Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta1 Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta1 Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181."— Sunum transkripti:

1 ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta1 Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181

2 Tanışalım Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3182  Prof. Dr. Atilla Elçi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl.,  Ofis: Mühendislik Fakültesi 3. Kat; Tlf.:  Cep:  e-posta:  Özgeçmişim O İ BS’de var.  Ayrıca:       SIN’13:  SIN’13 LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/SIN13-6th-Intl-Conf-on  SIN’13 FB:  IGI CRYPSIS Book:  Springer Book:

3 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3183 Hafta Detaylı İ çerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:s9-44, 2:1 Hafta 2 Yenilik Süreci1:s91-111, 2:2 Hafta 3 Yenilik Kuramları1:s44-64, 2:5 Hafta 4 Yenilik Planlaması1:s , 2:3, 2:8 Hafta 5 Strateji ve Yenilik1:s , 2:4 Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi1:s , 2:6 Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:s , 1:s , 2:11 Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Yeni Ürünler1:s , 1:s31-43, 2:9 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik1:s , 2:7 Hafta 11 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i 1:s40-41, 2:2, 4:4.5 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi5:3 Hafta 13 Bilişim- İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 Hafta 14 Küresel De ğ işim 1:s , 3 Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

4 Önerilen Kaynaklar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3184 Anahtar: 1:s9-40, 2:1 => Uzkurt’ta sayfalar 9 ile 40 arası => ve/ya, Tidd & Bessant’da Konu 1. Not: Tidd & Bessant’ın beşinci sürümü Nisan ayında çıkacağından mevcut dördüncü sürümünü almayınız. Kullanmak isteyenler yarı fiyatına olan e-kitabı edinebilir ve ister çevrimiçi isterse Wiley CourseSmart’ ile İnternete bağlanmadan okuyabilir.

5 Kaynaklar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3185 Ders Kitabı: 1.Uzkurt, Cevahir, Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2008, ISBN: (14 TL) Önerilen Kaynaklar: 2.Tidd, J. & Bessant, J., Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 2009, John Wiley & Sons. E-Kitap ( £26.40 ): 3.Betz, Frederick., Teknolojik Yenilik Yönetimi – Değişimle Gelen Rekabet Avantajı, (2003 sürümünden çeviren Pınar Güran), TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları no:339, Ankara, ISBN: (20 TL) 4.Top, Seyfi, İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul, ISBN: Tekin, Mahmut, Güleş Hasan K., ve Öğüt, Adem, Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi 5. baskı, Gazi Kitabevi, 2010, ISBN: (TL 14.80)

6 Dersin Tanımı Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3186  Di ğ er ayrıntıyı O İ BS’de bulacaksınız.  SORULARINIZ? GÖRÜŞLER İ N İ Z?

7 Yenilik? Teknolojik Yenilik? Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3187  «Yenilik»ten ne anlıyorsunuz? Tanım ya da örnek veriniz.  -

8 Örnek 1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3188  Arçelik Telve- Geleneksel Türk Kahvesi Pişirme Makinesi: Tasarım dünyasının en seçkin ödüllerinden iF Tasarım Ödülü’nü kazandı yılı «ürün tasarımı sınıfı: sanayi tasarım alanı». > kullanış kolaylı ğ ı, süreçte yenilik, otomatikleştirme.

9 Örnek 2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3189  Türkiye’nin ilk Internet üzerinden yemek siparişi portalı

10 Neden Yenilik? Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT  Vazgeçilmez İ tici Güç (V İ G):  Ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesinde  Toplumun refahı ve kalkınmasında  İ şletmelerin rekabetçi yapılarında.  Mikro ve makro düzeyde: Olmazsa olmaz!  Yüksek Riskli bir Süreç (YRS)  Riskleri yönetmek gerekir  Günümüzde Yenilik Teknoloji Odaklıdır/Desteklidir (YTO).  Bu nedenle dersimizin konusu:  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

11 Yenilik Ne Demek! Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT  İ ngilizce «Innovation» => Yenilik: ≈ Yeni olarak algılanan fikir, uygulama ve nesnedir (Rogers, 1995) ≈ Yeni ya da büyük ölçüde de ğ iştirilmiş ürün, hizmet ya da sürecin … uygulanmasıdır (Oslo Kılavuzu, 2005) ≈ Girişimcilerin farklı iş ve hizmetler için bir fırsat olarak kullandıkları de ğ işimi belirten bir araçtır (Drucker, 2001) ≈ Pazarda olmayan, maliyeti düşük ve benzersiz özelliklere sahip, müşterilerin yeni olarak algıladı ğ ı, teknoloji ile pazar bilgisinin kullanımı sonucunda ortaya çıkarılan ürün ve hizmetlerdir (Afuah, 2003) ≈ Yeni ürün ve yaratımı sürecindeki fikir üretme, teknoloji geliştirme, üretim ve pazarlama etkinliklerinin yönetiminden oluşan bir süreçtir (Trott, 2002) ≈ Yeni bir şeyler yaratmak ve onu başarılı bir biçimde pazarda uygulamama koymaktır (Ulujn & Weggeman, 2001) ≈ Bilginin ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesidir (Elçi, 2006)  Nesnedir  Süreçtir.

12 Yeniliğin Özellikleri Nelerdir? Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT  Yaşam kalitesini ve refah düzeyini artıran bir araçtır  Kullananların yaşamında de ğ işiklik yaratan bir araçtır  Bir süreçtir ve süreklidir  Ekonomik ve toplumsal yarar yaratan bir de ğ erdir  Önemli rekabet araçlarından biridir  Kültürel bir ortamın ürünüdür  Problem çözme sürecidir  İ şlevler arası bütünleşmenin bir ürünüdür  Çevreye uyma ve bütünleşmenin aracıdır  Yayılmacı niteliktedir

13 Yenilik Örnekleri? Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT ??

14 Yenilikle İlişkili Kavramlar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT  Buluş (icat)  Yaratıcılık  Girişimcilik

15 Yenilik Çeşitleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT  Köktenci, artımsal ve yapısal yenilikler  Köktenci yenilikler ve büyüme ilişkisi  Yıkıcı ve destekleyici yenilikler  Ürün, hizmet ve süreç yenilikleri  Teknolojik ve teknolojik olmayan yenlikler  Toplumsal yenilikler

16 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  TÜB İ TAK 2238 >>Üniversite Düzeyi TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  Ödüller:  Tematik Alan Derecesi:  Birinci: 10 KTL  İ kinci: 7.5 KTL  Üçüncü: 5 KTL.  Birinci aşamayı geçenler: 1 KTL  Tematik Alanlar:  Genel: Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirleri  Teknoloji: Yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklif edilebilir.  Başvurular: 25/2 – 29/3/’13: Başvurular

17 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT  TÜB İ TAK 2238 >>Üniversite Düzeyi TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  Ödüller:  Tematik Alan Derecesi:  Birinci: 10 KTL  İ kinci: 7.5 KTL  Üçüncü: 5 KTL.  Birinci aşamayı geçenler: 1 KTL  Tematik Alanlar:  Genel: Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirleri  Teknoloji: Yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklif edilebilir.  Başvurular: 25/2 – 29/3/’13: Başvurular

18 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  En çok 3 kişilik bir takım oluşturun.  Proje fikri bulup hazırlanın.  Proje önerisi hazırlamanıza yardımcı olaca ğ ım.  TÜB İ TAK’a yükledi ğ iniz projelerde anlamlı bir rolü olan her ö ğ rencim bu dersten en az CC notu alacaktır.  Birinci aşamayı geçen ö ğ rencilerim en az BB notu alacaktır. TÜB İ TAK’tan bin TL ödül de cabası!  Bu ders projesi iste ğ e ba ğ lıdır, ancak size hararetle öneririm.  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/

19 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT  Kendin Yap! Kendin Yap  TÜB İ TAK, 2012 İ novasyon Fuarı’ndaydı.2012 İ novasyon Fuarı’ndaydı  İ novasyon Türkiye 2013: İ novasyon Türkiye 2013  Ekim 2013,  İ stanbul Fuar Merkezi.  Ankara Üniv. Uzaktan e ğ itim Merkezi 11 Şubat – 3 Mart 2013 arasında «Teknoloji, Yaratıcılık ve Fikrii Mülkiyet e- Ö ğ renim Sertifika Programı» düzenledi: 3 haftada 40 saat çevrimiçi e ğ itim verildi. Bakınız.Bakınız  Bilginiz için: TÜB İ TAK B İ DEB’in ö ğ rencilere verdi ğ i burs ve destek programları hakkında e-posta ile sürekli almak için şu adreste kayıt olun.şu adreste


"ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta1 Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları