Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MSS ENFEKSİYONLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD UZ.DR.TUBA GİRAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MSS ENFEKSİYONLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD UZ.DR.TUBA GİRAY."— Sunum transkripti:

1 MSS ENFEKSİYONLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD UZ.DR.TUBA GİRAY

2 MSS ENFEKSİYONLARI MENENJİT MENİNKS TUTULUMU ENSEFALİT
BEYİN PARANKİM TUTULUMU BEYİN ABSESİ MSS NİN FOKAL ENFEKSİYONU MENİNGOENSEFALİT MENİNKS VE PARANKİM TUTULUMU

3 MSS ENFEKSİYONLARI BAŞ AĞRISI BULANTI KUSMA İŞTAHSIZLIK
HUZURSUZLUKSİNİRLİLİK NON SPESİFİK BULGULAR……..

4 MSS ENFEKSİYONLARI ATEŞ FOTOFOBİ BOYUN AĞRISI RİJİTİDE
UYKU HALİ STUPOR KOMA FOKAL NÖROLOJİK DEFİSİT

5 AKUT BAKTERİYEL MENENJİT
BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN EN CİDDİ ENFEKSİYONLARDANDIR….. Bu enfeksiyonlarda akut komplikasyon oranı ve uzun dönem morbidite riski yüksektir.

6 A.BAKTERİYEL MENENJİT YENİ DOĞAN; GRUP B STREPTOKOK
GRAM NEGATİF ENTERİK BASİLLER LİSTERİA MONOCYTOGENES DİĞER ÇOCUKLUK ÇAĞLARINDA STREPTOKOKKUS PNOMONİA N. MENENGİTİS H. İNFLUENZA TİP B

7 EPİDEMİYOLOJİ EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ KÜÇÜK YAŞA BAĞLI OLARAK SPESİFİK PATOJENLERE KARŞI İMMUNİTENİN EKSİK OLMASIDIR…. Diğer riskler arasında patojen bakteri ile yakın zamanda kolonizasyon ,H. İnfluenza veya N. Menegitisin neden olduğu invaziv hastalıklı olanlarla yakın temas kalabalık fakirlik,siyah ırk,erkek cinsiyet . Menenjit riski özellikle gizli bakteriemisi olan bebek ve çocuklarda artmıştır.

8 EPİDEMİYOLOJİ KOMPLEMAN SİSTEM EKSİKLİĞİ;TEKRARLAYAN MENİNGOKOKKAL ENF. ASPLENİ;PNOMOKOKAL,H. İNF. TİP B T LENFOSİT EKSİKLİĞİ;L. MONOSİTOGENES DERMAL SİNÜS, MENİNGOMYELOSEL;STAFİLOKOK,GR(-) ENTERİK BASİLLER BOS ŞANT ENFEKSİYONLARI;KOAGÜLAZ (-) STAF.

9 : STREPTOKOKUS PNOMONİA:Konjuge pnomokok aşısının yaygın kullanımı ile sıklığı azalmıştır. ASPLENİ,HIVLİ ÇOCUKLAR, OTİTİS MEDİA,SİNÜZİT,PNOMONİ,BOS OTORE VEYA RİNORESİ NEİSERİA MENEGİTİS:GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE A SEROGRUBUNA ABD DE İSE B,C,Y SEROGRUBUNA RASTLNMIŞTIR. Kış ve ilk bahar aylarında sıktır ,nazofarengeal taşıyıcılıkmevcuttur. Gündüz bakım evlerinden veya enfekte vakalardan geçiş olabilir.

10 EPDEMİYOLOJİ H.İNFLUENZA TİP B:AŞILAMADAN SONRA SIKLIĞI AZALMIŞTIR.

11 PATOGENEZ EN SIK UZAK BİR ENFEKSİYONDAN MİKROORGANİZMALARIN HEMOTOJEN OLARAK YAYILIMI SONUCU OLUŞUR,BAKTERİEMİ GENELLİKLE MENENJİTTEN ÖNCE VEYA AYNI ZAMANDADIR. MUHTEMEL PATOJENİK MO. İLE NAZOFARENKSİN BAKTERİYEL KOLONİZASYONU BAKTEREMİNİN KAYNAĞIDIR. BAKTERİLER LATERAL VENTRİKÜLLERİN KOROİD PLEKSUSUNDAN VE MENİNKSLERDEN BOSA GEÇER VE EKSTRASEREBRAL BOS VE SUBARAKNOİD BOŞLUKTA DOLAŞIR. BOS TA BAKTERİEL PROLİFERASYON İÇİN YETERSİZ KOMPLEMAN VE ANTİKOR KONSANTRASYONUOLDUĞUNDAN BAKTERİLER HIZLA ÇOĞALIR VE ENFLAMATUAR SÜREÇ BAŞLAR……

12 KLİNİK BELİRTİLER ANİ BAŞLANGIÇLI,HIZLI İLERLEYEN ŞOK,PURPURA,DİC,BİLİNÇ KAYBI. 24 SAAT İÇİNDE ÖLÜMLE SOUÇLANABİLİR…. ÜSYE VEYA GİS SEMPTOMLARINA EŞLİK EDEN , BİRKAÇ GÜN SÜREN ATEŞ, ARDINDAN LETARJİ,İRRİTABİLİTE ARTIŞI. DAHA SIKLIKLA KARŞILAŞILIR. MUAYENE BULGULAINDA: ENSE SERTLİĞİ SIRT AĞRISI KERNİNG BULGUSU;bacağın extansiyonu ile kalçanın 90 derece flexionu ağrılıdır. BRUDZİNSKİ ULGUSU;sırt üstü yatarken boynun pasif flexionu ndan sonra diz ve kalçalarda istemsiz flexion ÖN FOTANEL BOMBE VE PULSE DEKORTİKE POSTÜR HİPERTANSİYON BRADİKARDİ PAPİL ÖDEM:KOMPLİKE OLMAMIŞ MENENJİTTE NADİRDİR. NÖBETLER:HASTALIĞIN 4. GÜNÜNEN SONRA DEVAM EDEN NÖBETLER KÖTÜ PROGNOZU GÖSTERİR.

13 TANI LOMBER PONKSİYON…… HEMORAM,CRP,BİOKİMYASAL PARAMETRELER
HEMOKÜLTÜR,İDRAR KÜLTÜRÜ MR ,BT

14 LOMBER PONKSİYON LATERAL DEKÜBİT POZİSYONUNDA FLEKSİYONDA YAPILIR.
L3-L4 VEYA L4-L5 İNTERVERTEBRAL ARALIĞINDAN YAPILIR. KONTRAENDİKE: KİBA BULGUSU CİLT ENFEKSİYONU TROMBOSİTOPENİ? AĞIR KARDİOPULMONER YETERSİZLİK.

15 Mononuclears predominate
PRESSURE (mm Hg) PROTEIN Mg/dl GLUCOSE LEUKOCYTE /mm3 NORMAL 50-80 20-45 75% of blood glucose ≤5 (75% mononuclear) BACTERIAL MENINGITIS ≥100 low PMN predominate VIRAL MENINGITIS N or slightly elevated 50-200 Usually normal Mononuclears predominate ENCEPHALITIS

16 TEDAVİ Penisiline duyarlı:3. kuşak sefalosporin
STREPTOKOKKUS PNOMONİA: Penisiline duyarlı:3. kuşak sefalosporin Penisiline dirençli(%25-50):vankomisin (60MG/KG/GÜN) TEDAVİ:10-14 GÜN N. MENENGİTİS: PENİSİLİN IV TEDAVİ:7 GÜN H. İNFLUENZA 3 . KUŞAK SP SEFTRİAXON(100 MG/KG/GÜN), SEFOTAKSİM (200MG/KG/GÜN) TEDAVİ:7-10 GÜN E. COLİ : SEFOTAKSİM VEYA SEFTRİAXON PSODOMONAS SEFTAZİDİME YENİDOĞAN MENENJİTİ: AMPİCİLİN+ SEFOTAKSİM TEDAVi:7-10 GÜN GR- BASİLLER SEFTAZİDİM+AMİNOGLİKOZİT TEDAVİ:2-3 HAFTA

17 DESTEK TEDAVİ Hasta moniterize edilir
Nörolojik muayene ilk 72 saatte sık yapılmalıdır.Nörolojik komplikasyonlar ensık budönemde ortaya çıkar. Kan biokimyasal parametreler ve kanamapıhtılaşma faktöerleri takip edilmelidir.

18 DESTEKLEYİCİ TEDAVİ 2 Hastaların kan basıncı normalse ve hipovolemik değilse İV mai idame mainin yarısı veya üçte biri ile sınırlandırılmalıdır. Sistemik hipotansiyonda sınırlama yok…. Septik şoktaki hastada sıvı desteği dopamin,epinefrin,gerekir. KİBA varsa hiperventilasyon,İV furasemid,mannitol yapılabilir. Nöbetlerde İV diazepam yapılabilir.Tekrarını engellemek için fenitoin veya fenobarbital kullanılabilir.

19 KOMPLİKASYONLAR KİBA NÖBET KRANİAL SİNİR FELÇLERİ
SEREBRAL SEREBELLAR HERNİASYON DURAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU SUBDURAL EFÜZYON:%10-30 DA GÖRÜLÜR %90 DA ASEMPTOMATİKTİR.BT MR İLE TESBİT EDİLİR. KAFA ÇEVRESİNDE BÜYÜME ,KUSMA FONTANELDE BOMBELİK,ATEŞ,NÖBET. SIADH:%30 DA GÖRÜLÜR.SODYUM VE SERUM OSMALİTESİNDE DÜŞÜKLÜK İLE SEYREDER.OLİGÜRİ VE ÖDEM GELİŞİR

20 PROGNOZ EN YÜKSEK MORTALİTE PNOMOKOKKAL MENENJİTTE GÖRÜLÜR.
AĞIR NÖROGELİŞİMSEL SEKEL %10-20 SİNDE GELİŞİR. %50 SİNDE SESSİZ NÖRODAVRANIŞSAL MORBİDİTE OLUŞUR. KÖTÜ PRONOZ: 6 AYDAN KÜÇÜKBEBEKLER BOS TA BAKTERİ KOLONİ OLUŞMA ÜNİTESİ 10 6/ML DEN FAZLA. NÖBET LERİN 4. GÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKMASI FOKAL NÖROLOJİK BULGULARI OLANLAR.

21 PRONOZ 2 ENSIK PNOMOKOK MENENJİTİNDE GÖRÜLÜR.(%30)
BAKTERİYEL MENENJİTİN ENSIK RASTLANAN KOMPLİKASYONU SENSORİA NORAL İŞİTME KAYBIDIR.

22 KORUMA N. MENİNGİTİDİS: RİFAMPİN 10MG/KG/DOZ 2GÜN (MAX 600MG/GÜN)
YAKIN TEMASTA OLANLAR H. İNFLUENZA TİP B: RİFAMPİN 20MG/KG/GÜN 4 GÜN YAKIN TEMAS İLE VEYA HASTANEYE YATMADAN ÖNCEKİ 5-7 GÜN İÇİNDE EN AZ 4 SAAT AYNI ORTAMDA OLANLAR.

23 VİRAL MENİNGOENSEFALİT
MENİNKSLER VE BEYİN DOKUSUNU TUTAN AKUT ENFLAMATUAR SÜREÇTİR. ÇOĞU VAKADA HASTALIK KENDİNİ SINIRLAR,BAZI VAKADA İSE MORBİDİTE VE MORTALİTE GELİŞEBİLİR.

24 ETYOLOJİ ENTEROVİRUSLER:%80 NİNİ OLUŞTURUR.ŞİDDETİ DEĞİŞKENDİR.
ARBOVİRUSLER:KENE VE SİNEK EN SIK RASTLANAN VEKTÖRLERDİR. HERPES SİMPLEX TİP 1: ÇOCUK VE ERİŞKİNLERDE ŞİDDETLİ VE SPORADİK ENSEFALİTİN ÖNEMLİ NEDENLERİNDENDİR. GENELLİKLE BEYİN TUTULUMU FOKALDİR. HERPES SİMPLEX TİP 2: DOĞUM SIRASINDA ANNEN ÇOCUĞA GEÇER. AĞIR SEYİRLİDİR. VARİSELLA ZOSTER: SEREBELLAR ATAKSİ VE AKUT ENSEFALİT İLE SEYREDEBİLİR. PRİMER ENFEKSİYONDAN SONRA VZV GANGLİYONLARDA VE YA SPİNAL KRANİAL SİNİR KÖKLERİNDE SESSİZ KALIR. KABAKULAK: MENİNGOENSEFALİT HAFİFTİR AMA 8. KRANİAL SİNİR HASARINA BAĞLI SAĞIRLIK SEKELİ GÖRÜLEBİLİR.

25 KLİNİK BELİRTİLER KLİNİK BELİRTİLER ÇOK DEĞİŞKENDİR….
BAŞLANGIÇ HAFİF OLUP ANİDEN KÖTÜLEŞEBİLECEĞİ GİBİ,ŞİDDETLİ BAŞLAYIP TAM DÜZELME İLEDE SONUÇLANILABİLİR….. BAŞLANGIÇ AKUTTUR. BÜYÜK ÇOCUKLARDA BAŞ AĞRISI,HİPERESTEZİ,BEBEKLERDE İSE LETARJİVE İRRİTASYON…. BAŞ AĞRISI FRONTALDE LOKALİZE VE YA GENARALİZEDİR.ADELOSANLAR RETROBULBER BAŞAĞRISINDAN YAKINIRLAR.

26 TANI VİRAL ENSEALİT TANISI SPESİFİK OLMAYAN BİR PRODROMUN ARDINDAN İLERLEYİCİ SSS SEMPTOMLARININ OLDUĞU KLİNİK BAŞVURU TEMELİNE DAYANIR. BOS EEG:DİFFÜZ YAVAŞ DALGA AKTİVİTESİ BT MRG

27 AYIRICI TANI M. TBC…. T. PALLİDUM LYME YAVAŞ GİDİŞLİDİRLER….
MALİGNİTELER KOLLOJEN DOKU HASTALIKLARI İNTRAKRANİAL KANAMA BAZI İLAÇ VE ZHİRLENMELER METABOLİK HASTALIKLAR

28 TEDAVİ HERPES SİMPLEX ENSEFALİTİ: ASİKLOVİR
DİĞERLERİNDE DESTEKLEYİCİ TEDAVİ….. ASPİRİN DIŞINDA ANALJEZİK KULLANILMALIDIR…

29 PROGNOZ DESTEKLEYİCİ VEREHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİDİR.
MOTOR İNKORDİNASYON,KONVULZİF HASTALIKLAR,SAĞIRLIK,DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI OLABİLİR. ÖZELLİKLEDE HSV DE SEKEL ORANI YÜKSEKTİR.

30 BEYİN ABSELERİ EN SIK 4-8 YAŞLARI ARASINDA SAPTANIR.
KKH (SAĞDAN SOLA ŞANT) MENENJİT KRONİK OTİTİS MEDİA SİNUZİT ORBİTAL SELÜLİT PENETRAN KAFA TRVMALARI VPŞANT İMMUN YETERSİZLİK

31 ETYOLOJİ S. AERIUS STREPTOKOK ANAEROBİKORG. GR- BASİLLER

32 KLİNİK BULGULAR ATEŞ BAŞAĞRISI LETARJİ ERKEN EVRE BULGULARI….. KUSMA
ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI NÖBETLER PAPİL ÖDEM KOMA GEÇ EVRE BULGULARI

33 TANI WBC NORMAL VEYA YÜKSEK HEMOKÜLTÜR %10 DA POZİTİF BOS ?
EEG:FOKAL YAVAŞLAMA BT MRG: EN GÜVENİLİR YÖNTEM

34 TEDAVİ ETKEN BİLİNMİYORSA: 3. KUŞAK SP VE METRANİDAZOL…
KAFA TRAVMASI VEYA BEYİN CERRAHİSİ OPERASYONU VARSA VANKOMİSİNDE İLAVE ET MEROPENEM… OTİTİS MEDİA,SİNÜZİT,MASTOİDİT : Vancomysin+3. kuşak sefalosporin+metranidazol başla kültür sonuçlanıncaya dek….

35 TEDAVİ 2 CERRAHİ:KAPSÜLLÜ ABSELER ÖZELLİKLE KİTLE ETKİSİ YAPIYORSA VEYA KİBA NA NEDEN OLUYORSA ANT. İLE ASPİRASYON KOMBİNE EDİLEBİLİR. TEDAVİ GENELLİKLE 4-6 HAFTADIR


"MSS ENFEKSİYONLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD UZ.DR.TUBA GİRAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları