Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EPDK ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU “DOĞALGAZ PİYASASI MEVZUATI VE ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ DAĞITIMI” Haktan YOZGATLIGİL DOĞAL GAZ PİYASASI UYGULAMA DAİRESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EPDK ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU “DOĞALGAZ PİYASASI MEVZUATI VE ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ DAĞITIMI” Haktan YOZGATLIGİL DOĞAL GAZ PİYASASI UYGULAMA DAİRESİ."— Sunum transkripti:

1 EPDK ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU “DOĞALGAZ PİYASASI MEVZUATI VE ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ DAĞITIMI” Haktan YOZGATLIGİL DOĞAL GAZ PİYASASI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUP BAŞKANI

2 EPDK KANUNUN AMACI 2  02.05.2001 tarih ve 24390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması amaçlanmıştır.  Bu Kanun ile kamunun tekeli kaldırılmış ve piyasada faaliyette bulunabilmek için lisans (ve sertifika) alma zorunluluğu getirilmiştir.  Kanunun amacı doğrultusunda Kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber piyasanın işleyişi ve dağıtım faaliyetinde uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla konu ile ilgili ikincil mevzuat hazırlanarak Eylül-Ekim/2002 itibari ile yürürlüğe konulmuştur.

3 EPDK “Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği” ““Lisans Yönetmeliği”, ““İç Tesisat Yönetmeliği”, ““Sertifika Yönetmeliği”, ““Tarifeler Yönetmeliği“ ““Tesisler Yönetmeliği” ““İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği” Eylül-Ekim/2002 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. İKİNCİL MEVZUAT

4 EPDK DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ DDağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (DMHY), esas itibariyle dağıtım faaliyetini gerçekleştirecek olan şirketin tespiti ve bu şirketle tüketiciler arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmeliğin; a) birinci kısmında Genel Hükümler ve Dağıtım Lisansı İhaleleri, b) ikinci kısmında Müşteri Hizmetleri, c) üçüncü kısmında da Dağıtım şirketlerinin İşletme ve Hizmet Yükümlülükleri, düzenlenmiştir.

5 EPDK DİĞER YÖNETMELİKLER LLisans Yönetmeliği ile; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilere verilecek lisanslara ilişkin usul ve esaslar, İİç Tesisat Yönetmeliği ile; abone ve serbest tüketicilerin doğal gaz kullanımını sağlayan kendi tesisatlarının yapımıyla ilgili usul ve esaslar, SSertifika Yönetmeliği ile; bu tesisatları yapacak olan kişilerin sertifikalandırılması, TTarifeler Yönetmeliği ile; doğal gaz piyasasında uygulanacak tarifeler, TTesisler yönetmeliği ile; doğal gaz tesisleri ve boru hatları tesis edilirken uygulanacak usul ve esaslar, İİletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği ile; iletim şirketlerince hazırlanacak şebeke işleyişine ilişkin düzenlemelerde yer alması gereken usul ve esaslar, düzenlenmiştir.

6 EPDK ÖNEMLİ TANIMLAR  Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli ve perakende satışını  Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım tesisleri ve boru hatlarını  Dağıtım lisansı: Tüzel kişilere şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izin belgesini  Dağıtım lisansı ihalesi: Kurum tarafından belirlenecek lisans süresi için doğal gaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere, ilgili şehirde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili şirketi belirlemek için yapılan ihaleyi

7 EPDK DDağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli ve perakende satışı faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi AAbone (serbest olmayan tüketici): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi SSerbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim, ithalat, dağıtım, veya toptan satış şirketi ile alım-satım sözleşmesi yapma yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÖNEMLİ TANIMLAR

8 EPDK SERBEST TÜKETİCİ KAVRAMI 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na göre; SSatın aldığı yıllık doğal gaz miktarı bir milyon metreküpten daha fazla olan tüketiciler ve kullanıcı birlikleri, EElektrik enerjisi üretimi için gaz satın alan şirketler, EElektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri, ÜÜretim faaliyetinde kullanılmak üzere, Türkiye’de doğal gaz üreten üretim şirketleri, Serbest Tüketici statüsündedir. PPiyasanın serbestleşmesi için 4646 Sayılı kanunla hedeflenen nihai amaç, tüm kullanıcıların serbest tüketici olmasıdır.

9 EPDK DAĞITIM LİSANSI İHALESİ (DMHY I. Kısım) Şehirlerde dağıtım lisansı ihalesine karar verilmesi, ihalenin yapılması, lisansın verilmesi ve dağıtım faaliyetini yapacak şirketi belirleme yetkisi 4646 sayılı Kanun ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na verilmiştir.  Dağıtım lisansı ihalesi Kurul Kararı ile yapılır ve Resmi Gazete’de ilan edilir.  Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için, şirketlerin kurumdan yeterlilik alması gerekmektedir.  Şirketler ihale ilanında belirtildiği şekilde kuruma yeterlilik için başvuruda bulunur.  Doğal Gaz Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinde belirtilenler ile asgari sermayesi 1 (bir) trilyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için başvuruda bulunamaz.  Yeterlilik değerlendirmesi, şirketlerin ve/veya ortaklarının mali gücü ve tecrübesi dikkate alınarak yapılır.

10 EPDK  Yeterlilik alan şirketler şartname almak ve teklif vermek üzere davet edilir.  Teklifler, bir kWh doğal gazın sunumu için tek bir bedel olarak verilen birim hizmet ve amortisman bedeli üzerinden değerlendirilir.  Verilen teklifler en düşük birim hizmet ve amortisman bedeline göre sıralanır, en düşük ilk üç teklif belirlenir ve bu tekliflerin sahipleri açık eksiltme yapar.  İhalede birim hizmet ve amortisman bedeli olarak 0.000 cent/kWh’in birden fazla şirket tarafından teklif edilmesi halinde, açık eksiltmeye 180 ABD Doları olarak belirlenen “Abone Bağlantı Bedeli” üzerinden devam edilir.  Kurul, eksiltme sonucu en düşük teklifi veren ve dağıtım lisansı almaya hak kazanan şirket ile sıralamadaki ikinci ve üçüncü şirketi belirleyebileceği gibi verilen teklifleri uygun bulmadığı takdirde ihaleyi iptal edebilir. DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ

11 EPDK DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ 11 PERAKENDE SATIŞ FİYATI BİRİM HİZMET VE AMORTİSMAN BEDELİ GAZ ALIM FİYATI İhalede belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli ihale ilanında belirlenen süre boyunca uygulanır. Bu sürenin bitiminden itibaren kurul tarafından fiyat tavanına göre belirlenecek birim hizmet ve amortisman bedeli uygulanır.

12 EPDK  Teklifler, kapalı zarf usulü ile alınır.  En düşük ilk üç teklif belirlenir. Bu tekliflerin sahipleri açık eksiltme yapar ve en düşük teklifi veren dağıtım lisansı almaya hak kazanır.  Dağıtım lisansı almaya hak kazanan şirket, lisans yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın %10 nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır. Bu sermaye oranı bedeli defaten ve peşin ödenmek kaydıyla en fazla % 20 oranına kadar artırılabilir.  Serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıl için on beş milyon metreküp olarak belirlenmiştir. Bu miktar, müteakip yıllar için Avrupa Birliği uygulamaları da dikkate alınarak Kurul tarafından her yıl yeniden belirlenecektir. DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ 12

13 EPDK  İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 8 (sekiz) yıl boyunca sabit olarak uygulanır. Bu sürenin bitiminden itibaren her yıl Kurul tarafından fiyat tavanı yöntemi ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli uygulanır.  Abone bağlantı bedeli; ilgili mevzuat kapsamında şartnamede belirlenir.  İ hale dosyasında dağıtım şebekesi inşası için gerekli tasarım, yapım, kullanılacak malzemeler ve tamamlanan şebekenin işletmeye alınması dahil tüm aşamalarda uygulanacak usul ve esaslar ile temel teknik kriterleri içeren şartname yer alır. Şartname, ihale kararı verilen şehrin özelliklerine göre düzenlenir. DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ 13

14 EPDK YAPIMLA İLGİLİ SÜRELER İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişinin lisans yürürlük tarihinden itibaren; İİlgili şehirde en geç 6 ay içinde yatırıma fiili olarak başlaması, EEn geç 18 ay içinde ilgili şehirde, herhangi bir yerleşim alanının doğal gaz dağıtım şebeke bölgesini işletmeye almak suretiyle, gaz sunumuna başlaması, EEn geç 5 yıl içinde; dağıtım bölgesindeki imarlı alanlar bütününde doğal gaz kullanmak isteyen her müşteriyi, tesis edeceği dağıtım şebekesine bağlaması gerekmektedir. DDağıtım şirketinin, dağıtım şebekesinin proje ve yapım uygunluk kontrolünü gerçekleştirmek üzere EPDK tarafından sertifika verilmiş ve teknik olarak yeterli bir kontrol şirketi ile sözleşme yapması zorunludur.

15 EPDK DAĞITIM LİSANSI İHALE SÜRECİ Şehrin Talebi Şehrin İncelenmesi Raporun Sunumu İhaleye İlişkin Kurul Kararı İhale İlanının Yayımlanması Yeterlilik Değerlendirmesi Yeterlilik Bildirimi Yeterlilik Başvuruları Şartname Satışı Soru-Cevap ve Zeyilnameler Doğal Gaz Dağıtım İhalesi Sonucun Onaylanması Davet Bildirimi Lisans Alma Öncesi İşlemler Dağıtım Lisansı Yatırıma Başlanması Gaz Sunumuna Başlanması Şebekenin Tamamlanması

16 EPDK DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ İstanbu l Bursa Ankara Eskişehir İzmit Kasım 2002’den önce  6 şehir Konya Sivas Erzurum Kütahya Balıkesir Kayseri Çorlu Gebze İnegöl Bandırma Çatalca Ereğli Çorum Samsun Kırıkkale Kırşehir Aksaray Yalova K.Ereğli Düzce Gemlik Uşak Polatlı İzmir Manisa Niğde- Nevşehir Bilecik-Bolu Malatya K.Maraş Edirne-Tekirdağ Kırklareli Denizli Gaziantep- Kilis Karabük- Kastamonu Çankırı Yozgat İhale İlanına çıkılan  6 Dağ. Bölgesi Nisan 2007  50 Dağ. Bölgesi Ş. Urfa Isparta-Burdur İhale İlanı Yayımlanması Planlanan  3 şehir Adapazarı Afyon Çanakkale Amasya-Tokat Antalya Erzincan Kars-Ardahan Karacabey- M.kemalpaşa Karaman Trabzon-Rize Elazığ Gümüşhane- Bayburt Ordu- Giresun Diyarbakır Adıyaman Van Aydın Ağrı Seydişehir-Çumra Havza- Vezirköprü- Bafra Zonguldak Bartın Adana-Osmaniye- İskenderun-Mersin- Tarsus-Antakya Siirt- Batman Iğdır Geyve- Ali Fuat Paşa- Pamukova

17 EPDK TÜRKİYE GENELİNDE DOĞAL GAZIN YAYGINLAŞTIRILMASI

18 EPDK DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN TÜKETİM DEĞERLERİ 2007 Şubat ayı sonunda;  380.000.000 m 3 Abone tüketim  86.000.000 m 3 Serbest Tüketici tüketim  554.000.000 m 3 taşınan doğal gaz 2005 yılında;  455.000.000 m 3 Abone tüketim  170.000.000 m 3 Serbest Tüketici tüketim  1.115.000.000 m 3 taşınan doğal gaz 2006 yılında;  1.200.000.000 m 3 Abone tüketim  650.000.000 m 3 Serbest Tüketici tüketim  2.600.000.000 m 3 taşınan doğal gaz

19 EPDK DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ KAPSAMINDA DAĞITIM ŞEBEKESİ YATIRIMLARI 19.06.2003 tarihinden 2007 Şubat ayı sonuna kadar;  7.200 km polietilen  960 km çelik boru hattı  Yapılan toplam yatırım yaklaşık 450 milyon US $  Yaklaşık 24.000 kişilik istihdam  530.000 konut eşdeğeri abone

20 EPDK No İhale (Şehir) Adı TOPLAM Konut Eşdeğeri Abone Sayısı 1KAYSERİ 90.803 2KONYA66.450 3ERZURUM36.720 4ÇORLU16.733 5GEBZE15.726 6İNEGÖL14.000 7ÇATALCA8.605 8BANDIRMA12.097 9BALIKESİR22.133 10SİVAS21.721 11KÜTAHYA13.848 12KONYA-EREĞLİ5.579 13ÇORUM44.046 14SAMSUN35.694 15AKSARAY5.048 LİSANS İHALESİ YAPILAN ŞEHİRLERDE ABONE SAYILARI (2007 YILI ŞUBAT SONU )

21 EPDK 16K.EREĞLİ-DÜZCE16.244 17KIRIKKALE-KIRŞEHİR21.646 18GEMLİK5.015 19YALOVA18.125 20UŞAK6.483 21POLATLI2.439 22BİLECİK BOLU4.284 23İZMİR18.500 24MANİSA5.496 25NİĞDE NEVŞEHİR2.754 26MALATYA10.154 27 EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 851 28DENİZLİ7.111 29K.MARAŞ2.148 30YOZGAT0 31GAZİANTEP0 32ÇANAKKALE0 TOPLAM ~ 530.000 LİSANS İHALESİ YAPILAN ŞEHİRLERDE ABONE SAYILARI (2007 YILI ŞUBAT SONU )

22 EPDK DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ KAPSAMINDA DOĞAL GAZ ARZINA BAŞLAYAN ŞİRKETLER DDoğal gaz kullanmaya başlamış bulunan şehirler: 1) Kayseri (HSV) 2) Konya (GAZNET) 3) Erzurum (PALEN) 4) Çorlu (ÇORDAŞ) 5) Gebze (PALGAZ) 6) İnegöl (İNGAZ) 7) Çatalca (TRAKYA) 8) Bandırma (BADAŞ) 9) Balıkesir (BALGAZ) 10) Sivas (SİDAŞ) 11) Kütahya (ÇİNİGAZ) 12) Konya Ereğli (NETGAZ) 13) Çorum (ÇORUM GAZ) 14) Samsun (SAMGAZ) 15) Aksaray (ERS) 16) Karadeniz Ereğli- Düzce (DÜZCE EREĞLİ) 17) Kırıkkale-Kırşehir (KIRGAZ) 18) Gemlik (GEMDAŞ) 19) Yalova (ARMAGAZ) 20) Uşak (UDAŞ) 21) Polatlı (POLGAZ) 22) Bilecik Bolu (BEYGAZ) 23) İzmir (İZMİRGAZ) 24) Edirne-Tekirdağ-Kırklareli (TRAKYA GAZDAŞ) 25) Malatya (PEGAZ) 26) Niğde-Nevşehir 27) Denizli (KENTGAZ) 28) Kahramanmaraş (ARMADAŞ) 29) Manisa (MANİSAGAZ) 30) Yozgat (SÜRMELİGAZ)

23 EPDK DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ KAPSAMINDA DOĞAL GAZ KULLANAN ŞEHİRLER (NİSAN 2007) Konya Balıkesir Çorlu Gebze İnegöl Çatalca Çorum Yalova Sivas Erzurum K.Ereğli Aksaray Samsun Düzce K.Ereğli Bandırma Edirne- Tekirdağ- Kırklareli Polatlı İzmir Denizli Niğde Kayseri Malatya Bilecik Kütahya Uşak Kırıkkale Kırşehir Kahramanmaraş Manisa Yozgat Gemlik

24 EPDK LLisans alan diğer şehirler: 1. Karabük - Kastamonu - Çankırı (KARGAZ) 2. Gaziantep - Kilis (GAZDAŞ) 3. Şanlıurfa (GÜR-DAĞ) 4. Çanakkale 5. Isparta - Burdur 6. Afyonkarahisar 7. Kars-Ardahan 8. Erzincan 9. Karaman 10. Amasya -Tokat 11. Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk 12. Antalya 13. Gümüşhane-Bayburt 14. Trabzon-Rize 15. Elazığ LİSANS İHALESİ KAPSAMINDA DAĞITIM LİSANSI ALAN DİĞER ŞİRKETLER Yatırıma başlandı

25 EPDK İHALESİ YAPILAN VE İHALE İLANINA ÇIKILAN ŞEHİRLER İİhalesi yeni yapılan şehirler: 1.Diyarbakır 2.Adıyaman 3.Ordu-Giresun 4.Van 5.Seydişehir – Çumra İİhale ilanına çıkılan şehirler: 1.Çukurova(Adana-Osmaniye-İskenderun-Mersin-Tarsus-Antakya) 2.Havza, Vezirköprü ve Bafra 3.Ağrı 4.Aydın 5.Siirt-Batman 6.Geyve-Ali Fuat Paşa-Pamukova

26 EPDK MÜŞTERİLERİ HİZMETLERİ DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ II. Kısım

27 EPDK  Dağıtım şirketi, lisans bölgesinde bulunan tüm müşterileri dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, dağıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede olmasına ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır.  Doğal gaz kullanmak amacıyla dağıtım şebekesine bağlanmak isteyen kişiler dağıtım şirketine müracaat ederek bağlantının yapılmasını talep ederler. Yapılacak bu başvurunun bağımsız bölüm maliki, mülk sahibi veya onun yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekmektedir. MÜŞTERİLERİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE BAĞLANMASI

28 EPDK  Dağıtım şirketi uygun bulduğu bağlantının yapılmasıyla ilgili olarak talep sahibiyle Bağlantı Anlaşması imzalar ve bu anlaşmanın imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve geri ödenmemek üzere “Abone Bağlantı Bedeli” tahsil eder.  Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan aboneler ile serbest tüketici statüsünde olan kişiler ise bağlantı hatlarını bedeli kendileri tarafından karşılanmak üzere dağıtım şirketine veya sertifika sahiplerine yaptırırlar.  Doğal gazı fiilen kullanacak olan kişiler ile dağıtım şirketi arasında gerekli belgelerin ibrazı ve güvence bedelinin tahsil edilmesinden sonra Abonelik Sözleşmesi imzalanır.  Dağıtım şirketi işlettiği tüm servis ve bağlantı hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesinden sorumludur. Dağıtım şirketleri bu kapsamdaki işlemlerle ilgili bir bedel alamazlar. MÜŞTERİLERİN DAĞITIM ŞEBEKESİNE BAĞLANMASI

29 EPDK DAĞITIM ŞİRKETİNİN YAPACAĞI SÖZLEŞMELER BBBBağlantı Anlaşması: Bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince Dağıtım Şirketine yapılan bağlantı taleplerinin Dağıtım Şirketi tarafından uygunbulunması durumunda talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır. AAAAbonelik Sözleşmesi: Doğal gazı fiilen kullanacak olan kişiler ile dağıtım şirketi arasında gerekli belgelerin ibrazı ve güvence bedelinin tahsil edilmesinden sonra imzalanır. TTTTeslim ve/veya Taşıma Hizmeti Sözleşmeleri: Dağıtım şirketinin, faaliyet konusuna göre serbest tüketici ve tedarikçilerle yapacağı sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde ilgili mevzuata aykırı olmamak şartıyla taraflarca serbestçe belirlenen hükümler yer alır.

30 EPDK SAYAÇLAR ve ÖLÇÜM Sayaçların Bakım-Onarımı ve Mülkiyeti; SSayaçlar, dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup abone bağlantı bedeli dışında hiçbir bedel alınmadan dağıtım şirketince temin edilerek sisteme dahil edilir. Sayaçların ayar ve muayenesi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. SSayaçların, takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem, dağıtım şirketince gerçekleştirilir. DDağıtım şirketi sayaçların sağlıklı işleyişini bir yılı geçmemek kaydıyla düzenli olarak kontrol etmek zorundadır. Ölçüm; DDoğal gaz tüketim miktarının belirlenmesinde, sayaçlardan okunan değerin otomatik hacim düzelticiler vasıtasıyla düzeltilmiş hacim ölçüsüne göre hesaplanması esastır. Otomatik hacim düzelticisi olmayan müşterilerin doğal gaz tüketim miktarı ise ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzeltilmiş hacim ölçüsüne göre hesaplanır.

31 EPDK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN İŞLETİLMESİ (DMHY III. Kısım) Dağıtım Şirketinin yükümlülükleri; A-Dağıtım Şebekesinin İşletilmesi ile İlgili Yükümlülükler :  Ş Şebekenin Bakım ve Onarımı (Bakım-Onarım araçları)  Ş Şebekenin Kontrolü ve Şebekede Oluşabilecek Kaçaklarla İlgili Uygulamalar (Kokulandırma ve 6 aylık kontroller)  A Acil Müdahale Organizasyonu  A Acil Eylem Planı  S Sevkiyat Kontrol Merkezi Kurulması  D Doğal Gaz Alt Yapı Bilgi Sistemi Kurulması

32 EPDK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN İŞLETİLMESİ B- Dağıtım Şirketlerinin Genel Yükümlülükleri; LLisans aldığı tarihten itibaren en geç on sekiz ay içinde ISO 9001 kalite sistemi ve ISO 14001 çevre yönetim sistemini ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği değerlendirme serileri sistemini kurarak işler hale getirir, SSorumluluk alanında talebe uygun kapasiteyi sağlar, nüfus yoğunluğuna göre mevcut şebekeyi genişletir, iyileştirir veya yeni şebeke yatırımı planlanmasını yapar ve uygular, YYerel itfaiye ve güvenlik kuruluşlarını doğal gaz ve uygulamaları konusunda eğitir ve bunlarla uyum içinde çalışır, MMüşteri başvuru ve şikayetlerini kabul edip, en kısa sürede sonuçlandırmak amacıyla müşteri hizmetleri servisini kurar, ŞŞebekeyle ilgili halihazır projelerin imar planlarına, kadastro paftalarına işlenmesini sağlar,

33 EPDK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN İŞLETİLMESİ  Doğal gazın müşterinin talebi doğrultusunda, uygun basınçla müşteriye teslimini sağlar,  Müşterilere şeffaf, eşit ve tarafsız hizmet verir,  Yasal zorunluluk veya müşterinin yazılı muvafakat vermesi hali dışında, müşteri bilgilerini gizli tutar ve bu bilgileri üçüncü kişilere açıklayamaz,  Müşterilerini belirli bir marka yada şirkete yönlendiremez,  Müşterilerinin bilinçlendirilmesine yönelik olarak yazılı ve görsel yayın araçları kullanarak gerekli çalışmaları yapar ve doğal gazın etkin şekilde kullanımına ilişkin, emniyet ve diğer konularda müşteriyi bilgilendirir,

34 EPDK  Müşteri taleplerindeki dalgalanmaları karşılamak için doğal gaz teslimi programlamasını yapar, talep dengesizlikleri veya işletmeyle ilgili aksamalar durumunda, hizmetin devamlılığını sağlar,  Hizmet kesintileri, doğal gaz kaçakları ve güvenlik ile ilgili konularda gerekli önlemleri alır,  Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, iç tesisat ve servis hatları sertifikası verir. DAĞITIM ŞEBEKESİNİN İŞLETİLMESİ

35 EPDK SERTİFİKA UYGULAMALARI  Doğal gaz piyasasında herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez. Doğal gazla ilgili tüm fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım gibi işler sertifika sahipleri tarafından yapılır.  Doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilerin yapım ve hizmet faaliyeti için Kurumdan, iç tesisat ve servis hatları için ise Dağıtım şirketinden sertifika almaları zorunludur.

36 EPDK DAĞITIM BÖLGESİNİN GENİŞLETİLMESİ  25.06.2005 tarih ve 25856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5367 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1 inci maddesi gereğince; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendinin (5) numaralı alt bendi “Dağıtım şirketleri, yurt çapında sadece iki şehirde lisans sahibi olabilir. Ancak, bu sayı şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Kurul Kararıyla artırılabilir. Dağıtım şirketlerinin belirlenmiş dağıtım bölgesi kapsamı, teknik ve ekonomik gerekler dikkate alınarak il sınırlarını aşmayacak şekilde Kurul tarafından yeniden belirlenebilir. Kurul, nüfus yoğunluğuna göre bir şehri sınırları belirlenmiş birden fazla dağıtım bölgesine ayırabilir ve her bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

37 EPDK DAĞITIM BÖLGESİNİN GENİŞLETİLMESİ  24 Eylül 2005 tarih ve 25946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerinin Kurul Kararı ile genişletilmesi düzenlenmiştir.  DHMY “Dağıtım Bölgelerinin genişletilmesi” başlıklı 70 inci madde çerçevesinde;  Dağıtım şirketi tarafından Kuruma iletilen, mevcut dağıtım bölgesini lisansında belirtilen Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli ile Abone Bağlantı Bedeli aynı kalmak kaydı ile genişletme talebi bir duyuru ile Resmi Gazete ve Kurum web sitesinde yayımlanır.

38 EPDK DAĞITIM BÖLGESİNİN GENİŞLETİLMESİ  Duyuruda ilgili belde ve/veya ilçeler için ihale yapılması halinde talep sahibi dağıtım şirketince uygulanmakta olan birim hizmet ve amortisman bedelinin altında teklif vermek isteyen şirketlerden duyuruda belirtilen süre içerisinde ilgili bölge için dağıtım lisansı ihalesi açılması talebi ile Kuruma başvurmaları istenir. Böyle bir başvuru yapılması halinde söz konusu belde ve/veya ilçeler için dağıtım lisansı ihalesi yapılır.  Yapılan duyuruda tanınan süre içerisinde hiçbir başvuru yapılmaması halinde, ilgili Dağıtım Şirketinin lisansında belirtilen Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli ile Abone Bağlantı Bedeli aynen uygulanmak ve dağıtım bölgesi kapsamına ilave edilen bölgelerin yatırımlarının da en geç beş yıl içerisinde tamamlanması kaydıyla dağıtım bölgesi genişletilir ve ilgili dağıtım şirketinin lisansı tadil edilir.

39 EPDK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ  Doğal Gaz Piyasasının sağlıklı bir şekilde yapılanması ve insanımızın güvenli bir ortamda doğal gaz kullanmasını temin etmek amacıyla etkin bir denetim mekanizmasının kurulması gerekmektedir. Bu amaçla dağıtım şirketlerinin yaptıkları yapım hizmetleri için kendilerini denetleyen Kontrol şirketleri tutmaları zorunlu kılınmıştır. Mali açıdan denetim Kurul tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketlerince yapılmaktadır. Ayrıca DMHY 30 ncu maddesi çerçevesinde Kurum tarafından yapılmakta olan izleme faaliyeti kapsamında dağıtım şirketinin faaliyetini denetlemek amacıyla ayrıca dış hizmet alınacaktır.  Bu çerçevede dağıtım şirketlerinin denetimi için hizmet alınmak üzere duyuruya çıkılmış ve her bir dağıtım bölgesi için uygulanacak birim denetim hizmet bedeli belirlenmiştir. Söz konusu bedelleri kabul eden ve gerekli şartları sağlayan şirketlerle Hizmet Alım Sözleşmesi imzalanacaktır. Sonuç olarak; çok kısa bir süre içerisinde hem dağıtım şirketlerinin hem de sözleşme imzaladığı kontrol şirketinin etkin ve amaca yönelik denetimlerine başlanacaktır.

40 EPDK ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Teşekkür ederiz… www.epdk.org.tr


"EPDK ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU “DOĞALGAZ PİYASASI MEVZUATI VE ŞEHİRLERDE DOĞALGAZ DAĞITIMI” Haktan YOZGATLIGİL DOĞAL GAZ PİYASASI UYGULAMA DAİRESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları