Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEME KANSERİ OLGULARINDA OVULASYON İNDÜKSİYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEME KANSERİ OLGULARINDA OVULASYON İNDÜKSİYONU"— Sunum transkripti:

1 MEME KANSERİ OLGULARINDA OVULASYON İNDÜKSİYONU
12. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ 15-19 MAYIS 2014, ANTALYA To view this presentation, first, turn up your volume and second, launch the self-running slide show. DOÇ. DR. ILGIN TÜRKÇÜOĞLU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE BİLİM DALI

2 Meme Kanseri Kadınlardaki en sık kanser SEER verisi:
Tüm kanserlerin %28’i 8 kadından 1’i SEER verisi: Meme kanseri olgularının %2’si yaş arasında %11’i yaş arasında görülüyor. SEER Cancer Statistics Review, 1975–2006. National Cancer Institute; Bethesda

3 Meme Kanseri- İnsidans/Sağkalım
Amerika Birleşik Devletleride yılda yeni meme kanseri olgusu tanı alıyor. Meme kanseri enedeni ile ölen olgu sayısı ise Olguların %15’I kaybediliyor. Yaşam oranları %85 civarında.

4 Kemoterapinin Fertilite Üzerine Etkisi
Akut ovaryan yetmezlik (Menopoz) Azalmış over rezervi (İnfertilite, Prematür ovaryan yetmezlik) Son yıllarda multi ajan kemoterapi sayesinde meme kanserinde sağkalım oranları artmıştır. Ancak kanser tedavisinin over dokusnda hasar yapıcı etkisi mevcuttur. Bu nedenle hasarın derecesine göre olgularda akut over yetmezliği ve menapoz ya da azalmış over yetmezliğine bağlı infertilite ve prematür ovaryan yetmezlik gelişmektedir. Özellikle günümüzde kadınların akademik kaygılar nedeni ile ilk evlenme yaşını ve ilk gebelik yaşını geciktirmesi nedeni ile azalmış over rezervi ve infertilite meme kanseri olgularının yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

5 Ovaryan Yetmezlik-Belirleyici Faktörler
Hasta yaşı İlacın tipi İlaç dozu Over hasarının belirleyicileri hasta yaşı, ilacın tipi ve ilaç dozudur. İleri yaş, yüksek riskli grupta olan ajanlarla tedavi ve kullanılan ilacın kümülatif dozunun artması azalmış over rezervi riskini artıran faktörlerdir.

6 Gonadotoksik Etkili -Yüksek Riskli- Kemoterapi Ajanları
Meme kanserinin adjuvan tedavisinde kullanılan siklofosfamid yüksek rikli ajanlar grubunda yer almaktadır.

7 Meme Kanserinde Adjuvan Tedavinin Fertiliteye Etkisi
Klinik Faydası Fertiliteye Etkisi 6 siklus Antrasiklin bazlı kombine kemoterapi i.e. FEC (5-florourasil, epirubisin, siklofosfamid) ya da FAC (5-florourasil, doxorubisin, siklofosfamid Mortalitede %38 azalma. 15 yıllık takipte sağkalım oranlarında %5-15 iyileşme Siklus sayısı ve doz amenore ve infertilite riskini artırabilir Doz dense kemoterapi (3 hafta yerine 2 hafta aralarla) Mortaliteyi daha da azaltıyor görünüyor Taksenlerin eklenmesi İlacın tipine bağlı Transtuzumab ile adjuvan tedavi HER2 pozitif olgularda hastalıksız sağkalım oranlarında artma Bilinmiyor 5 yıl Tamoxifen tedavisi ER (+) olgularda yıllık ölüm oranlarında %31’lik azalma. Rekürens oranlarında %11.8, mortalite oranlarında %9.2 azalma Gebeliğin 5 yıl gecikmesi. Fertilite ilerlemiş yaşa bağlı azalabilir. Burada meme kanserinde kullanılan adjuvan tedavileri, klik faydalarını ve fertiliteye etkilerini görüyoruz. Kombine kemoterapiler siklus sayısı ve doza bağlı olarak meme kanseri olgularında amenore ve infertilite riskini artırıyorlar. Tamoksifenin kendisinin overe toksik etkisi yok ancak 5 yıllık kullanım gebeliğin 5 yıl gecikmesine neden oluyor. Özellikle ileri yaşa sahip olgularda ilerlemiş yaşa bağlı infertilite sorunları ile karşılaşılabilir. Rodriguez-Wallberg K.A., Oktay K. Clin Obstet Gynecol December ; 53(4): 753–762.

8 Meme Kanserinde Kullanılan Kemoterapi Ajanlarının
Foliküler Büyümenin Değişik Aşamalarına Etkisi cyclophophfamide DNA kırıkları ve apopitozis Azalmış over rezervi doxorubicin Alkilleyici ajanlardan olan siklofosfamid folikülogenezin preantral aşamasına etkili. Büyümeyen primordial foliküllerde DNA kırıklarına ve apopitozise neden olarak over rezervini azaltmaktadırlar. Büyüyen folikül hasarı (granuloza hücre hasarı) Geçici amenore (3-6 ay) methotrexate Kenny A. Rodriguez-Wallberg and Kutluk Oktay The Oncologist 2012, 17:

9 Kemoterapiye Bağlı Over Hasarı
Primordial follikül hasarı Xenograft modelinde primordial folikül hasarının 12 saat sonra başladığı ve 48 saat sonra ise primordial folikül sayısında %93 düşüş olduğu gösterilmiş. Xenograft modellerinde cyclophosphamide sonrası primordial follikül hasarının 12 saat sonra başladığı ve 48 saat sonra primordial follikül sayısında %93 düşüş gösterilmiştir Ovaryan stroma hasarı Oktem, O. et al. Cancer Res 2007;67:

10 Meme Kanserinde Kemoterapinin Over Rezervine Etkisi
26 yaş 36 yaş Burada da kemoterapi almış olan 26 yaşındaki bir kadının primordial foliklül sayısının 36 yaşında kemoterapi almamış kadınınkine eşder olduğunu görüyoruz. Oktem, O. et al. Cancer Res 2007;67:

11 Amerikan Klinik Onkoloji Topluluğu Önerileri
İnfertilite riskinin belirlenmesi Hastaya bilgi verilmesi Tedaviye bağlı infertilite riski olanlar Fertilite koruma yöntemlerini kullanmak isteyenler Fertilite koruma yöntemleri konusunda uzmanlaşmış bir reprodüktif endokrinoloğa hastanın sevki İspatlanmış Fertilite Koruma Yöntemleri: Erkek: Sperm dondurma Kadın: Embryo ya da oosit dondurma Konservatif jinekolojik operasyonlar Deneysel Fertilite Koruma Yöntemler: Over ya da testis dokusu dondurma Diğerleri özellikle son yıllarda uygulanan yoğun kemo-radyoterapiler sonucunda sağkalım oranlarının arttığını ancak buna bağlı over hasarının ve infertilite sorunlarının hastaların yaşam kaliyesini düşürdüğünden yola çıkarak Amerikan Klinik Onkoloji Topluluğu da tüm kanser olgularında infertilite riskinin belirlenmesi ve hastaya bilgi verilmesini, tedaviye bağlı infertilite riski olanların ya da fertilite koruma yöntemlerini kullanmak isteyenlerin fertilite koruma konusunda uzmanlaşmış bir reprodüktif endokrinoloğa sevke edilmesini önermektedir. Ispatlanmış yöntemler arasında embryo ve oosit dondurma yöntemleri yer almaktadır. Oosit dondurma artık ASRM tarafından deneysel olarak kabul edilmemektedir Loren AW. et al., J Clin Oncol, 2013;31:

12 Meme Kanserinde Fertilite Koruma Yöntemleri
Adjuan Kemoterapi Planlanıyor mu? Evet Ovulasyon indüksiyonu için yeretli zaman var mı? Ovulasyon İndüksiyonu Partneri varsa ya da donör spermi kullanıyorsa embryo dondurma Partneri yoksa oosit dondurma Hayır İmmatür oositlerin in vitro matürasyon için toplanması Embryo dondurma Oosit dondurma Over dokusu dondurma Over dokusu transplantasyonu Primordial foliküllerin in vitro maturasyonu 5 yıllık Tamoxifen tedavisi planlanıyor mu? Evet: - ilerleyen yaşın fertiliteye etkisi hakkında bilgi ver. – ileri yaş kadınlarda ya da geniş aile isteyenlerde fertilite koruma yöntemlerini düşün Hayır: - Fertilite koruma yöntemleri gerekli olmayabilir Meme Kanserinde Fertilite Koruma Yöntemleri Kenny A. Rodriguez-Wallberg and Kutluk Oktay The Oncologist 2012, 17:

13 BRCA Mutasyonu Olan Meme Kanseri Olguları
BRCA 1 ve 2 mutasyonu meme kanseri olgularının %10’unda görülür. Eş zamanlı over kanseri riski BRCA 1 mutasyonunda azalmış over cevabı riski kat artıyor Defektif DNA tamiri Oositler kemoterapi hasarına daha duyarlı BRCA mutasyonun aktarılmaması için PGD yapılabilir. Oktay K, et.al., J Clin Oncol.; 2010, 28:240–4.

14 Meme Kanserinde Ovulasyon İndüksiyonu
Cerrahi ile adjuvan kemoterapinin başlamasına kadar 6 ile 8 hafta zaman var. Erken evre meme kanserinde kemoterapinin meme cerrahisinden 12 hafta sonra başlanmasının sağkalım oranlarına ve rekürens oranlarına etkisi yok. Cold S, et.al., Br J Cancer 2005;93:627–32. Lohrisch C, et.al., J Clin Oncol 2006;24:4888–94.

15 Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanılan Ajanlar
Tamoksifen Nonsteroidal triphenylethylene bileşiği, klomifen sitrat benzeri etki 1970’lerde anovulatuar kadınlarda ovulasyon indüksiyonu için kullanılmış Selektif östrojen reseptör modülatörü meme dokusunda anti-östrojenik etki Östrojen reseptör pozitif meme kanserinin hormonal tedavisinde ve önlenmesinde kullanılan birincil ilaç Aromataz inhibitörleri Aromataz enzimini inhibe ederek androstenedion ve testosteronu estrone ve östradiole çevrilmesini engeller. Postmenapozal olgularda hormon reseptör pozitif metastatik meme kanserinin tedavisinde kullanılır. Hipotalamo-pituiter aksı östrojenin negatif feedback etkisinden kurtararak gonadotropin seviyesini artırır. Klomifene dirençli anovulatuar olgularda ovulasyon indüksiyonunda kullanılır.

16 Meme Kanseri Olgularında Tamoxifen ile Ovulasyon İndüksiyonu
USG FSH LH E2 40 mg/gün >10 mm folikül yoksa dozu 60 mg’a artır Üriner LH testi 4x1 >14 mm folikül hMG 150 IU 250 µg Leading folikül >17 mm 36 saat Prematür LH surge’den şüphelenilirse Oktay K, et.al., Hum Reprod. 2003;18:90-5.

17 Natural Cycle IVF (5 olgu, 9 siklus)
Tamoksifen- IVF vs Doğal Siklus Tamoxifen IVF (12 olgu, 15 siklus) Natural Cycle IVF (5 olgu, 9 siklus) p ≥ 17 mm folikül sayısı 1.2 ± 0.11 0.9 ± 0.1 0.07 Toplam oosit sayısı 1.8 ± 0.3 1.7 ± 0.7 NS Matür oosit sayısı 1.6 ± 0.3 0.7 ± 0.2 0.03 Toplam embryo saysı 0.6 ± 0.2 0.02 Zirve E2 seviyesi (pg/ml) 442.4 ± 32.6 278 ± 39.9 0.006 Tamoksifen ile ovulasyon indüksiyonu her olguda en azından 1 matür oosit ve 1 embryo elde etmeyi sağlıyor. Siklus iptal oranlarını azaltıyor. Ancak hala fertilite preservation için oosit ve embryo sayısı yeterli değil. Oktay K, et.al., Hum Reprod. 2003;18:90-5.

18 Meme Kanserinde Ovulasyon İndüksiyonu
Tamoksifen-Gonadotropin vs Letrozole-Gonadotropin Tamoxifen: 12 olgu, 13 siklus Tamoxifen-FSH: 7 olgu, 9 siklus Letrozole-FSH: 11 olgu, 11 siklus Oosit ve embryo sayısını artırmak için tamoksifene ve letrozole gonadotropinler eklenmiş ve tek başına tamoksifen, tamoksifen+ rec FSH, ve Letrozole+ recFSH protokolleri karşılaştırılmış. Oktay K, et.al., J Clin Oncol. 2005;23:

19 Tamoxifen-Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyonu
60 mg/gün 150 IU/GÜN hCG E2 > 250 µg OPU USG FSH LH E2 34-36 saat 250 µg Leading folikül > mm IU Oktay K, et.al., J Clin Oncol. 2005;23:

20 Letrozole-Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyonu
5 mg IU E2 > 250 pg/ml ya da Leading folikül>14 mm 250 µg USG FSH LH E2 34-36 saat Leading folikül > mm IU E2 >250pg/ml ise E2 <50 pg/ml kadar Oktay K, et.al., J Clin Oncol. 2005;23:

21 Tamoxifen vs Tamoxifen-FSH vs Letrozole-FSH
(12 olgu, 13 siklus) Tamoxifen-FSH (7 olgu, 9 siklus) Letrozole-FSH (11 olgu, 11 siklus) ≥ 17 mm folikül sayısı 1.2 ± 0.1* 2.6 ± 0.4 3.2 ± 0.4 Toplam oosit sayısı 1.7 ± 0.3* 6.9 ± 1.1 12.3 ± 2.5 Matür oosit sayısı 1.5 ± 0.3* 5.1 ± 1.1 8.5 ± 1.6 Toplam embryo sayısı 1.3 ± 0.2* 3.8 ± 0.8 5.3 ± 0.8 Zirve E2 seviyesi 419 ± 39 1,182 ± 271* 380 ± 57 * Istatistiksel olarak anlamlı Tamoxifen grubunda oosit aspirasyonundan 1 gün önce spontan ovulasyon nedeni ile 2 siklus iptal edildi. Çalışma ile aynı dönemde yapılmış kanser olmayan olguların standat IVF siklusları ile karşılaştırıldığında toplam oosit ve embryo sayıları letrozole-FSH grubunda benzer Tamoxifen ve Tamoxifen-FSH grubunda daha düşük Oktay K, et.al., J Clin Oncol. 2005;23:

22 Letrozole-FSH vs Konvansiyonel IVF
47 letrozole-FSH / 56 konvansiyonel IVF olgusu Letrozole + rec FSH’ın etkinliğini araştırmak için bu çalışmada letrozole+fsh, çalışmanın yapıldığı dönemdeki meme kanseri olmayan, tübal faktör infertilitesi olan olguların konvansiyonel IVF siklusları ile karşılaştırılmış. Oktay K, et.al., J Clin Endocrinol Metab. 2006;91:

23 Letrozole-FSH vs Konvansiyonel IVF
%89.6 erken evre %86.04 ER (+) %70 PR (+) Oktay K, et.al., J Clin Endocrinol Metab. 2006;91:

24 Letrozole-FSH vs Konvansiyonel IVF
Regresyon analizinde optimum maturasyon oranı için cut-off değer 20.4 mm optimum fertilizasyon oranı için cut-off değer 19.5 mm tesbit edilmiş 47 olgu 56 olgu hCG kriteri : 17-18 mm’den mm’ye değiştirilmiş. Letrozole grubunda hcg günü e2 düzeyi ve endometrial kalınlık daha az toplam oosit sayısı ve ve matür oosit sayısı benzer ancak maturasyon oranları letrozole grubunda daha düşük bulunmuş. Regresyon analizi yapılarak optimum maturasyon oranı için ve optimum fertilizasyon oranı için folikül boyutu 19,5 ile 20.5 mm olarak tesbit edilmiş. Ve hcg uygulama kriteri 17-18mm’den mm’ye değiştirilmiş.Fertilizasyon oranları ve 2pn embryo sayıları benzer bulunmuş. Stimulasyon süreleri benzer ve kullanılan gonadotropin miktarı Letrozole-fsh grubunda daha düşük bulunmuş. %44 azalma 4 zayıf cevap, 1 yüzeyel tromboflebit Tübal faktör infertilite 1 zayıf cevap Oktay K, et.al., J Clin Endocrinol Metab. 2006;91:

25 Anastrozole-Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyonu
2 mg-10 mg E2 günde >%20 artarsa dozu 1-2 mg/gün artır IU Lead folikül ≥14 mm ya da E2>250 pg/ml 34-36 saat USG FSH LH E2 Diğer bir çalışma ile aromataz inhibitörlerinden olan anastrozolün etkinliğine bakılmış. Anastrozole 2-10 mg dozunda letrozole-fsh protokolüne benzer şekilde kullanılmış. Azim AA, et.al., J Clin Endocrinol Metab 2007;92:

26 Letrozole-FSH vs Anastrozole-FSH
Letrozole-FSH (n=47) Anastrozole-FSH (n=7) p ≥ 17 mm folikül sayısı 3.84 ± 1.72 2.67 ± 1.58 NS Toplam oosit sayısı 11.57 ± 7.14 9.71 ± 8.5 Fertilizasyon hızı (%) 74.1 ± 24 71.28 ± 17.11 Toplam embryo sayısı 6.19 ± 4.07 5.57 ± 4.86 hCG günü E2 seviyesi ± ± <0.01 hCG’den sonraki gün E2 seviyesi ± ± 0.01 Anastrozole-fsh protokolü sadece 7 olguda kullanılmış. Toplam oosit sayısı, fertilizasyon hızı, toplam embryo sayısı her iki grupta benzer ancak anastrozole ile stimulasyonda HCG günü ve sonrasındaki E2 düzeyi yüksek bulunduğu için daha fazla olguda kullanılmamış. Azim AA, et.al., J Clin Endocrinol Metab 2007;92:

27 Letrozole-Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyonu
Güvenlik Non-RCT, Prospektif vaka kontrollü çalışma 215 meme kanseri olgusu 79 olgu FP (+) 136 olgu FP(-) Ortalama 2 yıllık takip süresi Letrzole-gonadotropin ile ovulasyon indüksiyonunun meme kanseri prognozuna etkisi araştırılmış. Azim AA et.al., J Clin Oncol. 2008;26:

28 Azim AA et.al., J Clin Oncol. 2008;26:2630-5.
79 olgu 136 olgu Lenf nodu (-) %62 %65.2 Tümör boyutu cm %73.4 %80.8 Histolojik grade 1-2 %62 %65.4 FP programına katılan ve katılmayan meme kanseri olgularının prognostik değişkenleri benzer. Tümör boyutu, histolojik grade lenf nodu tutulumu östrojen reseptörü pozitiflik oranları benzer ER (+) %81 %69.9 Tamoxifen %65.8 %46.3 Azim AA et.al., J Clin Oncol. 2008;26:

29 Letrozole-Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyonu Güvenlik
Letrozole-Gnd Kontrol p Cerrahi-Kemoterapi arası süre (gün) 45.08±31.64 33.46±27.3 <.01 Takip süresi (ay) 23.4 ( ) 33.05 ( ) <.0001 Rekürens (%) 3.8 (1 bölgesel, 2 uzak met) 8.1 (9 uzak, 1 bölgesel, 1 karşı meme) 0.26 Letrozole-FSH ile ovulasyon indüksiyonu uygulanan olgularda kemoterapiye kadar geçen süre daha uzun imiş. Olgularda ortalama takip süresi Oİ grubunda 23.4 ay kontrol grubunda ay letrozole grubunda daha kısa. Aslında her iki grup ta 63 aya kadar takip edilmiş. Ancak muhtemelen Oİ’nu uygulanan hastalar letrozole-FSH ile ovulasyon indüksiyonunun yeni olmasından dolayı FP programına katılmaya daha ileriki dönemde kara vermiş olabilirler.Ancak rekürens oranları her iki grupta benzer bulunmuş. Ortalama 23 aylık takip süresi kısa olsa da rekürenslerin çoğunun ilk 2 yıl içerisinde olduğu düşünülecek olursa bize stimulasyonun güvenliği açısından bir fikir verebilecek bir çalışma. Let-FSH kısa dönemde rekürens oranlarını artırmıyor görünüyor. Ortalama 58.5 ± 13.6 aylık takipte rekürens oranı 2/66 olgu Azim AA et.al., J Clin Oncol. 2008;26: Turan V, Bedoschi G, Moy F, Oktay K. Fertil Steril. 2013;100:

30 GnRH Agonist ile Ovulasyonun Tetiklenmesi
Avantajları: Doğal siklustakine benzer daha fizyolojik uyarı Toplam oosit sayısı, matür oosit sayısı ve embryo sayısı daha fazla bulunmuştur. OHSS oranları sıfıra yakın GnRH agonist ile ovulasyonun tetiklenmesi son dönemlerde OHSS riski yüksek olan olgularda OHSS gelişimini önlemek amacıyla kullanılmaya başlandı. Bazı avantajları var. Fauser BC, et.al., Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2002; 87: Humaidan P, et.al., Human Reproduction 2005;20: Acevedo B, et.al., Fertil Steril. 2006;86:

31 GnRH Agonist ile Ovulasyonun Tetiklenmesi
Dezavantajları Yarılanma süresi kısa Erken luteoliz Luteal fazda düşük E2 ve progesteron düzeyi Düşük gebelik oranları Ancak bazı dezavantajları da var. Yarılanma süresi düşük. Erken lüteolize neden olarak erken gebelik kayıplarında artışa ve canlı doğum oranlarında düşmeye neden oluyor. Fertilite koruma programında luteal fonksiyonun bir önemi olmadığı için bu durum bir dezavantaj değil. Ayrıca GnRH agonisti OHSS’yi önleyerek ve HCG uygulamasında karşılaşabildiğimiz yalancı gebelik testi pozitifliğini engelleyerek kemoterapideki yaşanabilecek gecikmeleri azaltabilir. Ayrıca erken lüteolizin sebep olduğu luteal fazdaki düşük e2 ve progesteron seviyesi meme kanseri olgularında avantaj olabilir. Fauser BC, et.al., Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2002; 87: Humaidan P, et.al., Human Reproduction 2005;20: Acevedo B, et.al., Fertil Steril. 2006;86:

32 Meme Kanseri Olgularında GnRH Agonist ile Ovulasyonun Tetiklenmesi
Oktay K, Türkçüoğlu I, Rodriguez-Wallberg KA. Reprod Biomed Online. 2010;20:783-8.

33 Letrozole-FSH ile İki Siklus Ovulasyon İndüksiyonu
61 olgu 1 siklus 17 olgu 2 siklus Her siklusta zirve E2 seviyeleri matür oosit ve embryo sayısı benzer 2 siklus ile matür oosit sayısı ve embryo sayısı 1.5 ile 2 kat artmaktadır Turan V, Bedoschi G, Moy F, Oktay K. Fertil Steril. 2013;100: e1.

34 Letrozole-FSH ile İki Siklus Ovulasyon İndüksiyonu
Tek siklus İki Siklus p Tanı-Oİ arası süre (gün) 43.6±13.4 36.8±6.4 0.057 Tanı-KTXN arası süre (gün) 76.1±10.4 81.3±10.2 0.096 Takip süresi (ay) 56.6±8.4 67.5±14.4 Rekürens (%) 2/49 (1 lokal, 1 uzak) 0/17 0.548 UYGULANABİLİR VE GÜVENLİ P=0.176 Turan V, Bedoschi G, Moy F, Oktay K. Fertil Steril. 2013;100: e1.

35 Ovulasyon İndüksiyonunu Tamamlayıcı Strateji Olarak
İn Vitro Matürasyon Toplam 464 oosit 274 (%59) matür oosit 174 (%38) immatür oosit IVM ile : Matür oosit sayısı %45 artmakta Dondurulan toplam oosit ve embryo sayısı %45’den %69’a çıkmaktadır 125 (%72) matür oosit Matür oosit %45  25 oosit donduruldu 38 oosit donduruldu IVM ile matür oosit sayısı %45 artırılabilir, IVM öncesi toplanan toplam oositin %45’I embryo ya da oosit olarak dondurulrken IVM sonrası %69’u dondurulmaktadır. Bu yaklaşım meme kanseri olgusunda ileride en az 1 gebelik elde etme şansını artırabilir. 182 embryo donduruldu 75 embryo donduruldu IVM öncesi toplam 207 (%45) oosit ve embryo IVM ile toplam 113 oosit ve embryo Toplam oosit ve embryo: 320 (%69)

36 Menstrual Siklusta Ovaryan Folliküllerin Dalga Dinamikleri
%68 Baerwald AR, et.al., Biol Reprod 2003;69:

37 Menstrual Siklusta Ovaryan Folliküllerin Dalga Dinamikleri
%32 Baerwald AR, et.al., Biol Reprod 2003;69:

38 Sönmezer M, Türkçüoğlu I, Coşkun U, Oktay K. Fertil Steril
Sönmezer M, Türkçüoğlu I, Coşkun U, Oktay K. Fertil Steril. 2011;95:2125.e9-11.

39 Sonuç: Meme kanseri olgularında Letrozole-FSH ile ovulasyon indüksiyonu rekürens riskini artırmıyor görünüyor. Fertilite koruma programının başarısını artırmak için hastalar onkologlar tarafından en kısa sürede refere edilmeli BRCA-1 mutasyonu olan olgularda çözünmüş embryoda PGD ile mutasyonun geçişi önlenebilir İki siklus ovulasyon indüksiyonu ve IVM oosit ve embryo sayısını artırarak fertilite korumanın başarısını artırabilir Acil şartlarda, siklusun herhangi bir gününde başlanan ovulasyon indüksiyonu, fertilite koruma programında etkin şekilde uygulanabilir görünmekte To view this presentation, first, turn up your volume and second, launch the self-running slide show.

40 TEŞEKKÜRLER


"MEME KANSERİ OLGULARINDA OVULASYON İNDÜKSİYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları