Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MSS ENFEKSİYONLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD UZ.DR.TUBA GİRAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MSS ENFEKSİYONLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD UZ.DR.TUBA GİRAY."— Sunum transkripti:

1 MSS ENFEKSİYONLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD UZ.DR.TUBA GİRAY

2 MSS ENFEKSİYONLARI  MENENJİT  MENİNKS TUTULUMU  ENSEFALİT  BEYİN PARANKİM TUTULUMU  BEYİN ABSESİ  MSS NİN FOKAL ENFEKSİYONU  MENİNGOENSEFALİT  MENİNKS VE PARANKİM TUTULUMU

3 MSS ENFEKSİYONLARI  BAŞ AĞRISI  BULANTI  KUSMA  İŞTAHSIZLIK  HUZURSUZLUKSİNİRLİLİK  NON SPESİFİK BULGULAR……..

4 MSS ENFEKSİYONLARI  ATEŞ  FOTOFOBİ  BOYUN AĞRISI  RİJİTİDE  UYKU HALİ STUPOR  KOMA  FOKAL NÖROLOJİK DEFİSİT

5 AKUT BAKTERİYEL MENENJİT  BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN EN CİDDİ ENFEKSİYONLARDANDIR…..  Bu enfeksiyonlarda akut komplikasyon oranı ve uzun dönem morbidite riski yüksektir.

6 A.BAKTERİYEL MENENJİT  YENİ DOĞAN;  GRUP B STREPTOKOK  GRAM NEGATİF ENTERİK BASİLLER  LİSTERİA MONOCYTOGENES  DİĞER ÇOCUKLUK ÇAĞLARINDA  STREPTOKOKKUS PNOMONİA  N. MENENGİTİS  H. İNFLUENZA TİP B

7 EPİDEMİYOLOJİ  EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ KÜÇÜK YAŞA BAĞLI OLARAK SPESİFİK PATOJENLERE KARŞI İMMUNİTENİN EKSİK OLMASIDIR….  Diğer riskler arasında patojen bakteri ile yakın zamanda kolonizasyon,H. İnfluenza veya N. Menegitisin neden olduğu invaziv hastalıklı olanlarla yakın temas kalabalık fakirlik,siyah ırk,erkek cinsiyet.  Menenjit riski özellikle gizli bakteriemisi olan bebek ve çocuklarda artmıştır.

8 EPİDEMİYOLOJİ  KOMPLEMAN SİSTEM EKSİKLİĞİ;TEKRARLAYAN MENİNGOKOKKAL ENF.  ASPLENİ;PNOMOKOKAL,H. İNF. TİP B  T LENFOSİT EKSİKLİĞİ;L. MONOSİTOGENES  DERMAL SİNÜS, MENİNGOMYELOSEL;STAFİLOKOK,GR(-) ENTERİK BASİLLER  BOS ŞANT ENFEKSİYONLARI;KOAGÜLAZ (-) STAF.

9 :  STREPTOKOKUS PNOMONİA:Konjuge pnomokok aşısının yaygın kullanımı ile sıklığı azalmıştır.  ASPLENİ,HIVLİ ÇOCUKLAR, OTİTİS MEDİA,SİNÜZİT,PNOMONİ,BOS OTORE VEYA RİNORESİ  NEİSERİA MENEGİTİS:GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE A SEROGRUBUNA ABD DE İSE B,C,Y SEROGRUBUNA RASTLNMIŞTIR.  Kış ve ilk bahar aylarında sıktır,nazofarengeal taşıyıcılıkmevcuttur.  Gündüz bakım evlerinden veya enfekte vakalardan geçiş olabilir.

10 EPDEMİYOLOJİ  H.İNFLUENZA TİP B:AŞILAMADAN SONRA SIKLIĞI AZALMIŞTIR.

11 PATOGENEZ  EN SIK UZAK BİR ENFEKSİYONDAN MİKROORGANİZMALARIN HEMOTOJEN OLARAK YAYILIMI SONUCU OLUŞUR,BAKTERİEMİ GENELLİKLE MENENJİTTEN ÖNCE VEYA AYNI ZAMANDADIR.  MUHTEMEL PATOJENİK MO. İLE NAZOFARENKSİN BAKTERİYEL KOLONİZASYONU BAKTEREMİNİN KAYNAĞIDIR.  BAKTERİLER LATERAL VENTRİKÜLLERİN KOROİD PLEKSUSUNDAN VE MENİNKSLERDEN BOSA GEÇER  VE EKSTRASEREBRAL BOS VE SUBARAKNOİD BOŞLUKTA DOLAŞIR.  BOS TA BAKTERİEL PROLİFERASYON İÇİN YETERSİZ KOMPLEMAN VE ANTİKOR KONSANTRASYONUOLDUĞUNDAN BAKTERİLER HIZLA ÇOĞALIR VE ENFLAMATUAR SÜREÇ BAŞLAR……

12 KLİNİK BELİRTİLER  ANİ BAŞLANGIÇLI,HIZLI İLERLEYEN ŞOK,PURPURA,DİC,BİLİNÇ KAYBI.  24 SAAT İÇİNDE ÖLÜMLE SOUÇLANABİLİR….  ÜSYE VEYA GİS SEMPTOMLARINA EŞLİK EDEN, BİRKAÇ GÜN SÜREN ATEŞ, ARDINDAN LETARJİ,İRRİTABİLİTE ARTIŞI.  DAHA SIKLIKLA KARŞILAŞILIR.  MUAYENE BULGULAINDA:  ENSE SERTLİĞİ  SIRT AĞRISI  KERNİNG BULGUSU;bacağın extansiyonu ile kalçanın 90 derece flexionu ağrılıdır.  BRUDZİNSKİ ULGUSU;sırt üstü yatarken boynun pasif flexionu ndan sonra diz ve kalçalarda istemsiz flexion  ÖN FOTANEL BOMBE VE PULSE  DEKORTİKE POSTÜR  HİPERTANSİYON BRADİKARDİ  PAPİL ÖDEM:KOMPLİKE OLMAMIŞ MENENJİTTE NADİRDİR.  NÖBETLER:HASTALIĞIN 4. GÜNÜNEN SONRA DEVAM EDEN NÖBETLER KÖTÜ PROGNOZU GÖSTERİR.

13 TANI  LOMBER PONKSİYON……  HEMORAM,CRP,BİOKİMYASAL PARAMETRELER  HEMOKÜLTÜR,İDRAR KÜLTÜRÜ  MR,BT

14 LOMBER PONKSİYON  LATERAL DEKÜBİT POZİSYONUNDA FLEKSİYONDA YAPILIR.  L3-L4 VEYA L4-L5 İNTERVERTEBRAL ARALIĞINDAN YAPILIR.  KONTRAENDİKE:  KİBA BULGUSU  CİLT ENFEKSİYONU  TROMBOSİTOPENİ?  AĞIR KARDİOPULMONER YETERSİZLİK.

15 PRESSURE (mm Hg)PROTEINMg/dl GLUCOSE LEUKOCYTE /mm3 AL NORMAL 50-8020-45 75% of blood glucose ≤5 (75% mononuclear ) BACTERIAL MENINGITIS ≥100100-500low100-10000 PMN predominate VIRAL MENINGITIS N or slightly elevated50-200Usually normal 50-1000 Mononuclear s predominate ENCEPHALITIS N or slightly elevated 50-200Usually normal 50-1000 Mononuclear s predominate

16 TEDAVİ  STREPTOKOKKUS PNOMONİA:  Penisiline duyarlı:3. kuşak sefalosporin  Penisiline dirençli(%25-50):vankomisin (60MG/KG/GÜN)  TEDAVİ:10-14 GÜN  N. MENENGİTİS:  PENİSİLİN IV  TEDAVİ:7 GÜN  H. İNFLUENZA  3. KUŞAK SP SEFTRİAXON(100 MG/KG/GÜN), SEFOTAKSİM (200MG/KG/GÜN)  TEDAVİ:7-10 GÜN  E. COLİ :  SEFOTAKSİM VEYA SEFTRİAXON  PSODOMONAS  SEFTAZİDİME  YENİDOĞAN MENENJİTİ:  AMPİCİLİN+ SEFOTAKSİM  TEDAVi:7-10 GÜN  GR- BASİLLER  SEFTAZİDİM+AMİNOGLİKOZİT  TEDAVİ:2-3 HAFTA

17 DESTEK TEDAVİ  Hasta moniterize edilir  Nörolojik muayene ilk 72 saatte sık yapılmalıdır.Nörolojik komplikasyonlar ensık budönemde ortaya çıkar.  Kan biokimyasal parametreler ve kanamapıhtılaşma faktöerleri takip edilmelidir.

18 DESTEKLEYİCİ TEDAVİ 2  Hastaların kan basıncı normalse ve hipovolemik değilse İV mai idame mainin yarısı veya üçte biri ile sınırlandırılmalıdır.  Sistemik hipotansiyonda sınırlama yok….  Septik şoktaki hastada sıvı desteği dopamin,epinefrin,gerekir.  KİBA varsa hiperventilasyon,İV furasemid,mannitol yapılabilir.  Nöbetlerde İV diazepam yapılabilir.Tekrarını engellemek için fenitoin veya fenobarbital kullanılabilir.

19 KOMPLİKASYONLAR  KİBA  NÖBET  KRANİAL SİNİR FELÇLERİ  SEREBRAL SEREBELLAR HERNİASYON  DURAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU  SUBDURAL EFÜZYON:%10-30 DA GÖRÜLÜR %90 DA ASEMPTOMATİKTİR.BT MR İLE TESBİT EDİLİR. KAFA ÇEVRESİNDE BÜYÜME,KUSMA FONTANELDE BOMBELİK,ATEŞ,NÖBET.  SIADH:%30 DA GÖRÜLÜR.SODYUM VE SERUM OSMALİTESİNDE DÜŞÜKLÜK İLE SEYREDER.OLİGÜRİ VE ÖDEM GELİŞİR

20 PROGNOZ  EN YÜKSEK MORTALİTE PNOMOKOKKAL MENENJİTTE GÖRÜLÜR.  AĞIR NÖROGELİŞİMSEL SEKEL %10-20 SİNDE GELİŞİR. %50 SİNDE SESSİZ NÖRODAVRANIŞSAL MORBİDİTE OLUŞUR.  KÖTÜ PRONOZ:  6 AYDAN KÜÇÜKBEBEKLER  BOS TA BAKTERİ KOLONİ OLUŞMA ÜNİTESİ 10 6/ML DEN FAZLA.  NÖBET LERİN 4. GÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKMASI  FOKAL NÖROLOJİK BULGULARI OLANLAR.

21 PRONOZ 2  ENSIK PNOMOKOK MENENJİTİNDE GÖRÜLÜR.(%30)  BAKTERİYEL MENENJİTİN ENSIK RASTLANAN KOMPLİKASYONU SENSORİA NORAL İŞİTME KAYBIDIR.

22 KORUMA  N. MENİNGİTİDİS:  RİFAMPİN 10MG/KG/DOZ 2GÜN (MAX 600MG/GÜN)  YAKIN TEMASTA OLANLAR  H. İNFLUENZA TİP B:  RİFAMPİN 20MG/KG/GÜN 4 GÜN  YAKIN TEMAS İLE VEYA HASTANEYE YATMADAN ÖNCEKİ 5-7 GÜN İÇİNDE EN AZ 4 SAAT AYNI ORTAMDA OLANLAR.

23 VİRAL MENİNGOENSEFALİT  MENİNKSLER VE BEYİN DOKUSUNU TUTAN AKUT ENFLAMATUAR SÜREÇTİR.  ÇOĞU VAKADA HASTALIK KENDİNİ SINIRLAR,BAZI VAKADA İSE MORBİDİTE VE MORTALİTE GELİŞEBİLİR.

24 ETYOLOJİ  ENTEROVİRUSLER:%80 NİNİ OLUŞTURUR.ŞİDDETİ DEĞİŞKENDİR.  ARBOVİRUSLER:KENE VE SİNEK EN SIK RASTLANAN VEKTÖRLERDİR.  HERPES SİMPLEX TİP 1:  ÇOCUK VE ERİŞKİNLERDE ŞİDDETLİ VE SPORADİK ENSEFALİTİN ÖNEMLİ NEDENLERİNDENDİR.  GENELLİKLE BEYİN TUTULUMU FOKALDİR.  HERPES SİMPLEX TİP 2:  DOĞUM SIRASINDA ANNEN ÇOCUĞA GEÇER. AĞIR SEYİRLİDİR.  VARİSELLA ZOSTER:  SEREBELLAR ATAKSİ VE AKUT ENSEFALİT İLE SEYREDEBİLİR.  PRİMER ENFEKSİYONDAN SONRA VZV GANGLİYONLARDA VE YA SPİNAL KRANİAL SİNİR KÖKLERİNDE SESSİZ KALIR.  KABAKULAK:  MENİNGOENSEFALİT HAFİFTİR AMA 8. KRANİAL SİNİR HASARINA BAĞLI SAĞIRLIK SEKELİ GÖRÜLEBİLİR.

25 KLİNİK BELİRTİLER  KLİNİK BELİRTİLER ÇOK DEĞİŞKENDİR….  BAŞLANGIÇ HAFİF OLUP ANİDEN KÖTÜLEŞEBİLECEĞİ GİBİ,ŞİDDETLİ BAŞLAYIP TAM DÜZELME İLEDE SONUÇLANILABİLİR…..  BAŞLANGIÇ AKUTTUR.  BÜYÜK ÇOCUKLARDA BAŞ AĞRISI,HİPERESTEZİ,BEBEKLERDE İSE LETARJİVE İRRİTASYON….  BAŞ AĞRISI FRONTALDE LOKALİZE VE YA GENARALİZEDİR.ADELOSANLAR RETROBULBER BAŞAĞRISINDAN YAKINIRLAR.

26 TANI  VİRAL ENSEALİT TANISI SPESİFİK OLMAYAN BİR PRODROMUN ARDINDAN İLERLEYİCİ SSS SEMPTOMLARININ OLDUĞU KLİNİK BAŞVURU TEMELİNE DAYANIR.  BOS  EEG:DİFFÜZ YAVAŞ DALGA AKTİVİTESİ  BT  MRG

27 AYIRICI TANI  M. TBC….  T. PALLİDUM  LYME  YAVAŞ GİDİŞLİDİRLER….  MALİGNİTELER  KOLLOJEN DOKU HASTALIKLARI  İNTRAKRANİAL KANAMA  BAZI İLAÇ VE ZHİRLENMELER  METABOLİK HASTALIKLAR

28 TEDAVİ  HERPES SİMPLEX ENSEFALİTİ:  ASİKLOVİR  DİĞERLERİNDE DESTEKLEYİCİ TEDAVİ…..  ASPİRİN DIŞINDA ANALJEZİK KULLANILMALIDIR…

29 PROGNOZ  DESTEKLEYİCİ VEREHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİDİR.  MOTOR İNKORDİNASYON,KONVULZİF HASTALIKLAR,SAĞIRLIK,DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI OLABİLİR.  ÖZELLİKLEDE HSV DE SEKEL ORANI YÜKSEKTİR.

30 BEYİN ABSELERİ  EN SIK 4-8 YAŞLARI ARASINDA SAPTANIR.  KKH (SAĞDAN SOLA ŞANT)  MENENJİT  KRONİK OTİTİS MEDİA  SİNUZİT  ORBİTAL SELÜLİT  PENETRAN KAFA TRVMALARI  VPŞANT  İMMUN YETERSİZLİK

31 ETYOLOJİ  S. AERIUS  STREPTOKOK  ANAEROBİKORG.  GR- BASİLLER

32 KLİNİK BULGULAR  ATEŞ  BAŞAĞRISI  LETARJİ  ERKEN EVRE BULGULARI…..  KUSMA  ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI  NÖBETLER  PAPİL ÖDEM  KOMA  GEÇ EVRE BULGULARI

33 TANI  WBC NORMAL VEYA YÜKSEK  HEMOKÜLTÜR %10 DA POZİTİF  BOS ?  EEG:FOKAL YAVAŞLAMA  BT MRG: EN GÜVENİLİR YÖNTEM

34 TEDAVİ  ETKEN BİLİNMİYORSA:  3. KUŞAK SP VE METRANİDAZOL…  KAFA TRAVMASI VEYA BEYİN CERRAHİSİ OPERASYONU VARSA VANKOMİSİNDE İLAVE ET  MEROPENEM…  OTİTİS MEDİA,SİNÜZİT,MASTOİDİT :  Vancomysin+3. kuşak sefalosporin+metranidazol başla kültür sonuçlanıncaya dek….

35 TEDAVİ 2  CERRAHİ:KAPSÜLLÜ ABSELER ÖZELLİKLE KİTLE ETKİSİ YAPIYORSA VEYA KİBA NA NEDEN OLUYORSA ANT. İLE ASPİRASYON KOMBİNE EDİLEBİLİR.  TEDAVİ GENELLİKLE 4-6 HAFTADIR


"MSS ENFEKSİYONLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD UZ.DR.TUBA GİRAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları