Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. MODELİN AMAÇLARI Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ili ş kisini güçlendirmek E ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. MODELİN AMAÇLARI Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ili ş kisini güçlendirmek E ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin."— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

2 MODELİN AMAÇLARI Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ili ş kisini güçlendirmek E ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın e ş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Ö ğ retmenin meslekî performansını artırmak Okul dı ş ı e ğ itim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Ö ğ retim programlarının uygulanmasını ve ö ğ renci kazanımlarını objektif bir ş ekilde izlemek ve de ğ erlendirmek Ba ş arı de ğ erlendirmesini sürece yaymak Telafi imkanı sa ğ layarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Orta ve uzun vadede ö ğ rencinin ders dı ş ı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini de ğ erlendirmek

3 Modelin Uygulanması 2013 - 2014 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek.

4 Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük

5 Ortak de ğ erlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak. Ortak de ğ erlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek.

6 Ö ğ renciler ortak sınavlara ola ğ anüstü haller dı ş ında kendi okullarında girecek. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Ö ğ rencinin sınava girece ğ i sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır.

7 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI Ö ğ rencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’i toplanarak yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır.

8 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8. sınıfI. Dönem 28-29 Kasım 2013 14-15 Aralık 2013Ocak 2014 8. sınıfII. Dönem 28-29 Nisan 201410-11 Mayıs 2014 Haziran 2014

9 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.002040 DAKİKA Matematik 10:102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11:202040 DAKİKA

10 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji 09:002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10:102040 DAKİKA Yabancı Dil 11:002040 DAKİKA

11 Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin a ğ ırlık katsayıları a ş a ğ ıda yer almaktadır. Ders Adı A ğ ırlık Katsayıları 1 Türkçe 4 2 Matematik 4 3 Fen ve Teknoloji 4 4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2 5 T.C. İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 6 Yabancı Dil 2

12 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK? Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerle ş tirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekle ş tirilecek.

13 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK? Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 1. Tercih önceli ğ i, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu ba ş arı puanı yüksekli ğ i, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlı ğ ı.

14 SINAVA BAŞVURU VE ÜCRETLER Ö ğ rencilerden herhangi bir sınav ücreti talep edilmeyecek. 8. sınıfa devam eden tüm ö ğ renciler iste ğ e ba ğ lı olmaksızın sınava gireceklerinden herhangi bir ba ş vuru süreci i ş lemeyecek.

15 Sınav puanı ile tercih edilebilecek okul türleri Fen Liseleri Sosyal Bilimler Liseleri Anadolu ö ğ retmen Liseleri Anadolu Liseleri Sa ğ lık Meslek Liseleri Anadolu Teknik-Meslek Liseleri Anadolu İ mam Hatip Liseleri Kolejler

16 FEN L İ SELER İ TEK İ RDA Ğ Ebru Nayim Fen Lisesi ED İ RNE Edirne Süleyman Demirel F. L. KIRKLAREL İ Kırklareli Fen Lisesi KIRKLAREL İ Lüleburgaz Ramazan Yaman F. L. İ STANBUL Silivri Prof.Dr.Fuat Sezgin Fen Lisesi

17 SOSYAL B İ L İ MLER L İ SES İ BURSA OSMANGAZ İ Ali Osman Sönmez Sosyal B. L. KOCAEL İ KARTEPE Kocaeli Ali Fuat Basgil Sosyal B. L. SAKARYA MERKEZ Sakarya Cemil Meriç Sosyal B. L. İ STANBUL BAHÇEL İ EVLER Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal B. L.

18 ANADOLU Ö Ğ RETMEN L İ SELER İ TEK İ RDA Ğ Tekirda ğ Belediyesi A.Ö.L. ED İ RNE Edirne A.Ö.L. ÇORLU Çorlu A.Ö.L. KIRKLAREL İ Remzi Yapıcı A.Ö.L. KIRKLAREL İ Kepirtepe A.Ö.L. ED İ RNE Ke ş an A.Ö.L.

19 ANADOLU L İ SELER İ MERKEZ Tekirda ğ Anadolu Lisesi Ç.KÖY Hacı Fahri Zümbül A. L. ÇORLU Mehmet Akif Ersoy A. L. SARAY Mustafa Elmas Arıcı A. L. MERKEZ Namık Kemal Lisesi ÇORLU Çorlu Tic. Borsası A. L. ÇORLU Cemile Ye ş il A. L. Ç.KÖY Pakize Narin Anadolu Lisesi Ç.KÖY Kızılpınar Anadolu Lisesi ÇORLU Mimar Sinan Anadolu Lisesi ÇORLU Çorlu Anadolu Lisesi SARAY Ali Naki Erenyol A. L. KIRKLAREL İ Vize Anadolu Lisesi KIRKLAREL İ Pınarhisar Anadolu Lisesi

20 ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SELER İ ED İ RNE MERKEZ Edirne Ana. İ mam Hatip Lis. ED İ RNE UZUNKÖPRÜ Edirne Uzunköprü Ana. İ. H. Lis. KIRKLAREL İ MERKEZ Kırklareli Ana. İ mam Hatip Lis. TEK İ RDA Ğ MERKEZ Tekirda ğ Ana. İ mam Hatip Lis.

21 Ç.köy Halit Narin ATL.,AML.,TL,METEM B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI ELEKTR İ K- ELEKTRON İ K TEK. A. MAK İ NE TEKNOLOJ İ S İ ALANI TEKST İ L TEKNOLOJ İ S İ ALANI Ç.köy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik E ğ tm.Merk. TEKST İ L TEK. ALANI KARMA ENDÜSTR İ YEL OTOMASYON TEK. Saray ATL. B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI

22 Çorlu Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi Hem ş irelik Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı Tekirda ğ Kadriye Nazif Gölge Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi Hem ş irelik Alanı Anestezi Teknisyenli ğ i Dalı Acil Tıp Teknisyenli ğ i Dalı Kırklareli Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi Hem ş irelik Alanı Edirne Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi Hem ş irelik Alanı Acil Tıp Teknisyenli ğ i Dalı Ke ş an Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi Hem ş irelik Alanı Acil Tıp Teknisyenli ğ i Dalı Hüseyin Çorum Anadolu Sa ğ lık Meslek Lisesi (Uzunköprü) Hem ş irelik Alanı Tıbbi Lab. Teknisyenli ğ i Dalı Acil Tıp Teknisyenli ğ i Dalı

23 ÖZEL YETENEK SINAVI İ LE Ö Ğ RENC İ ALAN L İ SELER 1. ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR L İ SELER İ 2. ASKER İ L İ SELER 3. POL İ S KOLEJ İ

24 ANADOLU GÜZEL SANATLAR ve SPOR L İ SELER İ Okul adı Görsel Sanatlar Müzik Spor EDİRNE MERKEZ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 30 - KIRKLARELİ Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 30 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ TEK Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 30 - TEKİRDAĞ MERKEZ Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 30 - İSTANBUL KADIKÖY İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 30 - İSTANBUL ATAŞEHİR Prof. Faik Somer Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 30 60 BURSA OSMANGAZİ BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi --90 KOCAELİ İZMİT Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi 30 60 ÇANAKKALE Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 30 - 2012 kontenjanları

25 SINAVSIZ Ö Ğ RENC İ ALAN L İ SELER 1. GENEL L İ SELER 2. MESLEK İ -TEKN İ K L İ SELER Teknik Lise, Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Turizm Meslek Lisesi vb.

26 Halit Narin ATL.AML.TL.METEM Elektrik-elektronikMetal Motorlu araçlarTekstil MakineKimya Hacı Fahri Zümbül Kız Meslek L. Çocuk geli ş im Giyim üretim Yiyecek içecek

27 Saray ATL. Ah ş apGiyim üretim Bili ş imMakine Çocuk geli ş imMetal Elektrik-elektronik Kapaklı ÇPL. Muhasebe finansman Sigortacılık (Ula ş tırma-Büro yönetimi sekreterlik) Özel Çerkezköy OSB Anadolu Teknik L. Endüstriyel OtomasyonElektrik-Elektronik Makine Teknolojisi Tekstil Teknolojisi

28 DERYA BA Ş ARAN YILDIZKENT ORTA OKULU REHBER Ö Ğ RETMEN İ Başarılar


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. MODELİN AMAÇLARI Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ili ş kisini güçlendirmek E ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları