Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ PEK YOLUNDA TÜRKLER ŞEHİT POLİS İSMAİL ÖZBEK ORTA OKULU HAZIRLAYAN:RANA Ç İ ÇEK TU Ğ BA ÇET İ N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ PEK YOLUNDA TÜRKLER ŞEHİT POLİS İSMAİL ÖZBEK ORTA OKULU HAZIRLAYAN:RANA Ç İ ÇEK TU Ğ BA ÇET İ N."— Sunum transkripti:

1 İ PEK YOLUNDA TÜRKLER ŞEHİT POLİS İSMAİL ÖZBEK ORTA OKULU HAZIRLAYAN:RANA Ç İ ÇEK TU Ğ BA ÇET İ N

2 Orta Asyada Ya ş am

3

4 ORTA ASYA Orta Asya bölgeleri ile her zaman ba ğ lant ı lar var olmu ş tur. Örne ğ in; Çin ile Avrupa aras ı nda en eski zamanlardan beri en az Tunç Devrinden beri ba ğ lant ı vard ı r.

5 Magna carta maddeleri Magna Carta’da maddelerden baz ı lar ı ş unlard ı r: * Kral yasalara uygun olarak verilmi ş bir hüküm olmadan kimseyi tutuklayamaz, hapsedemez, mallar ı na el koyamaz, sürgüne gönderemez, kötü muamelede bulunamaz.

6 İ slamiyet ve türkler

7 1-Eski Türk dini, Gök-Tanr ı inanc ı ad ı yla bilinmektedir. Bu inan ış a göre Türkler, İ slâmiyet’teki gibi tek bir Allah’a inan ı yor ve O’na Tanr ı (Tengri) diyorlard ı. İ slâmiyet’te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah’ ı n s ı fatlar ı ndan baz ı lar ı,eski Türk inanc ı nda da mevcuttu. 2-Ahiret ve ruhun ölmezli ğ i, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçma ğ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktayd ı. 3- İ slâmiyet’te oldu ğ u gibi Gök Tanr ı inan ışı nda da Tanr ı ya kurban sunuluyordu. 4- İ slâmiyet’teki gaza ve cihât ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim k ı lmak için yapt ı klar ı sava ş lar benzer mahiyettedir. İ slâm anlay ışı na göre sava ş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise ayn ı ş ekilde ya ğ ma gelene ğ i vard ı r.

8 islamiyet ve türkler resimleri

9 İ pek yolu

10 BUNLARI B İ L İ YORMUYDUN ? Orta ça ğ da ekonomik yönden önemi büyük olan İ pek yolu Antakya’dan ba ş lay ı p Gaziantep’i geçerek İ ran ve Afganistan’ ı n kuzeyinde Pamir ovas ı na kadar uzan ı r.

11 İ PEK YOLU NERELERDEN GEÇER Çin- Ş ian Mo ğ olistan -Karakurum - Afganistan Belh İ talya –Venedik- Türkiye - İ stanbul-Konya- Özbekistan- Suriye

12 SORULAR

13 1. Bir bölgede yap ı lan kaz ı larda, Hunlar Dönemi'ne ait; 1. Sulama kanallar ı na 2. Tah ı llar ı ö ğ ütmek için kullan ı lan ta ş lara 3. Saban ve oraklara rastlanm ış t ı r. Bu buluntulardan hangileri, Hunlar Dönemi'nde tar ı m yap ı ld ığı na kesin olarak kan ı t gösterilemez? A) Yaln ı z 1 B) Yaln ı z 2 C) Yaln ı z 3 D) I veli E)1 ve 3 Cevap:B

14 İ lk Türk devletlerinde Kurultay ı n sava ş, bar ış gibi önemli konularda ald ığı kararlar ka ğ an ı ba ğ lamazd ı. Buna göre, Kurultay a ş a ğı da kilerden en çok hangisine benzemektedir? A) Son karar meclisi B) Ola ğ anüstü meclis C) Kurucu meclis D) Ulusal meclis E) Dan ış ma meclisi Cevap:E

15 İ pek yolu nerden geçmi ş tir? A)çin b)iran c)afganistan d)arabista Cevap:A


"İ PEK YOLUNDA TÜRKLER ŞEHİT POLİS İSMAİL ÖZBEK ORTA OKULU HAZIRLAYAN:RANA Ç İ ÇEK TU Ğ BA ÇET İ N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları