Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON Dr. Cemil BÜYÜKTEPE KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON Dr. Cemil BÜYÜKTEPE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON Dr. Cemil BÜYÜKTEPE KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON Dr. Cemil BÜYÜKTEPE."— Sunum transkripti:

1 KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON Dr. Cemil BÜYÜKTEPE KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON Dr. Cemil BÜYÜKTEPE

2 Kardiyopulmoner arrest; herhangi bir nedenle hastada solunum ve/veya dolaşımın ani ve beklenmeyen durmasıdır. Kardiyopulmoner arrest; herhangi bir nedenle hastada solunum ve/veya dolaşımın ani ve beklenmeyen durmasıdır. Yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişiyi yeniden hayata döndürme çabalarını kapsayan uygulamaların tamamı kardiyopulmoner resüsitasyon olarak adlandırılır. Yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişiyi yeniden hayata döndürme çabalarını kapsayan uygulamaların tamamı kardiyopulmoner resüsitasyon olarak adlandırılır. Amaç uzun vadede beyin korunması olduğundan kardiyopulmoner serebral resüsitasyon olarak da adlandırılır. Amaç uzun vadede beyin korunması olduğundan kardiyopulmoner serebral resüsitasyon olarak da adlandırılır.

3 American Heart Association (AHA) American Heart Association (AHA) Europen Resuscitation Council (ERC) Europen Resuscitation Council (ERC) Heart and Stroke Fondation of Canada (HSFC) Heart and Stroke Fondation of Canada (HSFC) Australian Resuscitation Council (ARC) Australian Resuscitation Council (ARC) Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA) Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA) Council of Latin America for Resuscitation (CLAR) Council of Latin America for Resuscitation (CLAR) “ International Liasion Committee on Resuscitation-ILCOR”

4 Amaç; Resüsitasyon organizasyonu, Resüsitasyon organizasyonu, Temel ve ileri yaşam desteği konularında fikir birliği oluşturmak, Temel ve ileri yaşam desteği konularında fikir birliği oluşturmak, Ortak kullanılabilecek bir rehberin hazırlanmasını sağlamak. Ortak kullanılabilecek bir rehberin hazırlanmasını sağlamak. *1992’den günümüze kadar birçok toplantı gerçekleştirilmiştir. *1992’den günümüze kadar birçok toplantı gerçekleştirilmiştir.

5 ILCOR 2005 TOPLANTISI 1992 de sonuç bildirgesinde yer alan en önemli değişiklik uygulanan girişimlerin klinik değerlerini baz alan KLASİFİKASYON SİSTEMİ kullanılmaya başlanmış 2005 deki düzenleme ile :  Klas I:Kesinlikle faydalı olduğu belirlenmiş girişimler,  Klas IIa: Büyük bir çoğunlukla kabul edilen uygulanmasında yarar olabilecek girişimler,  Klas IIb: - Yararı ve etkinliği tam olarak kabul edilmemiş/kanıtlanmamış ama seçilmiş hastalarda yararı olabileceği düşünülen girişimler,  Klas İndeterminate: Yararlı olup olmadığı belirsiz girişimler

6 Kardiyak arrest: Kalbin pompa Kardiyak arrest: Kalbin pompa fonksiyonunu yapamaması, b ü y ü k arterlerde nabız alınamaması. fonksiyonunu yapamaması, b ü y ü k arterlerde nabız alınamaması. Asistol, Asistol, Ventrik ü ler Fibrilasyon, Nabızsız Ventrik ü ler Taşikardi, Nabızsız elektriksel aktivite ile beraber olabilir.

7 Solunum arresti; Ani obstr ü ksiyon ya da başka nedene bağlı olarak solunumun durması. Solunum arresti; Ani obstr ü ksiyon ya da başka nedene bağlı olarak solunumun durması. Primer olay Solunum arresti Kalp ç alışır (bir s ü re) Kalp ç alışır (bir s ü re) * Ç ocuklarda Solunum Arresti *Erişkinde Kardiyak Arrest

8 Kardiyak Arrest Nedenleri  Kardiyak patolojiler,  Akut pulmoner emboli,  Hipoksi veya hiperkapni,  Hipovolemi,  Hava embolisi,  Pn ö motoraks,  Boğulmalar,  Hipo/hipertermi,  Kan elektrolitlerinde değişiklik, metabolik bozukluklar,  İla ç ve zehirler,  Anestezikler.  Terminal d ö nem hastalıklar,

9 Solunum Arresti Nedenleri:  Hava yolu obstr ü ksiyonu,  Yabancı cisim aspirasyonu,  İla ç aşırı dozu,  Boğulma,  Myokard enfarkt ü s ü,  Duman inhalasyonu,  Elektrik yada yıldırım ç arpması,  Yaralanmalar.

10 Kardiyak Arrest’te Tanı Nabız: Karotis nabzı alınamaz. Nabız: Karotis nabzı alınamaz. Bilinç: Serebral kan akımının kesilmesinden 10-15 saniye sonra kaybolur. Bilinci açık veya yarı kapalı hastada kardiyak arrest sözkonusu OLAMAZ. Bilinç: Serebral kan akımının kesilmesinden 10-15 saniye sonra kaybolur. Bilinci açık veya yarı kapalı hastada kardiyak arrest sözkonusu OLAMAZ. EKG: Asistol, ventriküler fibrilasyon, nabızsız elektriksel aktivite ve nabızsız ventriküler taşikardi gözlenir. EKG: Asistol, ventriküler fibrilasyon, nabızsız elektriksel aktivite ve nabızsız ventriküler taşikardi gözlenir. Pupiller: Dolaşımın durmasını izleyen 30-60 saniyede dilate. Pupiller: Dolaşımın durmasını izleyen 30-60 saniyede dilate. Siyanoz ve solukluk (Apne yada iç çekme tarzı solunum). Siyanoz ve solukluk (Apne yada iç çekme tarzı solunum).

11 Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon normal kardiyak fonksiyonlar geri dönünceye kadar vital organ fonksiyonlarının desteklenmesine yönelik semptomatik tedavidir.

12 Geri döndürülebilir nedenleri tedavi etmek gerekli olan en önemli koşuldur. Geri döndürülebilir nedenleri tedavi etmek gerekli olan en önemli koşuldur. Hipoksi, Hipovolemi, Hipotermi, Hipo/ Hiperkalemi, Hidrojen İyon Azlığı, Hipoglisemi. Hipoksi, Hipovolemi, Hipotermi, Hipo/ Hiperkalemi, Hidrojen İyon Azlığı, Hipoglisemi. Tansiyon Pnömotoraks, Kardiyak Tamponad, Toksinler, Trombozis, Travma. Tansiyon Pnömotoraks, Kardiyak Tamponad, Toksinler, Trombozis, Travma. 6H, 5T. 6H, 5T.

13 Sonucun başarısızlığı ile ilgili nedenler: Altta yatan kalp hastalığının varlığı veya ciddiyeti (en önemli neden), Altta yatan kalp hastalığının varlığı veya ciddiyeti (en önemli neden), KPR öncesi uzun arrest süresi, KPR öncesi uzun arrest süresi, Etkin tedavinin uygulanmadığı uzun VF süresi (erişkinde en sık neden) (arresti izleyen 4 dak. içinde ventilasyon ve kardiyak masaj başlamış olmalı), Etkin tedavinin uygulanmadığı uzun VF süresi (erişkinde en sık neden) (arresti izleyen 4 dak. içinde ventilasyon ve kardiyak masaj başlamış olmalı), Eksternal kardiyak kompresyon sırasında koroner ve serebral perfüzyon yetersizliği, Eksternal kardiyak kompresyon sırasında koroner ve serebral perfüzyon yetersizliği, Ameliyathane, yoğun bakım ve acil serviste arrest olan olgularda başarı şansı daha yüksek (%90) Ameliyathane, yoğun bakım ve acil serviste arrest olan olgularda başarı şansı daha yüksek (%90)

14 1.FAZ-Temel Yaşam Desteği (TYD) Temel yaşam desteği (TYD) terimi, havayolu a ç ıklığını sağlayacak basit aletler ve koruyucu y ü z ö rt ü leri dışında hi ç bir gere ç kullanmaksızın, havayolu a ç ıklığının sağlanması ile solunum ve dolaşımın desteklenmesini i ç erir. Temel yaşam desteği (TYD) terimi, havayolu a ç ıklığını sağlayacak basit aletler ve koruyucu y ü z ö rt ü leri dışında hi ç bir gere ç kullanmaksızın, havayolu a ç ıklığının sağlanması ile solunum ve dolaşımın desteklenmesini i ç erir. Hastaya m ü dahalenin ilk birka ç dakikası ç ok ö nemlidir ve hayat kurtarıcıdır. Hastaya m ü dahalenin ilk birka ç dakikası ç ok ö nemlidir ve hayat kurtarıcıdır. TYD kavram olarak bu işlemlerin sıralanmasını i ç erir. TYD kavram olarak bu işlemlerin sıralanmasını i ç erir. 1992 AHA toplantısı sonucu otomatik defibrilat ö r (OED) kullanımı TYD i ç erisinde kabul edilmiştir. 1992 AHA toplantısı sonucu otomatik defibrilat ö r (OED) kullanımı TYD i ç erisinde kabul edilmiştir.

15 Ani kardiyak arrest gelişen hastada geri dönüşün başarısı Ani kardiyak arrest gelişen hastada geri dönüşün başarısı DEFİBRİLASYON DEFİBRİLASYON ÇÜNKÜ ÇÜNKÜ *Erişkin ani kardiyak arrest en sık nedeni *Erişkin ani kardiyak arrest en sık nedeni VF (VENTRİKÜLER FİBRİLASYON) VF (VENTRİKÜLER FİBRİLASYON) *VF etkin tedavisi DEFİBRİLASYON DEFİBRİLASYON

16 *TYD birbirini takip eden uygulamalar sıralamasıdır. 1.Değerlendirme(assessment) 2.Acil yardım sistem aktivasyonu 3.KPR’un ABC’si 4.Defibrilasyon (D)

17 Değerlendirme: Değerlendirme: Kurtarıcı ve kazazedenin güvenliğini sağlama, Kurtarıcı ve kazazedenin güvenliğini sağlama, Bilinç durumunu kontrol” Nasılsınız?” Bilinç durumunu kontrol” Nasılsınız?” A- Yanıt var : Bulunduğu konumda bırak, yardım çağır. A- Yanıt var : Bulunduğu konumda bırak, yardım çağır. B- Yanıt yok : Yardım çağır, sırt üstü çevir, havayolunu aç, havayolunu açık tutarak B- Yanıt yok : Yardım çağır, sırt üstü çevir, havayolunu aç, havayolunu açık tutarak “ BAK-DİNLE-HİSSET” yöntemiyle solunumun olup olmadığını kontrol et. 5- 10 sn süreyle. Solunum varsa derlenme pozisyonu; yoksa solutmaya başla. “ BAK-DİNLE-HİSSET” yöntemiyle solunumun olup olmadığını kontrol et. 5- 10 sn süreyle. Solunum varsa derlenme pozisyonu; yoksa solutmaya başla.

18 İki kez 1 sn süreyle effektif solunum. Kompresyon:Ventilasyon 30:2 oranında 5 döngü devam edilir. Karotis kontrolü yapılır, 10 sn’den daha fazla zaman kaybetmemek gereklidir. Hasta VF ya da Nabızsız VT’de ise mutlaka ilk işlem Prekordial darbe. İki kez 1 sn süreyle effektif solunum. Kompresyon:Ventilasyon 30:2 oranında 5 döngü devam edilir. Karotis kontrolü yapılır, 10 sn’den daha fazla zaman kaybetmemek gereklidir. Hasta VF ya da Nabızsız VT’de ise mutlaka ilk işlem Prekordial darbe. Sternum 1/3 alt kısmına kompresyon uygulanır. Sternum 1/3 alt kısmına kompresyon uygulanır.

19 1.FAZ-Temel Yaşam Desteği (TYD) A ( Airway Control ): Hava yolunun kontrolü, A ( Airway Control ): Hava yolunun kontrolü, B (Breathing Support ): Solunum desteği, B (Breathing Support ): Solunum desteği, C (Circulation support ): Dolaşım desteği C (Circulation support ): Dolaşım desteği

20 A- AİRWAY( Hava yolu açıklığının sağlanması) * Başı arkaya-çeneyi yukarı alma (head tilt- chin lift) manevrası

21 *Çeneyi asma (Jaw-thrust) manevrası ** Boyun travması şüphesinde baş geriye ALINMAMALI

22 Ani solunum arresti Ani solunum arresti Bilinç kaybı YABANCI CİSİM Yabancı cisim Aspirasyonu Bilinç kaybı YABANCI CİSİM Yabancı cisim Aspirasyonu Siyanoz Siyanoz

23 *Bilinci açık hastada “Heimlich manevrası”

24 *Bilinci kapalı hastada “Heimlich manevrası”

25 * Bilinci kapalı hastada yabancı cismin parmak çekme manevrası ile temizlenmesi

26 B.BREATHİNG (Solunumun kontrolü) Hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra BAK-DİNLE-HİSSET Bak-dinle hisset yöntemi ile solunum kontrolü Bak-dinle hisset yöntemi ile solunum kontrolü

27 Solunumu olmayan hastada; *Ağızdan ağıza, *Ağızdan buruna, *Maske/balon ile, *Endotrakeal entübasyon, *Trakeostomi (en son çare). *Trakeostomi (en son çare).

28 Ağızdan-ağıza solunum uygulaması Ventilasyonun yeterliliği; Göğüsün inip kalkması/ verilen havanın çıkışının gözlenmesi Ventilasyonun yeterliliği; Göğüsün inip kalkması/ verilen havanın çıkışının gözlenmesi

29 Ağızdan-buruna solunum uygulaması

30 *Elam ve ark.ları normal soluk volümünün 2 katı volüm ile hastanın akciğerlerin şişirilmesiyle(800-1200ml) arteriyel PO2:75 mmHg, PCO2:30-40 mmHg, SaO2:%90 değerlerinin sağlanabildiğini gösterdiler *Elam ve ark.ları normal soluk volümünün 2 katı volüm ile hastanın akciğerlerin şişirilmesiyle(800-1200ml) arteriyel PO2:75 mmHg, PCO2:30-40 mmHg, SaO2:%90 değerlerinin sağlanabildiğini gösterdiler * Bu solunum desteği başlangıçta 1 kez uygulanır, sonra kardiyak masajla koordine edilir (30:2)

31 Yardımcı aletlerle yapay solunum Ağızdan-airway’e Ağızdan-airway’e Ağızdan-maskeye Ağızdan-maskeye Balon-valv-Maske Balon-valv-Maske Endotrakeal tüp Endotrakeal tüp Laringeal maske Laringeal maske Combi tüp (PTLA) Combi tüp (PTLA) Maske ile yapay solunum

32 C.CIRCULATION (Dolaşımın kontrolü) Solunum kontrolü (+) Solunum kontrolü (+) Dolaşımın kontrolü Dolaşımın kontrolü ERC rehberi “ancak eğitimli kişiler nabız kontrolü yapabilir” ERC rehberi “ancak eğitimli kişiler nabız kontrolü yapabilir” Yapılan birçok çalışmada karotid nabız (+) diyebilmek için “ 10 saniye gereklidir” denilmektedir. Yapılan birçok çalışmada karotid nabız (+) diyebilmek için “ 10 saniye gereklidir” denilmektedir. *Uzayan palpasyon süresi yanlış tanı nedeni olabilir.

33 Karotid nabız kontrolü

34 Dolaşım belirtileri (+) Solunum desteğine devam edilmeli (12-20/ dak) Solunum desteğine devam edilmeli (12-20/ dak) 2 dak. aralıklarla dolaşım kontrol edilmeli 2 dak. aralıklarla dolaşım kontrol edilmeli Solunum yeterli Hasta derlenme pozisyonuna alınmalı Hasta derlenme pozisyonuna alınmalı (recovery pozisyonu-yan yatırma) (recovery pozisyonu-yan yatırma)

35 Dolaşım belirtileri (-) Göğüs kompresyonu (eksternal kardiyak masaj) (eksternal kardiyak masaj) *Kardiyak masaj uygulamada uygun yer tespiti *Kardiyak masaj uygulamada uygun yer tespiti

36 *Kalp masajında hasta ve kurtarıcı pozisyonu

37 * Yapay solutma ve kardiyak masaj birleştirilir. 30:2 Döngü 5 kez tekrarlanır Dolaşım kontrolü (+)(-) Yapay solunum 12-20/dak masaj+Solunum Yapay solunum 12-20/dak masaj+Solunum (30:2/ 5 DÖNGÜ) (30:2/ 5 DÖNGÜ)

38 Uygulamaların etki mekanizması ile ilgili iki teori Kardiyak Pompa Teorisi; Göğüs kompresyonu uygulanması süresince, kalbin basit bir pompa şeklinde çalıştığını kabul eder. Kalbin vertebral kolon ve sternum arasında sıkışması ile ventriküller içi basınç yükselecek, Kanın aorta ve akciğerlere atılması sağlanmış olacak, toraks genişleyecek, oluşan negatif intratorasik basınç etkisi ile venöz doluş artacak ve kalp yeniden dolacaktır.

39 Torasik Pompa Teorisi ; Eksternal kardiyak masaj ve ventilasyonun eş zamanlı yapılması ve döngülü olmasıdır. Bu teoriye göre, dolaşımın sağlanmasında asıl etken eksternal kardiyak masaj ve akciğerlerin şişmesi ile artan intratorasik basınçtır. Artan intratorasik basınç, kalbin seri olarak pompa biçiminde çalışmasını sağlayacaktır. Her iki teori de geçerlidir. Hangi mekanizmanın daha etkin olacağı ise uygulanan kompresyonun gücüne bağlıdır.

40 KPR uygulamasına ne kadar devam edelim? Acil yardım ekibi ulaşana, Acil yardım ekibi ulaşana, Hasta derlenme belirtilere g ö sterene, Hasta derlenme belirtilere g ö sterene, G ü c ü m ü z t ü kenene dek, G ü c ü m ü z t ü kenene dek, Devam edilmeli

41 Prekordiyal darbe * VT (ventriküler taşikardi) Sinüs Ritmi)(etkinliği %11-25) VT AsistoliVFNEA (PREKORDİYAL DARBE) (PREKORDİYAL DARBE) (Monitörize arrest)

42 1. VF/VT: Ventrik ü ler fibrilasyon nabzın olmayışı, 1. VF/VT: Ventrik ü ler fibrilasyon nabzın olmayışı, – 150 vuru/dak – değişen b ü y ü kl ü k ve şekillerde – dalgalı, d ü zensiz kalıplar ile karakterize – deorganize ritm

43 2. Non VF/VT(Asistol): EKG ’ de d ü z ç izgi 2. Non VF/VT(Asistol): EKG ’ de d ü z ç izgi –Elektriksel aktivite yok, –Myokardiyal iskemi, asfiksi, –Hipovolemi, elektrolit ve metabolik bozukluk, –Hipoksi, hipotermi, –Aşırı ila ç dozunda gelişir. –D ü zeltilemiyen fibrilasyon ASİSTOL –NEA ’ da kalpte elektriksel aktivite mevcut, ancak kalbin pompa g ü c ü yoktur.

44 II.FAZ-İleri Yaşam Desteği (İYD) D (Drugs and Fluids): İlaç ve sıvı verilmesi D (Drugs and Fluids): İlaç ve sıvı verilmesi E (EKG Evaluation ) :EKG değerlendirilmesi E (EKG Evaluation ) :EKG değerlendirilmesi F (Fibrillation Treatment): Defibrilasyon F (Fibrillation Treatment): Defibrilasyon

45 D (Drugs and Fluids): İla ç ve sıvı verilmesi D (Drugs and Fluids): İla ç ve sıvı verilmesi Intraven ö z damar yolu a ç ılması en uygun se ç enek (klas I) Intraven ö z damar yolu a ç ılması en uygun se ç enek (klas I) Endotrakeal yol (adrenalin, lidokain, naloxane, propranolol, isopterenol, bretilyum) Endotrakeal yol (adrenalin, lidokain, naloxane, propranolol, isopterenol, bretilyum) Endotrakeal yol kullanımında, erişkinde iv yolda kullanılan dozların en az 2-3 katı, ç ocuklarda iv dozun aynısı,10 ml ile sulandır Endotrakeal yol kullanımında, erişkinde iv yolda kullanılan dozların en az 2-3 katı, ç ocuklarda iv dozun aynısı,10 ml ile sulandır İnterosse ö z yol, 6 yaş altı pediatrik hastalarda İnterosse ö z yol, 6 yaş altı pediatrik hastalarda

46 Acil kardiyak arrest tedavisi sırasında çok az ilacın kullanılması endikedir ve bu ilaçların etkili olduğunu gösteren çok kısıtlı bilimsel çalışmalar mevcuttur.Bir dizi işlemde öncelik defibrilasyon, toraks kompresyonu ve ventilasyondadır.Bunlar yapıldıktan sonra ilaçlar düşünülmelidir.

47 OKSİJEN : Kardiyak arrest esnasında tüm hastalara mümkün olan en yüksek konsantrasyonlarda oksijen verilmelidir. Spontan dolaşım geri döndükten sonra ve peri-arrest aritmilerin tedavisinde tüm hastalara yeterli oksijen (SpO2 %95 üzerinde) verilmelidir. Kardiyak arrest esnasında tüm hastalara mümkün olan en yüksek konsantrasyonlarda oksijen verilmelidir. Spontan dolaşım geri döndükten sonra ve peri-arrest aritmilerin tedavisinde tüm hastalara yeterli oksijen (SpO2 %95 üzerinde) verilmelidir.

48 ADRENALİN (KlasIIb) Alfa, beta reseptörlere etkili, güçlü sempatomimetik bir ajandır. Alfa, beta reseptörlere etkili, güçlü sempatomimetik bir ajandır. Myokard ve serebral kan akımını, kalp hızını, kalbin kasılma gücünü, sistemik vasküler rezistansı, kan basıncını, myokardın O 2 tüketimini ve perfüzyon basıncını artırmaktadır. Myokard ve serebral kan akımını, kalp hızını, kalbin kasılma gücünü, sistemik vasküler rezistansı, kan basıncını, myokardın O 2 tüketimini ve perfüzyon basıncını artırmaktadır.

49 ATROPİN SÜLFAT (Klas indeterminate) Parasempatolitik, Parasempatolitik, Kardiyak vagal tonusu azaltır, Kardiyak vagal tonusu azaltır, Sin ü s nodunun deşarj hızını artırır, Sin ü s nodunun deşarj hızını artırır, Atrio-ventrik ü ler iletimi kolaylaştırır, Atrio-ventrik ü ler iletimi kolaylaştırır, Kullanımı Kullanımı Sin ü s bradikardisi (Klas I) Nabızsız elektiriksel aktivite (Klas IIb) Nabızsız elektiriksel aktivite (Klas IIb) Nodal AV blok (Klas IIa)

50 Asistol’de 1 mg iv puşe, Asistol’de 1 mg iv puşe, 3-5 dakika da bir 1 mg (maksimum 3 mg) 3-5 dakika da bir 1 mg (maksimum 3 mg) Maksimal vagolitik doz 0.04 mg/kg Maksimal vagolitik doz 0.04 mg/kg

51 AMİADORON ( AMİADORON (Klas IIb ) İnatçı VF/ Nabızsız VT, Hemodinamik olarak stabil VT ve diğer inatçı aritmilerde kullanılabilir. İnatçı VF/ Nabızsız VT, Hemodinamik olarak stabil VT ve diğer inatçı aritmilerde kullanılabilir. Defibrilasyondan sonra VF veya Nabızsız VT hala devam ediyorsa, Başlangıç dozu olarak 20 ml % 5 Dekstroz içinde 300 mg iv olarak verilebilir. Defibrilasyondan sonra VF veya Nabızsız VT hala devam ediyorsa, Başlangıç dozu olarak 20 ml % 5 Dekstroz içinde 300 mg iv olarak verilebilir. En önemli yan etkisi hipotansiyon ve bradikardidir. En önemli yan etkisi hipotansiyon ve bradikardidir.

52 MAGNEZYUM SÜLFAT MAGNEZYUM SÜLFAT Antiaritmik olarak paroksismal ventrik ü ler taşikardi (torsades de pointes) hipomagnezemi, ve ciddi refrakter ventrik ü ler fibrilasyon varlığında, 1-2 gr ’ lık başlangı ç dozu (2-4 ml % 50 magnezyum 10 ml SF ) periferden 1-2 dk ’ da verilir.10-15 dk sonra tekrar edilebilir. Antiaritmik olarak paroksismal ventrik ü ler taşikardi (torsades de pointes) hipomagnezemi, ve ciddi refrakter ventrik ü ler fibrilasyon varlığında, 1-2 gr ’ lık başlangı ç dozu (2-4 ml % 50 magnezyum 10 ml SF ) periferden 1-2 dk ’ da verilir.10-15 dk sonra tekrar edilebilir. Hipomagnezemi sıklıkla hipokalemi ile birliktedir, aritmi ve kardiyak arrest gelişmesine katkıda bulunabilir. Ventrik ü ler taşiaritmilerde g ü venli ve etkin bir tedavidir. Hipomagnezemi sıklıkla hipokalemi ile birliktedir, aritmi ve kardiyak arrest gelişmesine katkıda bulunabilir. Ventrik ü ler taşiaritmilerde g ü venli ve etkin bir tedavidir.

53 LİDOKAİN ( LİDOKAİN (Klas İndeterminate) 1. Diren ç li Ventrik ü ler fibrilasyon (VF) 2.Nabız alınamayan ventrik ü ler taşikardide amiodarondan sonra ikinci tercihdir. *Ventrik ü ler fibrilasyon ve ventrik ü ler taşikardi de, premat ü r ventrik ü ler kontraksiyonların kontrol altına alınmasında ö nerilmekte. Amiodaron mevcut değilse defibrilasyondan sonra 1-1.5 mg/kg bolus doz, Amiodaron mevcut değilse defibrilasyondan sonra 1-1.5 mg/kg bolus doz,

54 Doz 5 dakika aralıklarla 1-1.5 mg/kg (total 3 mg/kg/h) verilebilir. Doz 5 dakika aralıklarla 1-1.5 mg/kg (total 3 mg/kg/h) verilebilir. Ventriküler otomasiteyi azaltır ve buna ek olarak lokal anestezik etkisi ile ventriküler ektopik aktiviteyi baskılar Ventriküler otomasiteyi azaltır ve buna ek olarak lokal anestezik etkisi ile ventriküler ektopik aktiviteyi baskılar

55 SODYUM BİKARBONAT Son yıllarda kullanımı kısıtlanmıştır (*kardiyak arrest sonrası ilk 10 dakikada oluşan asidozun solunumsal k ö kenli olmasının anlaşılması) Son yıllarda kullanımı kısıtlanmıştır (*kardiyak arrest sonrası ilk 10 dakikada oluşan asidozun solunumsal k ö kenli olmasının anlaşılması) Hiperkalemi, Hiperkalemi, Metabolik asidoz, Metabolik asidoz, Trisiklik antidepresan aşırı dozu, Trisiklik antidepresan aşırı dozu, Entoksikasyonlar da idrarı alkalileştirmek, Entoksikasyonlar da idrarı alkalileştirmek, Ent ü be edilmiş ve uzun arrest s ü resi sonrası, Ent ü be edilmiş ve uzun arrest s ü resi sonrası, Spontan sirk ü lasyonun geri d ö nmesi ve hipoksik laktik asidozda kullanılır. Spontan sirk ü lasyonun geri d ö nmesi ve hipoksik laktik asidozda kullanılır.

56 İlk doz 1mEq/kg ( arrest süresinin üzerinden 10 dak. geçmişse) İlk doz 1mEq/kg ( arrest süresinin üzerinden 10 dak. geçmişse) Kan gazı analizi rehberliğinde gerektikçe verilmelidir. Kan gazı analizi rehberliğinde gerektikçe verilmelidir.

57 **Kardiyak arrestte oluşan asidozun en etkili tedavisi DOLAŞIMIN DÜZELTİLMESİ DOLAŞIMIN DÜZELTİLMESİ YETERLİ VENTİLASYON + EFEKTİF KALP MASAJI YETERLİ VENTİLASYON + EFEKTİF KALP MASAJI

58 VAZOPRESSİN (Klas İndeterminate) Doğal olarak oluşan antidiüretik hormondur. Yüksek dozlarda, düz kaslardaki V1 reseptörlerini stimüle ederek etki oluşturan kuvvetli bir vazokonstriktördür. Deneysel çalışmalarda, başarılı bir şekilde spontan dolaşımı sağlayacak kritik eşiğin üzerinde bir koroner perfüzyon basıncı sağlamada; vazopressin adrenalinden daha etkilidir.Bu ilacın KPR deki etkinliğini söyleyebilmek için uzun dönemli çalışmalara gereksinim vardır.

59 SIVILAR Arrest döneminde serum fizyolojik veya ringer laktat tercih edilir. Kan kaybı 1500- 2000 ml’ yi aşar ise kan transfüzyonu gereklidir.

60 KALSİYUM KALSİYUM Hiperkalemi, Hipokalsemi ve Kalsiyum Kanal blokerlerinin yüksek dozları nabızsız elektriksel aktivitenin nedenlerindendir. Hiperkalemi, Hipokalsemi ve Kalsiyum Kanal blokerlerinin yüksek dozları nabızsız elektriksel aktivitenin nedenlerindendir. Başlangıçta verilen, 10 ml % 10’luk Kalsiyum Klorid dozu (6.8 mmol Ca2) gerektiğinde tekrarlanabilir. Kardiyak arrestte hızlı iv enjeksiyonla uygulanabilir. Başlangıçta verilen, 10 ml % 10’luk Kalsiyum Klorid dozu (6.8 mmol Ca2) gerektiğinde tekrarlanabilir. Kardiyak arrestte hızlı iv enjeksiyonla uygulanabilir.

61 Noradrenalin: Periferik vask ü ler rezistansı d ü ş ü k ve şiddetli hipotansiyonu olan hastalarda 4-8 mg/ 500 ml sıvı i ç erisinde uygulanır. Hipovolemide kontrendikedir. Noradrenalin: Periferik vask ü ler rezistansı d ü ş ü k ve şiddetli hipotansiyonu olan hastalarda 4-8 mg/ 500 ml sıvı i ç erisinde uygulanır. Hipovolemide kontrendikedir. Dopamin: 2-10  gr/kg/dak hızında kullanılır. Dopamin: 2-10  gr/kg/dak hızında kullanılır. Dobutamin: 2.5-10  gr/kg/dak dozunda uygulanır. Dobutamin: 2.5-10  gr/kg/dak dozunda uygulanır. Amrinon: 0.75 mg/kg başlangı ç dozu, idame olarak 5-10  gr/kg/dak hızında verilir. Amrinon: 0.75 mg/kg başlangı ç dozu, idame olarak 5-10  gr/kg/dak hızında verilir.

62 E.EKG (MONİTÖRİZASYON) ILCOR 2 kardiyak arrest ritmi ILCOR 2 kardiyak arrest ritmi 1.Ventrik ü ler Fibrilasyon (VF) ve nabızsız Ventrik ü ler Taşikardi 1.Ventrik ü ler Fibrilasyon (VF) ve nabızsız Ventrik ü ler Taşikardi 2.Non VF/VT ( asistol veya nabızsız elektriksel aktivite)( elektromekanik dissosiyasyon) 2.Non VF/VT ( asistol veya nabızsız elektriksel aktivite)( elektromekanik dissosiyasyon)

63 F.FİBRİLASYON TEDAVİSİ (DEFİBRİLASYON) Erişkin arrest olgularında en sık g ö r ü len ritm VF veya VF ’ a d ö n ü şen kısa s ü reli nabızın alınamadığı VT olguları Erişkin arrest olgularında en sık g ö r ü len ritm VF veya VF ’ a d ö n ü şen kısa s ü reli nabızın alınamadığı VT olguları VF erken tanısı + Defibrilasyon VF erken tanısı + Defibrilasyon HAYAT KURTARICI HAYAT KURTARICI * DF uygulamadan ge ç en her dakika, VF d ü zeltilme şansını %7-10 oranında azaltmakta.

64 AHA ve ERC’nin primer amacı Erişkin hastaya en erken ve en uygun defibrilat ö r ulaşmasının sağlanması, Erişkin hastaya en erken ve en uygun defibrilat ö r ulaşmasının sağlanması, DF uygulama s ü resinin kısaltılması, DF uygulama s ü resinin kısaltılması, Otomatik Eksternal Defibrilat ö r (OED) Otomatik Eksternal Defibrilat ö r (OED)

65 2005 Universal İYD Algoritmi 2005 Universal İYD Algoritmi –Gerekli hallerde 1 kez 360 J ile DF uygulaması –İlk uygulama sonrası, yanıt yoksa 2 dakika KPR uygulanması, tekrar 360J ile başlamak ve KPR ile 2 dakika ve üçüncü kez tekrarlama. Bir diğer yaklaşım; Bir diğer yaklaşım; –360 J yanıt yok, KPR ’ ye devam – VF eşiğini artırmak i ç in 300 mg Amiodaron ya da 100 mg Lidokain ve 1 mg Adrenalin iv –360 J ile tekrar denenmeli –Defibrilasyon da son nokta 2005 yılı KPR rehberlerinde OED ’ lerin TYD alanı i ç erisinde d ü ş ü n ü lmesidir.

66 Defibrilasyonun Etkinliği: VF süresi, VF süresi, Miyokardın durumu, Miyokardın durumu, Asit,baz ve elektrolit dengesi, Asit,baz ve elektrolit dengesi, Defibrilasyon süre ve sayısı, Defibrilasyon süre ve sayısı, Defibrilasyon kaşıklarının yeri ve büyüklüğüne, Defibrilasyon kaşıklarının yeri ve büyüklüğüne, Cilt ve kaşıkların iletişimine bağlıdır. Cilt ve kaşıkların iletişimine bağlıdır.

67 III.FAZ-Uzun Vadeli Yaşam Desteği (Prolonged life support-PLS) * Yoğun bakım uygulamaları; 1.Hastanın değerlendirilmesi, 2.Prognozun belirlenmesi, 3.Vital fonksiyonların geri d ö nd ü r ü lmesi (Serebral fonksiyonlar ö ncelikli), 4.Komplikasyonların tedavi edilmesi.

68 KPR Sonrası Prognoz Kardiopulmoner arrest; Erken farkedilmiş ise, Erken farkedilmiş ise, Tedaviye hemen başlanmış ise, Tedaviye hemen başlanmış ise, Genç hasta ise, Genç hasta ise, Yandaş bir hastalığı mevcut değilse, Yandaş bir hastalığı mevcut değilse, Arrest hastane şartlarında gerçekleşmiş ise, Arrest hastane şartlarında gerçekleşmiş ise, KPR ’un başarılı olma şansı

69 Kardiyak arrest sonrası TYD ilk 4 dakika i ç inde ve İYD ilk 8 dakika i ç inde başlatılmış ise hastanın yaşama olasılığının %43 olduğu ç alışmalarda g ö sterilmiştir. Kardiyak arrest sonrası TYD ilk 4 dakika i ç inde ve İYD ilk 8 dakika i ç inde başlatılmış ise hastanın yaşama olasılığının %43 olduğu ç alışmalarda g ö sterilmiştir. Kalp, KPR ’ ı izleyen 2-3 dakika i ç erisinde ç alışmaya başlamış, kan gazları kısa s ü rede normale d ö nm ü şse, v ü cut ısısı normal ise prognoz umutludur. Kalp, KPR ’ ı izleyen 2-3 dakika i ç erisinde ç alışmaya başlamış, kan gazları kısa s ü rede normale d ö nm ü şse, v ü cut ısısı normal ise prognoz umutludur.

70 KPR ’ ı takip eden ilk 15 dakika i ç erisinde; KPR ’ ı takip eden ilk 15 dakika i ç erisinde; –Pupilerin k üçü lmesi, –Kornea reflekslerinin d ö nmesi, –Arteriyal nabızların alınması, –Spontan solunumun başlaması İYİ PROGNOZ

71 1) Kardiyak Arrest : TYD uygula, CPR başla, Oksijen ver. Monitörize et ve defibrilatör hazırla. 2) Ritmi kontrol et.(Şok ritmi mi?) 3) Evet: VF/ Nabızsız Ventriküler Taşikardi 4) 360 J Monofazik Defibrilasyon, beklemeden CPR ( 30:2, 5 Döngü, 2 dakika) 5) Ritmi Kontrol et. (Şok ritmi mi?) 6) Evet : 360 j Şokla, CPR öncesi ya da sonrası Adrenalin 1 mg iv uygula (3-5 dk da bir yinelenebilir) ya da 1 doz Vazopressin 40 ü iv (2. adrenalinden önce ya da sonra uygula) CPR ( 30:2, 5 Döngü, 2 dakika)

72 7) Ritmi kontrol et.(Şok ritmi mi?) 8) Evet: 360 j Şokla, Adrenalin1mg, Amiodaron 300 mg iv(2. doz 150 mg iv uygulanabilir) ya da Lidokain 1-1.5mg/ kg iv (2. doz 0.5- 0.75 mg/kg iv); Mg (1- 2 gr) iv düşünülebilir, CPR ( 30:2, 5 Döngü, 2 dakika) 9) Ritmi kontrol et. (Şok ritmi mi?) 10)Hayır: Asistoli/ Nabızsız elektriksel aktivite. CPR ( 30:2, 5 Döngü, 2 dakika), Adrenalin 1mg iv uygula(3-5 dk da bir yinelenebilir), 1 doz vazopressin 40ü iv, Atropin 1 mg iv( 3-5 dk da bir yinele maksimum 3 mg)

73 11) Ritmi kontrol et. ( Şok ritmi mi?) 12) Hayır ise 10’dan devam et, 13) Evet ise 4’e dön;. CPR süresince: CPR süresince: Seri ve güçlü göğüs kompresyonu yapılmalı 100/ dk, Seri ve güçlü göğüs kompresyonu yapılmalı 100/ dk, Göğüsün normal durumunu alması beklenmeli, Göğüsün normal durumunu alması beklenmeli, Göğüs kompresyonuna minimal ara verilmelidir. Göğüs kompresyonuna minimal ara verilmelidir.

74 CPR döngüsü 30:2 Kompresyon: Ventilasyon olmalı, CPR döngüsü 30:2 Kompresyon: Ventilasyon olmalı, 5 Döngü ya da 2dk sürdürülmeli, 5 Döngü ya da 2dk sürdürülmeli, Hiperventilasyondan kaçınılmalı, Hiperventilasyondan kaçınılmalı, 2 dk da bir ritm kontrolü yapılmalı bu arada CPR’ a devam edilmelidir. 2 dk da bir ritm kontrolü yapılmalı bu arada CPR’ a devam edilmelidir. Arreste katkıda bulunan nedenler gözden geçirilmelidir: 6H, 5 T. Arreste katkıda bulunan nedenler gözden geçirilmelidir: 6H, 5 T.

75 Hipovolemi, Hipovolemi, Hipoksi, Hipoksi, Hidrojen iyon( Asidoz), Hidrojen iyon( Asidoz), Hipo/ Hiperkalemi, Hipo/ Hiperkalemi, Hipoglisemi, Hipoglisemi, Hipotermi. Hipotermi. Toksinler, Toksinler, Tamponad-Kardiyak, Tamponad-Kardiyak, Tansiyon Pnömotoraks, Tansiyon Pnömotoraks, Tromboz(Pulmoner ya da Kardiyak), Tromboz(Pulmoner ya da Kardiyak), Travma. Travma.

76 RESÜSİTASYONU SONLANDIRMA RESÜSİTASYONU SONLANDIRMA Persistant VF, asistol veya NEA yerleşinceye kadar tedavi edilmeye devam edilir. Persistant VF, asistol veya NEA yerleşinceye kadar tedavi edilmeye devam edilir. Spontan dolaşıma dönüşün olmadığı kişiler için 20 dakikadan sonra resüsitasyon çabalarına devam etmeme önerilir. Spontan dolaşıma dönüşün olmadığı kişiler için 20 dakikadan sonra resüsitasyon çabalarına devam etmeme önerilir. Hipotermi veya sedatif, hipnotik, narkotik ilaçlar ile olan kardiyak arrestte resüsitasyon daha uzun tutulmalıdır. Çünkü hipoksiye karşı serebral korunma vardır. Hipotermi veya sedatif, hipnotik, narkotik ilaçlar ile olan kardiyak arrestte resüsitasyon daha uzun tutulmalıdır. Çünkü hipoksiye karşı serebral korunma vardır.

77 TEŞEKKÜRLER Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileğiyle. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileğiyle.


"KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON Dr. Cemil BÜYÜKTEPE KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON Dr. Cemil BÜYÜKTEPE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları