli üzerinden değerlendirilir. Verilen teklifler en düşük birim hizmet ve amortisman bedeline göre sıralanır, en düşük ilk üç teklif belirlenir ve bu tekliflerin sahipleri açık eksiltme yapar. İhalede birim hizmet ve amortisman bedeli olarak cent/kWh’in birden fazla şirket tarafından teklif edilmesi halinde, açık eksiltmeye 180 ABD Doları olarak belirlenen “Abone Bağlantı Bedeli” üzerinden devam edilir. Kurul, eksiltme sonucu en düşük teklifi veren ve dağıtım lisansı almaya hak kazanan şirket ile sıralamadaki ikinci ve üçüncü şirketi belirleyebileceği gibi verilen teklifleri uygun bulmadığı takdirde ihaleyi iptal edebilir.

11 DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ
BİRİM HİZMET VE AMORTİSMAN BEDELİ SATIŞ FİYATI PERAKENDE GAZ ALIM FİYATI İhalede belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli ihale ilanında belirlenen süre boyunca uygulanır. Bu sürenin bitiminden itibaren kurul tarafından fiyat tavanına göre belirlenecek birim hizmet ve amortisman bedeli uygulanır. 11

12 DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ
Teklifler, kapalı zarf usulü ile alınır. En düşük ilk üç teklif belirlenir. Bu tekliflerin sahipleri açık eksiltme yapar ve en düşük teklifi veren dağıtım lisansı almaya hak kazanır. Dağıtım lisansı almaya hak kazanan şirket, lisans yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın %10 nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır. Bu sermaye oranı bedeli defaten ve peşin ödenmek kaydıyla en fazla % 20 oranına kadar artırılabilir. Serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıl için on beş milyon metreküp olarak belirlenmiştir. Bu miktar, müteakip yıllar için Avrupa Birliği uygulamaları da dikkate alınarak Kurul tarafından her yıl yeniden belirlenecektir. 12

13 DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ
İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 8 (sekiz) yıl boyunca sabit olarak uygulanır. Bu sürenin bitiminden itibaren her yıl Kurul tarafından fiyat tavanı yöntemi ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli uygulanır. Abone bağlantı bedeli; ilgili mevzuat kapsamında şartnamede belirlenir. İhale dosyasında dağıtım şebekesi inşası için gerekli tasarım, yapım, kullanılacak malzemeler ve tamamlanan şebekenin işletmeye alınması dahil tüm aşamalarda uygulanacak usul ve esaslar ile temel teknik kriterleri içeren şartname yer alır. Şartname, ihale kararı verilen şehrin özelliklerine göre düzenlenir. Abone bağlantı bedeli: Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedelidir. Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketince tahsil edilir. Servis hattı, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç otuz gün içerisinde tamamlanır. ancak talep sahibinin kabul etmesi halinde ve Bağlantı Anlaşmasına son tarihin yazılması kaydıyla bu süre doksan güne kadar uzatılabilir. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz. Ancak, yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanır. Güvence bedeli Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir. Mal ve/veya hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan aboneler ile serbest tüketiciler güvence bedeli olarak nakit yerine banka kesin teminat mektubu da verebilir. Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, talep tarihinden itibaren beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. Serbest tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ve koşulları imzalanacak sözleşmeler kapsamında serbestçe belirlenir.[ 13

14 YAPIMLA İLGİLİ SÜRELER
İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişinin lisans yürürlük tarihinden itibaren; İlgili şehirde en geç 6 ay içinde yatırıma fiili olarak başlaması, En geç 18 ay içinde ilgili şehirde, herhangi bir yerleşim alanının doğal gaz dağıtım şebeke bölgesini işletmeye almak suretiyle, gaz sunumuna başlaması, En geç 5 yıl içinde; dağıtım bölgesindeki imarlı alanlar bütününde doğal gaz kullanmak isteyen her müşteriyi, tesis edeceği dağıtım şebekesine bağlaması gerekmektedir. Dağıtım şirketinin, dağıtım şebekesinin proje ve yapım uygunluk kontrolünü gerçekleştirmek üzere EPDK tarafından sertifika verilmiş ve teknik olarak yeterli bir kontrol şirketi ile sözleşme yapması zorunludur.

15 DAĞITIM LİSANSI İHALE SÜRECİ
Şehrin Talebi Şehrin İncelenmesi Raporun Sunumu İhaleye İlişkin Kurul Kararı İhale İlanının Yayımlanması Yeterlilik Değerlendirmesi Yeterlilik Bildirimi Yeterlilik Başvuruları Şartname Satışı Soru-Cevap ve Zeyilnameler Doğal Gaz Dağıtım İhalesi Sonucun Onaylanması Davet Bildirimi Lisans Alma Öncesi İşlemler Dağıtım Lisansı Yatırıma Başlanması Gaz Sunumuna Başlanması Şebekenin Tamamlanması

16 DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ
Kasım 2002’den önce  6 şehir İhale İlanına çıkılan  6 Dağ. Bölgesi İhale İlanı Yayımlanması Planlanan  3 şehir Nisan 2007  50 Dağ. Bölgesi Edirne-Tekirdağ Kırklareli Bartın Havza- Vezirköprü- Bafra Zonguldak Çatalca Çorlu Gebze K.Ereğli Düzce Karabük- Kastamonu Çankırı Ordu- Giresun İstanbul Samsun Trabzon-Rize Adapazarı Kars-Ardahan Çanakkale Yalova Geyve- Ali Fuat Paşa- Pamukova İzmit Amasya-Tokat Bursa Çorum Gümüşhane- Bayburt Bandırma Gemlik Erzurum Ankara Iğdır Karacabey- M.kemalpaşa Bilecik-Bolu İnegöl Kırıkkale Kırşehir Erzincan Polatlı Ağrı Eskişehir Sivas Yozgat Balıkesir Kütahya Elazığ Niğde- Nevşehir Van Kayseri Malatya Diyarbakır Manisa İzmir Uşak Afyon Siirt- Batman Konya Aksaray K.Maraş Adıyaman Aydın Denizli Seydişehir-Çumra Gaziantep- Kilis Ş. Urfa Karaman Ereğli Isparta-Burdur Adana-Osmaniye- İskenderun-Mersin- Tarsus-Antakya Antalya

17 TÜRKİYE GENELİNDE DOĞAL GAZIN YAYGINLAŞTIRILMASI

18 DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN TÜKETİM DEĞERLERİ
2005 yılında; m3 Abone tüketim m3 Serbest Tüketici tüketim m3 taşınan doğal gaz 2006 yılında; m3 Abone tüketim m3 Serbest Tüketici tüketim m3 taşınan doğal gaz 2007 Şubat ayı sonunda; m3 Abone tüketim m3 Serbest Tüketici tüketim m3 taşınan doğal gaz

19 DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ KAPSAMINDA DAĞITIM ŞEBEKESİ YATIRIMLARI
tarihinden 2007 Şubat ayı sonuna kadar; 7.200 km polietilen 960 km çelik boru hattı Yapılan toplam yatırım yaklaşık 450 milyon US $ Yaklaşık kişilik istihdam konut eşdeğeri abone

20 TOPLAM Konut Eşdeğeri Abone Sayısı
LİSANS İHALESİ YAPILAN ŞEHİRLERDE ABONE SAYILARI (2007 YILI ŞUBAT SONU ) No İhale (Şehir) Adı TOPLAM Konut Eşdeğeri Abone Sayısı 1 KAYSERİ 90.803 2 KONYA 66.450 3 ERZURUM 36.720 4 ÇORLU 16.733 5 GEBZE 15.726 6 İNEGÖL 14.000 7 ÇATALCA 8.605 8 BANDIRMA 12.097 9 BALIKESİR 22.133 10 SİVAS 21.721 11 KÜTAHYA 13.848 12 KONYA-EREĞLİ 5.579 13 ÇORUM 44.046 14 SAMSUN 35.694 15 AKSARAY 5.048

21 LİSANS İHALESİ YAPILAN ŞEHİRLERDE ABONE SAYILARI (2007 YILI ŞUBAT SONU )
16 K.EREĞLİ-DÜZCE 16.244 17 KIRIKKALE-KIRŞEHİR 21.646 18 GEMLİK 5.015 19 YALOVA 18.125 20 UŞAK 6.483 21 POLATLI 2.439 22 BİLECİK BOLU 4.284 23 İZMİR 18.500 24 MANİSA 5.496 25 NİĞDE NEVŞEHİR 2.754 26 MALATYA 10.154 27 EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 851 28 DENİZLİ 7.111 29 K.MARAŞ 2.148 30 YOZGAT 31 GAZİANTEP 32 ÇANAKKALE TOPLAM ~

22 DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ KAPSAMINDA DOĞAL GAZ ARZINA BAŞLAYAN ŞİRKETLER
Doğal gaz kullanmaya başlamış bulunan şehirler: 1) Kayseri (HSV) 2) Konya (GAZNET) 3) Erzurum (PALEN) 4) Çorlu (ÇORDAŞ) 5) Gebze (PALGAZ) 6) İnegöl (İNGAZ) 7) Çatalca (TRAKYA) 8) Bandırma (BADAŞ) 9) Balıkesir (BALGAZ) 10) Sivas (SİDAŞ) 11) Kütahya (ÇİNİGAZ) 12) Konya Ereğli (NETGAZ) 13) Çorum (ÇORUM GAZ) 14) Samsun (SAMGAZ) 15) Aksaray (ERS) 16) Karadeniz Ereğli- Düzce (DÜZCE EREĞLİ) 17) Kırıkkale-Kırşehir (KIRGAZ) 18) Gemlik (GEMDAŞ) 19) Yalova (ARMAGAZ) 20) Uşak (UDAŞ) 21) Polatlı (POLGAZ) 22) Bilecik Bolu (BEYGAZ) 23) İzmir (İZMİRGAZ) 24) Edirne-Tekirdağ-Kırklareli (TRAKYA GAZDAŞ) 25) Malatya (PEGAZ) 26) Niğde-Nevşehir 27) Denizli (KENTGAZ) 28) Kahramanmaraş (ARMADAŞ) 29) Manisa (MANİSAGAZ) 30) Yozgat (SÜRMELİGAZ)

23 DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ KAPSAMINDA DOĞAL GAZ KULLANAN ŞEHİRLER (NİSAN 2007)
Konya Balıkesir Çorlu Gebze İnegöl Çatalca Çorum Yalova Sivas Erzurum K.Ereğli Aksaray Samsun Düzce Bandırma Edirne- Tekirdağ- Kırklareli Polatlı İzmir Denizli Niğde Kayseri Malatya Bilecik Kütahya Uşak Kırıkkale Kırşehir Kahramanmaraş Manisa Yozgat Gemlik

24 LİSANS İHALESİ KAPSAMINDA DAĞITIM LİSANSI ALAN DİĞER ŞİRKETLER
Lisans alan diğer şehirler: Karabük - Kastamonu - Çankırı (KARGAZ) Gaziantep - Kilis (GAZDAŞ) Şanlıurfa (GÜR-DAĞ) Çanakkale Isparta - Burdur Afyonkarahisar Kars-Ardahan Erzincan Karaman Amasya -Tokat Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk Antalya Gümüşhane-Bayburt Trabzon-Rize Elazığ Yatırıma başlandı Yatırıma başlandı Yatırıma başlandı Yatırıma başlandı Yatırıma başlandı Yatırıma başlandı Yatırıma başlandı Yatırıma başlandı Yatırıma başlandı Yatırıma başlandı

25 İHALESİ YAPILAN VE İHALE İLANINA ÇIKILAN ŞEHİRLER
İhalesi yeni yapılan şehirler: Diyarbakır Adıyaman Ordu-Giresun Van Seydişehir – Çumra İhale ilanına çıkılan şehirler: Çukurova(Adana-Osmaniye-İskenderun-Mersin-Tarsus-Antakya) Havza, Vezirköprü ve Bafra Ağrı Aydın Siirt-Batman Geyve-Ali Fuat Paşa-Pamukova

26 MÜŞTERİLERİ HİZMETLERİ
DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ II. Kısım MÜŞTERİLERİ HİZMETLERİ

27 MÜŞTERİLERİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE BAĞLANMASI
Dağıtım şirketi, lisans bölgesinde bulunan tüm müşterileri dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, dağıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede olmasına ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır. Doğal gaz kullanmak amacıyla dağıtım şebekesine bağlanmak isteyen kişiler dağıtım şirketine müracaat ederek bağlantının yapılmasını talep ederler. Yapılacak bu başvurunun bağımsız bölüm maliki, mülk sahibi veya onun yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekmektedir.

28 MÜŞTERİLERİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE BAĞLANMASI
Dağıtım şirketi uygun bulduğu bağlantının yapılmasıyla ilgili olarak talep sahibiyle Bağlantı Anlaşması imzalar ve bu anlaşmanın imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve geri ödenmemek üzere “Abone Bağlantı Bedeli” tahsil eder. Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan aboneler ile serbest tüketici statüsünde olan kişiler ise bağlantı hatlarını bedeli kendileri tarafından karşılanmak üzere dağıtım şirketine veya sertifika sahiplerine yaptırırlar. Doğal gazı fiilen kullanacak olan kişiler ile dağıtım şirketi arasında gerekli belgelerin ibrazı ve güvence bedelinin tahsil edilmesinden sonra Abonelik Sözleşmesi imzalanır. Dağıtım şirketi işlettiği tüm servis ve bağlantı hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesinden sorumludur. Dağıtım şirketleri bu kapsamdaki işlemlerle ilgili bir bedel alamazlar.

29 DAĞITIM ŞİRKETİNİN YAPACAĞI SÖZLEŞMELER
Bağlantı Anlaşması: Bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince Dağıtım Şirketine yapılan bağlantı taleplerinin Dağıtım Şirketi tarafından uygun bulunması durumunda talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır. Abonelik Sözleşmesi: Doğal gazı fiilen kullanacak olan kişiler ile dağıtım şirketi arasında gerekli belgelerin ibrazı ve güvence bedelinin tahsil edilmesinden sonra imzalanır. Teslim ve/veya Taşıma Hizmeti Sözleşmeleri: Dağıtım şirketinin, faaliyet konusuna göre serbest tüketici ve tedarikçilerle yapacağı sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde ilgili mevzuata aykırı olmamak şartıyla taraflarca serbestçe belirlenen hükümler yer alır.

30 SAYAÇLAR ve ÖLÇÜM Sayaçların Bakım-Onarımı ve Mülkiyeti; Ölçüm;
Sayaçlar, dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup abone bağlantı bedeli dışında hiçbir bedel alınmadan dağıtım şirketince temin edilerek sisteme dahil edilir. Sayaçların ayar ve muayenesi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Sayaçların, takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem, dağıtım şirketince gerçekleştirilir. Dağıtım şirketi sayaçların sağlıklı işleyişini bir yılı geçmemek kaydıyla düzenli olarak kontrol etmek zorundadır. Ölçüm; Doğal gaz tüketim miktarının belirlenmesinde, sayaçlardan okunan değerin otomatik hacim düzelticiler vasıtasıyla düzeltilmiş hacim ölçüsüne göre hesaplanması esastır. Otomatik hacim düzelticisi olmayan müşterilerin doğal gaz tüketim miktarı ise ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzeltilmiş hacim ölçüsüne göre hesaplanır.

31 DAĞITIM ŞEBEKESİNİN İŞLETİLMESİ (DMHY III. Kısım)
Dağıtım Şirketinin yükümlülükleri; A-Dağıtım Şebekesinin İşletilmesi ile İlgili Yükümlülükler: Şebekenin Bakım ve Onarımı (Bakım-Onarım araçları) Şebekenin Kontrolü ve Şebekede Oluşabilecek Kaçaklarla İlgili Uygulamalar (Kokulandırma ve 6 aylık kontroller) Acil Müdahale Organizasyonu Acil Eylem Planı Sevkiyat Kontrol Merkezi Kurulması Doğal Gaz Alt Yapı Bilgi Sistemi Kurulması Şebekenin Bakım ve Onarımı: Dağıtım şirketleri kendi mülkiyetinde bulunan dağıtım şebekesinin hizmet kabiliyetinin üst düzeyde tutulması ve sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri alır. Elli bin aboneye kadar en az iki adet ve ilave her elli bin abone için bir araç hesabına göre tam teşekküllü ve hizmete hazır bakım - onarım aracı bulundurur. Şebekenin Kontrolü ve Şebekede Oluşabilecek Kaçaklarla İlgili Uygulamalar: Dağıtım şirketleri, doğal gaz kaçaklarının fark edilebilmesini sağlamak amacıyla doğal gazı kokulandırır ve en az ayda bir kez test eder. Dağıtım şirketi, güvenlik açısından olası kaçakların tespiti ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla altı aydan kısa periyotlarda kaçak kontrolü yapar ve sonuçlarını kayıt altına alır. Acil Müdahale Organizasyonu: Dağıtım şirketi, arızalara, şebeke özelliklerini dikkate alarak zamanında müdahale ve etkin bir çözüm sağlayacak acil müdahale organizasyonunu kurmak zorundadır. Dağıtım şirketi, doğal gazla ilgili her türlü tesis ve cihazların üzerine doğal gaz acil özel servis telefon numarasını da içeren ikaz ve işaret levhaları yerleştirir. Müşteriler, doğal gaz kaçak ve kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin ilgili mevzuatın yanı sıra dağıtım şirketinin kurallarına da uymak zorundadır. Acil müdahale hizmetleri ücretsiz olarak verilir. Acil Eylem Planı: Dağıtım şirketi, olağanüstü durumlarda izlenecek yöntemleri içeren Doğal Gaz Acil Eylem Planı hazırlamak zorundadır. Bu planda asgari olarak; a) Dağıtım şirketi yönetiminin bilgilendirilmesi, b) Yerel makamların bilgilendirilmesi, c) Kriz yönetim merkezinin oluşturulması, d) Acil eylem planı organizasyonu, e) Acil eylem planı uygulama prosedürü, f) Müşterilerin, personelin ve halkın bilgilendirilmesi, g) Müdahalenin programlanması ve uygulanması, h) Sistem emniyetinin temin edilmesi, i) Sistemin tekrar devreye alınması, hususları yer alır. Sevkiyat Kontrol Merkezi Kurulması : Sevkiyat kontrol merkezi, yapılan ölçümleri uzaktan algılayıp kaydedecek ve bu kayıtları çözümleyecek, tüketimdeki sıra dışı düşüş ya da yükselişleri ve sayaçlara yapılabilecek müdahaleler ile saha incelemesi yapılması gereken yerleri tespit edecek donanım ve yazılımları içerir. Doğal Gaz Alt Yapı Bilgi Sistemi Kurulması: Dağıtım şirketleri, dağıtım şebekesi ile ilgili her türlü bilginin, bir bilgisayar programı yardımıyla, bilgisayar ortamına kayıt edilmesiyle oluşturulan ve istenildiğinde bu bilgiler ile ilgili her türlü sorgulamanın tek tek veya birlikte yapılabildiği doğal gaz alt yapı bilgi sistemini oluştururlar.

32 DAĞITIM ŞEBEKESİNİN İŞLETİLMESİ
B- Dağıtım Şirketlerinin Genel Yükümlülükleri; Lisans aldığı tarihten itibaren en geç on sekiz ay içinde ISO 9001 kalite sistemi ve ISO çevre yönetim sistemini ve OHSAS iş sağlığı ve iş güvenliği değerlendirme serileri sistemini kurarak işler hale getirir, Sorumluluk alanında talebe uygun kapasiteyi sağlar, nüfus yoğunluğuna göre mevcut şebekeyi genişletir, iyileştirir veya yeni şebeke yatırımı planlanmasını yapar ve uygular, Yerel itfaiye ve güvenlik kuruluşlarını doğal gaz ve uygulamaları konusunda eğitir ve bunlarla uyum içinde çalışır, Müşteri başvuru ve şikayetlerini kabul edip, en kısa sürede sonuçlandırmak amacıyla müşteri hizmetleri servisini kurar, Şebekeyle ilgili halihazır projelerin imar planlarına, kadastro paftalarına işlenmesini sağlar,

33 DAĞITIM ŞEBEKESİNİN İŞLETİLMESİ
Doğal gazın müşterinin talebi doğrultusunda, uygun basınçla müşteriye teslimini sağlar, Müşterilere şeffaf, eşit ve tarafsız hizmet verir, Yasal zorunluluk veya müşterinin yazılı muvafakat vermesi hali dışında, müşteri bilgilerini gizli tutar ve bu bilgileri üçüncü kişilere açıklayamaz, Müşterilerini belirli bir marka yada şirkete yönlendiremez, Müşterilerinin bilinçlendirilmesine yönelik olarak yazılı ve görsel yayın araçları kullanarak gerekli çalışmaları yapar ve doğal gazın etkin şekilde kullanımına ilişkin, emniyet ve diğer konularda müşteriyi bilgilendirir,

34 DAĞITIM ŞEBEKESİNİN İŞLETİLMESİ
Müşteri taleplerindeki dalgalanmaları karşılamak için doğal gaz teslimi programlamasını yapar, talep dengesizlikleri veya işletmeyle ilgili aksamalar durumunda, hizmetin devamlılığını sağlar, Hizmet kesintileri, doğal gaz kaçakları ve güvenlik ile ilgili konularda gerekli önlemleri alır, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, iç tesisat ve servis hatları sertifikası verir.

35 SERTİFİKA UYGULAMALARI
Doğal gaz piyasasında herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez. Doğal gazla ilgili tüm fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım gibi işler sertifika sahipleri tarafından yapılır. Doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilerin yapım ve hizmet faaliyeti için Kurumdan, iç tesisat ve servis hatları için ise Dağıtım şirketinden sertifika almaları zorunludur. DMHY 8. MADDE İhale ilan tarihi itibari ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış şirketler, b) Yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişi hissedarlarının; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar; istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymiş olduğu şirketler, c) Kurul başkanı ve üyeleri, ihale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birinci dereceye kadar kan ya da sıhri hısımlarının organize borsalar aracılığıyla edindikleri hisse senetleri hariç olmak üzere, doğrudan veya dolaylı hissedar oldukları şirketler.

36 DAĞITIM BÖLGESİNİN GENİŞLETİLMESİ
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5367 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1 inci maddesi gereğince; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendinin (5) numaralı alt bendi “Dağıtım şirketleri, yurt çapında sadece iki şehirde lisans sahibi olabilir. Ancak, bu sayı şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Kurul Kararıyla artırılabilir. Dağıtım şirketlerinin belirlenmiş dağıtım bölgesi kapsamı, teknik ve ekonomik gerekler dikkate alınarak il sınırlarını aşmayacak şekilde Kurul tarafından yeniden belirlenebilir. Kurul, nüfus yoğunluğuna göre bir şehri sınırları belirlenmiş birden fazla dağıtım bölgesine ayırabilir ve her bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

37 DAĞITIM BÖLGESİNİN GENİŞLETİLMESİ
24 Eylül 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerinin Kurul Kararı ile genişletilmesi düzenlenmiştir. DHMY “Dağıtım Bölgelerinin genişletilmesi” başlıklı 70 inci madde çerçevesinde; Dağıtım şirketi tarafından Kuruma iletilen, mevcut dağıtım bölgesini lisansında belirtilen Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli ile Abone Bağlantı Bedeli aynı kalmak kaydı ile genişletme talebi bir duyuru ile Resmi Gazete ve Kurum web sitesinde yayımlanır.

38 DAĞITIM BÖLGESİNİN GENİŞLETİLMESİ
Duyuruda ilgili belde ve/veya ilçeler için ihale yapılması halinde talep sahibi dağıtım şirketince uygulanmakta olan birim hizmet ve amortisman bedelinin altında teklif vermek isteyen şirketlerden duyuruda belirtilen süre içerisinde ilgili bölge için dağıtım lisansı ihalesi açılması talebi ile Kuruma başvurmaları istenir. Böyle bir başvuru yapılması halinde söz konusu belde ve/veya ilçeler için dağıtım lisansı ihalesi yapılır. Yapılan duyuruda tanınan süre içerisinde hiçbir başvuru yapılmaması halinde, ilgili Dağıtım Şirketinin lisansında belirtilen Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli ile Abone Bağlantı Bedeli aynen uygulanmak ve dağıtım bölgesi kapsamına ilave edilen bölgelerin yatırımlarının da en geç beş yıl içerisinde tamamlanması kaydıyla dağıtım bölgesi genişletilir ve ilgili dağıtım şirketinin lisansı tadil edilir.

39 DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ
Doğal Gaz Piyasasının sağlıklı bir şekilde yapılanması ve insanımızın güvenli bir ortamda doğal gaz kullanmasını temin etmek amacıyla etkin bir denetim mekanizmasının kurulması gerekmektedir. Bu amaçla dağıtım şirketlerinin yaptıkları yapım hizmetleri için kendilerini denetleyen Kontrol şirketleri tutmaları zorunlu kılınmıştır. Mali açıdan denetim Kurul tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketlerince yapılmaktadır. Ayrıca DMHY 30 ncu maddesi çerçevesinde Kurum tarafından yapılmakta olan izleme faaliyeti kapsamında dağıtım şirketinin faaliyetini denetlemek amacıyla ayrıca dış hizmet alınacaktır. Bu çerçevede dağıtım şirketlerinin denetimi için hizmet alınmak üzere duyuruya çıkılmış ve her bir dağıtım bölgesi için uygulanacak birim denetim hizmet bedeli belirlenmiştir. Söz konusu bedelleri kabul eden ve gerekli şartları sağlayan şirketlerle Hizmet Alım Sözleşmesi imzalanacaktır. Sonuç olarak; çok kısa bir süre içerisinde hem dağıtım şirketlerinin hem de sözleşme imzaladığı kontrol şirketinin etkin ve amaca yönelik denetimlerine başlanacaktır. Doğal gaz dağıtım şebekesinin yapımı ve işletilmesinin ne denli önemli bir iş olduğu bu sempozyumda bir kez daha ortaya çıkmıştır.

40 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Teşekkür ederiz…


"“DOĞALGAZ PİYASASI MEVZUATI VE ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ DAĞITIMI”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları