Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM KÜLTÜRÜ VE SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM KÜLTÜRÜ VE SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 KURUM KÜLTÜRÜ VE SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür, Kurumun Ruhudur. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıplarıdır.

2 KURUM KÜLTÜRÜ İnsanların; Giyim tarzları,
Birbirlerine ve diğer insanlara hitap tarzları ve davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri Telefon konuşmaları, Toplantı düzeni, fiziksel ortamları Yeni fikir geliştirme, Öğrenme ve öğretme, Araştırma, Yaratıcılık, Fedakârlık konuları Kurum Kültürünün parçalarıdır.

3 KURUM KÜLTÜRÜ Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik sağlar motivasyonu ve verimliliği artırır. İnsan mutlu olduğu yere daha fazla bağlanır. Kişilerin birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve etkileşim biçimini belirler. Çalışanlara organizasyonda aidiyet hissi verir. İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır. Çalışanlar arasında sinerji yaratır.

4 KURUMSAL KÜLTÜRÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
KİŞİSEL KALİTE ÜRÜN KALİTESİ HİZMET KALİTESİ TAKIM KALİTESİ KURUM KALİTESİ

5 KURUM KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN KAVRAMLAR
Yazılı olmayan uygulama, alışkanlık, gelenekler Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getiriş biçimleri Çalışanların bağlılığı, morali, birbirlerine olan güveni Eleştiri ve yapılan eleştiriye yaklaşım tarzları Kurumun iş sonuçları ve çalışanların bu sonuçlara sahip çıkma dereceleri Misyon, vizyon, ilke ve değerler Politika ve prosedürler

6 KURUM OLMAK HİZMET ODAKLIYIZ,
MÜŞTERİLERİMİZİN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNE DUYARLIYIZ, GİZLİLİK İLKESİNE ÖZEN GÖSTERİRİZ, NAZİK VE SAYGILIYIZ, MESAFELİYİZ, DÜZENLİYİZ, TUTARLIYIZ, KİŞİSEL VE KURUMSAL PERFORMANSIMIZA ÖNEM VERİRİZ.

7 KURUM OLMAK SORUMLULUK SAHİBİYİZ, GÜVENİLİRİZ, GİRİŞİMCİYİZ,
SONUÇ ALMAYA ODAKLIYIZ, DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞIRIZ, SİNERJİ YARATMAYA ÇALIŞIRIZ, PERFORMANSIMIZI GELİŞTİRME KONUSUNDA İSTEKLİYİZ, GÜCÜMÜZÜ İNSANIMIZDAN ALIRIZ

8 KURUM OLMAK KURUMUMUZA BAĞLIYIZ, İNANÇLIYIZ, KENDİMİZE GÜVENİRİZ,
GÜÇLÜ MUHAKEME SAHİBİYİZ, OLGUNUZ VE YAPICIYIZ, KİŞİLERLE İLİŞKİLERİMİZE ÖZEN GÖSTERİRİZ, ADİL DAVRANIRIZ, YARATICIYIZ, BİRBİRİMİZE SEVGİ VE SAYGI GÖSTERİRİZ, TAKIMIN PERFORMANSINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIRIZ.

9 SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

10 SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ AMAÇ VE GEREKÇESİ
Bilgi ve bilişim alanında yaşanan ilerleme. Eğitim ihtiyaçlarındaki değişim. Bireyin öğrenme biçim ve alışkanlıklarındaki değişim. Eğitimde yeni politika ve strateji geliştirme zorunluluğu.

11 Türkiye’nin Eğitim ve İnsan Kaynakları 2023 Vizyonunu.
Bireysel farklılıkları gözeten ve değerlendiren, Bireyin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren, Öğrenme ve insan odaklı, Özgür düşünen ve bağımsız karar verebilen, Problem çözme, iletişim, organizasyon ve işbirliği yeteneği gelişmiş, Ulusal ve evrensel düzeyde iddia sahibi; Ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş; Kendini yenileme gücüne sahip bir eğitim sistemi.

12 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununu
Kamu kurum ve kuruluşlarının, Misyon ve vizyonlarını oluşturmasını, Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamasını, Performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesini, Katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamasını

13 Eğitimin Amaç ve Gerekçesi
2023 vizyonuna ulaşmak, Bilgi toplumuna dönüşüm stratejilerini gerçekleştirmek, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yapısal değişim ve dönüşümü sistematik bir şekilde uygulamak için illerde sürekli başarı ve performans iyileştirmeye dayalı yönetim ve çalışma kültürüne ihtiyaç vardır. Buna paralel olarak da; “HATAY MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMDE SÜREKLİ BAŞARI ve PERFORMANS İYİLEŞTİRME MODELİ” geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

14 SÜREÇ YÖNETİMİ Eğitim Sistemin 7 Temel Öğesi 1. AMAÇ 2. MÜŞTERİLER
 3. ÇIKTI/SONUÇLAR  4. GİRDİ  5.TEDARİKÇİLER 6. SÜREÇ  7. KALİTENİN ÖLÇÜLMESİ. 

15 SÜREÇ NEDİR? “Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı” “Kaynakları kullanarak girdileri sonuçlara dönüştüren ve birbiriyle etkileşim içinde bulunan faaliyetler bütünü”(EFQM Mükemmellik Modeli)

16 Süreç Kavramı Girdileri kullanarak, öğrenci, veli, üst öğretim kurumları ile diğer paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak çıktılar oluşturmak amacıyla yürütülen birbiriyle etkileşimli faaliyetler zinciridir.

17 SÜREÇ KAVRAMI

18 Süreç Kavramı Okulda süreçlerin tasarlanması ve yönetilmesi ile;
Stratejilerin hayata geçirildiği, Hizmet kalitesinin arttığı, İşlem basamaklarının azaldığı, Çevrim sürelerinin kısaldığı ve kaynakların daha verimli kullanıldığı bir yapı oluşacaktır.

19 Süreç Kavramı Dönüştürme, süreçlerde yapılan faaliyetler sonucu girdilerin çıktılara dönüşmesidir. Fiziksel Dönüşüm (hazırlanan eğitim materyali) Konumsal Dönüşüm (öğrenci taşıma) Değersel Dönüşüm (döner sermaye geliri, kermes geliri, velinin okula yaptığı bağış karşılığında çocuğunda iyi davranışların gelişmesi) Bilgisel Dönüşüm (öğrencinin kazandığı, bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerler, kurum kültürü, stratejik plan vb. )

20 Ölçülmeyen şey yönetilemez. Ölçülmeyen şey iyileştirilemez.
Süreç Kavramı Ölçülebilirlik, sürecin performans göstergeleri vasıtasıyla izlenebilmesidir. Tanımlanan süreçlerin ölçülebilir olması süreci işletme sırasında gerçekleştirilen eylemlerin etkililiği ve verimliliği hakkında bilge verir. Ölçülmeyen şey yönetilemez. Ölçülmeyen şey iyileştirilemez.

21 1. Müşteriler SÜREÇ KAVRAMI
Süreçte yapılan faaliyetler sonucu ortaya çıkan çıktıların kullanıcısı/yararlanıcısı olan kişi veya kurumlar müşteridir. Dış Müşteriler İç müşteriler

22 Süreç Kavramı 2. Çıktılar Girdilerin birtakım işlemlerden geçirilmesi sonucu ortaya çıkan ürün ve hizmetlerdir. Çıktılar, girdilerin dönüşüme uğramasıdır.

23 Süreç Kavramı 3. Girdiler
Sürecin çıktılarını ortaya çıkarmak için yapılan işlemler sırasında kullanılan malzeme, bilgi, araç-gereç ve kaynaklardır. Süreçte yapılan faaliyetler sonucunda girdiler çıktıya dönüştürülür.

24 4. Kaynaklar Girdilerin çıktıya dönüştürülmesi sırasında kullanılan, kendisi dönüşmediği halde dönüşüme katkı sağlayan öğelerdir.

25 5. Tedarikçiler Sürecin girdilerinin sağlayıcılarıdır. Tedarikçiler de müşteriler gibi iç ve dış tedarikçiler olarak sınıflandırılabilir.

26 6. Faaliyetler Sürecin amacına ulaşmak, hedef ve performansını gerçekleştirmek, istenen çıktıları elde edebilmek için yapılması gereken işlerdir. Her faaliyetinin bir çıktısı ve/veya bir sonucu vardır. Bazı faaliyetlerin sonucunu, bir sonraki faaliyet girdi olarak kullanırken, bazıları ise sürecin nihai çıktısını oluşturur.

27 7. Ölçümler İç Ölçümler (Sürecin Sesi) Çıktıların Ölçümü
Ölçümler, amaçlanan çıktının elde edilip edilmediğine, müşterilerin taleplerinin, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığına karar vermek için yapılan işlemlerdir. İç Ölçümler (Sürecin Sesi) Çıktıların Ölçümü Müşterinin Tatmini/Memnuniyeti (Müşterinin Sesi)

28 Süreçlerin Sınıflandırması
Sınıflandırma, benzer nitelik ve özelliklere göre gruplama yapmaktır. Süreçlerin sınıflandırılması da benzer nitelik ve özelliklere sahip süreçleri aynı grup içinde ele almaktır. Sınıflandırma birbiriyle ilişkili, aynı amaca hizmet eden ya da stratejik önem seviyesi aynı olan süreçlerin aynı grup altında toplanmasıdır.

29 Süreç Tasarlama Yaklaşımları

30 Süreç Tasarlama Yaklaşımları
Hiyerarşi, sürecin kapsamı ve dikey ilişkisi bakımından seviyelere bölünmesidir. Süreç hiyerarşisi süreçlerin bir sistem yaklaşımıyla tasarlanması ile ortaya çıkan dikey ilişkidir. Hiyerarşik yapı oluşturulurken sürecin faaliyetleri genelden özele, somuttan soyuta doğru analiz edilir ve seviyelere bölünür.

31 Süreç Tasarlama Yaklaşımları

32 Süreç Tasarlama Yaklaşımları

33 Süreç Tasarlama Yaklaşımları

34 SÜREÇ TANIMLAMA ADIMLARI
Süreç Tanımlama SÜREÇ TANIMLAMA ADIMLARI

35 Süreç Tanımlama Hazırlık ve planlama aşamasında süreç tanımlama ekibi oluşturulur. Mümkünse her temel süreç için bir ekip oluşturulmalı ve her ekip için bir lider belirlenmelidir. Ekip lideri ve üyeleri tanımlayacakları süreçle ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

36 Süreç Tanımlama

37 Süreç Tanımlama Süreç sahibi, sürecin yönetiminden sorumlu kişidir. Süreç sahibi, sahip olduğu süreç konusunda yetkin ve deneyimli olan, ekip çalışmasına, iletişim ve yönetim becerisine sahip kişiler arasından seçilmelidir. Süreç sahibi, sürecin; Süreçte faaliyetlerinin sistematik olarak uygulanmasını, Sürecin çıktılarının ilgili süreçlere iletilmesini, Performansının izlenmesini, ölçülmesini, analizini ve değerlendirilmesini, Sürecin iyileştirilmesini, Etkililiğin ve verimliliğinin artırılmasını, sağlar.


"KURUM KÜLTÜRÜ VE SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları